Are eggs good for your diet?

Study after study over the past several decades have confirmed that eggs are not associated with coronary heart disease.
According to the Mayo clinic, the average healthy individual should limit daily cholesterol intake to 300mg.
One egg has 186mg of cholesterol, but it also has 13 essential vitamins and minerals and is packed with plenty of protein and antioxidants, which are good for the heart. And it only has 70 calories.
They’re high in protein, lutein and zeaxanthin, which is important for eye health.
They’re high in choline, important for brain health. And they’re high in Vitamin D, important for the bones and important for the immune system.
So crack one open now and then. And if you suffer from high cholesterol, ask your doctor if eggs are good for your diet.

A/ VOCABULARY

Word Meaning
study sự nghiên cứu
several vài, một vài
decades các thập kỉ
eggs những quả trứng
confirmed thừa nhận, xác nhận
coronary có hình vành
heart trái tim
disease bệnh tật, căn bệnh
clinic phòng khám
average ở mức trung bình
healthy khỏe mạnh
individual cá nhân, một người
should nên
limit hạn chế
daily hàng ngày
cholesterol cô-lét-xtê-ron
intake sự nạp vào, nhận vào
essential cần thiết, thiết yếu
vitamins các vitamin, sinh tố
mineral khoáng chất
plenty nhiều
protein prô-tê-in, chất đạm
antioxidants các chất chống ôxi hóa
important quan trọng
immune miễn nhiễm
system hệ thống
diet thực đơn hàng ngày, chế độ ăn

B/ STRUCTURES

STRUCTURES MEANING EXAMPLES
something after something hết cái này đến cái khác study after study
suffer from something bị đau/ bị thương/ bị bệnh if you suffer from high cholesterol
to be associated with có liên quan đến eggs are not associated with coronary heart disease
according to + Noun theo như According to the Mayo clinic,
“to be packed with something” đầy/ chứa cái gì One egg is packed with plenty of protein
“plenty of + N (danh từ)” nhiều plenty of protein and antioxidants
“crack something(wide) open” làm vỡ, bửa, tách cái gì crack one open
should + V_nguyên thể nên làm gì should limit
to be important for quan trọng cho/ đối với lutein is important for eye health
to be good for tốt cho/ đối với antioxidants are good for the heart
S+V (s/ es) cấu trúc thì hiện tại đơn One egg has 186mg of cholesterol
S + have/ has+ PII (past participle) cấu trúc thì hiện tại hoàn thành Study after study over the past several decades have confirmed that
 
~~~