Hà Nội

Lạng Sơn

Hưng Hóa

Bắc Ninh

Hải Phòng

Thái Bình

Bùi Chu

Phát Diệm

Thanh Hóa

Vinh

Hà Tĩnh


Huế

Đà Nẵng

Quy Nhơn

Nha Trang

Ban Mê Thuột

Kon Tum


Phan Thiết

Đà Lạt

Phú Cường

Xuân Lộc

Bà Rịa

Sài Gòn

Mỹ Tho

Vĩnh Long

Long Xuyên

Cần Thơ

Hà Nội Hưng Hóa Bắc Ninh Hải Phòng Thái Bình Phát Diệm Thanh Hóa Vinh Hà Tinh Huế Đà Nẵng Quy Nhơn Nha Trang Ban Mê Thuột Kon Tum Phan Thiết Đà Lạt Phú Cường Xuân Lộc Bà Rịa Sài Gòn Mỹ Tho Vĩnh Long Long Xuyên Cần Thơ

Lm. P. Nguyễn Quang Vinh thiết kế ngày 1 tháng 11 năm 2013 - Cập nhật: 11/2022