Cách phát âm tiếng Anh ...

Chú ý: Không phải chữ nào cũng biết, ngay cả tiếng mẹ đẻ của mình, nhất là thổ ngữ (phương ngữ); ngá lộ mô, khải lộ nớ, ..
1/ Đọc hết tất cả các âm của một tiếng: - Fire (phai-ờ-rờ), Test (Tét-x-tờ), Text (téc-x-tờ), He asks (hi at-x-k-x) - Line, Lie, Light, Life, Like, Lime, Live Scene - Word, World - Transfiguration, Apocalypse, Transsubstantiation, Understandable

2/ Không đọc nối. Nhiều khi nghe như nối là vì đọc hết vần. This is, It is, Have a good day, Love has many faces, Long Island, I got it! Forever and ever!

3/ Tập đọc cho nhập tâm những chữ dài. Tiếng Việt thuộc loại độc vận (monosyllabic) nên khó phát âm cho hết những ngoại ngữ đa vận (polysyllabic).
Nhiều khi nên chia chữ dài ra nhiều phần rồi tập đọc cho quen. Biến thành hình (graphic) như tiếng Tàu.
Responsibility – Capricious – Capriciousness – Scrupulous, Scrupulousless, Scrupulouslessness - National, Nationally, International, Internationally, - Comprehensive, Liquidation – Antimagnetism – Terrorism – Otorhinolaryngologist - Transgressions- Meteorologist - Vulnerability

4/ Những chữ “the” nên đọc rõ thì chữ sau sẽ rõ: This is the person I spoke about.

5/ Không xịt gió khi không có chữ s, x. và ngược lại, phát âm đầu những âm “s, x, …”

Schmidt - nationality - Edward - advantage
6/ Nhấn câu (punctuation) cho đúng nghĩa:
This morning / I'll go to the market / to buy  fruits and drinks / for tomorrow's party.

7/ Nói chậm để cho người ta hiểu.

(Hãy xem người nghe (Việt hay ngoại quốc) như là người không nghe tiếng Anh (Pháp) thạo như mình. Cũng như khi làm bài thì thì hãy coi như là giáo sư không biết rõ về đề tài này!)

- Giọng: cứ nói theo giọng tiếng Việt. Không nhất thiết phải ép mình nói theo giọng Mỹ là giọng mũi (nasal)
- Khiêm nhường: không hiểu thì hỏi lại, không biết thì tìm tự điển
- Nếu có máy thu âm thì nên thu những gì mình đọc rồi nghe lại xem có hiểu không!!!
- Nghe Radio, xem TV nhiều giúp nghe dễ hơn và nói cũng chuẩn hơn. Nghe ban đêm để cho thấm.
- Muốn viết văn cho hay thì đọc sách nhiều!
- Để ý cách phát âm của người khác để học hỏi thêm.
~~~~~~~~~

CHÚC THÀNH CÔNG!