Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp (tập 2)

 1. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm (Mạng hoạt động dưới sự điều khiển của một máy chủ, giống mainframe)
 2. Code Mã, mật mã
 3. Command /kəˈmɑːnd/ – Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
 4. Common /ˈkɒmən/: thông thường,
 5. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 6. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 7. Component /kəmˈpəʊnənt/ : Thành phần
 8. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ : Máy tính
 9. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa
 10. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 11. Consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn
 12. Convenience: thuận tiện
 13. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 14. Database /ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 15. Deal /diːl/: giao dịch
 16. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 17. Demagnetize (v) Khử từ hóa
 18. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 19. Dependable /dɪˈpendəbl/ – Có thể tin cậy được.
 20. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 21. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 22. Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị
 23. Devise /dɪˈvaɪz/ – Phát minh.
 24. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ – Số, thuộc về số.
 25. Disk /dɪsk/: Đĩa
 26. Division /dɪˈvɪʒn/ Phép chia
 27. Domain tên miền
 28. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 29. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 30. Efficient /ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
~~~~~~~~~