Vietnamese vs English Idioms

 1. A stranger nearby is better than a far-away relative.
  Bà con xa không bằng láng giềng gần
 2. Tell me who's your friend and I'll tell you who you are.
  Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
 3. Time and tide wait for no man
  Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.
 4. Silence is gold.
  Im lặng là vàng
 5. Don't judge a book by its cover
  Đừng trông mặt mà bắt hình dong
 6. The tongue has no bone but it breaks bone
  Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
 7. You will reap what you will sow
  Gieo nhân nào gặt quả nấy
 8. A wolf won't eat wolf
  Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại
 9. Don't postpone until tomorrow what you can do today.
  Việc hôm nay chớ để ngày mai.
 10. A little better than none
  Có còn hơn không
 11. Diamond cuts diamond
  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 12. It is the first step that is troublesome
  Vạn sự khởi đầu nan
 13. Slow and steady win the race
  Chậm mà chắc
 14. He who laughs today may weep tomorrow
  Cười người xin chớ cười lâu
  Cười người hôm trước hôm sau người cười
 15. Honour changes manners
  Giàu đổi bạn, sang đổi vợ
 16. Curses come home to roost
  Gieo gió, gặt bão
  Ngậm máu phun người dơ miệng mình
 17. The cobbler should stick to his last
  Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 18. The early bird catches the worm
  Trâu chậm uống nước đục
 19. Do not cast your pearls before swine
  Đàn khảy tai trâu
 20. Little strokes fell great oaks
  Nước chảy đá mòn
 21. There's no accounting for taste
  Mười người mười ý
 22. The bad workman always blames his tools
  Vụng múa chê đất lệch
 23. Beauty is only skin deep
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
 24. Don't lock the stable door after the horse has been stolen
  Mất bò mới lo làm chuồng
 25. Every sin brings its punishment
  Nhân nào quả đấy
 26. He laughs best, who laughts last
  Cười người hôm trước, hôm sau người cười.
 27. Courtesy costs nothing
  Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
 28. A friend in need is a friend indeed
  Hoạn nạn mới biết bạn hiền
 29. An oz of luck is better than a pound of wisdom
  Mèo mù gặp cá rán
 30. I would rather die on my feet than live on my knee
  Chết vinh còn hơn sống nhục
 31. Xa mặt cách lòng.
  Long absent, soon forgotten;
  Out of sight, out of mind
 32. Quá giận mất khôn.
  Anger and hate hinder good counsel;
  When a man grows angry, his reason rides off
 33. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
  An apple never falls far from the tree
 34. Con sâu làm rầu nồi canh.
  The rotten apple harms its neighbors
 35. Tiên hạ thủ vi cường.
  Attack is the best form of defense
 36. Nhà làm săng chết trần không áọ
  The shoemaker's children always go barefoot
 37. Thùng rỗng kêu to
  Empty barrels make the most noise
 38. Bán anh em xa mua láng giềng gần.
  Better a neighbor near than a brother far off
 39. Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.
  Better to be an old man's darling than a young man's slave
 40. Nhất tiễn sát song điêu .
  To kill two birds with a stone
 41. Kinh cung chi điểu .
  A burned child dreads fire;
  A scalded cat fears hot water
 42. Chơi dao có ngày đứt tay .
  If you play with fire you get burned
 43. Trong xứ mù kẻ chột làm vua
  In the country of the blind, the one-eyed man is king
 44. Chớ xem mặt mà bắt hình dung.
  Don't judge a book by its cover
 45. Chơi với chó, chó liếm mặt.
  Familiarity breeds contempt
 46. Cẩn tắc vô ưu .
  A pound of care will not pay a pound of debt
 47. Của rẻ là của ôi .
  What costs little is little esteemed
 48. Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.
  Do not count your chickens before they are hatched:
 49. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
  Children and fools cannot lie;
 50. Có nằm trong chăn mới biết có rận.
  The best cloth may have a moth in it
 51. Chở cũi về rừng.
  To carry coals to Newcastle
 52. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
  A man is known by the company he keeps
 53. Cây to không sợ gió.
  A clear conscience fears no false accusation
 54. Lắm thầy thối ma .
  Too many cooks spoil the broth
 55. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ
  Courtesy costs nothing
 56. Nuôi ong tay áo .
  He who brought up a crow to pick out his own eyes
 57. Thuốc đắng giã tật.
  No pain no cure
 58. Chết là hết nợ .
  Death pays all debts
 59. Hễ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
  Speak of the devil and he is sure to appear
 60. Ván đã đóng thuyền.
  The die is cast
 61. Thiên tài yểu mệnh.
  Whom the gods love die young
 62. Bệnh quỷ thuốc tiên.
  Desperate diseases must have desperate remedies
 63. Lợn lành chữa thành lợn què.
  The remedy may be worse than the disease
 64. Đồng bệnh tương lân .
  Two in distress make sorrow less
 65. Tay đã nhúng chàm;
  Things done cannot be undone
 66. Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
  When in Rome do as Romans do
 67. Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .
  Better the head of a dog than a tail of a lion
 68. Gần mực thì đen.
  If you lie down with dogs you'll get up with fleas
 69. Đừng quấy hủ mắm.
  Let sleeping dogs lie
 70. Tre già khó uốn.
  You cannot teach an old dog new tricks
 71. Tai vách mạch rừng.
  Walls have ears
 
~~~