America: the Land and the People

The United States is a varied land – of forests, deserts, mountains, high flat lands and fertile plains. Almost every kind of climate may be found, but the country lies mostly in the temperate zone. Including the states of Alaska and Hawaii, the United States covers an area of 9 million square kilometers. The continental United States stretches 4,500 kilometers from Atlantic Ocean on the east to the Pacific Ocean on the west. It borders Canada on the north, and reaches south to Mexico and the Gulf of Mexico. A fast railroad train, travelling 96 kilometers an hour, takes more than 48 hours to cross the country.

Hoa Kỳ: Đất nước và con người

Hoa Kỳ là một đất nước đa dạng – một đất nước của những cánh rừng, sa mạc, núi đồi, những vùng đất cao nguyên và những vùng đồng bằng màu mỡ. Hầu hết mọi dạng khí hậu đều có thể được tìm thấy, nhưng hầu như tòan bộ đất nước này nằm trong vùng ôn đới. Nếu tính cả các tiểu bang Alaska và Hawaii, Mỹ chiếm diện tích 9 triệu kilômét vuông. Lục dịa Mỹ trải dài 4.500 kilômét từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây. Đất nước này tiếp giáp với Canađa ở phía bắc, và vươn tới phía nam tận Mêhicô và vịnh Mêhicô. Một chiếc xe lửa tốc hành, chạy với vận tốc 96 kilômét một giờ, phải mất hơn 48 tiếng để băng ngang qua đất nước này.
A jet plane crosses the continental United States from east to west in about five hours. Taking off from an Atlantic coast airport, the plane is soon flying over the gentle slopes of the Appalachian Mountains. Then, for hundreds of kilometers it crosses the fertile fields of the farm belt of the great Middle West.
To the north, on clear days, passengers may see the five Great Lakes located between the United States and Canada. Continuing into the West, the plane flies over vast prairies and rough cattle-grazing country. Soon the snow-topped Rocky Mountains appear in the distance. After crossing these high ranges, the plane can almost glide down into the rich valleys of California and, finally, to a landing not far from the beaches of the Pacific Ocean.
Một máy bay phản lực bay ngang lục địa Mỹ từ đông sang tây phải mất khoảng năm tiếng đồng hồ. Cất cánh từ một sân bay ở bờ biển Đại Tây Dương, chẳng bao lâu máy bay sẽ bay trên các sườn núi thoai thoải của rặng núi Appalachian. Sau đó, máy bay bay hàng trăm kilômét ngang qua những cánh đồng màu mỡ của vành đai nông nghiệp miền Trung Tây rộng lớn. Lên phía bắc, vào những ngày quang đãng, hành khách có thể nhìn thấy Ngũ Đại Hồ nằm giữa Mỹ và Canađa. Tiếp tục đến miền Tây, máy bay bay trên những đồng cỏ bao la và vùng đồng quê nhấp nhô gia súc. Chẳng bao lâu rặng núi Rocky đỉnh phủ tuyết xuất hiện ở phía xa. Sau khi bay qua những rặng núi cao này, máy bay gần như có thể lướt dần xuống các thung lũng trù phú của California và cuối cùng, hạ cánh cách các bãi biển của Thái Bình Dương không xa.
The United States has long been known as a “melting pot”, because many of its people are descended from settlers who came from all over the world to make their homes in the new land. The first immigrants in American history came from England and the Netherlands. Attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom, immigrants from many other countries flocked to the United States in increasing numbers, reaching a peak in the years 1880-1914. Between 1820 and 1980, the United States admitted almost 50 million immigrants. Nước Mỹ từ lâu đã được biết đến dưới cái tên là một “cái nồi hầm nhừ”, bởi vì nhiều người dân của đất nước này là con cháu của những người định cư từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống ở miền đất mới. Những người nhập cư đầu tiên trong lịch sử Mỹ đến từ Anh và Hà Lan. Bị hấp dẫn bởi những lời đồn về các cơ hội kinh tế tuyệt vời, quyền tự do tôn giáo và chính trị, người nhập cư từ nhiều quốc gia khác kéo đến Mỹ với số lượng ngày càng tăng, đạt đến đỉnh cao vào những năm 1880 đến năm 1914. Từ năm 1820 đến năm 1980, Mỹ tiếp nhận gần 50 triệu người nhập cư.
Some 1,360,000 American Indians, descendants of North America’s first inhabitants,now reside in the United States. Most live in the West, but many are in the south and central areas. Of the more than 300 separate tribes, the largest is the Navaho in the Southwest.
Black people were first brought to America from Africa as slaves. Their descendants now make up nearly 12 per cent of the population. They once lived mainly in the agricultural South but now are scattered throughout the nation.
Khoảng 1.360.000 người Mỹ bản địa, con cháu của những cư dân đầu tiên ở Bắc Mỹ, hiện sống ở Mỹ. Hầu hết sống ở miền Tây, nhưng nhiều người sống ở khu vực phía nam và phía bắc của miền Trung. Trong số hơn 300 bộ lạc riêng biệt, bộ lạc lớn nhất là bộ lạc Navaho ở miền Tây Nam.

Đầu tiên người da đen được đưa từ châu Phi đến châu Mỹ làm nô lệ. Con cháu của họ hiện nay chiếm gần 12% dân số. Họ đã từng sống chủ yếu ở miền Nam nông nghiệp nhung hiện nay thì sống rải rác ở khắp đất nước.

In Hawaii, more than a third of the residents are of Japanese descent, a third are Caucasians, about 15 per cent are of Polynesian background, and the others are mainly Filipino, Korean and Chinese descents.
The American people are always on the movem - from one part of the country to another, from on city to another, from farm to city, from the city to the suburbs. One in five Americans moves to a new home every year seeking new job opportunities, a better climate, or for other reasons.
Ở Hawaii, hơn một phần ba cư dân là thuộc dòng dõi người Nhật, một phần ba là nười Caucasian, khoảng 15% có gôc người Polynêsia, và phần còn lại chủ yếu là thuộc dòng dõi người Phillipin, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Người Mỹ luôn di chuyển – từ vùng này đến vùng khác của đất nước, từ thành phố này đến thành phố khác , từ nông thôn đến thành thị, từ thành thị ra ngoại ô. Cứ năm người Mỹ thì có một người mỗi năm chuyển đến chỗ ở mới một lần để tìm những cơ hội công việc mới, một khí hậu tốt hơn, hay vì các lý do khác.