Thứ Tư Tuần Thánh 2021
Bữa tiệc ly Leonard de Vinci vẽ trong suốt 7 năm
Diễn tả cảnh sau bữa tiệc
Giây phút của khó tin, bàng hoàng, thắc mắc, hỗn loạn, nghi ngờ.
Khó tin: khg tin thầy sẽ bị nộp
Khó tin: một người trong nhóm phản bội
Bàng hoàng vì sự thật: thầy sẽ bị nộp
Thắc mắc: có phải mình không
Hỗn loạn: ai cũng nhao nhao lên hỏi
Nghi ngờ nhau.
Chúa sống những giây phút kinh khủng, không chỉ trên thập giá mà ngay trong phòng tiệc ly này … đau đớn trong tâm hồn còn kinh khủng hơn đau đớn trên thân xác: phản bội. Một bệnh nhân đau đớn thân xác chi gần 1 nửa, đau đớn tâm hồn hơn một nủa vì khg ai thăm nom. Kết hiệp với Chúa: vì tội lỗi con nhân loại mà phải chịu như thế. Con người phản bội tình yêu của Chúa, chọn với thú vui xác thịt, gian dối, ghen ghét, hại người, … hơn là chọn Chúa.
Xin thương tha thứ cho chúng con, lạy Chúa.


~~~~~~~~~~~~