Thursday of the 8th Week Ordinary Time

GOSPEL READING: Mark 10:46-52
As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging.

On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, “Jesus, son of David, have pity on me.”

And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, “Son of David, have pity on me.” Jesus stopped and said, “Call him.”

So they called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, Jesus is calling you.”

He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?”

The blind man replied to him, “Master, I want to see.”

Jesus told him, ‘Go your way; your faith has saved you.” Immediately he received his sight and followed him on the way.

The Gospel of the Lord.

Meditation

Điều tốt lành và lòng nhân từ dõi theo bước chân những ai đặt tin tưởng nơi Chúa.
Goodness and mercy follows those who put their trust in God

Câu chuyện cho chúng ta thấy một điều quan trọng về cách thế Thiên Chúa tương tác với chúng ta. Người mù nhất quyết lôi kéo sự chú ý của Chúa Giêsu và anh ta vẫn kiên trì trước sự chống đối (của người khác).
The story reveals something important about how God interacts with us. The blind man was determined to get Jesus' attention and he was persistent in the face of opposition.

Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi Bartimaeus: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Chúa Giêsu muốn tư cá nhân anh ấy một câu đáp trả của lòng tin và sự tín thác vào quyền năng của Ngài có năng lực chữa lành và hồi phục hoàn toàn con người anh.
Why did Jesus put a question to Bartimaeus: "What do you want me to do for you?" Jesus wanted to draw out of him a personal response of faith and trust in his power to heal and make whole.

Chúa Giêsu đã tán thưởng Bartimaeus vì đã nhìn ra Ngài lài ai với con mắt đức tin và ban cho anh ấy cũng được hồi phục lại con mắt thể lý. Jesus commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and grants him physical sight as well.
Với “con mắt đức tin”, bạn có nhìn ra được Chúa Giêsu là Chúa đầy lòng thương xót và là Đấng chữa lành không? Hãy xin Chúa Giêsu tăng sức lòng tin của bạn để bạn có thể tiếp cận và nhận lãnh ơn huệ và lòng từ bi của Ngài.
Do you recognize the Lord Jesus with "eyes of faith" as your merciful Lord and healer? Ask the Lord Jesus to strengthen your faith that you may draw near to him and receive his grace and mercy.


~~~~~~~~~~~