Do It Yourself

1/ Some people would say that the Englishman’s home is no longer his castle; that it has become his workshop.
This is partly because the average English is keen on working with his own hands and partly because he feels, for one reason or another, that he must do for himself many household jobs for which, some years ago, he would have hired professional help.
The main reason for this is a financial one: the high cost of labour has meant that the builders’ and decorators’ costs have reached a level which makes them prohibitive for house-proud English people of modest means.
So, if they wish to keep their houses looking bright and smart, they have to tackle some of the repairs and decorating themselves.
As a result, there has grown up in the post-war years what is sometimes referred to as the “Do-it-yourself Movement”.

Hãy Tự Làm Lấy

1/ Một số người nói rằng ngôi nhà của người Anh không còn là lâu đài của họ nữa; mà nó đã trở thành phân xưởng của họ.
Điều này một phần là do người Anh bình thường đam mê làm việc bằng chính đôi tay của mình và một phần là do họ cảm thấy, vì lý do này hay lý do khác, họ phải tự làm nhiều công việc nhà mà cách đây nhiều năm, họ phải thuê người có chuyên môn giúp đỡ.
Lý do chính trong việc này là vấn đề tài chính: chi phí lao động cao đã dẫn đến chi phí xây dựng và trang trí đắt đỏ đến mức làm cho những người Anh rất quan tâm đến việc sửa sang nhà cửa nhưng tiền bạc eo hẹp khó có thể gánh vác nổi.
Vì vậy, nếu họ muốn giữ cho nhà cửa trong sáng sủa và đẹp đẽ, họ phải tự giải quyết một số việc sửa chữa và trang trí. Kết quả là trong những năm hậu chiến đã nảy sinh phong trào mà đôi khi được gọi là “Phong trào bạn tự làm lấy”.


2/ The “Do-it-yourself Movement” began with home decorating but has since spread into a much wider field. Nowadays, there seem to be very few things that cannot be made by the “do-it-yourself” method.

A number of magazines and handbooks exist to show hopeful handymen of all ages just how easy it is to build anything from a coffee table to a fifteen foot (4.5 meters) sailing dinghy.
All you need, it seems, is a hammer and a few nails.
You follow the simple instructions step by step and, before you know where you are, the finished article stands before you, complete in every detail.


2/ “Phong trào bạn tự làm lấy” bắt đầu bằng việc trang trí nhà cửa nhưng kể từ đó đã lan ra thành một lĩnh vực rộng hơn nhiều. Ngày nay dường như có rất ít thứ mà phương pháp “bạn tự làm lấy” không thể làm được.
Một số tạp chí và sổ tay có mặt để hướng dẫn những người linh lợi khéo tay đủ mọi lứa tuổi tràn trề hy vọng cách đóng từ cái bàn uống cà phê đến chiếc thuyền buồm dài 15 bộ (4,5 mét) dễ dàng như thế nào.
Dường như tất cả những gì bạn cần là một cái búa và một vài cây đinh.
Bạn theo các hướng dẫn đơn giản từng bước và trước khi bạn biết bạn ở đâu thì món đồ đã được làm xong, hoàn chỉnh từng chi tiết.
3/ Unfortunately, alas, it is not always quite as simple as it sounds! Many a budding “do-it-yourself” has found to his cost that one cannot learn a skilled craftman’s job overnight.
How quickly one realizes, when doing it oneself, that a job which takes the skilled man an hour or so to complete takes the amateur handyman five to six at least.
And then there is the question of tools.
The first thinng the amateur learns is that he must have the right tools for the job.
But tools cost money.
There is also the wear and tear on the nerves.
It is not surprising then that many people have come to the conclusion that the expense of paying professionals to do the work is, in the long run, more economical than “do-it-yourself”.
3/ Than ôi, xui xẻo thay là không phải làm lúc nào cũng đơn giản như lúc nói cả!
Nhiều người thử phương pháp “bạn tự làm lấy” đã phát hiện với giá đắt là người ta không thể học công việc của một thợ thủ công lành nghề trong một đêm.
Người ta nhận thức thật nhanh chóng là, khi tự mình làm, công việc mà một người lành nghề mất khoảng một tiếng để hoàn tất thì một người thợ nghiệp dư mất ít nhất là năm đến sáu tiếng.
Và rồi còn vấn đề về dụng cụ nữa.
Điều đầu tiên mà người thợ nghiệp dư học là họ phải có đúng dụng cụ cho công việc đó.
Nhưng dụng cụ thì tốn tiền.
Còn tổn hao trí óc nữa.
Vậy chẳng có gì là ngạc nhiên khi nhiều người đi đến kết luận rằng rốt cuộc chi phí để trả cho những người có chuyên môn làm việc thì kinh tế hơn là “bạn tự làm lấy”.
~~~~~~~~