Tiếng Anh đặc biệt tập 1

 1. Thanks to > because >> Thanks to bulletproof
 2. Plumfoot đá cầu
 3. Fleece mền nhung nhẹ
 4. Weasel coffee
 5. Cleaver dao phay chặt thịt
 6. Noni trái nhàu
 7. Defenestration liệng ai qua cửa sổ
 8. Coracle Thuyền thúng
 9. Cowlick Bò liếm
 10. Cronyism Thuê vì thân quen
 11. Nepotism Thuê vì bà con
 12. Remediation Cải tạo đất
 13. Jitney Xe dù, khg vào bến
 14. Loose cigarette Thuốc lá lẻ
 15. Fair hội chợ
 16. Fundraising gây quỹ
 17. Juvenile vị thành niên
 18. Self-immolation Tự thiêu
~~~~~~