Lời Tiền Tụng Thánh Thể I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là Tư Tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể

thức hy lễ trường tồn, Người là Đấng đầu tiên đã

dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, và đã truyền

cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi

chúng con rước Mình Người hiến tế vì chúng con, thì

chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước

Máu Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được

rửa sạch.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh

Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể

đạo binh Thiên quốc chúng con không ngừng hát bài

ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

Lời Tiền Tụng Thánh Thể II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng

hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ

Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi dùng bữa tối sau hết với các Tông đồ của Người,

vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm

Thập Giá sinh ơn cứu độ, Người đã dâng mình cho Chúa

làm Con Chiên vẹn sạch làm của lễ ca ngợi hoàn hảo

được Chúa chấp nhận.

Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và

thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa

cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái

liên kết.

Vậy, khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu

này, và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng

con thấy như được dự tiệc trên trời.

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ

lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên thần,

chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

Lời Tiền Tụng Đức Mẹ I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng

hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là

chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng

con.

Trong ngày lễ (. . .) của Đức Ma-ri-a diễm phúc trọn

đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và

tung hô Chúa.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ

thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh

sáng vĩnh cửu là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần

thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng

trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần

Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng

con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng Đức Mẹ II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng!

Lạy Chúa là Cha chí nhân chúng con tuyên xưng

Chúa là Đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong

các thánh; nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ria,

chúng con hiệp với lời ca tụng, tạ ơn của Người mà

tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng,

phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại

trong toàn cõi địa cầu và đã mở lượng từ bi hải hà của

Chúa đến muôn đời, khi đoái nh.n phận hèn nữ tỳ của

Chúa, nhờ Người, Chúa đã ban cho nhân loại Đấng

cưu độ là con Chúa, Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng

con. Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy

linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho

chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan

tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Thiên Thần

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ

cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

Trong ngày lễ các Thiên thần và tổng lãnh thiên

thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa cao cả, vì

khi tôn kính các ngài, chúng con nhận biết Chúa là

Đấng hiển vinh. Vẻ huy hoàng của các ngài tỏ cho

chúng con thấy: Chúa là Đấng vô lượng vô biên, trổi

vượt trên hết mọi loài.

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng

con hoan hỷ tôn thờ Chúa uy linh cao cả và đồng

thanh ngợi khen chúc tụng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng Thánh Giuse

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ

cho chúng con.

 

Trong ngày lễ Kính (nhớ) thánh Giu-se, chúng con

cùng tung hô, chúc tụng và ca ngợi Chúa. Thánh Giuse

là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Đức

Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung

tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó Thánh Gia cho

người coi sóc, để người thay quyền Chúa, gìn giữ

Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, là Con Một Chúa

đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi,

tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Chúa uy linh.

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài

thành khẩn tuyên xưng rằng:

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Tông đồ I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi

đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các Thánh Tông đồ,

Chúa luôn che chở, giữ gìn để đoàn chiên được

hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục

tử nhân danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh

Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể

đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài

ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Tông đồ II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Chúa đã cho Hội Thánh được đứng vững trên

nền tảng các Tông đồ, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ

trường tồn sự thánh thiện của Chúa nơi trần gian, và

trình bày giáo lý bởi trời cho mọi người.

Vì thế, giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với

toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con sốt sắng chúc

tụng và tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Thánh I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng

hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là

chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng

con.

Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh, và khi

tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương

chính hồng ân của Chúa. Từ nếp sống của các ngài, Chúa

ban cho chúng con gương sáng, nhờ sự hiệp thông với

các ngài, Chúa cho chúng con được chung phần vinh

phúc, nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban ơn trợ giúp

chúng con. Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng

đỡ, chúng con xông vào chiến trận giàn sẵn mà nắm chắc

phần thắng, và cùng với các ngài, chúng con được lãnh

nhận triều thiên vinh quang bất diệt, nhờ Đức Ki-tô,

Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên

thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát

bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:


 

 

Lời Tiền Tụng các Thánh II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con,

Vì Chúa dùng đời sống đức tin kỳ diệu của các

thánh như một năng lực luôn luôn mới mà làm cho

Hội thánh nên phong phú, và Chúa tỏ cho chúng con

thấy những dấu chứng thật chắc chắn về tình yêu của

Chúa. Hơn nữa, để hoàn tất chương trình cứu độ,

chúng con cũng được gương sáng đặc biệt của các

ngài thôi thúc, và luôn được các ngài sốt sắng chuyển

cầu trước nhan Chúa.

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và

các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan

tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Thánh Tử Đạo I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương

Đức Ki-tô, máu của Thánh (. . .) tử đạo đã đổ ra bày

tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi

quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng gi.n của con

người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng

cho Chúa, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở

dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng

tung hô uy linh Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Thánh Tử Đạo II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Vì Chúa được các thánh của Chúa dâng lời ca

ngợi, và những gì liên quan tới cuộc khổ nạn của các

ngài, đều là công trình kỳ diệu của quyền năng Chúa

là Đấng ban cho các ngài được cháy lửa đức tin, thôi

thúc các ngài bền đỗ đến cùng, và ban tặng vinh thắng

trong cuộc chiến của các ngài, nhờ Đức Ki-tô, Chúa

chúng con.

Bởi đó, mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới

thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh các Thiên

thần, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Thánh Mục Tử

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con,

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ

thánh (. . .) để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của

(các) ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời giảng

dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng

Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh,

chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng các Thánh Trinh Nữ và Tu Sĩ

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu

của Chúa nơi các Thánh, là những đấng đã tận hiến

cho Chúa Ki-tô vì Nước Trời. Nhờ sự quan phòng đó,

Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện

nguyên thủy, và cho họ cảm nghiệm được những ân

huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh,

chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng chung I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Người, Chúa đã muốn canh tân tất cả mọi

sự và cho hết thảy chúng con được thông phần sự

sung m.n của Người. Bởi vì, tuy vốn là Thiên Chúa,

Người đã tự bỏ mình đi, và nhờ Máu Người đổ ra trên

thập giá, Người đã hòa giải muôn loài. Bởi đó, Người

đã được suy tôn trên hết mọi loài, và trở nên căn

nguyên cứu độ đời đời cho tất cả những ai vâng phục

Người.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên

thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo

binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca

chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...


 

 

Lời Tiền Tụng chung II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con. Do lòng nhân hậu, Chúa đã tạo dựng

con người, và khi con người bị luận phạt công minh,

Chúa đã thương tình cứu chuộc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa

chúng con.

Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần

thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa. Các

tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với

các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin

cho chúng con đồng thanh với các Ngài thành khẩn

tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng chung III

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Nhờ Con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành

nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ

mà tái tạo như vậy. Bởi đó, mọi loài thụ tạo phải

phụng thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở

khắp nơi đều cung kính ca ngợi, và các thánh đồng

tâm chúc tụngì

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần, chúng

con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng chung IV

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng

việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa

ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì

cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ,

nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Vì thế, cùng với ca đoàn các Thiên thần, chúng

con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng chung V

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi

Người chịu chết, với đức tin sống động, chúng con

tuyên xưng Người sống lại; với niềm cậy trông vững

vàng, chúng con trông đợi Người đến trong vinh

quang.

Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể Thiên thần và

các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và

không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng chung VI

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu qu. của Cha là

Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi

lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ

cho chúng con.

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo

dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Đấng

cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể

bởi phép Chúa Thánh Thần, và được Đức Trinh Nữ

sinh ra. .ể chu toàn thánh . Cha và để gầy dựng cho

Cha một dân tộc thánh thiện, Người đã giang tay chịu

khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các

thánh, chúng con ca ngợi vinh quang Cha và đồng

thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Đời I

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã

chiếu toả trên chúng con, để những ai buồn sầu, vì số

phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã

hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì, lạy

Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ

không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy

diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên

trời.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh

Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể

đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài

ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 


 

 

Lời Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Đời II

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì một mình Người đã chịu chết, để chúng con

khỏi phải chết, hơn nữa, một mình Người đã vui lòng

chịu chết, để chúng con được sống luôn mãi cho

Chúa.

Vì thế, hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca

ngới Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các

đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô

Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến

nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 


 

 

Lời Tiền Tụng cầu cho Tín Hữu Qua Đời III

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn

năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi

lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính

đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của

con người, và là sự sống lại của kẻ đã chết.

Nhờ Người, đạo binh các Thiên thần thờ lạy uy

linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan. Xin

cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân

hoan tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các

đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến

nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.~~~~~~~~~~~~