Câu đối Xuân Hiệp Hành

Giáo hội hiệp hành cùng đi tới
Gia đình đoàn kết mãi tín trung


GX Thanh Hải:

Giáo hội hiệp hành cùng đi tới
Gia đình đoàn tụ một niềm vui


*/*