Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp (tập 2)

 1. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm (Mạng hoạt động dưới sự điều khiển của một máy chủ, giống mainframe)
 2. Code Mã, mật mã
 3. Command /kəˈmɑːnd/ – Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
 4. Common /ˈkɒmən/: thông thường,
 5. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 6. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 7. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tính
 8. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa
 9. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 10. Consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn
 11. Convenience: thuận tiện
 12. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 13. Database /ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 14. Deal /diːl/: giao dịch
 15. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 16. Demagnetize (v) Khử từ hóa
 17. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 18. Dependable /dɪˈpendəbl/ – Có thể tin cậy được.
 19. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 20. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 21. Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị
 22. Devise /dɪˈvaɪz/ – Phát minh.
 23. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ – Số, thuộc về số.
 24. Disk /dɪsk/: Đĩa
 25. Division /dɪˈvɪʒn/ Phép chia
 26. Domain tên miền
 27. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 28. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 29. Efficient /ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
~~~~~~~~~