Xem Sách Lễ Roma 2022 (pdf)
Những lỗi văn phạm/đánh máy và những đề nghị lên UB Phụng Tự HĐGMVN

(Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh – 1/11/2022)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. Thiếu dấu ở trang 4, hàng thứ 3: Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thông hối (thống hối)
 2. Thiếu dấu ở trang 5, hàng thứ 3: Linh mục kêu mời tín hữu làm việc thông hối (thống hối)
 3. Thiếu chữ X ở trang 6: Đ. in Chúa thương xót chúng con.
 4. Trang 8, hàng thứ 11: Linh mục xông hương sqchs (=chữ "sách" đánh sai)
 5. Thiếu Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ được khuyến khích dùng trong mùa Chay và mùa Phục Sinh (bản Anh Ngữ của HĐGM Hoa Kỳ: 19. Instead of the Niceno-Constantinopolitan Creed, especially during Lent and Easter Time, the baptismal Symbol of the Roman Church, known as the Apostles’ Creed, may be used.)
 6. Trang 14, hàng 21: Lại đặt xuống (chữ Lại viết chữ thường : lại đặt xuống. Xin để ý những chữ đầu hàng nên giữ đúng luật chữ hoa hay chữ thường. Nếu tiếp tục câu trên thì dùng chữ thường. Bấm logo Microsoft > cuồi hàng: Word Options >Proofing > AutoCorrect Options> Capitalize first letter of sentences (tắt = uncheck)  
 7. Trang 17 hàng thứ 3: Nghi Thức Hiệp Lễ: Đặt chén thánh và đĩa thanh xuống, linh mục chắp tay đọc: (chữ thanh > thánh)  
 8. Trang 43, hàng thứ 9: Trong nghi thức an táng này thường phải cử hành ời Chúa như sách … Chữ Lời thiếu chữ L
 9. Kinh Tiền Tụng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: "... dấu chỉ của tình thương" > nên dịch là: "dấu chỉ của TÌNH YÊU."
 10. Giỗ ngoài mùa PS - Trang 45, hàng thứ 7 từ dưới lên: "Ca hip lGa 11,25; 3,36; 5,24 - Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng sẽ được từ cói chết mà qua (chữ cói > cõi) cõi sống.
 11. Cầu cho một người đã qua đời 5 - Trang 55, hàng thứ 2 từ dưới lên: ".. phúc với những ng đã được cứu chuộc." ng > "người"
 12. Cầu cho nhiều người ... 6 - Trang 61: Ca Nhập Lễ dịch sai: Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đấng Kitô của Chúa: xin > nhìn đến gương mặt Đấng Kitô của Chúa

  Bản Anh ngữ: Look, O God, on the face of your anointed one; one day within your courts is better than a thousand elsewhere.

 13. Cầu cho nhiều người ... 7 - Trang 62, hàng thứ 6: "cũng được chúa cho đạt ..." > Chữ C viết hoa > Chúa.

 14. Cầu cho cha mẹ đã qua đời - Trg 80, hàng 4 từ dưới lên: (cha me chúng con): mẹ thiếu dấu nặng (.)

 15. Kinh tiền tụng II cầu cho nhg ng. đã qua đời - Hàng thứ 3 từ dưới lên: Vì thế, hiệp với cộng đoàn các Thiên thần, chúng con ca ngới (ngợi)

 16. Trang 89: KNTT I - không xuống hàng:
  tử đạo, thánh Phê-rô và

  Phao-lô,

 17.  
 18. Trang 108: Tân Ước: xin dùng bản dịch chính của HĐGM VN, không dùng bản dịch có những chữ: tôi/anh em ... Cũng như chữ "bồi dưỡng" (bổ sức). Bồi dưỡng khác với bổ sức. Nó gợi lại một hiện tượng tiêu cực trong xã hội ngày nay: "Yêu cầu bồi dưỡng cho anh em chút xíu ...". Xem phần chú thích ...
 19. Và còn nữa ....  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gợi ý:

- Nhóm chữ “bồi dưỡng” trong một số Lời Nguyện Hiệp Lễ nên thay bằng: nuôi dưỡng, bổ dưỡng. Chữ “bồi dưỡng” làm cho liên tưởng đến một hành động tiêu cực trong xã hội sau 1975.

- Sau kinh Lạy Cha, kinh “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ …” nên thay chữ bình an bằng chữ “bình yên”: không rối loan trong cuộc sống. Kinh thứ 2, vẫn giữ chữ “bình an” (bình an trong tâm hồn)

Mời đọc: http://quynhvang.net/mvst/binh_an.htm

- Xin dùng bản dịch KT của HĐ GM VN: Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời; và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Alleluia. - (mời đọc: http://quynhvang.net/mvst/lam_cam_chu_voi_nghia_anh_em.htm và http://quynhvang.net/mvst/lam_cam_de_nghi_phung_vu.htm)

 


~~~~~