Chưa vội hối cải
Có một cuộc họp khoáng đại trong vương quốc quỷ dữ. Tên quỷ vương nói với bè lũ:
- Các người hãy tìm cho ra chiến thuật lôi kéo con người xa khỏi Thiên Chúa. Tìm đủ cách để con người không còn tin vào Chúa nữa.
Quỷ thứ nhất:
- Thưa quỷ vương, cứ bảo người ta là không có hỏa ngục. Cứ sống ăn chơi thỏa thích, hoang dâm vô độ đi.
Quỷ vương phán:
- Không thành công vì chúng nó sẽ tự hỏi: vậy thì người tốt và người xấu giống nhau à? Phải có hỏa ngục và thiên đàng chứ!
Quỷ thứ hai:
- Cứ bảo chúng là có hỏa ngục, có thiên đàng và Chúa là đấng thẩm phán nhân từ nên cứ thoải mái phạm tội, Cứ phạm rồi đi xưng tội là xong.
Quỷ vương:
- Cũng không xong vì họ sẽ ý thức được tình thương của Chúa nên sẽ không lạm dụng mà phạm tội.
Quỷ thứ ba rụt rè thưa:
- Thưa quỷ vương, cứ bảo chúng nó là có thiên đàng, hỏa ngục và Chúa nhân từ hay tha thứ. Và cứ phạm tội thoải mái nhưng không vội hối cải ngay. Cứ hưởng thụ đi. Thời giờ còn nhiều lắm. Cứ tà tà mà sống. Chưa cần hối cải ngay.
Quỷ vương đập bàn và khen: thật là diệu kế.
Cứ bảo chúng nó tha hồ phạm tội và không cần hoán cải gấp.
Cừ tà tà mà đi!

~~~~~~~~~~~~