Lễ Thăng Thiên 2021
1. 3 năm tại thế
2. Chết và sống lại

3. 40 ngày ở với các môn đệ
4. Đến lúc ra đi
5. Đối thoại giữa Chúa Cha và Chúa Con:
6. Nếu là chúng ta thì sẽ không muốn vội về trời vì lo cho các môn đệ, chưa chuẩn bị đầy đủ về sứ mệnh to tát
7. 12 người + một số nhát gan
8. Tự hào
9. Năm 1987, một người mẹ lo cho con sắp vào đại học, phải lìa gia đình: hãy tin tưởng con sẽ đem những giá trị của gia đình tự luc ấu thơ đem ra đời, hãy tự hào về con.
10. Chúa Thánh Thần là đủ
11. Chúa lên trời: để lại một gia sản, uóc mong chúng ta tiếp tục bành trướng, đem tin mừng cứu độ cho toàn thế giới, đến tận thế.
12. Đùng làm cho Chúa Giêsu thất vọng


~~~~~~~~~~~~