Một số từ ngữ về "NGỰA"
  1. Foal: Ngựa con, đực hay cái, dưới 1 tuổi.
  2. Ngựa con còn bú, từ lúc sanh đến khoảng 5 tháng, còn gọi là suckling hay nursing foal, từ 5 đến 7 tháng khi bắt đầu biết ăn thì được gọi là weanling.
  3. Yearling: Ngựa từ 1 đến 2 tuổi, đực hay cái.
  4. Colt: Ngựa đực con dưới 4 tuổi.
  5. Filly: Ngựa cái con dưới 4 tuổi.
  6. Gelding: Ngựa đực bị thiến.
  7. Stallion: Ngựa đực (không bị thiến) trên 4 tuổi.
  8. Mare: Ngựa cái trên 4 tuổi.
  9. Thoroughbred : Ngựa đua.

- END -