BẢN ĐỒ DU LỊCH THÀNH PHỐ NHA TRANG
Bấm và >Phường Vĩnh Phước, cơ sở tôn giáo để xem thêm chi tiết

Tháp Bà Po Nagar

Tắm Bùn

Cầu Sắt Xe Lửa

Cầu Bóng & Cầu Mới

Nhà thờ Chánh Tòa

Đại lộ Trần Phú

Bãi Dương

Hòn Chồng

Tượng Phật

Thác Yang Bay

Vinpearl

ĐCV Sao Biển

Đi phi trường

 

 

Nha Trang: thành phố biển
Po Nagar Cầu Sắt Xe Lửa Cầu Bóng Nhà thờ đá Đại lộ Trần Phú Bãi Dương Hòn Chồng Tượng Phật Vinpearl Vinpearl Yang Bay Airport Tắm bùn ĐCV Sao Biển Phường Vĩnh Phước Các cơ sở tôn giáo
Nguyễn Quang Vinh thiết kế ngày 7 tháng 4 năm 2011