TIN MÖØNG THEO THAÙNH MAÙT-THEÂU

I. GIAÙNG SINH VAØ THÔØI THÔ AÁU CUÛA ÑÖÙC GIEÂ-SU

Gia phaû Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ

1:1 Ñaây laø gia phaû Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ, con chaùu vua Ña-vít, con chaùu toå phuï AÙp-ra-ham:

1:2 OÂng AÙp-ra-ham sinh oâng I-xa-aùc; oâng I-xa-aùc sinh oâng Gia-coùp; oâng Gia-coùp sinh oâng Giu-ña vaø caùc anh em oâng naøy;

1:3 oâng Giu-ña aên ôû vôùi baø Ta-ma sinh oâng Pe-reùt vaø oâng De-raùc; oâng Pe-reùt sinh oâng Kheùt-xô-ron; oâng Kheùt-xô-ron sinh oâng A-ram;

1:4 oâng A-ram sinh oâng Am-mi-na-ñaùp; oâng Am-mi-na-ñaùp sinh oâng Naùc-son; oâng Naùc-son sinh oâng Xam-mon;

1:5 oâng Xam-mon laáy baø Ra-khaùp sinh oâng Boâ-aùt; oâng Boâ-aùt laáy baø Ruùt sinh oâng OÂ-veát; oâng OÂ-veát sinh oâng Gi-sai;

1:6 oâng Gi-sai sinh vua Ña-vít. Vua Ña-vít laáy vôï oâng U-ri-gia sinh vua Sa-loâ-moân;

1:7 vua Sa-loâ-moân sinh vua Rô-khoùp-am; vua Rô-khoùp-am sinh vua A-vi-gia; vua A-vi-gia sinh vua A-xa;

1:8 vua A-xa sinh vua Giô-ho-sa-phaùt; vua Giô-ho-sa-phaùt sinh vua Gio-ram; vua Gio-ram sinh vua UÙt-di-gia;

1:9 vua UÙt-di-gia sinh vua Gio-tham; vua Gio-tham sinh vua A-khaùt; vua A-khaùt sinh vua Khi-dô-ki-gia;

1:10 vua Khi-giô-ki-gia sinh vua Mô-na-se; vua Mô-na-se sinh vua A-mon; vua A-mon sinh vua Gioâ-si-gia;

1:11 vua Gioâ-si-gia sinh vua Giô-khon-gia vaø caùc anh em vua naøy; keá ñoù laø thôøi löu ñaøy ôû Ba-by-lon.

1:12 Sau thôøi löu ñaøy ôû Ba-by-lon, vua Giô-khon-gia sinh oâng San-ti-eân; oâng San-ti-eân sinh oâng Dô-ruùp-ba-ven;

1:13 oâng Dô-ruùp-ba-ven sinh oâng A-vi-huùt; oâng A-vi-huùt sinh oâng EÂn-gia-kim; oâng EÂn-gia-kim sinh oâng AÙt-dua;

1:14 oâng AÙt-dua sinh oâng Xa-ñoác; oâng Xa-ñoác sinh oâng Gia-khin; oâng Gia-khin sinh oâng E-li-huùt;

1:15 oâng E-li-huùt sinh oâng EÂn-a-da; oâng EÂn-a-da sinh oâng Maùt-tan; oâng Maùt-tan sinh oâng Gia-coùp;

1:16 oâng Gia-coùp sinh oâng Giu-se, choàng cuûa baø Ma-ri-a, baø laø meï Ñöùc Gieâ-su cuõng goïi laø Ñaáng Ki-toâ.

1:17 Nhö theá, tính chung laïi thì: töø toå phuï AÙp-ra-ham ñeán vua Ña-vít, laø möôøi boán ñôøi; töø vua Ña-vít ñeán thôøi löu ñaøy ôû Ba-by-lon, laø möôøi boán ñôøi; vaø töø thôøi löu ñaøy ôû Ba-by-lon ñeán Ñöùc Ki-toâ, cuõng laø möôøi boán ñôøi.

Truyeàn tin cho oâng Giu-se

1:18 Sau ñaây laø goác tích Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ: baø Ma-ri-a, meï Ngöôøi, ñaõ thaønh hoân vôùi oâng Giu-se. Nhöng tröôùc khi hai oâng baø veà chung soáng, baø ñaõ coù thai do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn.

1:19 OÂng Giu-se, choàng baø, laø ngöôøi coâng chính vaø khoâng muoán toá giaùc baø, neân môùi ñònh taâm boû baø caùch kín ñaùo.

1:20 OÂng ñang toan tính nhö vaäy, thì kìa söù thaàn Chuùa hieän ñeán baùo moäng cho oâng raèng: "Naøy oâng Giu-se, laø con chaùu Ña-vít, ñöøng ngaïi ñoùn baø Ma-ri-a vôï oâng veà, vì ngöôøi con baø cöu mang laø do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn.

1:21 Baø seõ sinh con trai vaø oâng phaûi ñaët teân cho con treû laø Gieâ-su, vì chính Ngöôøi seõ cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï."

1:22 Taát caû söï vieäc naøy ñaõ xaûy ra, laø ñeå öùng nghieäm lôøi xöa kia Chuùa phaùn qua mieäng ngoân söù:

1:23 Naøy ñaây, Trinh Nöõ seõ thuï thai vaø sinh haï moät con trai, ngöôøi ta seõ goïi teân con treû laø Em-ma-nu-en, nghóa laø "Thieân-Chuùa-ôû-cuøng-chuùng-ta".

1:24 Khi tænh giaác, oâng Giu-se laøm nhö söù thaàn Chuùa daïy vaø ñoùn vôï veà nhaø.

1:25 OÂng khoâng aên ôû vôùi baø, cho ñeán khi baø sinh moät con trai, vaø oâng ñaët teân cho con treû laø Gieâ-su.

Caùc nhaø chieâm tinh ñeán baùi laïy Ñöùc Gieâ-su Haøi Nhi

2:1 Khi Ñöùc Gieâ-su ra ñôøi taïi Beâ-lem, mieàn Giu-ñeâ, thôøi vua Heâ-roâ-ñeâ trò vì, coù maáy nhaø chieâm tinh töø phöông Ñoâng ñeán Gieâ-ru-sa-lem,

2:2 vaø hoûi: "Ñöùc Vua daân Do-thaùi môùi sinh, hieän ôû ñaâu? Chuùng toâi ñaõ thaáy vì sao cuûa Ngöôøi xuaát hieän beân phöông Ñoâng, neân chuùng toâi ñeán baùi laïy Ngöôøi."

2:3 Nghe tin aáy, vua Heâ-roâ-ñeâ boái roái, vaø caû thaønh Gieâ-ru-sa-lem cuõng xoân xao.

2:4 Nhaø vua lieàn trieäu taäp taát caû caùc thöôïng teá, caùc kinh sö trong daân laïi, vaø hoûi cho bieát Ñaáng Ki-toâ phaûi sinh ra ôû ñaâu.

2:5 Hoï traû lôøi: "Taïi Beâ-lem, mieàn Giu-ñeâ, vì trong saùch ngoân söù, coù cheùp raèng:

2:6 Phaàn ngöôi, hôõi Beâ-lem, mieàn ñaát Giu-ña,ngöôi ñaâu phaûi laø thaønh nhoû nhaát cuûa Giu-ña,vì ngöôi laø nôi vò laõnh tuï chaên daét Ít-ra-en daân Ta seõ ra ñôøi".

2:7 Baáy giôø vua Heâ-roâ-ñeâ bí maät vôøi caùc nhaø chieâm tinh ñeán, hoûi caën keõ veà ngaøy giôø ngoâi sao ñaõ xuaát hieän.

2:8 Roài vua phaùi caùc vò aáy ñi Beâ-lem vaø daën raèng: "Xin quyù ngaøi ñi doø hoûi töôøng taän veà Haøi Nhi, vaø khi ñaõ tìm thaáy, xin baùo laïi cho toâi, ñeå toâi cuõng ñeán baùi laïy Ngöôøi."

2:9 Nghe nhaø vua noùi theá, hoï ra ñi. Baáy giôø ngoâi sao hoï ñaõ thaáy ôû phöông Ñoâng, laïi daãn ñöôøng cho hoï ñeán taän nôi Haøi Nhi ôû, môùi döøng laïi.

2:10 Troâng thaáy ngoâi sao, hoï möøng rôõ voâ cuøng.

2:11 Hoï vaøo nhaø, thaáy Haøi Nhi vôùi thaân maãu laø baø Ma-ri-a, lieàn saáp mình baùi laïy Ngöôøi, roài môû baûo traùp, laáy vaøng, nhuõ höông vaø moäc döôïc maø daâng tieán.

2:12 Sau ñoù, hoï ñöôïc baùo moäng laø ñöøng trôû laïi gaëp vua Heâ-roâ-ñeâ nöõa, neân ñaõ ñi loái khaùc maø veà xöù mình.

Ñöùc Gieâ-su troán sang Ai-caäp vaø caùc anh haøi bò gieát

2:13 Khi caùc nhaø chieâm tinh ñaõ ra veà, thì kìa söù thaàn Chuùa hieän ra baùo moäng cho oâng Giu-se raèng: "Naøy oâng, daäy ñem Haøi Nhi vaø meï Ngöôøi troán sang Ai-caäp, vaø cöù ôû ñoù cho ñeán khi toâi baùo laïi, vì vua Heâ-roâ-ñeâ saép tìm gieát Haøi Nhi ñaáy!"

2:14 OÂng Giu-se lieàn choãi daäy, vaø ñang ñeâm, ñöa Haøi Nhi vaø meï Ngöôøi troán sang Ai-caäp.

2:15 OÂng ôû ñoù cho ñeán khi vua Heâ-roâ-ñeâ baêng haø, ñeå öùng nghieäm lôøi Chuùa phaùn xöa qua mieäng ngoân söù: ‘Ta ñaõ goïi con Ta ra khoûi Ai-caäp.’

2:16 Baáy giôø vua Heâ-roâ-ñeâ thaáy mình bò caùc nhaø chieâm tinh ñaùnh löøa, thì ñuøng ñuøng noåi giaän, neân sai ngöôøi ñi gieát taát caû caùc con treû ôû Beâ-lem vaø toaøn vuøng laân caän, töø hai tuoåi trôû xuoáng, tính theo ngaøy thaùng oâng ñaõ hoûi caën keõ caùc nhaø chieâm tinh.

2:17 Theá laø öùng nghieäm lôøi ngoân söù Gieâ-reâ-mi-a:

2:18 ÔÛ Ra-ma, vaúng nghe tieáng khoùc than reàn ró: tieáng baø Ra-khen khoùc thöông con mình vaø khoâng chòu ñeå cho ngöôøi ta an uûi, vì chuùng khoâng coøn nöõa.

Töø Ai-caäp veà ñaát Ít-ra-en

2:19 Sau khi vua Heâ-roâ-ñeâ baêng haø, söù thaàn Chuùa laïi hieän ra vôùi oâng Giu-se beân Ai-caäp,

2:20 baùo moäng cho oâng raèng: "Naøy oâng, daäy ñem Haøi Nhi vaø meï Ngöôøi veà ñaát Ít-ra-en, vì nhöõng keû tìm gieát Haøi Nhi ñaõ cheát roài."

2:21 OÂng lieàn choãi daäy ñöa Haøi Nhi vaø meï Ngöôøi veà ñaát Ít-ra-en.

2:22 Nhöng vì nghe bieát AÙc-kheâ-lao ñaõ keá vò vua cha laø Heâ-roâ-ñeâ, cai trò mieàn Giu-ñeâ, neân oâng sôï khoâng daùm veà ñoù. Roài sau khi ñöôïc baùo moäng, oâng lui veà mieàn Ga-li-leâ,

2:23 vaø ñeán ôû taïi moät thaønh kia goïi laø Na-da-reùt, ñeå öùng nghieäm lôøi ñaõ phaùn qua mieäng caùc ngoân söù raèng: ‘Ngöôøi seõ ñöôïc goïi laø ngöôøi Na-da-reùt.’

II. COÂNG BOÁ NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

OÂng Gio-an Taåy Giaû rao giaûng

3:1 Hoài aáy, oâng Gio-an Taåy Giaû ñeán rao giaûng trong hoang ñòa mieàn Giu-ñeâ raèng:

3:2 "Anh em haõy saùm hoái,vì Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán gaàn."

3:3 OÂng chính laø ngöôøi ñaõ ñöôïc ngoân söù I-sai-a noùi tôùi: Coù tieáng ngöôøi hoâ trong hoang ñòa: Haõy doïn saün con ñöôøng cho Ñöùc Chuùa, söûa loái cho thaúng ñeå Ngöôøi ñi.

3:4 OÂng Gio-an maëc aùo loâng laïc ñaø, thaét löng baèng daây da, laáy chaâu chaáu vaø maät ong röøng laøm thöùc aên.

3:5 Baáy giôø, ngöôøi ta töø Gieâ-ru-sa-lem vaø khaép mieàn Giu-ñeâ, cuøng khaép vuøng ven soâng Gio-ñan, keùo ñeán vôùi oâng.

3:6 Hoï thuù toäi, vaø oâng laøm pheùp röûa cho hoï trong soâng Gio-ñan.

3:7 Thaáy nhieàu ngöôøi thuoäc phaùi Pha-ri-seâuvaø phaùi Xa-ñoác ñeán chòu pheùp röûa, oâng noùi vôùi hoï raèng:"Noøi raén ñoäc kia, ai ñaõ chæ cho caùc anh caùch troán côn thònh noä cuûa Thieân Chuùa saép giaùng xuoáng vaäy?

3:8 Caùc anh haõy sinh hoa quaû xöùng vôùi loøng saùm hoái.

3:9 Vaø ñöøng töôûng coù theå nghó buïng raèng: "Chuùng ta ñaõ coù toå phuï AÙp-ra-ham." Vì, toâi noùi cho caùc anh hay, Thieân Chuùa coù theå laøm cho nhöõng hoøn ñaù naøy trôû neân con chaùu oâng AÙp-ra-ham.

3:10 Caùi rìu ñaõ ñaët saùt goác caây: baát cöù caây naøo khoâng sinh quaû toát ñeàu bò chaët ñi vaø quaêng vaøo löûa.

3:11 Toâi, toâi laøm pheùp röûa cho caùc anh trong nöôùc ñeå giuïc loøng caùc anh saùm hoái. Coøn Ñaáng ñeán sau toâi thì quyeàn theá hôn toâi, toâi khoâng ñaùng xaùch deùp cho Ngöôøi. Ngöôøi seõ laøm pheùp röûa cho caùc anh trong Thaùnh Thaàn vaø löûa.

3:12 Tay Ngöôøi caàm nia, Ngöôøi seõ reâ saïch luùa trong saân: thoùc maåy thì thu vaøo kho laãm, coøn thoùc leùp thì boû vaøo löûa khoâng heà taét maø ñoát ñi.".

Ñöùc Gieâ-su chòu pheùp röûa

3:13 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-su töø mieàn Ga-li-leâ ñeán soâng Gio-ñan, gaëp oâng Gio-an ñeå xin oâng laøm pheùp röûa cho mình.

3:14 Nhöng oâng moät möïc can Ngöôøi vaø noùi: "Chính toâi môùi caàn ñöôïc Ngaøi laøm pheùp röûa, theá maø Ngaøi laïi ñeán vôùi toâi!"

3:15 Nhöng Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Baây giôø cöù theá ñaõ. Vì chuùng ta neân laøm nhö vaäy ñeå giöõ troïn ñöùc coâng chính." Baáy giôø oâng Gio-an môùi chieàu theo yù Ngöôøi.

3:16 Khi Ñöùc Gieâ-su chòu pheùp röûa xong, vöøa ôû döôùi nöôùc leân, thì kìa caùc taàng trôøi môû ra.Ngöôøi thaáy Thaàn Khí Thieân Chuùa ñaùp xuoáng nhö chim boà caâu vaø ngöï treân Ngöôøi.

3:17 Vaø kìa coù tieáng töø trôøi phaùn raèng: "Ñaây laø Con yeâu daáu cuûa Ta, Ta haøi loøng veà Ngöôøi."

Ñöùc Gieâ-su chòu caùm doã

4:1 Baáy giôø Ñöùc Gieâ-su ñöôïc Thaàn Khí daãn vaøo hoang ñòa, ñeå chòu quyû caùm doã.

4:2 Ngöôøi aên chay roøng raõ boán möôi ñeâm ngaøy, vaø sau ñoù, Ngöôøi thaáy ñoùi.

4:3 Baáy giôø teân caùm doã ñeán gaàn Ngöôøi vaø noùi: "Neáu oâng laø Con Thieân Chuùa, thì truyeàn cho nhöõng hoøn ñaù naøy hoaù baùnh ñi!"

4:4 Nhöng Ngöôøi ñaùp: "Ñaõ coù lôøi cheùp raèng: Ngöôøi ta soáng khoâng chæ nhôø côm baùnh, nhöng coøn nhôø moïi lôøi mieäng Thieân Chuùa phaùn ra".

4:5 Sau ñoù, quyû ñem Ngöôøi ñeán thaønh thaùnh, vaø ñaët Ngöôøi treân noùc ñeàn thôø,

4:6 roài noùi vôùi Ngöôøi: "Neáu oâng laø Con Thieân Chuùa, thì gieo mình xuoáng ñi! Vì ñaõ coù lôøi cheùp raèng: Thieân Chuùa seõ truyeàn cho thieân söù lo cho baïn, vaø thieân söù seõ tay ñôõ tay naâng, cho baïn khoûi vaáp chaân vaøo ñaù".

4:7 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Nhöng cuõng ñaõ coù lôøi cheùp raèng: Ngöôi chôù thöû thaùch Ñöùc Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa ngöôi".

4:8 Quyû laïi ñem Ngöôøi leân moät ngoïn nuùi raát cao, vaø chæ cho Ngöôøi thaáy taát caû caùc nöôùc theá gian, vaø vinh hoa lôïi loäc cuûa caùc nöôùc aáy,

4:9 vaø baûo raèng: "Toâi seõ cho oâng taát caû nhöõng thöù ñoù, neáu oâng saáp mình baùi laïy toâi".

4:10 Ñöùc Gieâ-su lieàn noùi: "Xa-tan kia, xeùo ñi! Vì ñaõ coù lôøi cheùp raèng: Ngöôi phaûi baùi laïy Ñöùc Chuùa laø Thieân Chuùa cuûa ngöôi, vaø phaûi thôø phöôïng moät mình Ngöôøi maø thoâi".

4:11 Theá roài quyû boû Ngöôøi maø ñi, vaø kìa caùc söù thaàn tieán ñeán haàu haï Ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-su laùnh qua mieàn Ga-li-leâ

4:12 Khi Ñöùc Gieâ-su nghe tin oâng Gio-an ñaõ bò noäp, Ngöôøi laùnh qua mieàn Ga-li-leâ.

4:13 Roài Ngöôøi boû Na-da-reùt, ñeán ôû Ca-phaùc-na-um, moät thaønh ven bieån hoà Ga-li-leâ, thuoäc ñòa haït Dô-vu-lun vaø Naùp-ta-li,

4:14 ñeå öùng nghieäm lôøi ngoân söù I-sai-a noùi:

4:15 Naøy ñaát Dô-vu-lun, vaø ñaát Naùp-ta-li, hôõi con ñöôøng ven bieån, vaø vuøng taû ngaïn soâng Gio-ñan, hôõi Ga-li-leâ, mieàn ñaát cuûa daân ngoaïi!

4:16 Ñoaøn daân ñang ngoài trong caûnh toái taêm ñaõ thaáy moät aùnh saùng huy hoaøng, nhöõng keû ñang ngoài trong vuøng boùng toái cuûa töû thaàn nay ñöôïc aùnh saùng böøng leân chieáu roïi.

4:17 Töø luùc ñoù, Ñöùc Gieâ-su baét ñaàu rao giaûng vaø noùi raèng: "Anh em haõy saùm hoái, vì Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán gaàn".

Ñöùc Gieâ-su keâu goïi boán moân ñeä ñaàu tieân

4:18 Ngöôøi ñang ñi doïc theo bieån hoà Ga-li-leâ, thì thaáy hai anh em kia, laø oâng Si-mon, cuõng goïi laø Pheâ-roâ, vaø ngöôøi anh laø oâng An-reâ, ñang quaêng chaøi xuoáng bieån, vì caùc oâng laøm ngheà ñaùnh caù.

4:19 Ngöôøi baûo caùc oâng: "Caùc anh haõy theo toâi, toâi seõ laøm cho caùc anh thaønh nhöõng keû löôùi ngöôøi nhö löôùi caù".

4:20 Laäp töùc hai oâng boû chaøi löôùi maø ñi theo Ngöôøi.

4:21 Ñi moät quaõng nöõa, Ngöôøi thaáy hai anh em khaùc con oâng Deâ-beâ-ñeâ, laø oâng Gia-coâ-beâ vaø ngöôøi em laø oâng Gio-an. Hai oâng naøy ñang cuøng vôùi cha laø oâng Deâ-beâ-ñeâ vaù löôùi ôû trong thuyeàn. Ngöôøi goïi caùc oâng.

4:22 Laäp töùc, caùc oâng boû thuyeàn, boû cha laïi maø theo Ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy vaø chöõa beänh

4:23 Theá roài Ñöùc Gieâ-su ñi khaép mieàn Ga-li-leâ, giaûng daïy trong caùc hoäi ñöôøng cuûa hoï, rao giaûng Tin Möøng Nöôùc Trôøi, vaø chöõa heát caùc beänh hoaïn taät nguyeàn cuûa daân.

4:24 Danh tieáng Ngöôøi ñoàn ra khaép xöù Xy-ri-a. Thieân haï ñem ñeán cho Ngöôøi moïi keû oám ñau, maéc ñuû thöù beänh hoaïn taät nguyeàn: nhöõng keû bò quyû aùm, kinh phong, baïi lieät; vaø Ngöôøi ñaõ chöõa hoï.

4:25 Töø mieàn Ga-li-leâ, vuøng Thaäp Tænh, thaønh Gieâ-ru-sa-lem, mieàn Giu-ñeâ vaø vuøng beân kia soâng Gio-ñan, ñaùm ñoâng luõ löôït keùo ñeán ñi theo Ngöôøi.

2. Baøi giaûng treân nuùi

Taùm moái Phuùc

5:1 Thaáy ñaùm ñoâng, Ñöùc Gieâ-su leân nuùi.Ngöôøi ngoài xuoáng, caùc moân ñeä ñeán gaàn beân.

5:2 Ngöôøi môû mieäng daïy hoï raèng:

5:3 "Phuùc thay.ai coù taâm hoàn ngheøo khoù,vì Nöôùc Trôøi laø cuûa hoï

5:4 Phuùc thay ai hieàn laønh, vì hoï seõ ñöôïc Ñaát Höùa laøm gia nghieäp.

5:5 Phuùc thay ai saàu khoå, vì hoï seõ ñöôïc Thieân Chuùa uûi an.

5:6 Phuùc thay ai khaùt khao neân ngöôøi coâng chính, vì hoï seõ ñöôïc Thieân Chuùa cho thoaû loøng.

5:7 Phuùc thay ai xoùt thöông ngöôøi, vì hoï seõ ñöôïc Thieân Chuùa xoùt thöông.

5:8 Phuùc thay ai coù taâm hoàn trong saïch, vì hoï seõ ñöôïc nhìn thaáy Thieân Chuùa.

5:9 Phuùc thay ai xaây döïng hoaø bình, vì hoï seõ ñöôïc goïi laø con Thieân Chuùa.

5:10 Phuùc thay ai bò baùch haïi vì soáng coâng chính, vì Nöôùc Trôøi laø cuûa hoï.

5:11 Phuùc cho anh em khi vì Thaày maø bò ngöôøi ta sæ vaû, baùch haïi vaø vu khoáng ñuû ñieàu xaáu xa.

5:12 Anh em haõy vui möøng hôùn hôû, vì phaàn thöôûng daønh cho anh em ôû treân trôøi thaät lôùn lao. Quaû vaäy, caùc ngoân söù laø nhöõng ngöôøi ñi tröôùc anh em cuõng bò ngöôøi ta baùch haïi nhö theá.

Muoái cho ñôøi vaø aùnh saùng cho traàn gian

5:13 "Chính anh em laø muoái cho ñôøi. Nhöng muoái maø nhaït ñi, thì laáy gì muoái noù cho maën laïi? Noù ñaõ thaønh voâ duïng, thì chæ coøn vieäc quaêng ra ngoaøi cho ngöôøi ta chaø ñaïp thoâi.

5:14 "Chính anh em laø aùnh saùng cho traàn gian. Moät thaønh xaây treân nuùi khoâng taøi naøo che giaáu ñöôïc.

5:15 Cuõng chaúng coù ai thaép ñeøn leân roài laïi ñaët beân döôùi caùi thuøng, nhöng ñaët treân ñeá, vaø noù soi saùng cho moïi ngöôøi trong nhaø.

5:16 Cuõng vaäy, aùnh saùng cuûa anh em phaûi chieáu giaõi tröôùc maët thieân haï, ñeå hoï thaáy nhöõng coâng vieäc toát ñeïp anh em laøm, maø toân vinh Cha cuûa anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi.

Ñöùc Gieâ-su kieän toaøn Luaät Moâ-seâ

5:17 "Anh em ñöøng töôûng Thaày ñeán ñeå baõi boû Luaät Moâ-seâ hoaëc lôøi caùc ngoân söù.Thaày ñeán khoâng phaûi laø ñeå baõi boû, nhöng laø ñeå kieän toaøn.

5:18 Vì, Thaày baûo thaät anh em, tröôùc khi trôøi ñaát qua ñi, thì moät chaám moät pheát trong Leà Luaät cuõng khoâng theå qua ñi ñöôïc, cho ñeán khi moïi söï ñöôïc hoaøn thaønh.

5:19 Vaäy ai baõi boû duø chæ laø moät trong nhöõng ñieàu raên nhoû nhaát aáy, vaø daïy ngöôøi ta laøm nhö theá, thì seõ bò goïi laø keû nhoû nhaát trong Nöôùc Trôøi. Coøn ai tuaân haønh vaø daïy laøm nhö theá, thì seõ ñöôïc goïi laø lôùn trong Nöôùc Trôøi.

Ñöùc coâng chính cuûa ngöôøi moân ñeä

5:20 "Vaäy, Thaày baûo cho anh em bieát, neáu anh em khoâng aên ôû coâng chính hôn caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu, thì seõ chaúng ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi.

Ñöøng giaän gheùt

5:21 "Anh em ñaõ nghe Luaät daïy ngöôøi xöa raèng: Chôù gieát ngöôøi. Ai gieát ngöôøi, thì ñaùng bò ñöa ra toaø.

5:22 Coøn Thaày, Thaày baûo cho anh em bieát:ai giaän anh em mình, thì phaûi bò ñöa ra toaø. Ai maéng anh em mình laø ñoà ngoác,thì phaûi bò ñöa ra tröôùc thöôïng hoäi ñoàng. Coøn ai chöûi anh em mình laø quaân phaûn ñaïo,thì phaûi bò löûa hoaû nguïc thieâu ñoát.

5:23 Vaäy, neáu khi anh saép daâng leã vaät tröôùc baøn thôø, maø söïc nhôù coù ngöôøi anh em ñang coù chuyeän baát bình vôùi anh,

5:24 thì haõy ñeå cuûa leã laïi ñoù tröôùc baøn thôø, ñi laøm hoaø vôùi ngöôøi anh em aáy ñaõ, roài trôû laïi daâng leã vaät cuûa mình.

5:25 Anh haõy mau mau daøn xeáp vôùi ñoái phöông, khi coøn ñang treân ñöôøng ñi vôùi ngöôøi aáy tôùi cöûa coâng, keûo ngöôøi aáy noäp anh cho quan toaø, quan toaø laïi giao anh cho thuoäc haï, vaø anh seõ bò toáng nguïc.

5:26 Thaày baûo thaät cho anh bieát: anh seõ khoâng ra khoûi ñoù, tröôùc khi traû heát ñoàng xu cuoái cuøng.

Chôù ngoaïi tình

5:27 "Anh em ñaõ nghe Luaät daïy raèng: Chôù ngoaïi tình.

5:28 Coøn Thaày, Thaày baûo cho anh em bieát: ai nhìn ngöôøi phuï nöõ maø theøm muoán, thì trong loøng ñaõ ngoaïi tình vôùi ngöôøi aáy roài.

5:29 Neáu maét phaûi cuûa anh laøm côù cho anh sa ngaõ, thì haõy moùc maø neùm ñi; vì thaø maát moät phaàn thaân theå, coøn hôn laø toaøn thaân bò neùm vaøo hoaû nguïc.

5:30 Neáu tay phaûi cuûa anh laøm côù cho anh sa ngaõ, thì haõy chaët maø neùm ñi; vì thaø maát moät phaàn thaân theå, coøn hôn laø toaøn thaân phaûi sa hoaû nguïc.

Ñöøng ly dò

5:31 "Luaät coøn daïy raèng: Ai raãy vôï, thì phaûi cho vôï chöùng thö ly dò.

5:32 Coøn Thaày, Thaày baûo cho anh em bieát: ngoaïi tröø tröôøng hôïp hoân nhaân baát hôïp phaùp, ai raãy vôï laø ñaåy vôï ñeán choã ngoaïi tình; vaø ai cöôùi ngöôøi ñaøn baø bò raãy, thì cuõng phaïm toäi ngoaïi tình.

Ñöøng theà thoát

5:33 "Anh em coøn nghe Luaät daïy ngöôøi xöa raèng: Chôù boäi theà, nhöng haõy troïn lôøi theà vôùi Ñöùc Chuùa.

5:34 Coøn Thaày, Thaày baûo cho anh em bieát: ñöøng theà chi caû. Ñöøng chæ trôøi maø theà, vì trôøi laø ngai Thieân Chuùa.

5:35 Ñöøng chæ ñaát maø theà, vì ñaát laø beä döôùi chaân Ngöôøi. Ñöøng chæ Gieâ-ru-sa-lem maø theà, vì ñoù laø thaønh cuûa Ñöùc Vua cao caû.

5:36 Ñöøng chæ leân ñaàu maø theà, vì anh khoâng theå laøm cho moät sôïi toùc hoaù traéng hay ñen ñöôïc.

5:37 Nhöng heã "coù" thì phaûi noùi "coù", "khoâng" thì phaûi noùi "khoâng". Theâm thaét ñieàu gì laø do aùc quyû.

Chôù traû thuø

5:38 "Anh em ñaõ nghe Luaät daïy raèng: Maét ñeàn maét, raêng ñeàn raêng.

5:39 Coøn Thaày, Thaày baûo anh em: ñöøng choáng cöï ngöôøi aùc, traùi laïi, neáu bò ai vaû maù beân phaûi, thì haõy giô caû maù beân traùi ra nöõa.

5:40 Neáu ai muoán kieän anh ñeå laáy aùo trong cuûa anh, thì haõy ñeå cho noù laáy caû aùo ngoaøi.

5:41 Neáu coù ngöôøi baét anh ñi moät daëm, thì haõy ñi vôùi ngöôøi aáy hai daëm.

5:42 Ai xin, thì anh haõy cho; ai muoán vay möôïn, thì anh ñöøng ngoaûnh maët ñi.

Phaûi yeâu keû thuø

5:43 "Anh em ñaõ nghe Luaät daïy raèng: Haõy yeâu ñoàng loaïi vaø haõy gheùt keû thuø.

5:44 Coøn Thaày, Thaày baûo anh em: haõy yeâu keû thuø vaø caàu nguyeän cho nhöõng keû ngöôïc ñaõi anh em.

5:45 Nhö vaäy, anh em môùi ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Cha anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi, vì Ngöôøi cho maët trôøi cuûa Ngöôøi moïc leân soi saùng keû xaáu cuõng nhö ngöôøi toát, vaø cho möa xuoáng treân ngöôøi coâng chính cuõng nhö keû baát chính.

5:46 Vì neáu anh em yeâu thöông keû yeâu thöông mình, thì anh em naøo coù coâng chi? Ngay caû nhöõng ngöôøi thu thueá cuõng chaúng laøm nhö theá sao?

5:47 Neáu anh em chæ chaøo hoûi anh em mình thoâi, thì anh em coù laøm gì laï thöôøng ñaâu? Ngay caû ngöôøi ngoaïi cuõng chaúng laøm nhö theá sao?

5:48 Vaäy anh em haõy neân hoaøn thieän, nhö Cha anh em treân trôøi laø Ñaáng hoaøn thieän.

Boá thí caùch kín ñaùo

6:1 "Khi laøm vieäc laønh phuùc ñöùc, anh em phaûi coi chöøng, chôù coù phoâ tröông cho thieân haï thaáy. Baèng khoâng, anh em seõ chaúng ñöôïc Cha cuûa anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi, ban thöôûng.

6:2 Vaäy khi boá thí, ñöøng coù khua chieâng ñaùnh troáng, nhö boïn ñaïo ñöùc giaû thöôøng bieåu dieãn trong hoäi ñöôøng vaø ngoaøi phoá xaù, coát ñeå ngöôøi ta khen. Thaày baûo thaät anh em, chuùng ñaõ ñöôïc phaàn thöôûng roài.

6:3 Coøn anh, khi boá thí, ñöøng cho tay traùi bieát vieäc tay phaûi laøm,

6:4 ñeå vieäc anh boá thí ñöôïc kín ñaùo. Vaø Cha cuûa anh, Ñaáng thaáu suoát nhöõng gì kín ñaùo, seõ traû coâng cho anh.

Caàu nguyeän nôi kín ñaùo

6:5 "Vaø khi caàu nguyeän, anh em ñöøng laøm nhö boïn ñaïo ñöùc giaû: chuùng thích ñöùng caàu nguyeän trong caùc hoäi ñöôøng, hoaëc ngoaøi caùc ngaõ ba ngaõ tö, cho ngöôøi ta thaáy. Thaày baûo thaät anh em: chuùng ñaõ ñöôïc phaàn thöôûng roài.

6:6 Coøn anh, khi caàu nguyeän, haõy vaøo phoøng, ñoùng cöûa laïi, vaø caàu nguyeän cuøng Cha cuûa anh, Ñaáng hieän dieän nôi kín ñaùo. Vaø Cha cuûa anh, Ñaáng thaáu suoát nhöõng gì kín ñaùo, seõ traû coâng cho anh.

Kinh "Laïy Cha"

6:7 "Khi caàu nguyeän, anh em ñöøng laûi nhaûi nhö daân ngoaïi; hoï nghó raèng: cöù noùi nhieàu laø ñöôïc nhaän lôøi.

6:8 Ñöøng baét chöôùc hoï, vì Cha anh em ñaõ bieát roõ anh em caàn gì, tröôùc khi anh em caàu xin.

6:9 "Vaäy, anh em haõy caàu nguyeän nhö theá naøy:
"Laïy Cha chuùng con laø Ñaáng ngöï treân trôøi, xin laøm cho danh thaùnh Cha vinh hieån,

6:10 trieàu ñaïi Cha mau ñeán, yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

6:11 Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy;

6:12 xin tha toäi cho chuùng con nhö chuùng con cuõng tha cho nhöõng ngöôøi coù loãi vôùi chuùng con;

6:13 xin ñöøng ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã,nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ.

6:14 "Thaät vaäy, neáu anh em tha loãi cho ngöôøi ta, thì Cha anh em treân trôøi cuõng seõ tha thöù cho anh em.

6:15 Nhöng neáu anh em khoâng tha thöù cho ngöôøi ta, thì Cha anh em cuõng seõ khoâng tha loãi cho anh em.

AÊn chay caùch kín ñaùo

6:16 "Coøn khi aên chay, anh em chôù laøm boä raàu ró nhö boïn ñaïo ñöùc giaû: chuùng laøm cho ra veû thieåu naõo, ñeå thieân haï thaáy laø chuùng aên chay. Thaày baûo thaät anh em, chuùng ñaõ ñöôïc phaàn thöôûng roài.

6:17 Coøn anh, khi aên chay, neân röûa maët cho saïch, chaûi ñaàu cho thôm,

6:18 ñeå khoâng ai thaáy laø anh aên chay ngoaïi tröø Cha cuûa anh, Ñaáng hieän dieän nôi kín ñaùo. Vaø Cha cuûa anh, Ñaáng thaáu suoát nhöõng gì kín ñaùo, seõ traû coâng cho anh.

Cuûa caûi treân trôøi

6:19 "Anh em ñöøng tích tröõ cho mình nhöõng kho taøng döôùi ñaát, nôi moái moït laøm hö naùt, nôi keû troäm khoeùt vaùch vaø laáy ñi.

6:20 Nhöng haõy tích tröõ cho mình nhöõng kho taøng treân trôøi, nôi moái moït khoâng laøm hö naùt, nôi troäm caép khoâng ñaøo ngaïch vaø laáy ñi ñöôïc.

6:21 Vì kho taøng cuûa anh ôû ñaâu, thì loøng anh ôû ñoù.

Ñeøn cuûa thaân theå

6:22 "Ñeøn cuûa thaân theå laø con maét. Vaäy neáu maét anh saùng, thì toaøn thaân anh seõ saùng.

6:23 Coøn neáu maét anh xaáu, thì toaøn thaân anh seõ toái. Vaäy neáu aùnh saùng nôi anh laïi thaønh boùng toái, thì toái bieát chöøng naøo!

Khoâng theå vöøa laøm toâi Thieân Chuùa vöøa laøm toâi tieàn cuûa

6:24 "Khoâng ai coù theå laøm toâi hai chuû, vì hoaëc seõ gheùt chuû naøy maø yeâu chuû kia, hoaëc seõ gaén boù vôùi chuû naøy maø khinh deå chuû noï. Anh em khoâng theå vöøa laøm toâi Thieân Chuùa vöøa laøm toâi Tieàn Cuûa ñöôïc.

Tin töôûng vaøo Chuùa quan phoøng

6:25 "Vì vaäy Thaày baûo cho anh em bieát: ñöøng lo cho maïng soáng: laáy gì maø aên; cuõng ñöøng lo cho thaân theå: laáy gì maø maëc. Maïng soáng chaúng troïng hôn cuûa aên, vaø thaân theå chaúng troïng hôn aùo maëc sao?

6:26 Haõy xem chim trôøi: chuùng khoâng gieo, khoâng gaët, khoâng thu tích vaøo kho; theá maø Cha anh em treân trôøi vaãn nuoâi chuùng. Anh em laïi chaúng quyù giaù hôn chuùng sao?

6:27 Hoûi coù ai trong anh em coù theå nhôø lo laéng maø keùo daøi ñôøi mình theâm ñöôïc duø chæ moät gang khoâng?

6:28 Coøn veà aùo maëc cuõng theá, lo laéng laøm gì? Haõy ngaém xem hoa hueä ngoaøi ñoàng moïc leân theá naøo maø ruùt ra baøi hoïc: chuùng khoâng laøm luïng, khoâng keùo sôïi;

6:29 theá maø, Thaày baûo cho anh em bieát: ngay caû vua Sa-loâ-moân, duø vinh hoa toät baäc, cuõng khoâng maëc ñeïp baèng moät boâng hoa aáy.

6:30 Vaäy neáu hoa coû ngoaøi ñoàng, nay coøn, mai ñaõ quaúng vaøo loø, maø Thieân Chuùa coøn maëc ñeïp cho nhö theá, thì huoáng hoà laø anh em, oâi nhöõng keû keùm tin!

6:31 Vì theá, anh em ñöøng lo laéng töï hoûi: ta seõ aên gì, uoáng gì, hay maëc gì ñaây?

6:32 Taát caû nhöõng thöù ñoù, daân ngoaïi vaãn tìm kieám. Cha anh em treân trôøi thöøa bieát anh em caàn taát caû nhöõng thöù ñoù.

6:33 Tröôùc heát haõy tìm kieám Nöôùc Thieân Chuùa vaø ñöùc coâng chính cuûa Ngöôøi, coøn taát caû nhöõng thöù kia, Ngöôøi seõ theâm cho.

6:34 Vaäy, anh em ñöøng lo laéng veà ngaøy mai: ngaøy mai, cöù ñeå ngaøy mai lo. Ngaøy naøo coù caùi khoå cuûa ngaøy aáy.

Ñöøng xeùt ñoaùn

7:1 "Anh em ñöøng xeùt ñoaùn, ñeå khoûi bò Thieân Chuùa xeùt ñoaùn,

7:2 vì anh em xeùt ñoaùn theá naøo, thì anh em cuõng seõ bò Thieân Chuùa xeùt ñoaùn nhö vaäy; vaø anh em ñong baèng ñaáu naøo, thì Thieân Chuùa cuõng seõ ñong cho anh em ñaáu aáy.

7:3 Sao anh thaáy caùi raùc trong con maét cuûa ngöôøi anh em, maø caùi xaø trong con maét cuûa mình thì laïi khoâng ñeå yù tôùi?

7:4 Sao anh laïi noùi vôùi ngöôøi anh em: "Haõy ñeå toâi laáy caùi raùc ra khoûi maét baïn", trong khi coù caû moät caùi xaø trong con maét anh?

7:5 Hôõi keû ñaïo ñöùc giaû! Laáy caùi xaø ra khoûi maét anh tröôùc ñaõ, roài anh seõ thaáy roõ, ñeå laáy caùi raùc ra khoûi maét ngöôøi anh em.

Ñöøng quaêng cuûa thaùnh cho choù

7:6 "Cuûa thaùnh, ñöøng quaêng cho choù; ngoïc trai, chôù lieäng cho heo, keûo chuùng giaøy ñaïp döôùi chaân, roài coøn quay laïi caén xeù anh em.

Cöù xin thì seõ ñöôïc

7:7 "Anh em cöù xin thì seõ ñöôïc, cöù tìm thì seõ thaáy, cöù goõ cöûa thì seõ ñöôïc môû cho.

7:8 Vì heã ai xin thì nhaän ñöôïc, ai tìm thì seõ thaáy, ai goõ cöûa thì seõ ñöôïc môû cho.

7:9 Coù ngöôøi naøo trong anh em, khi con mình xin caùi baùnh, maø laïi cho noù hoøn ñaù?

7:10 Hoaëc noù xin con caù, maø laïi cho noù con raén?

7:11 Vaäy neáu anh em laø nhöõng keû xaáu, maø coøn bieát cho con caùi mình nhöõng cuûa toát laønh, phöông chi Cha anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi, Ngöôøi seõ ban nhöõng cuûa toát laønh cho nhöõng keû xin Ngöôøi.

Khuoân vaøng thöôùc ngoïc

7:12 "Vaäy taát caû nhöõng gì anh em muoán ngöôøi ta laøm cho mình, thì chính anh em cuõng haõy laøm cho ngöôøi ta, vì Luaät Moâ-seâ vaø lôøi caùc ngoân söù laø theá ñoù.

Hai con ñöôøng

7:13 "Haõy qua cöûa heïp maø vaøo, vì cöûa roäng vaø ñöôøng theânh thang thì ñöa ñeán dieät vong, maø nhieàu ngöôøi laïi ñi qua ñoù.

7:14 Coøn cöûa heïp vaø ñöôøng chaät thì ñöa ñeán söï soáng, nhöng ít ngöôøi tìm ñöôïc loái aáy.

Caây naøo traùi aáy

7:15 "Anh em haõy coi chöøng caùc ngoân söù giaû, hoï ñoäi loát chieân maø ñeán vôùi anh em; nhöng beân trong, hoï laø soùi döõ tham moài.

7:16 Cöù xem hoï sinh hoa quaû naøo, thì bieát hoï laø ai. ÔÛ buïi gai, laøm gì coù nho maø haùi? Treân caây gaêng, laøm gì coù vaû maø beû?

7:17 Neân heã caây toát thì sinh quaû toát, caây xaáu thì sinh quaû xaáu.

7:18 Caây toát khoâng theå sinh quaû xaáu, cuõng nhö caây xaáu khoâng theå sinh quaû toát.

7:19 Caây naøo khoâng sinh quaû toát, thì bò chaët ñi vaø quaêng vaøo löûa.

7:20 Vaäy, cöù xem hoï sinh hoa quaû naøo, thì bieát hoï laø ai.

Moân ñeä chaân chính

7:21 "Khoâng phaûi baát cöù ai thöa vôùi Thaày: "Laïy Chuùa! laïy Chuùa!" laø ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi caû ñaâu! Nhöng chæ ai thi haønh yù muoán cuûa Cha Thaày laø Ñaáng ngöï treân trôøi, môùi ñöôïc vaøo maø thoâi.

7:22 Trong ngaøy aáy, nhieàu ngöôøi seõ thöa vôùi Thaày raèng: "Laïy Chuùa, laïy Chuùa, naøo chuùng toâi ñaõ chaúng töøng nhaân danh Chuùa maø noùi tieân tri, nhaân danh Chuùa maø tröø quyû, nhaân danh Chuùa maø laøm nhieàu pheùp laï ñoù sao?"

7:23 Vaø baáy giôø Thaày seõ tuyeân boá vôùi hoï: Ta khoâng heà bieát caùc ngöôi; xeùo ñi cho khuaát maét Ta, hôõi boïn laøm ñieàu gian aùc!

7:24 "Vaäy ai nghe nhöõng lôøi Thaày noùi ñaây maø ñem ra thöïc haønh, thì ví ñöôïc nhö ngöôøi khoân xaây nhaø treân ñaù.

7:25 Duø möa sa, nöôùc cuoán, hay baõo taùp aäp vaøo, nhaø aáy cuõng khoâng suïp ñoå, vì ñaõ xaây treân neàn ñaù.

7:26 Coøn ai nghe nhöõng lôøi Thaày noùi ñaây, maø chaúng ñem ra thöïc haønh, thì ví ñöôïc nhö ngöôøi ngu daïi xaây nhaø treân caùt.

7:27 Gaëp möa sa, nöôùc cuoán hay baõo taùp aäp vaøo, nhaø aáy seõ suïp ñoå, suïp ñoå tan taønh".

Caùch giaûng daïy cuûa Ñöùc Gieâ-su

7:28 Khi Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy nhöõng ñieàu aáy xong, ñaùm ñoâng söûng soát veà lôøi giaûng daïy cuûa Ngöôøi,

7:29 vì Ngöôøi giaûng daïy nhö moät Ñaáng coù thaåm quyeàn, chöù khoâng nhö caùc kinh sö cuûa hoï.

III. RAO GIAÛNG NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi bò phong huûi

8:1 Khi Ñöùc Gieâ-su ôû treân nuùi xuoáng, ñaùm ñoâng luõ löôït ñi theo Ngöôøi.

8:2 Vaø kìa moät ngöôøi bò phong huûi tieán laïi, baùi laïy Ngöôøi vaø noùi: "Thöa Ngaøi, neáu Ngaøi muoán, Ngaøi coù theå laøm cho toâi ñöôïc saïch".

8:3 Ngöôøi giô tay ñuïng vaøo anh vaø baûo: "Toâi muoán, anh saïch ñi". Laäp töùc, anh ñöôïc saïch beänh phong huûi.

8:4 Roài Ñöùc Gieâ-su baûo anh: "Coi chöøng, ñöøng noùi vôùi ai caû,nhöng haõy ñi trình dieän tö teá vaø daâng cuûa leã, nhö oâng Moâ-seâ ñaõ truyeàn, ñeå laøm chöùng cho ngöôøi ta bieát".

Ñöùc Gieâ-su chöõa ñaày tôù cuûa moät ñaïi ñoäi tröôûng

8:5 Khi Ñöùc Gieâ-su vaøo thaønh Ca-phaùc-na-um, coù moät vieân ñaïi ñoäi tröôûng ñeán gaëp Ngöôøi vaø naøi xin:

8:6 "Thöa Ngaøi, teân ñaày tôù cuûa toâi bò teâ baïi naèm lieät ôû nhaø, ñau ñôùn laém".

8:7 Ngöôøi noùi: "Chính toâi seõ ñeán chöõa noù". Vieân ñaïi ñoäi tröôûng ñaùp:

8:8 "Thöa Ngaøi, toâi chaúng ñaùng Ngaøi vaøo nhaø toâi, nhöng xin Ngaøi chæ noùi moät lôøi laø ñaày tôù toâi ñöôïc khoûi beänh.

8:9 Vì toâi ñaây, tuy döôùi quyeàn keû khaùc, toâi cuõng coù lính traùng döôùi quyeàn toâi. Toâi baûo ngöôøi naøy: "Ñi!", laø noù ñi, baûo ngöôøi kia: "Ñeán!", laø noù ñeán, vaø baûo ngöôøi noâ leä cuûa toâi: "Laøm caùi naøy!", laø noù laøm".

8:10 Nghe vaäy, Ñöùc Gieâ-su ngaïc nhieân vaø noùi vôùi nhöõng keû theo Ngöôøi raèng: "Toâi baûo thaät caùc oâng: toâi khoâng thaáy moät ngöôøi Ít-ra-en naøo coù loøng tin nhö theá.

8:11 Toâi noùi cho caùc oâng hay: Töø phöông ñoâng phöông taây, nhieàu ngöôøi seõ ñeán döï tieäc cuøng caùc toå phuï AÙp-ra-ham, I-xa-aùc vaø Gia-coùp trong Nöôùc Trôøi.

8:12 Nhöng con caùi Nöôùc Trôøi thì seõ bò quaêng ra choã toái taêm beân ngoaøi, ôû ñoù ngöôøi ta seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng".

8:13 Roài Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi vieân ñaïi ñoäi tröôûng raèng: "OÂng cöù veà ñi! OÂng tin theá naøo thì ñöôïc nhö vaäy!" Vaø ngay giôø ñoù, ngöôøi ñaày tôù ñöôïc khoûi beänh.

Ñöùc Gieâ-su chöõa baø meï vôï oâng Pheâ-roâ

8:14 Ñöùc Gieâ-su ñeán nhaø oâng Pheâ-roâ, thaáy baø meï vôï oâng ñang naèm lieät vaø leân côn soát.

8:15 Ngöôøi ñuïng vaøo tay baø, côn soát döùt ngay vaø baø choãi daäy phuïc vuï Ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-su chöõa laønh moïi keû oám ñau

8:16 Chieàu ñeán, ngöôøi ta ñem nhieàu keû bò quyû aùm tôùi gaëp Ñöùc Gieâ-su. Ngöôøi noùi moät lôøi laø tröø ñöôïc caùc thaàn döõ vaø Ngöôøi chöõa laønh moïi keû oám ñau,

8:17 ñeå öùng nghieäm lôøi ngoân söù I-sai-a:
Ngöôøi ñaõ mang laáy caùc taät nguyeàn cuûa ta vaø gaùnh laáy caùc beänh hoaïn cuûa ta.

Ngöôøi moân ñeä phaûi boû moïi söï

8:18 Thaáy xung quanh coù ñaùm ñoâng, Ñöùc Gieâ-su ra leänh sang bôø beân kia.

8:19 Moät kinh sö tieán ñeán thöa Ngöôøi raèng: "Thöa Thaày, Thaày ñi ñaâu, toâi cuõng xin ñi theo".

8:20 Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Con choàn coù hang, chim trôøi coù toå, nhöng Con Ngöôøi khoâng coù choã töïa ñaàu".

8:21 Moät moân ñeä khaùc thöa vôùi Ngöôøi: "Thöa Ngaøi, xin cho pheùp con veà choân caát cha con tröôùc ñaõ".

8:22 Ñöùc Gieâ-su baûo: "Anh haõy ñi theo toâi, cöù ñeå keû cheát choân keû cheát cuûa hoï".

Ñöùc Gieâ-su deïp yeân bieån ñoäng

8:23 Ñöùc Gieâ-su xuoáng thuyeàn, caùc moân ñeä ñi theo Ngöôøi,

8:24 vaø kìa bieån ñoäng maïnh khieán soùng aäp vaøo thuyeàn. Nhöng Ngöôøi vaãn nguû.

8:25 Caùc oâng laïi gaàn ñaùnh thöùc Ngöôøi vaø noùi: "Thöa Ngaøi, xin cöùu chuùng con, chuùng con cheát maát!"

8:26 Ñöùc Gieâ-su noùi: "Sao nhaùt theá, hôõi nhöõng ngöôøi keùm loøng tin!" Roài Ngöôøi choãi daäy, ngaêm ñe gioù vaø bieån: bieån lieàn laëng nhö tôø.

8:27 Caùc oâng ngaïc nhieân vaø noùi: "Ngöôøi naøy laø ngöôøi theá naøo maø caû ñeán gioù vaø bieån cuõng tuaân leänh?"

Hai ngöôøi bò quyû aùm

8:28 Khi Ñöùc Gieâ-su sang bôø beân kia, vaø ñeán mieàn Ga-ña-ra,thì coù hai ngöôøi bò quyû aùm töø trong ñaùm moà maû ra ñoùn Ngöôøi; chuùng raát döõ tôïn, ñeán noãi khoâng ai daùm qua laïi loái aáy.

8:29 Vaø kìa, chuùng la leân raèng: "Hôõi Con Thieân Chuùa, chuyeän chuùng toâi can gì ñeán oâng? Chöa tôùi luùc maø oâng ñaõ ñeán ñaây laøm khoå chuùng toâi sao?"

8:30 Khi aáy, ôû ñaøng xa, coù moät baày heo raát ñoâng ñang aên.

8:31 Boïn quyû naøi xin Ngöôøi raèng: "Neáu oâng ñuoåi chuùng toâi, thì xin sai chuùng toâi nhaäp vaøo baày heo kia".

8:32 Ngöôøi baûo: "Ñi ñi!" Chuùng lieàn ra khoûi hai ngöôøi ñoù vaø nhaäp vaøo baày heo. Theá laø taát caû baày heo töø treân söôøn nuùi lao xuoáng bieån vaø cheát ñuoái heát.

8:33 Caùc ngöôøi chaên heo chaïy troán vaøo thaønh, keå laïi moïi söï, vaø nhöõng gì ñaõ xaûy ra cho nhöõng ngöôøi bò quyû aùm.

8:34 Vaø kìa, caû thaønh ra ñoùn Ñöùc Gieâ-su, vaø khi gaëp Ngöôøi, hoï xin Ngöôøi rôøi khoûi vuøng ñaát cuûa hoï.

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi baïi lieät

9:1 Ñöùc Gieâ-su xuoáng thuyeàn, baêng qua bôø, trôû veà thaønh cuûa mình.

9:2 Vaø kìa, ngöôøi ta khieâng ñeán cho Ngöôøi moät keû baïi lieät naèm treân giöôøng. Thaáy hoï coù loøng tin nhö vaäy, Ñöùc Gieâ-su baûo ngöôøi baïi lieät: "Naøy con, cöù yeân taâm, con ñaõ ñöôïc tha toäi roài!"

9:3 Vaø kìa maáy kinh sö nghó buïng raèng: "OÂng naøy noùi phaïm thöôïng".

9:4 Nhöng Ñöùc Gieâ-su bieát yù nghó cuûa hoï, lieàn noùi: "Sao caùc oâng laïi nghó xaáu trong buïng nhö vaäy?

9:5 Trong hai ñieàu: moät laø baûo: "Con ñaõ ñöôïc tha toäi roài", hai laø baûo: "Ñöùng daäy maø ñi", ñieàu naøo deã hôn?

9:6 Vaäy, ñeå caùc oâng bieát: ôû döôùi ñaát naøy, Con Ngöôøi coù quyeàn tha toäi - baáy giôø Ñöùc Gieâ-su baûo ngöôøi baïi lieät: "Haõy ñöùng daäy, vaùc giöôøng maø veà nhaø ñi!".

9:7 Ngöôøi baïi lieät ñöùng daäy, ñi veà nhaø.

9:8 Thaáy vaäy, daân chuùng sôï haõi vaø toân vinh Thieân Chuùa ñaõ ban cho loaøi ngöôøi ñöôïc quyeàn naêng nhö theá.

Ñöùc Gieâ-su keâu goïi oâng Maùt-theâu

9:9 Boû nôi aáy, Ñöùc Gieâ-su ñi ngang qua traïm thu thueá, thì thaáy moät ngöôøi teân laø Maùt-theâu ñang ngoài ôû ñoù. Ngöôøi baûo oâng: "Anh haõy theo toâi!" OÂng ñöùng daäy ñi theo Ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-su duøng böõa vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi

9:10 Ñöùc Gieâ-su ñang duøng böõa trong nhaø, thì kìa, nhieàu ngöôøi thu thueá vaø ngöôøi toäi loãi keùo ñeán, cuøng aên vôùi Ngöôøi vaø caùc moân ñeä.

9:11 Thaáy vaäy, nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu noùi vôùi caùc moân ñeä Ngöôøi raèng: "Sao Thaày caùc anh laïi aên uoáng vôùi boïn thu thueá, vaø quaân toäi loãi nhö vaäy?"

9:12 Nghe thaáy theá, Ñöùc Gieâ-su noùi: "Ngöôøi khoeû maïnh khoâng caàn thaày thuoác, ngöôøi ñau oám môùi caàn.

9:13 Haõy veà hoïc cho bieát yù nghóa cuûa caâu naøy: Ta muoán loøng nhaân chöù ñaâu caàn leã teá. Vì toâi khoâng ñeán ñeå keâu goïi ngöôøi coâng chính, maø ñeå keâu goïi ngöôøi toäi loãi".

Tranh luaän veà vieäc aên chay

9:14 Baáy giôø, caùc moân ñeä oâng Gio-an tieán laïi hoûi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Taïi sao chuùng toâi vaø caùc ngöôøi Pha-ri-seâu aên chay, maø moân ñeä oâng laïi khoâng aên chay?"

9:15 Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Chaúng leõ khaùch döï tieäc cöôùi laïi coù theå than khoùc, khi chaøng reå coøn ôû vôùi hoï?

Nhöng khi tôùi ngaøy chaøng reå ñaõ bò ñem ñi, baáy giôø hoï môùi aên chay.

9:16 Chaúng ai laáy vaûi môùi maø vaù aùo cuõ, vì mieáng vaù môùi seõ co laïi, khieán aùo raùch laïi caøng raùch theâm.

9:17 Ngöôøi ta cuõng khoâng ñoå röôïu môùi vaøo baàu da cuõ, vì nhö vaäy, baàu seõ bò nöùt: röôïu chaûy ra vaø baàu cuõng hö. Nhöng röôïu môùi thì ñoå vaøo baàu môùi: theá laø giöõ ñöôïc caû hai".

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi ñaøn baø bò baêng huyeát
vaø cho con gaùi moät kyø muïc soáng laïi

9:18 Ngöôøi coøn ñang noùi vôùi hoï nhö theá, thì kìa, moät kyø muïc ñeán gaàn baùi laïy Ngöôøi vaø noùi: "Con gaùi toâi vöøa môùi cheát. Nhöng xin Ngaøi ñeán ñaët tay leân chaùu, laø noù seõ soáng".

9:19 Ñöùc Gieâ-su ñöùng daäy ñi theo oâng aáy, vaø caùc moân ñeä cuõng ñi vôùi Ngöôøi.

9:20 Vaø kìa, moät ngöôøi ñaøn baø bò baêng huyeát ñaõ möôøi hai naêm tieán ñeán phía sau Ngöôøi vaø sôø vaøo tua aùo cuûa Ngöôøi,

9:21 vì baø nghó buïng: "Toâi chæ caàn sôø ñöôïc vaøo aùo cuûa Ngöôøi thoâi laø seõ ñöôïc cöùu!"

9:22 Ñöùc Gieâ-su quay laïi thaáy baø thì noùi: "Naøy con, cöù yeân taâm, loøng tin cuûa con ñaõ cöùu chöõa con". Vaø ngay töø giôø aáy, baø ñöôïc cöùu chöõa.

9:23 Ñöùc Gieâ-su ñeán nhaø vieân kyø muïc; thaáy phöôøng keøn vaø ñaùm ñoâng xoân xao, Ngöôøi noùi:

9:24 "Lui ra! Con beù coù cheát ñaâu, noù nguû ñaáy!" Nhöng hoï cheá nhaïo Ngöôøi.

9:25 Khi ñaùm ñoâng bò ñuoåi ra roài, thì Ngöôøi ñi vaøo, caàm laáy tay con beù, noù lieàn choãi daäy.

9:26 Vaø tin aáy ñoàn ra khaép caû vuøng.

Ñöùc Gieâ-su chöõa hai ngöôøi muø

9:27 Ñang khi Ñöùc Gieâ-su ra khoûi nôi ñoù, thì coù hai ngöôøi muø ñi theo keâu leân raèng: "Laïy Con Vua Ña-vít, xin thöông xoùt chuùng toâi!"

9:28 Khi Ñöùc Gieâ-su veà tôùi nhaø, thì hai ngöôøi muø aáy tieán laïi gaàn. Ngöôøi noùi vôùi hoï: "Caùc anh coù tin laø toâi laøm ñöôïc ñieàu aáy khoâng?" Hoï ñaùp: "Thöa Ngaøi, chuùng toâi tin".

9:29 Baáy giôø Ngöôøi sôø vaøo maét hoï vaø noùi: "Caùc anh tin theá naøo thì ñöôïc nhö vaäy".

9:30 Maét hoï lieàn môû ra. Ngöôøi nghieâm gioïng baûo hoï: "Coi chöøng, ñöøng cho ai bieát!"

9:31 Nhöng vöøa ra khoûi ñoù, hoï ñaõ noùi veà Ngöôøi trong khaép caû vuøng.

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi caâm bò quyû aùm

9:32 Hoï vöøa ñi ra thì kìa ngöôøi ta ñem ñeán cho Ñöùc Gieâ-su moät ngöôøi caâm bò quyû aùm.

9:33 Khi quyû bò truïc xuaát roài, thì ngöôøi caâm noùi ñöôïc. Ñaùm ñoâng kinh ngaïc, noùi raèng: "ÔÛ Ít-ra-en, chöa heà thaáy theá bao giôø!"

9:34 Nhöng ngöôøi Pha-ri-seâu laïi baûo: "OÂng aáy döïa theá quyû vöông maø tröø quyû".

Ñöùc Gieâ-su thöông daân chuùng laàm than

9:35 Ñöùc Gieâ-su ñi khaép caùc thaønh thò, laøng maïc, giaûng daïy trong caùc hoäi ñöôøng cuûa hoï, rao giaûng Tin Möøng Nöôùc Trôøi vaø chöõa heát caùc beänh hoaïn taät nguyeàn.

9:36 Ñöùc Gieâ-su thaáy ñaùm ñoâng, Ngöôøi chaïnh loøng thöông, vì hoï laàm than vaát vöôûng, nhö baày chieân khoâng ngöôøi chaên daét.

9:37 Baáy giôø, Ngöôøi noùi vôùi moân ñeä raèng: "Luùa chín ñaày ñoàng, maø thôï gaët laïi ít.

9:38 Vaäy anh em haõy xin chuû muøa gaët sai thôï ra gaët luùa veà".

2. Baøi giaûng veà söù meänh truyeàn giaùo

Ñöùc Gieâ-su sai möôøi hai Toâng Ñoà ñi giaûng

0:1 Roài Ñöùc Gieâ-su goïi möôøi hai moân ñeä laïi, ban cho caùc oâng ñöôïc quyeàn treân caùc thaàn oâ ueá, ñeå caùc oâng tröø chuùng vaø chöõa heát caùc beänh hoaïn taät nguyeàn.

10:2 Sau ñaây laø teân cuûa möôøi hai Toâng Ñoà: ñöùng ñaàu laø oâng Si-mon, cuõng goïi laø Pheâ-roâ, roài ñeán oâng An-reâ, anh cuûa oâng; sau ñoù laø oâng Gia-coâ-beâ con oâng Deâ-beâ-ñeâ vaø oâng Gio-an, em cuûa oâng;

10:3 oâng Phi-líp-pheâ vaø oâng Ba-toâ-loâ-meâ-oâ; oâng Toâ-ma vaø oâng Maùt-theâu ngöôøi thu thueá; oâng Gia-coâ-beâ con oâng An-pheâ vaø oâng Ta-ñeâ-oâ;

10:4 oâng Si-mon thuoäc nhoùm Quaù Khích, vaø oâng Giu-ña Ít-ca-ri-oát, chính laø keû noäp Ngöôøi.

10:5 Ñöùc Gieâ-su sai möôøi hai oâng aáy ñi vaø chæ thò raèng:
"Anh em ñöøng ñi veà phía caùc daân ngoaïi, cuõng ñöøng vaøo thaønh naøo cuûa daân Sa-ma-ri.

10:6 Toát hôn laø haõy ñeán vôùi caùc con chieân laïc nhaø Ít-ra-en.

10:7 Doïc ñöôøng haõy rao giaûng raèng: Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán gaàn.

10:8 Anh em haõy chöõa laønh ngöôøi ñau yeáu, laøm cho keû cheát soáng laïi, cho ngöôøi phong huûi ñöôïc saïch beänh, vaø khöû tröø ma quyû. Anh em ñaõ ñöôïc cho khoâng, thì cuõng phaûi cho khoâng nhö vaäy.

10:9 Ñöøng saém vaøng baïc, hay tieàn ñoàng ñeå giaét löng.

10:10 Ñi ñöôøng, ñöøng mang bao bò, ñöøng maëc hai aùo, ñöøng ñi giaøy hay caàm gaäy. Vì thôï thì ñaùng ñöôïc nuoâi aên.

10:11 "Khi anh em vaøo baát cöù thaønh naøo hay laøng naøo, thì haõy doø hoûi xem ôû ñoù ai laø ngöôøi xöùng ñaùng, vaø haõy ôû laïi ñoù cho ñeán luùc ra ñi.

10:12 Vaøo nhaø naøo, anh em haõy chaøo chuùc bình an cho nhaø aáy.

10:13 Neáu nhaø aáy xöùng ñaùng, thì bình an cuûa anh em seõ ñeán vôùi hoï; coøn neáu nhaø aáy khoâng xöùng ñaùng, thì bình an cuûa anh em seõ trôû veà vôùi anh em.

10:14 Coøn neáu ngöôøi ta khoâng ñoùn tieáp vaø nghe lôøi anh em, thì khi ra khoûi nhaø hay thaønh aáy, anh em haõy giuõ buïi chaân laïi.

10:15 Thaày baûo thaät anh em, trong Ngaøy phaùn xeùt, ñaát Xô-ñoâm vaø Goâ-moâ-ra coøn ñöôïc xöû khoan hoàng hôn thaønh ñoù.

10:16 Naøy, Thaày sai anh em ñi nhö chieân ñi vaøo giöõa baày soùi. Vaäy anh em phaûi khoân nhö raén vaø ñôn sô nhö boà caâu.

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo nhöõng cuoäc baùch haïi

10:17 "Haõy coi chöøng ngöôøi ñôøi. Hoï seõ noäp anh em cho caùc hoäi ñoàng, vaø seõ ñaùnh ñaäp anh em trong caùc hoäi ñöôøng cuûa hoï.

10:18 Vaø anh em seõ bò ñieäu ra tröôùc maët vua chuùa quan quyeàn vì Thaày ñeå laøm chöùng cho hoï vaø caùc daân ngoaïi ñöôïc bieát.

10:19 Khi ngöôøi ta noäp anh em, thì anh em ñöøng lo phaûi noùi laøm sao hay phaûi noùi gì, vì trong giôø ñoù, Thieân Chuùa seõ cho anh em bieát phaûi noùi gì:

10:20 thaät vaäy, khoâng phaûi chính anh em noùi, maø laø Thaàn Khí cuûa Cha anh em noùi trong anh em.

10:21 "Anh seõ noäp em, em seõ noäp anh cho ngöôøi ta gieát; cha seõ noäp con, con caùi seõ ñöùng leân choáng laïi cha meï vaø laøm cho cha meï phaûi cheát.

10:22 Vì danh Thaày, anh em seõ bò moïi ngöôøi thuø gheùt. Nhöng keû naøo beàn chí ñeán cuøng, keû aáy seõ ñöôïc cöùu thoaùt.

10:23 "Khi ngöôøi ta baùch haïi anh em trong thaønh naøy, thì haõy troán sang thaønh khaùc. Thaày baûo thaät anh em: anh em chöa ñi heát caùc thaønh cuûa Ít-ra-en, thì Con Ngöôøi ñaõ ñeán.

10:24 "Troø khoâng hôn thaày, tôù khoâng hôn chuû.

10:25 Troø ñöôïc nhö thaày, tôù ñöôïc nhö chuû, ñaõ laø khaù laém roài. Chuû nhaø maø ngöôøi ta coøn goïi laø Beâ-en-deâ-bun, huoáng chi laø ngöôøi nhaø.

Haõy noùi giöõa ban ngaøy, ñöøng coù sôï

10:26 "Vaäy anh em ñöøng sôï ngöôøi ta. Thaät ra, khoâng coù gì che giaáu maø seõ khoâng ñöôïc toû loä, khoâng coù gì bí maät, maø ngöôøi ta seõ khoâng bieát.

10:27 Ñieàu Thaày noùi vôùi anh em luùc ñeâm hoâm, thì haõy noùi ra giöõa ban ngaøy; vaø ñieàu anh em nghe ræ tai, thì haõy leân maùi nhaø rao giaûng.

10:28 "Anh em ñöøng sôï nhöõng keû gieát thaân xaùc maø khoâng gieát ñöôïc linh hoàn. Ñuùng hôn, anh em haõy sôï Ñaáng coù theå tieâu dieät caû hoàn laãn xaùc trong hoaû nguïc.

10:29 Hai con chim seû chæ baùn ñöôïc moät xu phaûi khoâng? Theá maø, khoâng moät con naøo rôi xuoáng ñaát ngoaøi yù cuûa Cha anh em.

10:30 Thì ñoái vôùi anh em cuõng vaäy, ngay ñeán toùc treân ñaàu anh em, Ngöôøi cuõng ñeám caû roài.

10:31 Vaäy anh em ñöøng sôï, anh em coøn quyù giaù hôn muoân vaøn chim seû.

10:32 "Phaøm ai tuyeân boá nhaän Thaày tröôùc maët thieân haï, thì Thaày cuõng seõ tuyeân boá nhaän ngöôøi aáy tröôùc maët Cha Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi.

10:33 Coøn ai choái Thaày tröôùc maët thieân haï, thì Thaày cuõng seõ choái ngöôøi aáy tröôùc maët Cha Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi.

Ñöùc Gieâ-su ñeán ñeå gaây chia reõ

10:34 "Anh em ñöøng töôûng Thaày ñeán ñem bình an cho traùi ñaát; Thaày ñeán khoâng phaûi ñeå ñem bình an, nhöng ñeå ñem göôm giaùo.

10:35 Quaû vaäy, Thaày ñeán ñeå gaây chia reõ giöõa ngöôøi ta vôùi cha mình, giöõa con gaùi vôùi meï, giöõa con daâu vôùi meï choàng.

10:36 Keû thuø cuûa mình chính laø ngöôøi nhaø.

Töø boû mình ñeå theo Ñöùc Gieâ-su

10:37 "Ai yeâu cha hay yeâu meï hôn Thaày, thì khoâng xöùng vôùi Thaày. Ai yeâu con trai hay con gaùi mình hôn Thaày, thì khoâng xöùng vôùi Thaày.

10:38 Ai khoâng vaùc thaäp giaù mình maø theo Thaày, thì khoâng xöùng vôùi Thaày.

10:39 Ai giöõ laáy maïng soáng mình, thì seõ maát; coøn ai lieàu maát maïng soáng mình vì Thaày, thì seõ tìm thaáy ñöôïc.

Ai tieáp ñoùn anh em laø tieáp ñoùn Thaày

10:40 "Ai ñoùn tieáp anh em laø ñoùn tieáp Thaày, vaø ai ñoùn tieáp Thaày laø ñoùn tieáp Ñaáng ñaõ sai Thaày.

10:41 "Ai ñoùn tieáp moät ngoân söù, vì ngöôøi aáy laø ngoân söù, thì seõ ñöôïc laõnh phaàn thöôûng daønh cho baäc ngoân söù; ai ñoùn tieáp moät ngöôøi coâng chính, vì ngöôøi aáy laø ngöôøi coâng chính, thì seõ ñöôïc laõnh phaàn thöôûng daønh cho baäc coâng chính.

10:42 "Vaø ai cho moät trong nhöõng keû beù nhoû naøy uoáng, duø chæ laø moät cheùn nöôùc laõ maø thoâi, vì keû aáy laø moân ñeä cuûa Thaày, thì Thaày baûo thaät anh em, ngöôøi ñoù seõ khoâng maát phaàn thöôûng ñaâu".

IV. MAÀU NHIEÄM NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

Nhaäp ñeà

11:1 Khi Ñöùc Gieâ-su truyeàn daïy cho möôøi hai moân ñeä xong, Ngöôøi rôøi choã ñoù, ñi daïy doã vaø rao giaûng trong caùc thaønh thò.

Caâu hoûi cuûa thaùnh Gio-an Taåy Giaû vaø caâu traû lôøi cuûa Ñöùc Gieâ-su

11:2 OÂng Gio-an luùc aáy ñang ngoài tuø, nghe bieát nhöõng vieäc Ñöùc Ki-toâ laøm, lieàn sai moân ñeä ñeán hoûi Ngöôøi raèng:

11:3 "Thöa Thaày, Thaày coù ñuùng laø Ñaáng phaûi ñeán khoâng, hay laø chuùng toâi coøn phaûi ñôïi ai khaùc?"

11:4 Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Caùc anh cöù veà thuaät laïi cho oâng Gio-an nhöõng ñieàu maét thaáy tai nghe:

11:5 Ngöôøi muø xem thaáy, keû queø ñöôïc ñi, ngöôøi cuøi ñöôïc saïch, keû ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi cheát soáng laïi, keû ngheøo ñöôïc nghe Tin Möøng,

11:6 vaø phuùc thay ngöôøi naøo khoâng vaáp ngaõ vì toâi".

11:7 Hoï ñi roài, Ñöùc Gieâ-su baét ñaàu noùi vôùi ñaùm ñoâng veà oâng Gio-an raèng: "Anh em ra xem gì trong hoang ñòa? Moät caây saäy phaát phô tröôùc gioù chaêng?

11:8 Theá thì anh em ra xem gì? Moät ngöôøi maëc gaám voùc luïa laø chaêng? Kìa nhöõng keû maëc gaám voùc luïa laø thì ôû trong cung ñieän nhaø vua.

11:9 Theá thì anh em ra laøm gì? Ñeå xem moät vò ngoân söù chaêng? Ñuùng theá ñoù; maø toâi noùi cho anh em bieát, ñaây coøn hôn caû ngoân söù nöõa.

11:10 Chính oâng laø ngöôøi Kinh Thaùnh ñaõ noùi tôùi khi cheùp raèng:
Naøy Ta sai söù giaû cuûa Ta ñi tröôùc maët Con,ngöôøi seõ doïn ñöôøng cho Con ñeán.

11:11 "Toâi noùi thaät vôùi anh em: trong soá phaøm nhaân ñaõ loït loøng meï, chöa töøng coù ai cao troïng hôn oâng Gio-an Taåy Giaû. Tuy nhieân, keû nhoû nhaát trong Nöôùc Trôøi coøn cao troïng hôn oâng.

11:12 Töø thôøi oâng Gio-an Taåy Giaû cho ñeán baây giôø, Nöôùc Trôøi phaûi ñöông ñaàu vôùi söùc maïnh, ai maïnh söùc thì chieám ñöôïc.

11:13 Cho ñeán oâng Gio-an, taát caû caùc ngoân söù cuõng nhö Leà Luaät ñeàu ñaõ noùi tieân tri.

11:14 Vaø neáu anh em chòu tin lôøi toâi, thì oâng Gio-an chính laø EÂ-li-a, ngöôøi phaûi ñeán.

11:15 Ai coù tai thì nghe.

Ñöùc Gieâ-su phaùn ñoaùn veà theá heä cuûa Ngöôøi

11:16 "Toâi phaûi ví theá heä naøy vôùi ai? Hoï gioáng nhö luõ treû ngoài ngoaøi chôï goïi luõ treû khaùc,

11:17 vaø noùi:
"Tuïi toâi thoåi saùo cho caùc anh,

maø caùc anh khoâng nhaûy muùa;
tuïi toâi haùt baøi ñöa ñaùm,
maø caùc anh khoâng ñaám ngöïc khoùc than".

11:18 Thaät vaäy, oâng Gio-an ñeán, khoâng aên khoâng uoáng, thì thieân haï baûo: "OÂng ta bò quyû aùm".

11:19 Con Ngöôøi ñeán, cuõng aên cuõng uoáng nhö ai, thì thieân haï laïi baûo: "Ñaây laø tay aên nhaäu, baïn beø vôùi quaân thu thueá vaø phöôøng toäi loãi". Nhöng ñöùc Khoân Ngoan ñöôïc chöùng minh baèng haønh ñoäng".

Khoán cho nhöõng thaønh ñaõ chöùng kieán caùc pheùp laï maø khoâng saùm hoái

11:20 Baáy giôø Ngöôøi baét ñaàu quôû traùch caùc thaønh ñaõ chöùng kieán phaàn lôùn caùc pheùp laï Ngöôøi laøm maø khoâng saùm hoái:

11:21 "Khoán cho ngöôi, hôõi Kho-ra-din! Khoán cho ngöôi, hôõi Beùt-xai-ña! Vì neáu caùc pheùp laï ñaõ laøm nôi caùc ngöôi maø ñöôïc laøm taïi Tia vaø Xi-ñon, thì hoï ñaõ maëc aùo vaûi thoâ, raéc tro leân ñaàu toû loøng saùm hoái.

11:22 Vì theá, Ta noùi cho caùc ngöôi hay: ñeán ngaøy phaùn xeùt, thaønh Tia vaø thaønh Xi-ñon coøn ñöôïc xöû khoan hoàng hôn caùc ngöôi.

11:23 Coøn ngöôi nöõa, hôõi Ca-phaùc-na-um, ngöôi töôûng seõ ñöôïc naâng leân ñeán taän trôøi ö? Ngöôi seõ phaûi nhaøo xuoáng taän aâm phuû! Vì neáu caùc pheùp laï ñaõ laøm nôi ngöôi maø ñöôïc laøm taïi Xô-ñoâm, thì thaønh aáy ñaõ toàn taïi cho ñeán ngaøy nay.

11:24 Vì theá, Ta noùi cho caùc ngöôi hay: ñeán ngaøy phaùn xeùt, ñaát Xô-ñoâm coøn ñöôïc xöû khoan hoàng hôn caùc ngöôi".

Chuùa Cha vaø Ngöôøi Con

11:25 Vaøo luùc aáy, Ñöùc Gieâ-su caát tieáng noùi: "Laïy Cha laø Chuùa Teå trôøi ñaát, con xin ngôïi khen Cha, vì Cha ñaõ giaáu khoâng cho baäc khoân ngoan thoâng thaùi bieát nhöõng ñieàu naøy, nhöng laïi maëc khaûi cho nhöõng ngöôøi beù moïn.

11:26 Vaâng, laïy Cha, vì ñoù laø ñieàu ñeïp yù Cha.

11:27 "Cha toâi ñaõ giao phoù moïi söï cho toâi. Vaø khoâng ai bieát Ngöôøi Con, tröø Chuùa Cha; cuõng nhö khoâng ai bieát Chuùa Cha, tröø Ngöôøi Con vaø keû maø Ngöôøi Con muoán maëc khaûi cho.

Haõy mang laáy aùch cuûa toâi

11:28 "Taát caû nhöõng ai ñang vaát vaû mang gaùnh naëng neà, haõy ñeán cuøng toâi, toâi seõ cho nghæ ngôi boài döôõng.

11:29 Anh em haõy mang laáy aùch cuûa toâi, vaø haõy hoïc vôùi toâi, vì toâi coù loøng hieàn haäu vaø khieâm nhöôøng. Taâm hoàn anh em seõ ñöôïc nghæ ngôi boài döôõng.

11:30 Vì aùch toâi eâm aùi, vaø gaùnh toâi nheï nhaøng".

Moân ñeä böùt luùa aên ngaøy sa-baùt

12:1 Khi aáy, vaøo ngaøy sa-baùt, Ñöùc Gieâ-su ñi baêng qua moät caùnh ñoàng luùa; caùc moân ñeä thaáy ñoùi vaø baét ñaàu böùt luùa aên.

12:2 Nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu thaáy vaäy, môùi noùi vôùi Ñöùc Gieâ-su: "OÂng coi, caùc moân ñeä oâng laøm ñieàu khoâng ñöôïc pheùp laøm ngaøy sa-baùt!"

12:3 Ngöôøi ñaùp: "Caùc oâng chöa ñoïc trong Saùch aø? Vua Ña-vít ñaõ laøm gì, khi vua vaø thuoäc haï ñoùi buïng?

12:4 Vua vaøo nhaø Thieân Chuùa, vaø ñaõ cuøng thuoäc haï aên baùnh tieán. Thöù baùnh naøy, hoï khoâng ñöôïc pheùp aên, chæ coù tö teá môùi ñöôïc aên maø thoâi.

12:5 Hay caùc oâng chöa ñoïc trong saùch Luaät raèng ngaøy sa-baùt, caùc tö teá trong Ñeàn Thôø vi phaïm luaät sa-baùt maø khoâng maéc toäi ñoù sao?

12:6 Toâi noùi cho caùc oâng hay: ôû ñaây coøn lôùn hôn Ñeàn Thôø nöõa.

12:7 Neáu caùc oâng hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caâu naøy: Ta muoán loøng nhaân, chöù ñaâu caàn leã teá, aét caùc oâng ñaõ chaúng leân aùn keû voâ toäi.

12:8 Quaû theá, Con Ngöôøi laøm chuû ngaøy sa-baùt".

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi bò baïi tay ngaøy sa-baùt

12:9 Ñöùc Gieâ-su boû ñoù maø ñi vaøo hoäi ñöôøng cuûa hoï.

12:10 Taïi ñaây, coù ngöôøi bò baïi moät tay. Ngöôøi ta hoûi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Coù ñöôïc pheùp chöõa beänh ngaøy sa-baùt khoâng?" Hoï hoûi theá laø ñeå toá caùo Ngöôøi.

12:11 Ngöôøi ñaùp: "Ai trong caùc oâng coù moät con chieân ñoäc nhaát bò sa hoá ngaøy sa-baùt, laïi khoâng naém laáy noù vaø keùo leân sao?

12:12 Maø ngöôøi thì quyù hôn chieân bieát maáy! Vì theá, ngaøy sa-baùt ñöôïc pheùp laøm ñieàu laønh".

12:13 Roài Ñöùc Gieâ-su baûo ngöôøi baïi tay: "Anh giô tay ra!" Ngöôøi aáy giô ra vaø tay lieàn trôû laïi bình thöôøng laønh maïnh nhö tay kia.

12:14 Ra khoûi ñoù, nhoùm Pha-ri-seâu baøn baïc ñeå tìm caùch gieát Ñöùc Gieâ-su.

Ñöùc Gieâ-su, ngöôøi Toâi Trung cuûa Thieân Chuùa

12:15 Bieát vaäy, Ñöùc Gieâ-su laùnh khoûi nôi ñoù. Daân chuùng theo Ngöôøi ñoâng ñaûo vaø Ngöôøi chöõa laønh heát.

12:16 Ngöôøi coøn caám hoï khoâng ñöôïc tieát loä Ngöôøi laø ai.

12:17 Nhö theá laø ñeå öùng nghieäm lôøi ngoân söù I-sai-a ñaõ noùi:

12:18 Ñaây laø ngöôøi Toâi Trung Ta ñaõ tuyeån choïn,
ñaây laø ngöôøi Ta yeâu daáu: Ta haøi loøng veà Ngöôøi.
Ta cho Thaàn Khí Ta ngöï treân Ngöôøi.
Ngöôøi seõ loan baùo coâng lyù tröôùc muoân daân.

12:19 Ngöôøi seõ khoâng caõi vaõ, khoâng keâu to,
chaúng ai nghe thaáy Ngöôøi leân tieáng giöõa phoá phöôøng.

12:20 Caây lau bò giaäp, Ngöôøi khoâng ñaønh beû gaõy,
tim ñeøn leo leùt, chaúng nôõ taét ñi,
cho ñeán khi Ngöôøi ñöa coâng lyù ñeán toaøn thaéng,

12:21 vaø muoân daân ñaët nieàm hy voïng nôi danh Ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-su vaø quyû vöông Beâ-en-deâ-bun

12:22 Baáy giôø hoï ñem ñeán cho Ñöùc Gieâ-su moät ngöôøi bò quyû aùm vöøa muø laïi vöøa caâm. Ngöôøi chöõa anh ta, khieán anh noùi vaø thaáy ñöôïc.

12:23 Taát caû daân chuùng ñeàu söûng soát vaø noùi: "OÂng naøy chaúng phaûi laø Con vua Ña-vít sao?"

12:24 Nghe vaäy, nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu noùi raèng: "OÂng naøy tröø ñöôïc quyû chæ laø nhôø döïa theá quyû vöông Beâ-en-deâ-bun".

12:25 Bieát yù nghó cuûa hoï, Ñöùc Gieâ-su noùi: "Baát cöù nöôùc naøo töï chia reõ, thì seõ ñieâu taøn. Baát cöù thaønh naøo hay nhaø naøo töï chia reõ, thì seõ khoâng toàn taïi.

12:26 Neáu Xa-tan maø tröø Xa-tan, thì laø Xa-tan töï chia reõ: nöôùc noù toàn taïi sao ñöôïc?

12:27 Neáu toâi döïa theá Beâ-en-deâ-bun maø tröø quyû, thì ñeä töû caùc oâng döïa theá ai maø tröø? Bôûi vaäy, chính hoï seõ xeùt xöû caùc oâng.

12:28 Coøn neáu toâi döïa vaøo Thaàn Khí cuûa Thieân Chuùa maø tröø quyû, thì quaû laø trieàu ñaïi Thieân Chuùa ñaõ ñeán giöõa caùc oâng.

12:29 "Laøm sao ngöôøi ta coù theå vaøo nhaø moät keû maïnh vaø cöôùp cuûa ñöôïc, neáu khoâng troùi keû maïnh aáy tröôùc ñaõ, roài môùi cöôùp saïch nhaø noù?

12:30 "Ai khoâng ñi vôùi toâi, laø choáng laïi toâi; vaø ai khoâng cuøng toâi thu goùp, laø phaân taùn.

12:31 Vì theá, toâi noùi cho caùc oâng hay: moïi toäi, keå caû toäi noùi phaïm thöôïng, cuõng seõ ñöôïc tha cho loaøi ngöôøi, chöù toäi noùi phaïm ñeán Thaàn Khí seõ chaúng ñöôïc tha.

12:32 Ai noùi phaïm ñeán Con Ngöôøi thì ñöôïc tha; nhöng ai noùi phaïm ñeán Thaùnh Thaàn seõ chaúng ñöôïc tha, caû ñôøi naøy laãn ñôøi sau.

Loøng coù ñaày, mieäng môùi noùi ra

12:33 "Caây maø toát thì quaû cuõng toát; caây maø saâu thì quaû cuõng saâu, vì xem quaû thì bieát caây.

12:34 Loaøi raén ñoäc kia, xaáu nhö caùc ngöôøi, thì laøm sao noùi ñieàu toát ñöôïc? Vì loøng coù ñaày, mieäng môùi noùi ra.

12:35 Ngöôøi toát thì ruùt caùi toát töø kho taøng toát cuûa mình; keû xaáu thì ruùt caùi xaáu töø kho taøng xaáu cuûa mình.

12:36 Toâi noùi cho caùc ngöôøi hay: ñeán Ngaøy phaùn xeùt, ngöôøi ta seõ phaûi traû lôøi veà moïi ñieàu voâ ích mình ñaõ noùi.

12:37 Vì nhôø lôøi noùi cuûa anh maø anh seõ ñöôïc traéng aùn; vaø cuõng taïi lôøi noùi cuûa anh maø anh seõ bò keát aùn".

Daáu laï ngoân söù Gioâ-na

12:38 Baáy giôø coù maáy kinh sö vaø maáy ngöôøi Pha-ri-seâu noùi vôùi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Thöa Thaày, chuùng toâi muoán thaáy Thaày laøm moät daáu laï".

12:39 Ngöôøi ñaùp: "Theá heä gian aùc vaø ngoaïi tình naøy ñoøi daáu laï. Nhöng chuùng seõ khoâng ñöôïc daáu laï naøo, ngoaøi daáu laï ngoân söù Gioâ-na.

12:40 Quaû thaät, oâng Gioâ-na ñaõ ôû trong buïng kình ngö ba ngaøy ba ñeâm theá naøo, thì Con Ngöôøi cuõng seõ ôû trong loøng ñaát ba ngaøy ba ñeâm nhö vaäy.

12:41 Trong cuoäc phaùn xeùt, daân thaønh Ni-ni-veâ seõ choãi daäy cuøng vôùi theá heä naøy vaø seõ keát aùn hoï, vì xöa daân aáy ñaõ saùm hoái khi nghe oâng Gioâ-na rao giaûng; maø ñaây thì coøn hôn oâng Gioâ-na nöõa.

12:42 Trong cuoäc phaùn xeùt, nöõ hoaøng Phöông Nam seõ ñöùng leân cuøng vôùi theá heä naøy, vaø baø seõ keát aùn hoï, vì xöa baø ñaõ töø taän cuøng traùi ñaát ñeán nghe lôøi khoân ngoan cuûa vua Sa-loâ-moân; maø ñaây thì coøn hôn vua Sa-loâ-moân nöõa.

Quyû phaûn coâng

12:43 "Khi thaàn oâ ueá xuaát khoûi moät ngöôøi, thì noù ñi raûo qua nhöõng nôi khoâ chaùy, tìm choán nghæ ngôi maø tìm khoâng ra.

12:44 Baáy giôø noù noùi: "Ta seõ trôû veà nhaø ta, nôi ta ñaõ boû ra ñi". Khi ñeán nôi, noù thaáy nhaø ñeå troáng, laïi ñöôïc queùt töôùc, trang hoaøng haún hoi.

12:45 Noù lieàn ñi keùo theâm baûy thaàn khaùc döõ hôn noù, vaø chuùng vaøo ôû ñoù. Roát cuoäc, tình traïng cuûa ngöôøi aáy laïi coøn teä hôn tröôùc. Theá heä gian aùc naøy roài cuõng seõ bò nhö vaäy".

Ai thuoäc gia ñình cuûa Ñöùc Gieâ-su?

12:46 Ngöôøi coøn ñang noùi vôùi ñaùm ñoâng, thì coù meï vaø anh em cuûa Ngöôøi ñöùng beân ngoaøi, tìm caùch noùi chuyeän vôùi Ngöôøi.

12:47 Coù keû thöa Ngöôøi raèng: "Thöa Thaày, coù meï vaø anh em Thaày ñang ñöùng ngoaøi kia, tìm caùch noùi chuyeän vôùi Thaày".

12:48 Ngöôøi baûo keû aáy raèng: "Ai laø meï toâi? Ai laø anh em toâi?"

12:49 Roài Ngöôøi giô tay chæ caùc moân ñeä vaø noùi: "Ñaây laø meï toâi, ñaây laø anh em toâi.

12:50 Vì phaøm ai thi haønh yù muoán cuûa Cha toâi, Ñaáng ngöï treân trôøi, ngöôøi aáy laø anh chò em toâi, laø meï toâi".

2. Baøi giaûng baèng duï ngoân

Nhaäp ñeà

13:1 Hoâm aáy, Ñöùc Gieâ-su töø trong nhaø ñi ra ngoài ôû ven Bieån Hoà.

13:2 Coù ñaùm ñoâng lôùn tuï hoïp beân Ngöôøi, neân Ngöôøi phaûi xuoáng thuyeàn maø ngoài, coøn toaøn theå ñaùm ñoâng thì ñöùng treân bôø.

Duï ngoân ngöôøi gieo gioáng

13:3 Ngöôøi duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï nhieàu ñieàu.
Ngöôøi noùi: "Kìa ngöôøi gieo gioáng ñi ra gieo gioáng.

13:4 Trong khi ngöôøi aáy gieo, thì coù nhöõng haït rôi xuoáng veä ñöôøng, chim choùc ñeán aên maát.

13:5 Coù nhöõng haït rôi treân nôi soûi ñaù, choã ñaát khoâng coù nhieàu; noù moïc ngay, vì ñaát khoâng saâu;

13:6 nhöng khi naéng leân, noù lieàn bò chaùy, vaø vì thieáu reã neân bò cheát khoâ.

13:7 Coù nhöõng haït rôi vaøo buïi gai, gai moïc leân laøm noù cheát ngheït.

13:8 Coù nhöõng haït laïi rôi nhaèm ñaát toát, neân sinh hoa keát quaû: haït ñöôïc gaáp traêm, haït ñöôïc saùu chuïc, haït ñöôïc ba chuïc.

13:9 Ai coù tai thì nghe".

Taïi sao Ñöùc Gieâ-su duøng duï ngoân maø noùi?

13:10 Caùc moân ñeä ñeán gaàn hoûi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Sao Thaày laïi duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï?"

13:11 Ngöôøi ñaùp: "Bôûi vì anh em thì ñöôïc ôn hieåu bieát caùc maàu nhieäm Nöôùc Trôøi, coøn hoï thì khoâng.

13:12 Ai ñaõ coù thì ñöôïc cho theâm, vaø seõ coù dö thöøa; coøn ai khoâng coù, thì ngay caùi ñang coù, cuõng seõ bò laáy maát.

13:13 Bôûi theá, neáu Thaày duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï, laø vì hoï nhìn maø khoâng nhìn, nghe maø khoâng nghe khoâng hieåu.

13:14 Theá laø ñoái vôùi hoï ñaõ öùng nghieäm lôøi saám cuûa ngoân söù I-sai-a, raèng:Caùc ngöôi coù laéng tai nghe cuõng chaúng hieåu,
coù troá maét nhìn cuõng chaúng thaáy.

13:15 Vì loøng daân naøy ñaõ ra ñaàn ñoän,
chuùng ñaõ naëng tai,
coøn maét thì chuùng nhaém laïi,
keûo maét chuùng thaáy,
tai chuùng nghe,
vaø loøng hieåu ñöôïc
maø hoaùn caûi,
vaø roài Ta seõ chöõa chuùng cho laønh.

13:16 "Coøn anh em, maét anh em thaät coù phuùc vì ñöôïc thaáy, tai anh em thaät coù phuùc, vì ñöôïc nghe.

13:17 Quaû theá, Thaày baûo thaät anh em, nhieàu ngoân söù vaø nhieàu ngöôøi coâng chính ñaõ mong moûi thaáy ñieàu anh em ñang thaáy, maø khoâng ñöôïc thaáy, nghe ñieàu anh em ñang nghe, maø khoâng ñöôïc nghe.

Giaûi nghóa duï ngoân ngöôøi gieo gioáng

13:18 "Vaäy anh em haõy nghe duï ngoân ngöôøi gieo gioáng.

13:19 Heã ai nghe lôøi rao giaûng Nöôùc Trôøi maø khoâng hieåu, thì quyû döõ ñeán cöôùp ñi ñieàu ñaõ gieo trong loøng ngöôøi aáy: ñoù laø keû ñaõ ñöôïc gieo beân veä ñöôøng.

13:20 Coøn keû ñöôïc gieo treân nôi soûi ñaù, ñoù laø keû nghe Lôøi vaø lieàn vui veû ñoùn nhaän.

13:21 Nhöng noù khoâng ñaâm reã maø laø keû nhaát thôøi: khi gaëp gian nan hay bò ngöôïc ñaõi vì Lôøi, noù vaáp ngaõ ngay.

13:22 Coøn keû ñöôïc gieo vaøo buïi gai, ñoù laø keû nghe Lôøi, nhöng noãi lo laéng söï ñôøi, vaø baû vinh hoa phuù quyù boùp ngheït, khieán Lôøi khoâng sinh hoa keát quaû gì.

13:23 Coøn keû ñöôïc gieo treân ñaát toát, ñoù laø keû nghe Lôøi vaø hieåu, thì taát nhieân sinh hoa keát quaû vaø laøm ra, keû ñöôïc gaáp traêm, keû ñöôïc saùu chuïc, keû ñöôïc ba chuïc".

Duï ngoân coû luøng

13:24 Ñöùc Gieâ-su trình baøy cho daân chuùng nghe moät duï ngoân khaùc: "Nöôùc Trôøi ví nhö chuyeän ngöôøi kia gieo gioáng toát trong ruoäng mình.

13:25 Khi moïi ngöôøi ñang nguû, thì keû thuø cuûa oâng ñeán gieo theâm coû luøng vaøo giöõa luùa, roài ñi maát.

13:26 Khi luùa moïc leân vaø troå boâng, thì coû luøng cuõng xuaát hieän.

13:27 Ñaày tôù môùi ñeán thöa chuû nhaø raèng: "Thöa oâng, khoâng phaûi oâng ñaõ gieo gioáng toát trong ruoäng oâng sao? Theá thì coû luøng ôû ñaâu maø ra vaäy?"

13:28 OÂng ñaùp: "Keû thuø ñaõ laøm ñoù!" Ñaày tôù noùi: "Vaäy oâng coù muoán chuùng toâi ñi gom laïi khoâng?"

13:29 OÂng ñaùp: "Ñöøng, sôï raèng khi gom coû luøng, caùc anh laøm baät luoân reã luùa.

13:30 Cöù ñeå caû hai cuøng lôùn leân cho tôùi muøa gaët. Ñeán ngaøy muøa, toâi seõ baûo thôï gaët: haõy gom coû luøng laïi, boù thaønh boù maø ñoát ñi, coøn luùa, thì haõy thu vaøo kho laãm cho toâi".

Duï ngoân haït caûi

13:31 Ñöùc Gieâ-su coøn trình baøy cho hoï nghe moät duï ngoân khaùc. Ngöôøi noùi: "Nöôùc Trôøi cuõng gioáng nhö chuyeän haït caûi ngöôøi noï laáy gieo trong ruoäng mình.

13:32 Tuy noù laø loaïi nhoû nhaát trong taát caû caùc haït gioáng, nhöng khi lôùn leân, thì laïi laø thöù rau lôùn nhaát; noù trôû thaønh caây, ñeán noãi chim trôøi tôùi laøm toå treân caønh ñöôïc".

Duï ngoân men trong boät

13:33 Ngöôøi coøn keå cho hoï moät duï ngoân khaùc: "Nöôùc Trôøi cuõng gioáng nhö chuyeän naém men baø kia laáy vuøi vaøo ba ñaáu boät, cho ñeán khi taát caû boät daäy men".

Taïi sao Ñöùc Gieâ-su duøng duï ngoân maø noùi?

13:34 Taát caû caùc ñieàu aáy, Ñöùc Gieâ-su duøng duï ngoân maø noùi vôùi ñaùm ñoâng; vaø Ngöôøi khoâng noùi gì vôùi hoï maø khoâng duøng duï ngoân,

13:35 haàu öùng nghieäm lôøi saám cuûa ngoân söù:
Môû mieäng ra, toâi seõ keå duï ngoân,
coâng boá nhöõng ñieàu ñöôïc giöõ kín töø taïo thieân laäp ñòa.

Giaûi nghóa duï ngoân coû luøng

13:36 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-su boû ñaùm ñoâng maø veà nhaø. Caùc moân ñeä laïi gaàn Ngöôøi vaø thöa raèng: "Xin Thaày giaûi nghóa duï ngoân coû luøng trong ruoäng cho chuùng con nghe".

13:37 Ngöôøi ñaùp: "Keû gieo haït gioáng toát laø Con Ngöôøi.

13:38 Ruoäng laø theá gian. Haït gioáng toát, ñoù laø con caùi Nöôùc Trôøi. Coû luøng laø con caùi AÙc Thaàn.

13:39 Keû thuø ñaõ gieo coû luøng laø ma quyû. Muøa gaët laø ngaøy taän theá. Thôï gaët laø caùc thieân thaàn.

13:40 Vaäy, nhö ngöôøi ta nhaët coû luøng roài laáy löûa ñoát ñi theá naøo, thì ñeán ngaøy taän theá cuõng seõ xaûy ra nhö vaäy.

13:41 Con Ngöôøi seõ sai caùc thieân thaàn cuûa Ngöôøi taäp trung moïi keû laøm göông muø göông xaáu vaø moïi keû laøm ñieàu gian aùc, maø toáng ra khoûi Nöôùc cuûa Ngöôøi,

13:42 roài quaêng chuùng vaøo loø löûa; ôû ñoù, chuùng seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng.

13:43 Baáy giôø ngöôøi coâng chính seõ choùi loïi nhö maët trôøi, trong Nöôùc cuûa Cha hoï. Ai coù tai thì nghe.

Duï ngoân kho baùu vaø ngoïc quyù

13:44 "Nöôùc Trôøi gioáng nhö chuyeän kho baùu choân giaáu trong ruoäng. Coù ngöôøi kia gaëp ñöôïc thì lieàn choân giaáu laïi, roài vui möøng ñi baùn taát caû nhöõng gì mình coù maø mua thöûa ruoäng aáy.

13:45 "Nöôùc Trôøi laïi cuõng gioáng nhö chuyeän moät thöông gia ñi tìm ngoïc ñeïp.

13:46 Tìm ñöôïc moät vieân ngoïc quyù, oâng ta ra ñi, baùn taát caû nhöõng gì mình coù maø mua vieân ngoïc aáy.

Duï ngoân chieác löôùi

13:47 "Nöôùc Trôøi laïi coøn gioáng nhö chuyeän chieác löôùi thaû xuoáng bieån, gom ñöôïc ñuû thöù caù.

13:48 Khi löôùi ñaày, ngöôøi ta keùo leân baõi, roài ngoài nhaët caù toát cho vaøo gioû, coøn caù xaáu thì vöùt ra ngoaøi.

13:49 Ñeán ngaøy taän theá, cuõng seõ xaûy ra nhö vaäy. Caùc thieân thaàn seõ xuaát hieän vaø taùch bieät keû xaáu ra khoûi haøng nguõ ngöôøi coâng chính,

13:50 roài quaêng chuùng vaøo loø löûa. ÔÛ ñoù, chuùng seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng.

Keát thuùc

13:51 "Anh em coù hieåu taát caû nhöõng ñieàu aáy khoâng?" Hoï ñaùp: "Thöa hieåu".

13:52 Ngöôøi baûo hoï: "Bôûi vaäy, baát cöù kinh sö naøo ñaõ ñöôïc hoïc hoûi veà Nöôùc Trôøi, thì cuõng gioáng nhö chuû nhaø kia laáy ra töø trong kho taøng cuûa mình caû caùi môùi laãn caùi cuõ".

V. GIAÙO HOÄI, BÖÔÙC ÑAÀU CUÛA NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

Ñöùc Gieâ-su veà thaêm Na-da-reùt

13:53 Khi Ñöùc Gieâ-su keå caùc duï ngoân aáy xong, Ngöôøi ñi khoûi nôi ñoù.

13:54 Ngöôøi veà queâ, giaûng daïy trong hoäi ñöôøng cuûa hoï, khieán hoï söûng soát vaø noùi: "Bôûi ñaâu oâng ta ñöôïc khoân ngoan vaø laøm ñöôïc nhöõng pheùp laï nhö theá?

13:55 OÂng khoâng phaûi laø con baùc thôï sao? Meï cuûa oâng khoâng phaûi laø baø Ma-ri-a; anh em cuûa oâng khoâng phaûi laø caùc oâng Gia-coâ-beâ, Gio-xeùp, Si-mon vaø Giu-ña sao?

13:56 Vaø chò em cuûa oâng khoâng phaûi ñeàu laø baø con loái xoùm vôùi chuùng ta sao? Vaäy bôûi ñaâu oâng ta ñöôïc nhö theá?"

13:57 Vaø hoï vaáp ngaõ vì Ngöôøi. Nhöng Ñöùc Gieâ-su baûo hoï: "Ngoân söù coù bò reû ruùng, thì cuõng chæ laø ôû chính queâ höông mình vaø trong gia ñình mình maø thoâi".

13:58 Ngöôøi khoâng laøm nhieàu pheùp laï taïi ñoù, vì hoï khoâng tin.

Vua Heâ-roâ-ñeâ vaø Ñöùc Gieâ-su

14:1 Thôøi aáy, tieåu vöông Heâ-roâ-ñeâ nghe danh tieáng Ñöùc Gieâ-su,

14:2 thì noùi vôùi nhöõng keû haàu caän raèng: "Ñoù chính laø oâng Gio-an Taåy Giaû; oâng ñaõ töø coõi cheát choãi daäy, neân quyeàn laøm pheùp laï môùi taùc ñoäng nôi oâng".

OÂng Gio-an Taåy Giaû bò cheùm ñaàu

14:3 Soá laø vua Heâ-roâ-ñeâ ñaõ baét troùi oâng Gio-an vaø toáng nguïc vì baø Heâ-roâ-ñi-a, laø vôï oâng Phi-líp-pheâ, anh cuûa nhaø vua.

14:4 OÂng Gio-an coù noùi vôùi vua: "Ngaøi khoâng ñöôïc pheùp laáy baø aáy".

14:5 Vua muoán gieát oâng Gio-an, nhöng laïi sôï ñaùm ñoâng, vì hoï coi oâng laø ngoân söù.

14:6 Vaäy, nhaân ngaøy sinh nhaät cuûa vua Heâ-roâ-ñeâ, con gaùi baø Heâ-roâ-ñi-a ñaõ bieåu dieãn moät ñieäu vuõ tröôùc maët quan khaùch, laøm cho nhaø vua vui thích.

14:7 Bôûi ñoù, vua theà laø heã coâ xin gì, vua cuõng ban cho.

14:8 Nghe lôøi meï xui baûo, coâ thöa raèng: "Xin ngaøi ban cho con, ngay taïi choã, caùi ñaàu oâng Gio-an Taåy Giaû ñaët treân maâm".

14:9 Nhaø vua laáy laøm buoàn, nhöng vì ñaõ troùt theà, laïi theà tröôùc khaùch döï tieäc, neân truyeàn leänh ban cho coâ.

14:10 Vua sai ngöôøi vaøo nguïc chaët ñaàu oâng Gio-an.

14:11 Ngöôøi ta ñaët ñaàu oâng treân maâm, mang veà trao cho coâ, vaø coâ ta ñem ñeán cho meï.

14:12 Moân ñeä oâng ñeán laáy thi haøi oâng ñem choân, roài ñi baùo cho Ñöùc Gieâ-su.

Ñöùc Gieâ-su hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù nhaát

14:13 Nghe tin aáy, Ñöùc Gieâ-su laùnh khoûi nôi ñoù, ñi thuyeàn ñeán moät choã hoang vaéng rieâng bieät.Nghe bieát vaäy, ñaùm ñoâng töø caùc thaønh ñi boä maø theo Ngöôøi.

14:14 Ra khoûi thuyeàn, Ñöùc Gieâ-su troâng thaáy moät ñoaøn ngöôøi ñoâng ñaûo thì chaïnh loøng thöông, vaø chöõa laønh caùc beänh nhaân cuûa hoï.

14:15 Chieàu ñeán, caùc moân ñeä laïi gaàn thöa vôùi Ngöôøi: "Nôi ñaây hoang vaéng, vaø ñaõ muoän roài, vaäy xin Thaày giaûi taùn ñaùm ñoâng, ñeå hoï vaøo caùc laøng maïc mua laáy thöùc aên".

14:16 Ñöùc Gieâ-su baûo: "Hoï khoâng caàn phaûi ñi ñaâu caû, chính anh em haõy cho hoï aên".

14:17 Caùc oâng ñaùp: "ÔÛ ñaây, chuùng con chæ coù voûn veïn naêm caùi baùnh vaø hai con caù!"

14:18 Ngöôøi baûo: "Ñem laïi ñaây cho Thaày!"

14:19 Roài sau ñoù, Ngöôøi truyeàn cho ñaùm ñoâng ngaû mình treân coû. Ngöôøi caàm laáy naêm caùi baùnh vaø hai con caù, ngöôùc maét leân trôøi, daâng lôøi chuùc tuïng, vaø beû ra, trao cho moân ñeä. Vaø moân ñeä trao cho ñaùm ñoâng.

14:20 Ai naáy ñeàu aên vaø ñöôïc no neâ. Nhöõng maåu baùnh coøn thöøa, ngöôøi ta thu laïi ñöôïc möôøi hai gioû ñaày.

14:21 Soá ngöôøi aên coù tôùi naêm ngaøn ñaøn oâng, khoâng keå ñaøn baø vaø treû con.

Ñöùc Gieâ-su ñi treân maët nöôùc

14:22 Ñöùc Gieâ-su lieàn baét caùc moân ñeä xuoáng thuyeàn qua bôø beân kia tröôùc, trong luùc Ngöôøi giaûi taùn ñaùm ñoâng.

14:23 Sau khi giaûi taùn ñaùm ñoâng, Ngöôøi ñi rieâng leân nuùi maø caàu nguyeän. Chieàu ñeán, Ngöôøi vaãn ôû ñoù moät mình,

14:24 coøn chieác thuyeàn thì ñaõ ra xa bôø nhieàu daëm, bò soùng ñaùnh vì ngöôïc gioù.

14:25 Vaøo khoaûng canh tö, Ngöôøi ñi treân maët bieån maø ñeán vôùi caùc moân ñeä.

14:26 Thaáy Ngöôøi ñi treân maët bieån, caùc oâng hoaûng hoát baûo nhau: "Ma ñaáy!", vaø sôï haõi la leân.

14:27 Ñöùc Gieâ-su lieàn baûo caùc oâng: "Cöù yeân taâm, chính Thaày ñaây, ñöøng sôï!"

14:28 OÂng Pheâ-roâ lieàn thöa vôùi Ngöôøi: "Thöa Ngaøi, neáu quaû laø Ngaøi, thì xin truyeàn cho con ñi treân maët nöôùc maø ñeán vôùi Ngaøi".

14:29 Ñöùc Gieâ-su baûo oâng: "Cöù ñeán!" OÂng Pheâ-roâ töø thuyeàn böôùc xuoáng, ñi treân maët nöôùc, vaø ñeán vôùi Ñöùc Gieâ-su.

14:30 Nhöng thaáy gioù thoåi thì oâng ñaâm sôï, vaø khi baét ñaàu chìm, oâng la leân: "Thöa Ngaøi, xin cöùu con vôùi!"

14:31 Ñöùc Gieâ-su lieàn ñöa tay naém laáy oâng vaø noùi: "Ngöôøi ñaâu maø keùm tin vaäy! Sao laïi hoaøi nghi?"

14:32 Khi thaày troø ñaõ leân thuyeàn, thì gioù laëng ngay.

14:33 Nhöõng keû ôû trong thuyeàn baùi laïy Ngöôøi vaø noùi: "Quaû thaät Ngaøi laø Con Thieân Chuùa!"

Ñöùc Gieâ-su chöõa nhieàu ngöôøi ñau oám taïi Ghen-neâ-xa-reùt

14:34 Khi qua bieån roài, thaày troø leân ñaát lieàn, vaøo Ghen-neâ-xa-reùt.

14:35 Daân ñòa phöông nhaän ra Ñöùc Gieâ-su, lieàn tung tin ra khaép vuøng, vaø ngöôøi ta ñem taát caû nhöõng keû ñau oám ñeán vôùi Ngöôøi.

14:36 Hoï naøi xin Ngöôøi cho hoï chæ sôø vaøo tua aùo cuûa Ngöôøi thoâi, vaø ai ñaõ sôø vaøo thì ñeàu ñöôïc khoûi.

Tranh luaän veà truyeàn thoáng

15:1 Baáy giôø coù maáy ngöôøi Pha-ri-seâu vaø maáy kinh sö töø Gieâ-ru-sa-lem ñeán gaëp Ñöùc Gieâ-su vaø noùi raèng:

15:2 "Sao moân ñeä oâng vi phaïm truyeàn thoáng cuûa tieàn nhaân, khoâng chòu röûa tay khi duøng böõa?"

15:3 Ngöôøi traû lôøi: "Coøn caùc oâng, taïi sao caùc oâng döïa vaøo truyeàn thoáng cuûa caùc oâng maø vi phaïm ñieàu raên cuûa Thieân Chuùa?

15:4 Quaû theá, Thieân Chuùa daïy: Ngöôi haõy thôø cha kính meï; keû naøo nguyeàn ruûa cha meï, thì phaûi bò xöû töû.

15:5 Coøn caùc oâng, caùc oâng laïi baûo: "Ai noùi vôùi cha vôùi meï raèng: nhöõng gì con coù ñeå giuùp cha meï, ñeàu laø leã phaåm daâng cho Chuùa roài,

15:6 thì ngöôøi aáy khoâng phaûi thôø cha kính meï nöõa". Nhö theá, caùc oâng döïa vaøo truyeàn thoáng cuûa caùc oâng maø huyû boû lôøi Thieân Chuùa.

15:7 Nhöõng keû ñaïo ñöùc giaû kia, ngoân söù I-sai-a thaät ñaõ noùi tieân tri raát ñuùng veà caùc oâng raèng:

15:8 Daân naøy toân kính Ta baèng moâi baèng mieäng,
coøn loøng chuùng thì laïi xa Ta.

15:9 Chuùng coù thôø phöôïng Ta thì cuõng voâ ích,
vì giaùo lyù chuùng giaûng daïy chæ laø giôùi luaät phaøm nhaân.

Caùi gì laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá?

15:10 Sau ñoù, Ñöùc Gieâ-su goïi ñaùm ñoâng laïi maø baûo: "Haõy nghe vaø hieåu cho roõ:

15:11 Khoâng phaûi caùi vaøo mieäng laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá, nhöng caùi töø mieäng xuaát ra, caùi ñoù môùi laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá".

15:12 Baáy giôø caùc moân ñeä ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-su maø thöa raèng: "Thaày coù bieát khoâng? Nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu ñaõ vaáp phaïm khi nghe Thaày noùi lôøi aáy".

15:13 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Caây naøo maø Cha cuûa Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi, ñaõ khoâng troàng, thì seõ bò nhoå ñi.

15:14 Cöù ñeå maëc hoï. Hoï laø nhöõng ngöôøi muø daét ngöôøi muø. Muø maø laïi daét muø, caû hai seõ laên cuø xuoáng hoá".

15:15 OÂng Pheâ-roâ thöa vôùi Ngöôøi: "Xin Thaày giaûi thích duï ngoân cho chuùng con".

15:16 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Caû anh em nöõa, baây giôø maø anh em vaãn coøn ngu toái sao?

15:17 Anh em khoâng hieåu raèng baát cöù caùi gì vaøo mieäng thì xuoáng buïng, roài bò thaûi xuoáng caàu tieâu sao?

15:18 Coøn nhöõng caùi gì töø mieäng xuaát ra, laø phaùt xuaát töï loøng, chính nhöõng caùi aáy môùi laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá.

15:19 Vì töï loøng phaùt xuaát nhöõng yù ñònh gian taø, nhöõng toäi gieát ngöôøi, ngoaïi tình, taø daâm, troäm caép, laøm chöùng gian vaø vu khoáng.

15:20 Ñoù môùi laø nhöõng caùi laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá; coøn aên maø khoâng röûa tay thì khoâng laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá".

Ñöùc Gieâ-su chöõa con gaùi ngöôøi ñaøn baø Ca-na-an

15:21 Ra khoûi ñoù, Ñöùc Gieâ-su lui veà mieàn Tia vaø Xi-ñon.

15:22 thì naøy coù moät ngöôøi ñaøn baø Ca-na-an, ôû mieàn aáy ñi ra, keâu leân raèng: "Laïy Ngaøi laø con vua Ña-vít, xin duû loøng thöông toâi! Ñöùa con gaùi toâi bò quyû aùm khoå sôû laém!"

15:23 Nhöng Ngöôøi khoâng ñaùp laïi moät lôøi.
Caùc moân ñeä laïi gaàn xin vôùi Ngöôøi raèng: "Xin Thaày baûo baø aáy veà ñi, vì baø aáy cöù theo sau chuùng ta maø keâu maõi!"

15:24 Ngöôøi ñaùp: "Thaày chæ ñöôïc sai ñeán vôùi nhöõng con chieân laïc cuûa nhaø Ít-ra-en maø thoâi".

15:25 Baø aáy ñeán baùi laïy maø thöa Ngöôøi raèng: "Laïy Ngaøi, xin cöùu giuùp toâi!"

15:26 Ngöôøi ñaùp: "Khoâng neân laáy baùnh daønh cho con caùi maø neùm cho luõ choù con".

15:27 Baø aáy noùi: "Thöa Ngaøi, ñuùng theá, nhöng maø luõ choù con cuõng ñöôïc aên nhöõng maûnh vuïn treân baøn chuû rôi xuoáng".

15:28 Baáy giôø Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Naøy baø, loøng tin cuûa baø maïnh thaät. Baø muoán sao thì seõ ñöôïc vaäy". Töø giôø ñoù, con gaùi baø ñöôïc khoûi.

Ñöùc Gieâ-su chöõa nhieàu beänh nhaân taïi ven Bieån Hoà Ga-li-leâ

15:29 Ñöùc Gieâ-su xuoáng khoûi mieàn aáy, ñeán ven Bieån Hoà Ga-li-leâ. Ngöôøi leân nuùi vaø ngoài ôû ñoù.

15:30 Coù nhöõng ñaùm ngöôøi ñoâng ñaûo keùo ñeán cuøng Ngöôøi, ñem theo nhöõng keû queø quaët, ñui muø, taøn taät, caâm ñieác vaø nhieàu beänh nhaân khaùc nöõa. Hoï ñaët nhöõng keû aáy döôùi chaân Ngöôøi vaø Ngöôøi chöõa laønh,

15:31 khieán ñaùm ñoâng phaûi kinh ngaïc vì thaáy keû caâm noùi ñöôïc, ngöôøi taøn taät ñöôïc laønh, ngöôøi queø ñi ñöôïc, ngöôøi muø xem thaáy. Vaø hoï toân vinh Thieân Chuùa cuûa Ít-ra-en.

Ñöùc Gieâ-su hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai

15:32 Ñöùc Gieâ-su goïi caùc moân ñeä laïi maø noùi: "Thaày chaïnh loøng thöông ñaùm ñoâng, vì hoï ôû luoân vôùi Thaày ñaõ ba ngaøy roài vaø hoï khoâng coù gì aên. Thaày khoâng muoán giaûi taùn hoï, ñeå hoï nhòn ñoùi maø veà, sôï raèng hoï bò xæu doïc ñöôøng".

15:33 Caùc moân ñeä thöa: "Trong nôi hoang vaéng naøy, chuùng con laáy ñaâu ra ñuû baùnh cho ñaùm ñoâng nhö vaäy aên no?"

15:34 Ñöùc Gieâ-su hoûi: "Anh em coù maáy chieác baùnh?" Caùc oâng ñaùp: "Thöa coù baûy chieác baùnh vaø moät ít caù nhoû".

15:35 Baáy giôø, Ngöôøi truyeàn cho ñaùm ñoâng naèm ngaû xuoáng ñaát.

15:36 Roài Ngöôøi caàm laáy baûy chieác baùnh vaø maáy con caù, daâng lôøi taï ôn, beû ra, trao cho moân ñeä, vaø moân ñeä trao cho ñaùm ñoâng.

15:37 Ai naáy ñeàu aên vaø ñöôïc no neâ. Nhöõng maåu baùnh coøn thöøa, ngöôøi ta thu laïi baûy thuùng ñaày.

15:38 Soá ngöôøi aên coù tôùi boán ngaøn ngöôøi ñaøn oâng, khoâng keå ñaøn baø vaø treû con.

15:39 Sau khi giaûi taùn ñaùm ñoâng, Ñöùc Gieâ-su leân thuyeàn, sang mieàn Ma-ga-ñan.

Ngöôøi Do-thaùi ñoøi daáu laï töø trôøi

16:1 Baáy giôø, coù nhöõng ngöôøi thuoäc phaùi Pha-ri-seâu vaø phaùi Xa-ñoác laïi gaàn Ñöùc Gieâ-su, vaø ñeå thöû Ngöôøi, thì xin Ngöôøi cho thaáy moät daáu laï töø trôøi.

16:2 Ngöôøi ñaùp: "Chieàu ñeán, caùc oâng noùi: "Raùng vaøng thì naéng",

16:3 roài sôùm mai, caùc oâng noùi: "Raùng traéng thì möa". Caûnh saéc baàu trôøi thì caùc oâng bieát caét nghóa, coøn thôøi ñieàm thì caùc oâng laïi khoâng caét nghóa noåi.

16:4 Theá heä gian aùc vaø ngoaïi tình naøy ñoøi daáu laï. Nhöng chuùng seõ khoâng ñöôïc thaáy daáu laï naøo, ngoaøi daáu laï oâng Gioâ-na". Roài Ngöôøi boû hoï maø ñi.

Men Pha-ri-seâu vaø Xa-ñoác

16:5 Khi sang bôø beân kia, caùc moân ñeä queân ñem baùnh.

16:6 Ñöùc Gieâ-su baûo caùc oâng: "Anh em phaûi caån thaän, phaûi coi chöøng men Pha-ri-seâu vaø Xa-ñoác".

16:7 Caùc moân ñeä nghó thaàm raèng: "Taïi chuùng ta khoâng ñem baùnh".

16:8 Nhöng, bieát theá, Ñöùc Gieâ-su noùi: "Sao anh em laïi nghó ñeán chuyeän khoâng coù baùnh, ngöôøi ñaâu maø keùm tin vaäy?

16:9 Anh em chöa hieåu ö? Anh em khoâng nhôù chuyeän naêm chieác baùnh nuoâi naêm ngaøn ngöôøi sao? Vaø anh em coøn thu laïi ñöôïc bao nhieâu gioû?

16:10 Roài chuyeän baûy chieác baùnh nuoâi boán ngaøn ngöôøi nöõa? Vaø anh em coøn thu laïi ñöôïc bao nhieâu thuùng?

16:11 Taïi sao anh em khoâng hieåu raèng Thaày chaúng coù yù noùi veà baùnh, khi Thaày noùi: Anh em phaûi coi chöøng men Pha-ri-seâu vaø Xa-ñoác?"

16:12 Baáy giôø caùc oâng môùi hieåu laø Ngöôøi khoâng baûo phaûi coi chöøng men baùnh, maø phaûi coi chöøng giaùo lyù Pha-ri-seâu vaø Xa-ñoác.

OÂng Pheâ-roâ tuyeân xöng Ñöùc Gieâ-su laø Con Thieân Chuùa

16:13 Khi Ñöùc Gieâ-su ñeán vuøng keá caän thaønh Xeâ-da-reâ Phi-líp-pheâ,Ngöôøi hoûi caùc moân ñeä raèng: "Ngöôøi ta noùi Con Ngöôøi laø ai?"

16:14 Caùc oâng thöa: "Keû thì noùi laø oâng Gio-an Taåy Giaû, keû thì baûo laø oâng EÂ-li-a, coù ngöôøi laïi cho laø oâng Gieâ-reâ-mi-a hay moät trong caùc vò ngoân söù".

16:15 Ñöùc Gieâ-su laïi hoûi: "Coøn anh em, anh em baûo Thaày laø ai?".

16:16 OÂng Si-mon Pheâ-roâ thöa: "Thaày laø Ñaáng Ki-toâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng".

16:17 Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi oâng: "Naøy anh Si-mon con oâng Gioâ-na, anh thaät laø ngöôøi coù phuùc, vì khoâng phaûi phaøm nhaân maëc khaûi cho anh ñieàu aáy, nhöng laø Cha cuûa Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi.

16:18 Coøn Thaày, Thaày baûo cho anh bieát: anh laø Pheâ-roâ, nghóa laø Taûng Ñaù, treân taûng ñaù naøy, Thaày seõ xaây Hoäi Thaùnh cuûa Thaày,vaø quyeàn löïc töû thaàn seõ khoâng thaéng noåi.

16:19 Thaày seõ trao cho anh chìa khoaù Nöôùc Trôøi: döôùi ñaát, anh caàm buoäc ñieàu gì, treân trôøi cuõng seõ caàm buoäc nhö vaäy; döôùi ñaát, anh thaùo côûi ñieàu gì, treân trôøi cuõng seõ thaùo côûi nhö vaäy".

16:20 Roài Ngöôøi caám ngaët caùc moân ñeä khoâng ñöôïc noùi cho ai bieát Ngöôøi laø Ñaáng Ki-toâ.

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo cuoäc Thöông Khoù laàn thöù nhaát

16:21 Töø luùc ñoù, Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ baét ñaàu toû cho caùc moân ñeä bieát: Ngöôøi phaûi ñi Gieâ-ru-sa-lem, phaûi chòu nhieàu ñau khoå do caùc kyø muïc, caùc thöôïng teá vaø kinh sö gaây ra, roài bò gieát cheát, vaø ngaøy thöù ba seõ soáng laïi.

16:22 OÂng Pheâ-roâ lieàn keùo rieâng Ngöôøi ra vaø baét ñaàu traùch Ngöôøi: "Xin Thieân Chuùa thöông ñöøng ñeå Thaày gaëp phaûi chuyeän aáy!"

16:23 Nhöng Ñöùc Gieâ-su quay laïi baûo oâng Pheâ-roâ: "Xa-tan, lui laïi ñaøng sau Thaày! Anh caûn loái Thaày, vì tö töôûng cuûa anh khoâng phaûi laø tö töôûng cuûa Thieân Chuùa, maø laø cuûa loaøi ngöôøi".

Ñieàu kieän phaûi coù ñeå theo Ñöùc Gieâ-su

16:24 Roài Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi caùc moân ñeä: "Ai muoán theo Thaày, phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo.

16:25 Quaû vaäy, ai muoán cöùu maïng soáng mình, thì seõ maát; coøn ai lieàu maát maïng soáng mình vì Thaày, thì seõ tìm ñöôïc maïng soáng aáy.

16:26 Vì neáu ngöôøi ta ñöôïc caû theá giôùi maø phaûi thieät maát maïng soáng, thì naøo coù lôïi gì? Hoaëc ngöôøi ta seõ laáy gì maø ñoåi maïng soáng mình?

16:27 "Vì Con Ngöôøi seõ ngöï ñeán trong vinh quang cuûa Cha Ngöôøi, cuøng vôùi caùc thieân thaàn cuûa Ngöôøi, vaø baáy giôø, Ngöôøi seõ thöôûng phaït ai naáy xöùng vieäc hoï laøm.

16:28 Thaày baûo thaät anh em: trong soá ngöôøi coù maët ôû ñaây, coù nhöõng keû seõ khoâng phaûi neám söï cheát tröôùc khi thaáy Con Ngöôøi ñeán hieån trò".

Ñöùc Gieâ-su bieán ñoåi hình daïng

17:1 Saùu ngaøy sau, Ñöùc Gieâ-su ñem caùc oâng Pheâ-roâ, Gia-coâ-beâ vaø Gio-an laø em oâng Gia-coâ-beâ ñi theo mình. Ngöôøi ñöa caùc oâng ñi rieâng ra moät choã, tôùi moät ngoïn nuùi cao.

17:2 Roài Ngöôøi bieán ñoåi hình daïng tröôùc maët caùc oâng. Dung nhan Ngöôøi choùi loïi nhö maët trôøi,vaø y phuïc Ngöôøi trôû neân traéng tinh nhö aùnh saùng.

17:3 Vaø kìa caùc oâng thaáy oâng Moâ-seâ vaø oâng EÂ-li-a hieän ra ñaøm ñaïo vôùi Ngöôøi

17:4 Baáy giôø oâng Pheâ-roâ thöa vôùi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Laïy Ngaøi, chuùng con ôû ñaây, hay quaù! Neáu Ngaøi muoán, con xin döïng taïi ñaây ba caùi leàu, Ngaøi moät caùi, oâng Moâ-seâ moät caùi, vaø oâng EÂ-li-a moät caùi"

17:5 OÂng coøn ñang noùi, thì kìa coù ñaùm maây saùng ngôøi bao phuû caùc oâng,vaø kìa coù tieáng töø ñaùm maây phaùn raèng: "Ñaây laø Con yeâu daáu cuûa Ta, Ta haøi loøng veà Ngöôøi. Caùc ngöôi haõy vaâng nghe lôøi Ngöôøi!"

17:6 Nghe vaäy, caùc moân ñeä kinh hoaøng, ngaõ saáp maët xuoáng ñaát.

17:7 Baáy giôø Ñöùc Gieâ-su laïi gaàn, chaïm vaøo caùc oâng vaø baûo: "Choãi daäy ñi, ñöøng sôï!"

17:8 Caùc oâng ngöôùc maét leân, khoâng thaáy ai nöõa, chæ coøn moät mình Ñöùc Gieâ-su maø thoâi.

Caâu hoûi veà ngoân söù EÂ-li-a

17:9 Ñang khi thaày troø töø treân nuùi xuoáng, Ñöùc Gieâ-su truyeàn cho caùc oâng raèng: "Ñöøng noùi cho ai hay thò kieán aáy, cho ñeán khi Con Ngöôøi töø coõi cheát choãi daäy".

17:10 Caùc moân ñeä hoûi Ngöôøi raèng: "Vaäy sao caùc kinh sö laïi noùi EÂ-li-a phaûi ñeán tröôùc?"

17:11 Ngöôøi ñaùp: "OÂng EÂ-li-a phaûi ñeán ñeå chænh ñoán moïi söï.

17:12 Nhöng Thaày noùi cho anh em bieát: oâng EÂ-li-a ñaõ ñeán roài maø hoï khoâng nhaän ra, laïi coøn xöû vôùi oâng theo yù hoï muoán. Con Ngöôøi cuõng seõ phaûi ñau khoå vì hoï nhö theá".

17:13 Baáy giôø caùc moân ñeä hieåu Ngöôøi coù yù noùi veà oâng Gio-an Taåy Giaû.

Ñöùc Gieâ-su chöõa ñöùa treû bò kinh phong

17:14 Khi thaày troø ñeán vôùi ñaùm ñoâng, thì coù moät ngöôøi tôùi quyø xuoáng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-su

17:15 vaø noùi: "Thöa Ngaøi, xin thöông xoùt con trai toâi, vì chaùu bò kinh phong vaø beänh tình naëng laém: nhieàu khi ngaõ vaøo löûa, nhieàu khi ngaõ xuoáng nöôùc.

17:16 Toâi ñaõ ñem chaùu ñeán cho caùc moân ñeä Ngaøi chöõa, nhöng caùc oâng khoâng chöõa ñöôïc".

17:17 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "OÂi theá heä cöùng loøng khoâng chòu tin vaø gian taø! Toâi coøn phaûi ôû vôùi caùc ngöôøi cho ñeán bao giôø, coøn phaûi chòu ñöïng caùc ngöôøi cho ñeán bao giôø nöõa? Ñem chaùu laïi ñaây cho toâi".

17:18 Ñöùc Gieâ-su quaùt maéng teân quyû, quyû lieàn xuaát, vaø ñöùa beù ñöôïc khoûi ngay töø giôø ñoù.

17:19 Baáy giôø caùc moân ñeä ñeán gaàn hoûi rieâng Ñöùc Gieâ-su raèng: "Taïi sao chuùng con ñaây laïi khoâng tröø noåi teân quyû aáy?"

17:20 Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng: "Taïi anh em keùm tin! Thaày baûo thaät anh em: neáu anh em coù loøng tin lôùn baèng haït caûi thoâi, thì duø anh em coù baûo nuùi naøy: "rôøi khoûi ñaây, qua beân kia!" noù cuõng seõ qua, vaø seõ chaúng coù gì maø anh em khoâng laøm ñöôïc".

17:21 (Gioáng quyû naøy khoâng chòu ra, neáu ngöôøi ta khoâng aên chay caàu nguyeän)

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo cuoäc Thöông Khoù laàn thöù hai

17:22 Khi thaày troø tuï hoïp ôû mieàn Ga-li-leâ, Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi caùc oâng: "Con Ngöôøi saép bò noäp vaøo tay ngöôøi ñôøi,

17:23 hoï seõ gieát cheát Ngöôøi, vaø ngaøy thöù ba Ngöôøi seõ choãi daäy". Caùc moân ñeä buoàn phieàn laém.

Ñöùc Gieâ-su vaø oâng Pheâ-roâ noäp thueá

17:24 Khi thaày troø tôùi Ca-phaùc-na-um, thì nhöõng ngöôøi thu thueá cho ñeàn thôø ñeán hoûi oâng Pheâ-roâ: "Thaày caùc oâng khoâng noäp thueá sao?"

17:25 OÂng ñaùp: "Coù chöù!" OÂng veà tôùi nhaø, Ñöùc Gieâ-su hoûi ñoùn oâng: "Anh Si-mon, anh nghó sao? Vua chuùa traàn gian baét ai ñoùng söu noäp thueá? Con caùi mình hay ngöôøi ngoaøi?"

17:26 OÂng Pheâ-roâ ñaùp: "Thöa, ngöôøi ngoaøi". Ñöùc Gieâ-su lieàn baûo: "Vaäy thì con caùi ñöôïc mieãn.

17:27 Nhöng ñeå khoûi laøm gai maét hoï, anh ra bieån thaû caâu; con caù naøo caâu ñöôïc tröôùc heát, thì baét laáy, môû mieäng noù ra: anh seõ thaáy moät ñoàng tieàn boán quan; anh laáy ñoàng tieàn aáy, noäp thueá cho hoï, phaàn cuûa Thaày vaø phaàn cuûa anh".

2. Baøi giaûng veà Giaùo Hoäi

Ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi?

18:1 Luùc aáy, caùc moân ñeä laïi gaàn hoûi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Thöa Thaày, ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi?"

18:2 Ñöùc Gieâ-su lieàn goïi moät em nhoû ñeán, ñaët vaøo giöõa caùc oâng

18:3 vaø baûo: "Thaày baûo thaät anh em: neáu anh em khoâng trôû laïi maø neân nhö treû em, thì seõ chaúng ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi.

18:4 "Vaäy ai töï haï, coi mình nhö em nhoû naøy, ngöôøi aáy seõ laø ngöôøi lôùn nhaát Nöôùc Trôøi.

Ñöøng laøm côù cho ngöôøi ta sa ngaõ

18:5 "Coøn ai tieáp ñoùn moät em nhoû nhö theá naøy vì danh Thaày, laø tieáp ñoùn chính Thaày.

18:6 Nhöng ai laøm côù cho moät trong nhöõng keû beù moïn ñang tin Thaày ñaây phaûi sa ngaõ, thì thaø treo coái ñaù lôùn vaøo coå noù maø xoâ cho chìm xuoáng ñaùy bieån coøn hôn.

18:7 Khoán cho theá gian, vì laøm côù cho ngöôøi ta sa ngaõ. Taát nhieân phaûi coù nhöõng côù gaây sa ngaõ, nhöng khoán cho keû laøm côù cho ngöôøi ta sa ngaõ.

18:8 "Neáu tay hoaëc chaân anh laøm côù cho anh sa ngaõ, thì haõy chaët maø neùm ñi; thaø cuït tay cuït chaân maø ñöôïc vaøo coõi soáng, coøn hôn laø coù ñuû hai tay hai chaân maø bò neùm vaøo löûa ñôøi ñôøi.

18:9 Neáu maét anh laøm côù cho anh sa ngaõ, thì haõy moùc maø neùm ñi; thaø choät maét maø ñöôïc vaøo coõi soáng, coøn hôn laø coù ñuû hai maét maø bò neùm vaøo löûa hoaû nguïc.

18:10 "Anh em haõy coi chöøng, chôù khinh moät ai trong nhöõng keû beù moïn naøy; quaû thaät, Thaày noùi cho anh em bieát: caùc thieân thaàn cuûa hoï ôû treân trôøi khoâng ngöøng chieâm ngöôõng nhan Cha Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi.

18:11 (Vì Con Ngöôøi ñeán ñeå cöùu caùi gì ñaõ hö maát).

Con chieân laïc

18:12 "Anh em nghó sao? Ai coù moät traêm con chieân maø coù moät con ñi laïc, laïi khoâng ñeå chín möôi chín con kia treân nuùi maø ñi tìm con chieân laïc sao?

18:13 Vaø neáu may maø tìm ñöôïc, thì Thaày baûo thaät anh em, ngöôøi aáy vui möøng vì con chieân ñoù, hôn laø vì chín möôi chín con khoâng bò laïc.

18:14 Cuõng vaäy, Cha cuûa anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi, khoâng muoán cho moät ai trong nhöõng keû beù moïn naøy phaûi hö maát.

Söûa loãi anh em

18:15 "Neáu ngöôøi anh em cuûa anh troùt phaïm toäi, thì anh haõy ñi söûa loãi noù, moät mình anh vôùi noù maø thoâi. Neáu noù chòu nghe anh, thì anh ñaõ ñöôïc moùn lôïi laø ngöôøi anh em mình.

18:16 Coøn neáu noù khoâng chòu nghe, thì haõy ñem theo moät hay hai ngöôøi nöõa, ñeå moïi coâng vieäc ñöôïc giaûi quyeát, caên cöù vaøo lôøi hai hoaëc ba chöùng nhaân.

18:17 Neáu noù khoâng nghe hoï, thì haõy ñi thöa Hoäi Thaùnh. Neáu Hoäi Thaùnh maø noù cuõng chaúng nghe, thì haõy keå noù nhö moät ngöôøi ngoaïi hay moät ngöôøi thu thueá.

18:18 "Thaày baûo thaät anh em: döôùi ñaát, anh em caàm buoäc nhöõng ñieàu gì, treân trôøi cuõng caàm buoäc nhö vaäy; döôùi ñaát, anh em thaùo côûi nhöõng ñieàu gì, treân trôøi cuõng thaùo côûi nhö vaäy.

Hieäp lôøi caàu nguyeän

18:19 "Thaày coøn baûo thaät anh em: neáu ôû döôùi ñaát, hai ngöôøi trong anh em hôïp lôøi caàu xin baát cöù ñieàu gì, thì Cha Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi, seõ ban cho.

18:20 Vì ôû ñaâu coù hai ba ngöôøi hoïp laïi nhaân danh Thaày, thì coù Thaày ôû ñaáy, giöõa hoï".

Anh em tha thöù cho nhau

18:21 Baáy giôø, oâng Pheâ-roâ ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-su maø hoûi raèng: "Thöa Thaày, neáu anh em con cöù xuùc phaïm ñeán con, thì con phaûi tha ñeán maáy laàn? Coù phaûi baûy laàn khoâng?"

18:22 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Thaày khoâng baûo laø ñeán baûy laàn, nhöng laø ñeán baûy möôi laàn baûy".

Duï ngoân teân maéc nôï khoâng bieát thöông xoùt

18:23 Vì theá, Nöôùc Trôøi cuõng gioáng nhö chuyeän moät oâng vua kia muoán ñoøi caùc ñaày tôù cuûa mình thanh toaùn soå saùch.

18:24 Khi nhaø vua vöøa baét ñaàu, thì ngöôøi ta daãn ñeán moät keû maéc nôï vua möôøi ngaøn neùn vaøng.

18:25 Y khoâng coù gì ñeå traû, neân toân chuû ra leänh baùn y cuøng taát caû vôï con, taøi saûn maø traû nôï.

18:26 Baáy giôø, teân ñaày tôù aáy saáp mình xuoáng baùi laïy: "Thöa Ngaøi, xin roäng loøng hoaõn laïi cho toâi, toâi seõ lo traû heát".

18:27 Toân chuû cuûa teân ñaày tôù aáy lieàn chaïnh loøng thöông, cho y veà vaø tha luoân moùn nôï.

18:28 Nhöng vöøa ra ñeán ngoaøi, teân ñaày tôù aáy gaëp moät ngöôøi ñoàng baïn, maéc nôï y moät traêm quan tieàn. Y lieàn tuùm laáy, boùp coå maø baûo: "Traû nôï cho tao!"

18:29 Baáy giôø, ngöôøi ñoàng baïn saáp mình xuoáng naên næ: "Thöa anh, xin roäng loøng hoaõn laïi cho toâi, toâi seõ lo traû anh".

18:30 Nhöng y khoâng chòu, cöù toáng anh ta vaøo nguïc cho ñeán khi traû xong nôï.

18:31 Thaáy söï vieäc xaûy ra nhö vaäy, caùc ñoàng baïn cuûa y buoàn laém, môùi ñi trình baøy vôùi toân chuû ñaàu ñuoâi caâu chuyeän.

18:32 Baáy giôø, toân chuû cho ñoøi y ñeán vaø baûo: "Teân ñaày tôù ñoäc aùc kia, ta ñaõ tha heát soá nôï aáy cho ngöôi, vì ngöôi ñaõ van xin ta,

18:33 thì ñeán löôït ngöôi, ngöôi khoâng phaûi thöông xoùt ñoàng baïn, nhö chính ta ñaõ thöông xoùt ngöôi sao?"

18:34 Roài toân chuû noåi côn thònh noä, trao y cho lính haønh haï, cho ñeán ngaøy y traû heát nôï cho oâng.

18:35 AÁy vaäy, Cha cuûa Thaày ôû treân trôøi cuõng seõ ñoái xöû vôùi anh em nhö theá, neáu moãi ngöôøi trong anh em khoâng heát loøng tha thöù cho anh em mình".

VI. NÖÔÙC TRÔØI: TRIEÀU ÑAÏI THIEÂN CHUÙA ÑAÕ ÑEÁN GAÀN

1. Phaàn kyù thuaät

Caâu hoûi veà vieäc ly dò

19:1 Khi Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy nhöõng ñieàu aáy xong, Ngöôøi rôøi khoûi mieàn Ga-li-leâ vaø ñi ñeán mieàn Giu-ñeâ, beân kia soâng Gio-ñan.

19:2 Ñaùm ñoâng luõ löôït ñi theo Ngöôøi, vaø Ngöôøi ñaõ chöõa hoï ôû ñoù.

19:3 Nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-su ñeå thöû Ngöôøi. Hoï noùi: "Thöa Thaày, coù ñöôïc pheùp raãy vôï mình vì baát cöù lyù do naøo khoâng?"

19:4 Ngöôøi ñaùp: "Caùc oâng khoâng ñoïc thaáy ñieàu naøy sao: "Thuôû ban ñaàu, Ñaáng Taïo Hoaù ñaõ laøm ra con ngöôøi coù nam coù nöõ",

19:5 vaø Ngöôøi ñaõ phaùn: "Vì theá, ngöôøi ta seõ lìa cha meï maø gaén boù vôùi vôï mình, vaø caû hai seõ thaønh moät xöông moät thòt".

19:6 Nhö vaäy, hoï khoâng coøn laø hai, nhöng chæ laø moät xöông moät thòt. Vaäy, söï gì Thieân Chuùa ñaõ phoái hôïp, loaøi ngöôøi khoâng ñöôïc phaân ly".

19:7 Hoï thöa vôùi Ngöôøi: "Theá sao oâng Moâ-seâ laïi truyeàn daïy caáp giaáy ly dò maø raãy vôï?"

19:8 Ngöôøi baûo hoï: "Vì caùc oâng loøng chai daï ñaù, neân oâng Moâ-seâ ñaõ cho pheùp caùc oâng raãy vôï, chöù thuôû ban ñaàu, khoâng coù theá ñaâu.

19:9 Toâi noùi cho caùc oâng bieát: Ngoaïi tröø tröôøng hôïp hoân nhaân baát hôïp phaùp, ai raãy vôï maø cöôùi vôï khaùc laø phaïm toäi ngoaïi tình".

Töï nguyeän soáng khieát tònh

19:10 Caùc moân ñeä thöa Ngöôøi: "Neáu laøm choàng maø phaûi nhö theá ñoái vôùi vôï, thì thaø ñöøng laáy vôï coøn hôn".

19:11 Nhöng Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng: "Khoâng phaûi ai cuõng hieåu ñöôïc caâu noùi aáy, nhöng chæ nhöõng ai ñöôïc Thieân Chuùa cho hieåu môùi hieåu.

19:12 Quaû vaäy, coù nhöõng ngöôøi laø hoaïn nhaân vì töø loøng meï sinh ra ñaõ nhö theá; coù nhöõng ngöôøi laø hoaïn nhaân vì bò ngöôøi ta hoaïn; vaø coù nhöõng ngöôøi laø hoaïn nhaân do hoï töï yù soáng nhö theá vì Nöôùc Trôøi. Ai hieåu ñöôïc thì hieåu".

Ñöùc Gieâ-su vaø treû em

19:13 Baáy giôø ngöôøi ta daãn treû em ñeán vôùi Ñöùc Gieâ-su, ñeå Ngöôøi ñaët tay treân chuùng vaø caàu nguyeän. Caùc moân ñeä la raày chuùng.

19:14 Nhöng Ñöùc Gieâ-su noùi: "Cöù ñeå treû em ñeán vôùi Thaày, ñöøng ngaên caám chuùng, vì Nöôùc Trôøi thuoäc veà nhöõng ai gioáng nhö chuùng".

19:15 Ngöôøi ñaët tay treân chuùng, roài ñi khoûi nôi ñoù.

Ngöôøi thanh nieân coù nhieàu cuûa caûi

19:16 Vaø kìa coù moät ngöôøi ñeán thöa Ñöùc Gieâ-su raèng: "Thöa Thaày, toâi phaûi laøm ñieàu gì toát ñeå ñöôïc höôûng söï soáng ñôøi ñôøi?"

19:17 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Sao anh hoûi toâi veà ñieàu toát? Chæ coù moät Ñaáng toát laønh maø thoâi. Neáu anh muoán vaøo coõi soáng, thì haõy giöõ caùc ñieàu raên".

19:18 Ngöôøi aáy hoûi: "Ñieàu raên naøo?" Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Ngöôi khoâng ñöôïc gieát ngöôøi. Ngöôi khoâng ñöôïc ngoaïi tình. Ngöôi khoâng ñöôïc troäm caép. Ngöôi khoâng ñöôïc laøm chöùng gian.

19:19 Ngöôi phaûi thôø cha kính meï", vaø "Ngöôi phaûi yeâu ñoàng loaïi nhö yeâu chính mình".

19:20 Ngöôøi thanh nieân aáy noùi: "Taát caû nhöõng ñieàu ñoù, toâi ñaõ tuaân giöõ, toâi coøn thieáu ñieàu gì nöõa?"

19:21 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Neáu anh muoán neân hoaøn thieän, thì haõy ñi baùn taøi saûn cuûa anh vaø ñem cho ngöôøi ngheøo, anh seõ ñöôïc moät kho taøng treân trôøi. Roài haõy ñeán theo toâi".

19:22 Nghe lôøi ñoù, ngöôøi thanh nieân buoàn raàu boû ñi, vì anh ta coù nhieàu cuûa caûi.

Ngöôøi giaøu coù khoù vaøo Nöôùc Trôøi

19:23 Baáy giôø Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi: "Thaày baûo thaät anh em, ngöôøi giaøu coù khoù vaøo Nöôùc Trôøi.

19:24 Thaày coøn noùi cho anh em bieát: con laïc ñaø chui qua loã kim coøn deã hôn ngöôøi giaøu vaøo Nöôùc Thieân Chuùa".

19:25 Nghe noùi vaäy, caùc moân ñeä voâ cuøng söûng soát vaø noùi: "Theá thì ai coù theå ñöôïc cöùu?"

19:26 Ñöùc Gieâ-su nhìn thaúng vaøo caùc oâng vaø noùi: "Ñoái vôùi loaøi ngöôøi thì ñieàu ñoù khoâng theå ñöôïc, nhöng ñoái vôùi Thieân Chuùa, thì moïi söï ñeàu coù theå ñöôïc".

Phaàn thöôûng daønh cho ai boû moïi söï maø theo Ñöùc Gieâ-su

19:27 Baáy giôø oâng Pheâ-roâ leân tieáng thöa Ngöôøi: "Thaày coi, phaàn chuùng con, chuùng con ñaõ boû moïi söï maø theo Thaày. Vaäy chuùng con seõ ñöôïc gì?"

19:28 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Thaày baûo thaät anh em: anh em laø nhöõng ngöôøi ñaõ theo Thaày, thì ñeán thôøi taùi sinh, khi Con Ngöôøi ngöï toaø vinh hieån, anh em cuõng seõ ñöôïc ngöï treân möôøi hai toaø maø xeùt xöû möôøi hai chi toäc Ít-ra-en.

19:29 Vaø phaøm ai boû nhaø cöûa, anh em, chò em, cha meï, con caùi hay ruoäng ñaát, vì danh Thaày, thì seõ ñöôïc gaáp boäi vaø coøn ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi laøm gia nghieäp.

19:30 "Nhieàu keû ñöùng ñaàu seõ phaûi xuoáng haøng choùt, vaø nhieàu keû ñöùng choùt seõ ñöôïc leân haøng ñaàu".

Duï ngoân thôï laøm vöôøn nho

20:1 "Nöôùc Trôøi gioáng nhö chuyeän gia chuû kia, vöøa taûng saùng ñaõ ra möôùn thôï vaøo laøm vieäc trong vöôøn nho cuûa mình.

20:2 Sau khi ñaõ thoaû thuaän vôùi thôï laø moãi ngaøy moät quan tieàn, oâng sai hoï vaøo vöôøn nho laøm vieäc.

20:3 Khoaûng giôø thöù ba, oâng laïi trôû ra, thaáy coù nhöõng ngöôøi khaùc ôû khoâng, ñang ñöùng ngoaøi chôï.

20:4 OÂng cuõng baûo hoï: "Caû caùc anh nöõa, haõy ñi vaøo vöôøn nho, toâi seõ traû cho caùc anh hôïp leõ coâng baèng".

20:5 Hoï lieàn ñi. Khoaûng giôø thöù saùu, roài giôø thöù chín, oâng laïi trôû ra vaø cuõng laøm y nhö vaäy.

20:6 Khoaûng giôø möôøi moät, oâng trôû ra vaø thaáy coøn coù nhöõng ngöôøi khaùc ñöùng ñoù, oâng noùi vôùi hoï: "Sao caùc anh ñöùng ñaây suoát ngaøy khoâng laøm gì heát?"

20:7 Hoï ñaùp: "Vì khoâng ai möôùn chuùng toâi". OÂng baûo hoï: "Caû caùc anh nöõa, haõy ñi vaøo vöôøn nho!"

20:8 Chieàu ñeán, oâng chuû vöôøn nho baûo ngöôøi quaûn lyù: "Anh goïi thôï laïi maø traû coâng cho hoï, baét ñaàu töø nhöõng ngöôøi vaøo laøm sau choùt tôùi nhöõng ngöôøi vaøo laøm tröôùc nhaát".

20:9 Vaäy nhöõng ngöôøi môùi vaøo laøm luùc giôø möôøi moät tieán laïi, vaø laõnh ñöôïc moãi ngöôøi moät quan tieàn.

20:10 Khi ñeán löôït nhöõng ngöôøi vaøo laøm tröôùc nhaát, hoï töôûng seõ ñöôïc laõnh nhieàu hôn, theá nhöng cuõng chæ laõnh ñöôïc moãi ngöôøi moät quan tieàn.

20:11 Hoï vöøa laõnh vöøa caèn nhaèn gia chuû:

20:12 "Maáy ngöôøi sau choùt naøy chæ laøm coù moät giôø, theá maø oâng laïi coi hoï ngang haøng vôùi chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi ñaõ phaûi laøm vieäc naëng nhoïc caû ngaøy, laïi coøn bò naéng noâi thieâu ñoát".

20:13 OÂng chuû traû lôøi cho moät ngöôøi trong boïn hoï: "Naøy baïn, toâi ñaâu coù xöû baát coâng vôùi baïn. Baïn ñaõ chaúng thoaû thuaän vôùi toâi laø moät quan tieàn sao?

20:14 Caàm laáy phaàn cuûa baïn maø ñi ñi. Coøn toâi, toâi muoán cho ngöôøi vaøo laøm sau choùt naøy cuõng ñöôïc baèng baïn ñoù.

20:15 Chaúng leõ toâi laïi khoâng coù quyeàn tuyø yù ñònh ñoaït veà nhöõng gì laø cuûa toâi sao?Hay vì thaáy toâi toát buïng, maø baïn ñaâm ra ghen töùc?"

20:16 Theá laø nhöõng keû ñöùng choùt seõ ñöôïc leân haøng ñaàu, coøn nhöõng keû ñöùng ñaàu seõ phaûi xuoáng haøng choùt. ("Vì keû ñöôïc goïi thì nhieàu, maø ngöôøi ñöôïc choïn thì ít".)

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo cuoäc Thöông Khoù laàn thöù ba

20:17 Luùc saép leân Gieâ-ru-sa-lem, Ñöùc Gieâ-su ñöa Nhoùm Möôøi Hai ñi rieâng vôùi mình, vaø doïc ñöôøng, Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng:

20:18 "Naøy chuùng ta leân Gieâ-ru-sa-lem, vaø Con Ngöôøi seõ bò noäp cho caùc thöôïng teá vaø kinh sö. Hoï seõ keát aùn töû hình Ngöôøi,

20:19 seõ noäp Ngöôøi cho daân ngoaïi nhaïo baùng, ñaùnh ñoøn vaø ñoùng ñinh vaøo Thaäp giaù vaø, ngaøy thöù ba, Ngöôøi seõ choãi daäy".

Baø meï cuûa hai ngöôøi con oâng Deâ-beâ-ñeâ

20:20 Baáy giôø baø meï cuûa caùc con oâng Deâ-beâ-ñeâ ñeán gaëp Ñöùc Gieâ-su, coù caùc con baø ñi theo; baø baùi laïy vaø keâu xin Ngöôøi moät ñieàu.

20:21 Ngöôøi hoûi baø: "Baø muoán gì?" Baø thöa: "Xin Thaày truyeàn cho hai con toâi ñaây, moät ngöôøi ngoài beân höõu, moät ngöôøi beân taû Thaày trong Nöôùc Thaày".

20:22 Ñöùc Gieâ-su baûo: "Caùc ngöôøi khoâng bieát caùc ngöôøi xin gì! Caùc ngöôøi coù uoáng noåi cheùn Thaày saép uoáng khoâng?" Hoï ñaùp: "Thöa uoáng noåi".

20:23 Ñöùc Gieâ-su baûo: "Cheùn cuûa Thaày, caùc ngöôøi seõ uoáng; coøn vieäc ngoài beân höõu hay beân taû Thaày, thì Thaày khoâng coù quyeàn cho; Cha Thaày ñaõ chuaån bò cho ai, thì keû aáy môùi ñöôïc".

Ai laøm lôùn phaûi phuïc vuï

20:24 Nghe vaäy, möôøi moân ñeä kia töùc toái vôùi hai anh em ñoù.

20:25 Nhöng Ñöùc Gieâ-su goïi caùc oâng laïi vaø noùi: "Anh em bieát: thuû laõnh caùc daân thì laáy quyeàn maø thoáng trò daân, nhöõng ngöôøi laøm lôùn thì duøng uy maø cai quaûn daân.

20:26 Giöõa anh em thì khoâng ñöôïc nhö vaäy: Ai muoán laøm lôùn giöõa anh em, thì phaûi laøm ngöôøi phuïc vuï anh em.

20:27 Vaø ai muoán laøm ñaàu anh em thì phaûi laøm ñaày tôù anh em.

20:28 Cuõng nhö Con Ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå ñöôïc ngöôøi ta phuïc vuï, nhöng laø ñeå phuïc vuï vaø hieán daâng maïng soáng laøm giaù chuoäc muoân ngöôøi".

Ñöùc Gieâ-su chöõa hai ngöôøi muø taïi Gieâ-ri-khoâ

20:29 Khi Ñöùc Gieâ-su vaø moân ñeä ra khoûi thaønh Gieâ-ri-khoâ, ñaùm ñoâng luõ löôït ñi theo Ngöôøi.

20:30 Vaø kìa coù hai ngöôøi muø ngoài ôû veä ñöôøng, vöøa nghe Ñöùc Gieâ-su ñi ngang qua ñoù, lieàn keâu leân raèng: "Laïy Ngaøi, laïy Con vua Ña-vít, xin duû loøng thöông chuùng toâi!"

20:31 Ñaùm ñoâng quaùt naït, baûo hoï im ñi, nhöng hoï caøng keâu lôùn hôn nöõa: "Laïy Ngaøi, laïy Con vua Ña-vít, xin duû loøng thöông chuùng toâi!"

20:32 Ñöùc Gieâ-su döøng laïi, goïi hoï ñeán vaø noùi: "Caùc anh muoán toâi laøm gì cho caùc anh?"

20:33 Hoï thöa: "Laïy Ngaøi, xin cho maét chuùng toâi ñöôïc môû ra!"

20:34 Ñöùc Gieâ-su chaïnh loøng thöông, sôø vaøo maét hoï; töùc khaéc, hoï nhìn thaáy ñöôïc vaø ñi theo Ngöôøi.

Ñöùc Gieâ-su vaøo Gieâ-ru-sa-lem vôùi tö caùch laø Ñaáng Meâ-si-a

21:1 Khi thaày troø ñeán gaàn thaønh Gieâ-ru-sa-lem vaø tôùi laøng Beát-pha-gheâ, phía nuùi OÂ-liu, Ñöùc Gieâ-su sai hai moân ñeä vaø

21:2 baûo: "Caùc anh ñi vaøo laøng tröôùc maët kia, vaø seõ thaáy ngay moät con löøa meï ñang coät saün ñoù, coù con löøa con beân caïnh. Caùc anh thaùo daây ra vaø daét veà cho Thaày.

21:3 Neáu coù ai noùi gì vôùi caùc anh, thì traû lôøi laø Chuùa caàn ñeán chuùng, Ngöôøi seõ gôûi laïi ngay".

21:4 Söï vieäc ñoù xaûy ra nhö theá ñeå öùng nghieäm lôøi ngoân söù:

21:5 Haõy baûo thieáu nöõ Xi-on:
Kìa Ñöùc Vua cuûa ngöôi ñang ñeán vôùi ngöôi
hieàn haäu ngoài treân löng löøa,
löng löøa con, laø con cuûa moät con vaät chôû ñoà.

21:6 Caùc moân ñeä ra ñi vaø laøm theo lôøi Ñöùc Gieâ-su ñaõ truyeàn.

21:7 Caùc oâng daét löøa meï vaø löøa con veà, traûi aùo choaøng cuûa mình treân löng chuùng, vaø Ñöùc Gieâ-su côõi leân.

21:8 Moät ñaùm ngöôøi raát ñoâng laáy aùo mình traûi xuoáng maët ñöôøng, moät soá khaùc laïi chaët nhaønh chaët laù maø raûi leân loái ñi.

21:9 Ñaùm ñoâng, ngöôøi ñi tröôùc, keû theo sau, reo hoø vang daäy:
Hoan hoâ Con vua Ña-vít!Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Ñöùc Chuùa!
Hoan hoâ treân caùc taàng trôøi.

21:10 Khi Ñöùc Gieâ-su vaøo Gieâ-ru-sa-lem, caû thaønh naùo ñoäng, vaø thieân haï hoûi nhau: "OÂng naøy laø ai vaäy?"

21:11 Ñaùm ñoâng traû lôøi: "Ngoân söù Gieâ-su, ngöôøi Na-da-reùt, xöù Ga-li-leâ ñaáy".

Ñöùc Gieâ-su ñuoåi nhöõng ngöôøi ñang mua baùn trong Ñeàn Thôø

21:12 Ñöùc Gieâ-su vaøo Ñeàn Thôø, ñuoåi taát caû nhöõng ngöôøi ñang mua baùn trong Ñeàn Thôø, laät baøn cuûa nhöõng ngöôøi ñoåi baïc vaø xoâ gheá cuûa nhöõng keû baùn boà caâu.

21:13 Roài Ngöôøi baûo hoï: "Ñaõ coù lôøi cheùp raèng: Nhaø Ta seõ ñöôïc goïi laø nhaø caàu nguyeän, theá maø caùc ngöôi laïi bieán thaønh saøo huyeät cuûa boïn cöôùp".

21:14 Coù nhöõng keû muø loaø, queø quaët ñeán vôùi Ngöôøi trong Ñeàn Thôø, vaø Ngöôøi ñaõ chöõa hoï laønh.

21:15 Nhöng caùc thöôïng teá vaø kinh sö thaáy nhöõng vieäc laï luøng Ngöôøi ñaõ laøm vaø thaáy luõ treû reo hoø trong Ñeàn Thôø: "Hoan hoâ Con vua Ña-vít!", thì töùc toái

21:16 vaø noùi vôùi Ngöôøi raèng: "OÂng coù nghe chuùng noùi gì khoâng?" Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Coù; nhöng coøn lôøi naøy, caùc oâng chöa bao giôø ñoïc sao: Ta seõ cho mieäng con thô treû nhoû caát tieáng ngôïi khen?

21:17 Roài Ngöôøi boû hoï maø ra khoûi thaønh, ñeán Beâ-ta-ni-a vaø qua ñeâm taïi ñoù.

Caây vaû khoâng ra traùi

21:18 Saùng sôùm, khi trôû vaøo thaønh, Ngöôøi caûm thaáy ñoùi.

21:19 Troâng thaáy caây vaû ôû beân ñöôøng, Ngöôøi laïi gaàn nhöng khoâng tìm ñöôïc gì caû, chæ thaáy laù thoâi. Neân Ngöôøi noùi: "Töø nay, khoâng bao giôø maøy coù traùi nöõa!" Caây vaû cheát khoâ ngay laäp töùc.

21:20 Thaáy vaäy, caùc moân ñeä ngaïc nhieân noùi: "Sao caây vaû laïi cheát khoâ ngay laäp töùc nhö theá?"

21:21 Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Thaày baûo thaät anh em, neáu anh em tin vaø khoâng chuùt nghi nan, thì chaúng nhöõng anh em laøm ñöôïc ñieàu Thaày vöøa laøm cho caây vaû, maø hôn nöõa, anh em coù baûo nuùi naøy: "Dôøi choã ñi, nhaøo xuoáng bieån!", thì söï vieäc seõ xaûy ra nhö theá.

21:22 Taát caû nhöõng gì anh em laáy loøng tin maø xin khi caàu nguyeän, thì anh em seõ ñöôïc".

Caâu hoûi veà quyeàn bính cuûa Ñöùc Gieâ-su

21:23 Ñöùc Gieâ-su vaøo Ñeàn Thôø, vaø trong khi Ngöôøi giaûng daïy, caùc thöôïng teá vaø kyø muïc trong daân ñeán gaàn Ngöôøi vaø hoûi:"OÂng laáy quyeàn naøo maø laøm caùc ñieàu aáy? Ai ñaõ cho oâng quyeàn aáy?"

21:24 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Coøn toâi, toâi chæ xin hoûi caùc oâng moät ñieàu thoâi; neáu caùc oâng traû lôøi ñöôïc cho toâi, thì toâi cuõng seõ noùi cho caùc oâng bieát toâi laáy quyeàn naøo maø laøm caùc ñieàu aáy.

21:25 Vaäy, pheùp röûa cuûa oâng Gio-an do ñaâu maø coù? Do Trôøi hay do ngöôøi ta?" Hoï môùi nghó thaàm: "Neáu mình noùi: "Do Trôøi", thì oâng aáy seõ vaën laïi: "Theá sao caùc oâng laïi khoâng tin oâng aáy?"

21:26 Coøn neáu mình noùi: "Do ngöôøi ta", thì laïi sôï ñaùm ñoâng, vì ai naáy ñeàu cho oâng Gio-an laø moät ngoân söù".

21:27 Hoï môùi traû lôøi Ñöùc Gieâ-su: "Chuùng toâi khoâng bieát". Ngöôøi cuõng noùi vôùi hoï: "Toâi cuõng vaäy, toâi khoâng noùi cho caùc oâng laø toâi laáy quyeàn naøo maø laøm caùc ñieàu aáy".

Duï ngoân hai ngöôøi con

21:28 Caùc oâng nghó sao: Moät ngöôøi kia coù hai con trai. OÂng ta ñeán noùi vôùi ngöôøi thöù nhaát: "Naøy con, hoâm nay con haõy ñi laøm vöôøn nho".

21:29 Noù ñaùp: "Con khoâng muoán ñaâu!" Nhöng sau ñoù, noù hoái haän, neân laïi ñi.

21:30 OÂng ñeán gaëp ngöôøi thöù hai, vaø cuõng baûo nhö vaäy. Noù ñaùp: "Thöa ngaøi, con ñaây!" nhöng roài laïi khoâng ñi.

21:31 Trong hai ngöôøi con ñoù, ai ñaõ thi haønh yù muoán cuûa ngöôøi cha?" Hoï traû lôøi: "Ngöôøi thöù nhaát". Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi hoï: "Toâi baûo thaät caùc oâng: nhöõng ngöôøi thu thueá vaø nhöõng coâ gaùi ñieám vaøo Nöôùc Thieân Chuùa tröôùc caùc oâng.

21:32 Vì oâng Gio-an ñaõ ñeán chæ ñöôøng coâng chính cho caùc oâng, maø caùc oâng khoâng tin oâng aáy; coøn nhöõng ngöôøi thu thueá vaø nhöõng coâ gaùi ñieám laïi tin. Phaàn caùc oâng, khi ñaõ thaáy vaäy roài, caùc oâng vaãn khoâng chòu hoái haän maø tin oâng aáy".

Duï ngoân nhöõng taù ñieàn saùt nhaân

21:33 Caùc oâng haõy nghe moät duï ngoân khaùc: "Coù gia chuû kia troàng ñöôïc moät vöôøn nho; chung quanh vöôøn, oâng raøo giaäu; trong vöôøn, oâng khoeùt boàn ñaïp nho, vaø xaây moät thaùp canh. OÂng cho taù ñieàn canh taùc, roài traåy ñi xa.

21:34 Gaàn ñeán muøa haùi nho, oâng sai ñaày tôù ñeán gaëp caùc taù ñieàn ñeå thu hoa lôïi.

21:35 Boïn taù ñieàn baét caùc ñaày tôù oâng: chuùng ñaùnh ngöôøi naøy, gieát ngöôøi kia, neùm ñaù ngöôøi noï.

21:36 OÂng laïi sai moät soá ñaày tôù khaùc ñoâng hôn tröôùc: nhöng boïn taù ñieàn cuõng xöû vôùi hoï y nhö vaäy.

21:37 Sau cuøng, oâng sai chính con trai mình ñeán gaëp chuùng, vì nghó raèng: "Chuùng seõ neå con ta".

21:38 Nhöng boïn taù ñieàn vöøa thaáy ngöôøi con, thì baûo nhau: "Ñöùa thöøa töï ñaây roài! Naøo ta gieát quaùch noù ñi, vaø ñoaït laáy gia taøi noù!"

21:39 Theá laø chuùng baét laáy caäu, quaêng ra beân ngoaøi vöôøn nho, vaø gieát ñi.

21:40 Vaäy xin hoûi: Khi oâng chuû vöôøn nho ñeán, oâng seõ laøm gì boïn taù ñieàn kia?"

21:41 Hoï ñaùp: "AÙc giaû aùc baùo, oâng seõ tru dieät boïn chuùng, vaø cho caùc taù ñieàn khaùc canh taùc vöôøn nho, ñeå cöù ñuùng muøa, hoï noäp hoa lôïi cho oâng".

21:42 Ñöùc Gieâ-su baûo hoï: "Caùc oâng chöa bao giôø ñoïc caâu naøy trong Kinh Thaùnh sao?
Taûng ñaù thôï xaây nhaø loaïi boû
laïi trôû neân ñaù taûng goùc töôøng.
Ñoù chính laø coâng trình cuûa Chuùa,
coâng trình kyø dieäu tröôùc maét chuùng ta.

21:43 Bôûi ñoù, toâi noùi cho caùc oâng hay: Nöôùc Thieân Chuùa, Thieân Chuùa seõ laáy ñi khoâng cho caùc oâng nöõa, maø ban cho moät daân bieát laøm cho Nöôùc aáy sinh hoa lôïi.

21:44 (Ai ngaõ xuoáng ñaù naøy, keû aáy seõ tan xöông; ñaù naøy rôi truùng ai, seõ laøm ngöôøi aáy naùt thòt".)

21:45 Nghe nhöõng duï ngoân Ngöôøi keå, caùc thöôïng teá vaø ngöôøi Pha-ri-seâu hieåu laø Ngöôøi noùi veà hoï.

21:46 Hoï tìm caùch baét Ngöôøi, nhöng laïi sôï ñaùm ñoâng, vì ñaùm ñoâng cho Ngöôøi laø moät ngoân söù.

Duï ngoân tieäc cöôùi

22:1 Ñöùc Gieâ-su laïi duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï raèng:

22:2 Nöôùc Trôøi cuõng gioáng nhö chuyeän moät vua kia môû tieäc cöôùi cho con mình.

22:3 Nhaø vua sai ñaày tôù ñi thænh caùc quan khaùch ñaõ ñöôïc môøi tröôùc, xin hoï ñeán döï tieäc cöôùi, nhöng hoï khoâng chòu ñeán.

22:4 Nhaø vua laïi sai nhöõng ñaày tôù khaùc ñi, vaø daën hoï: "Haõy thöa vôùi quan khaùch ñaõ ñöôïc môøi raèng: Naøy coã baøn, ta ñaõ doïn xong, boø tô vaø thuù beùo ñaõ haï roài, moïi söï ñaõ saün. Môøi quyù vò ñeán döï tieäc cöôùi!"

22:5 Nhöng quan khaùch khoâng theøm ñeám xæa tôùi, laïi boû ñi: keû thì ñi thaêm traïi, ngöôøi thì ñi buoân,

22:6 coøn nhöõng keû khaùc laïi baét caùc ñaày tôù cuûa vua maø sæ nhuïc vaø gieát cheát.

22:7 Nhaø vua lieàn noåi côn thònh noä, sai quaân ñi tru dieät boïn saùt nhaân aáy vaø thieâu huyû thaønh phoá cuûa chuùng.

22:8 Roài nhaø vua baûo ñaày tôù: "Tieäc cöôùi ñaõ saün saøng roài, maø nhöõng keû ñaõ ñöôïc môøi laïi khoâng xöùng ñaùng.

22:9 Vaäy caùc ngöôi ñi ra caùc ngaõ ñöôøng, gaëp ai cuõng môøi heát vaøo tieäc cöôùi".

22:10 Ñaày tôù lieàn ñi ra caùc neûo ñöôøng, gaëp ai, baát luaän xaáu toát, cuõng taäp hôïp caû laïi, neân phoøng tieäc cöôùi ñaõ ñaày thöïc khaùch.

22:11 "Baáy giôø nhaø vua tieán vaøo quan saùt khaùch döï tieäc, thaáy ôû ñoù coù moät ngöôøi khoâng maëc y phuïc leã cöôùi,

22:12 môùi hoûi ngöôøi aáy: "Naøy baïn, laøm sao baïn vaøo ñaây maø laïi khoâng coù y phuïc leã cöôùi?" Ngöôøi aáy caâm mieäng khoâng noùi ñöôïc gì.

22:13 Baáy giôø, nhaø vua baûo nhöõng ngöôøi phuïc dòch: "Troùi chaân tay noù laïi, quaêng noù ra choã toái taêm beân ngoaøi, ôû ñoù ngöôøi ta seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng!

22:14 Vì keû ñöôïc goïi thì nhieàu, maø ngöôøi ñöôïc choïn thì ít".

Noäp thueá cho Xeâ-da

22:15 Baáy giôø nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu ñi baøn baïc vôùi nhau, tìm caùch laøm cho Ñöùc Gieâ-su phaûi lôõ lôøi maø maéc baãy.

22:16 Hoï sai caùc moân ñeä cuûa hoï cuøng ñi vôùi nhöõng ngöôøi phe Heâ-roâ-ñeâ, ñeán noùi vôùi Ñöùc Gieâ-su raèng: "Thöa Thaày, chuùng toâi bieát Thaày laø ngöôøi chaân thaät vaø cöù söï thaät maø daïy ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa. Thaày cuõng chaúng vò neå ai, vì Thaày khoâng cöù beà ngoaøi maø ñaùnh giaù ngöôøi ta.

22:17 Vaäy xin Thaày cho bieát yù kieán: coù ñöôïc pheùp noäp thueá cho Xeâ-da hay khoâng?"

22:18 Nhöng Ñöùc Gieâ-su bieát hoï coù aùc yù, neân Ngöôøi noùi: "Taïi sao caùc ngöôøi laïi thöû toâi, hôõi nhöõng keû giaû hình!

22:19 Ñöa ñoàng tieàn noäp thueá cho toâi coi!" Hoï lieàn ñöa cho Ngöôøi moät ñoàng baïc.

22:20 Vaø Ngöôøi hoûi hoï: "Hình vaø danh hieäu naøy laø cuûa ai ñaây?"

22:21 Hoï ñaùp: "Cuûa Xeâ-da".Baáy giôø, Ngöôøi baûo hoï: "Theá thì cuûa Xeâ-da, traû veà Xeâ-da; cuûa Thieân Chuùa, traû veà Thieân Chuùa".

22:22 Nghe vaäy, hoï ngaïc nhieân vaø ñeå Ngöôøi laïi ñoù maø ñi.

Keû cheát soáng laïi

22:23 Hoâm ñoù, coù nhöõng ngöôøi thuoäc nhoùm Xa-ñoác, ñeán gaëp Ñöùc Gieâ-su. Nhoùm naøy chuû tröông khoâng coù söï soáng laïi. Hoï hoûi Ngöôøi:

22:24 "Thöa Thaày, oâng Moâ-seâ coù noùi: Neáu ai cheát maø khoâng coù con, thì anh hay em cuûa ngöôøi aáy phaûi cöôùi laáy ngöôøi vôï goaù, ñeå gaày döïng moät doøng gioáng cho anh hay em mình.

22:25 Maø, trong chuùng toâi, nhaø kia coù baûy anh em trai. Ngöôøi anh caû laáy vôï, roài cheát, vaø vì khoâng coù con noái doøng, neân ñeå vôï laïi cho em.

22:26 Ngöôøi thöù hai, roài ngöôøi thöù ba, cho ñeán heát baûy ngöôøi, ngöôøi naøo cuõng vaäy.

22:27 Sau heát, ngöôøi ñaøn baø aáy cuõng cheát.

22:28 Vaäy, trong ngaøy soáng laïi, baø aáy seõ laø vôï ai trong soá baûy ngöôøi, vì taát caû ñeàu ñaõ laáy baø?"

22:29 Ñöùc Gieâ-su traû lôøi hoï: "Caùc oâng laàm, vì khoâng bieát Kinh Thaùnh, cuõng chaúng bieát quyeàn naêng Thieân Chuùa.

22:30 Quaû theá, trong ngaøy soáng laïi, ngöôøi ta chaúng laáy vôï laáy choàng, nhöng seõ gioáng nhö caùc thieân thaàn treân trôøi.

22:31 Coøn veà vaán ñeà keû cheát soáng laïi, thì caùc oâng khoâng ñoïc lôøi Thieân Chuùa ñaõ phaùn cuøng caùc oâng sao?

22:32 Ngöôøi phaùn: Ta laø Thieân Chuùa cuûa AÙp-ra-ham, Thieân Chuùa cuûa I-xa-aùc vaø Thieân Chuùa cuûa Gia-coùp. Ngöôøi khoâng phaûi laø Thieân Chuùa cuûa keû cheát, nhöng laø cuûa keû soáng".

22:33 Ñaùm ñoâng kinh ngaïc khi nghe lôøi Ngöôøi daïy.

Ñieàu raên troïng nhaát

22:34 Khi nghe tin Ñöùc Gieâ-su ñaõ laøm cho nhoùm Xa-ñoác phaûi caâm mieäng, thì nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu hoïp nhau laïi.

22:35 Roài moät ngöôøi thoâng luaät trong nhoùm hoûi Ñöùc Gieâ-su ñeå thöû Ngöôøi raèng:

22:36 "Thöa Thaày, trong saùch Luaät Moâ-seâ, ñieàu raên naøo laø ñieàu raên lôùn nhaát?"

22:37 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Ngöôi phaûi yeâu meán Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa cuûa ngöôi, heát loøng, heát linh hoàn vaø heát trí khoân ngöôi.

22:38 Ñoù laø ñieàu raên lôùn nhaát vaø ñieàu raên ñöùng ñaàu.

22:39 Coøn ñieàu raên thöù hai, cuõng gioáng ñieàu raên aáy, laø: ngöôi phaûi yeâu ngöôøi thaân caän nhö chính mình.

22:40 Taát caû Luaät Moâ-seâ vaø caùc saùch ngoân söù ñeàu tuyø thuoäc vaøo hai ñieàu raên aáy".

Ñöùc Ki-toâ laø Con vaø cuõng laø Chuùa cuûa vua Ña-vít

22:41 Nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu ñang tuï taäp thì Ñöùc Gieâ-su hoûi hoï

22:42 raèng: "Caùc oâng nghó sao veà Ñaáng Ki-toâ? Ngöôøi laø con cuûa ai?" Hoï thöa: "Con cuûa vua Ña-vít".

22:43 Ngöôøi hoûi: "Vaäy taïi sao vua Ña-vít, ñöôïc Thaàn Khí soi saùng, laïi goïi Ngöôøi laø Chuùa Thöôïng, khi noùi raèng:

22:44 Ñöùc Chuùa phaùn cuøng Chuùa Thöôïng toâi:
beân höõu Cha ñaây, Con leân ngöï trò,
ñeå roài bao ñòch thuø,
Cha seõ ñaët döôùi chaân Con?

22:45 "Vaäy neáu vua Ña-vít goïi Ñaáng Ki-toâ laø Chuùa Thöôïng, thì laøm sao Ñaáng Ki-toâ laïi laø con vua aáy ñöôïc?"

22:46 Khoâng ai ñaùp laïi Ngöôøi ñöôïc moät tieáng. Vaø töø ngaøy aáy, chaúng ai coøn daùm chaát vaán Ngöôøi nöõa.

Caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình

23:1 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi ñaùm ñoâng vaø caùc moân ñeä Ngöôøi raèng:

23:2 "Caùc kinh sö vaø caùc ngöôøi Pha-ri-seâu ngoài treân toaø oâng Moâ-seâ maø giaûng daïy.

23:3 Vaäy, nhöõng gì hoï noùi thì anh em haõy laøm, haõy giöõ; nhöng ñöøng theo haønh ñoäng cuûa hoï maø laøm, vì hoï noùi maø khoâng laøm.

23:4 Hoï boù nhöõng gaùnh naëng maø chaát leân vai ngöôøi ta, nhöng chính hoï thì laïi khoâng buoàn ñoäng ngoùn tay vaøo.

23:5 Hoï laøm moïi vieäc coát ñeå cho thieân haï thaáy. Quaû vaäy, hoï ñeo nhöõng hoäp kinh thaät lôùn,mang nhöõng tua aùo thaät daøi.

23:6 Hoï öa ngoài coã nhaát trong ñaùm tieäc, chieám haøng gheá ñaàu trong hoäi ñöôøng,

23:7 öa ñöôïc ngöôøi ta chaøo hoûi ôû nhöõng nôi coâng coäng vaø ñöôïc thieân haï goïi laø "raùp-bi".

23:8 "Phaàn anh em, thì ñöøng ñeå ai goïi mình laø "raùp-bi", vì anh em chæ coù moät Thaày; coøn taát caû anh em ñeàu laø anh em vôùi nhau.

23:9 Anh em cuõng ñöøng goïi ai döôùi ñaát naøy laø cha cuûa anh em, vì anh em chæ coù moät Cha laø Cha treân trôøi.

23:10 Anh em cuõng ñöøng ñeå ai goïi mình laø ngöôøi laõnh ñaïo, vì anh em chæ coù moät vò laõnh ñaïo, laø Ñöùc Ki-toâ.

23:11 Trong anh em, ngöôøi laøm lôùn hôn caû, phaûi laøm ngöôøi phuïc vuï anh em.

23:12 Ai toân mình leân, seõ bò haï xuoáng; coøn ai haï mình xuoáng, seõ ñöôïc toân leân.

Ñöùc Gieâ-su khieån traùch caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu

23:13 "Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi khoaù cöûa Nöôùc Trôøi khoâng cho thieân haï vaøo! Caùc ngöôøi ñaõ khoâng vaøo, maø nhöõng keû muoán vaøo, caùc ngöôøi cuõng khoâng ñeå hoï vaøo.

23:14 (Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi nuoát heát taøi saûn cuûa caùc baø goaù, laïi coøn laøm boä ñoïc kinh caàu nguyeän laâu giôø, cho neân caùc ngöôøi seõ bò keát aùn nghieâm khaéc hôn).

23:15 "Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi raûo khaép bieån caû ñaát lieàn ñeå ruû cho ñöôïc moät ngöôøi theo ñaïo; nhöng khi hoï theo roài, caùc ngöôøi laïi laøm cho hoï ñaùng xuoáng hoaû nguïc gaáp ñoâi caùc ngöôøi.

23:16 "Khoán cho caùc ngöôøi, nhöõng keû daãn ñöôøng muø quaùng! Caùc ngöôøi baûo: "Ai chæ Ñeàn Thôø maø theà, thì coù theà cuõng nhö khoâng; coøn ai chæ vaøng trong Ñeàn Thôø maø theà, thì bò raøng buoäc".

23:17 Ñoà ngu si muø quaùng! Theá thì vaøng hay Ñeàn Thôø laø nôi laøm cho vaøng neân cuûa thaùnh, caùi naøo troïng hôn?

23:18 Caùc ngöôøi coøn noùi: "Ai chæ baøn thôø maø theà, thì coù theà cuõng nhö khoâng; nhöng ai chæ leã vaät treân baøn thôø maø theà, thì bò raøng buoäc".

23:19 Ñoà muø quaùng! Theá thì leã vaät hay baøn thôø laø nôi laøm cho leã vaät neân cuûa thaùnh, caùi naøo troïng hôn?

23:20 Vaäy ai chæ baøn thôø maø theà, laø chæ baøn thôø vaø moïi söï treân baøn thôø maø theà.

23:21 Vaø ai chæ Ñeàn Thôø maø theà, laø chæ Ñeàn Thôø vaø Ñaáng ngöï ôû ñoù maø theà.

23:22 Vaø ai chæ trôøi maø theà, laø chæ ngai Thieân Chuùa vaø caû Thieân Chuùa ngöï treân ñoù maø theà.

23:23 "Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi noäp thueá thaäp phaân veà baïc haø, thì laø, rau huùng, maø boû nhöõng ñieàu quan troïng nhaát trong Leà Luaät laø coâng bình, loøng nhaân vaø thaønh tín. Phaûi laøm caùc ñieàu naøy maø khoâng ñöôïc boû caùc ñieàu kia.

23:24 Quaân daãn ñöôøng muø quaùng! Caùc ngöôøi loïc con muoãi, nhöng laïi nuoát con laïc ñaø.

23:25 "Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi röûa saïch beân ngoaøi cheùn ñóa, nhöng beân trong thì ñaày nhöõng chuyeän troäm caép vaø voâ ñoä.

23:26 Hôõi ngöôøi Pha-ri-seâu muø quaùng kia, haõy röûa beân trong cheùn ñóa cho saïch tröôùc ñaõ, ñeå beân ngoaøi cuõng ñöôïc saïch.

23:27 "Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi gioáng nhö moà maû toâ voâi, beân ngoaøi coù veû ñeïp, nhöng beân trong thì ñaày xöông ngöôøi cheát vaø ñuû moïi thöù oâ ueá.

23:28 Caùc ngöôøi cuõng vaäy, beân ngoaøi thì coù veû coâng chính tröôùc maët thieân haï, nhöng beân trong toaøn laø giaû hình vaø gian aùc!

23:29 "Khoán cho caùc ngöôøi, hôõi caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình! Caùc ngöôøi xaây moà cho caùc ngoân söù vaø toâ maû cho nhöõng ngöôøi coâng chính.

23:30 Caùc ngöôøi noùi: "Neáu nhö chuùng ta soáng vaøo thôøi cuûa toå tieân, haún chuùng ta ñaõ khoâng thoâng ñoàng vôùi caùc ngaøi maø ñoå maùu caùc ngoân söù".

23:31 Nhö vaäy, caùc ngöôøi töï laøm chöùng raèng caùc ngöôøi ñuùng laø con chaùu cuûa nhöõng keû ñaõ gieát caùc ngoân söù.

23:32 Thì caùc ngöôøi ñoå theâm cho ñaày ñaáu toäi cuûa toå tieân caùc ngöôøi ñi!

Toäi aùc vaø hình phaït

23:33 "Ñoà maõng xaø, noøi raén ñoäc kia! Caùc ngöôøi troán ñaâu cho khoûi hình phaït hoaû nguïc?

23:34 Vì theá, naøy toâi sai ngoân söù, hieàn nhaân vaø kinh sö ñeán cuøng caùc ngöôøi: caùc ngöôøi seõ gieát vaø ñoùng ñinh ngöôøi naøy vaøo thaäp giaù, ñaùnh ñoøn ngöôøi kia trong hoäi ñöôøng vaø luøng baét hoï töø thaønh naøy ñeán thaønh khaùc.

23:35 Nhö vaäy, maùu cuûa taát caû nhöõng ngöôøi coâng chính ñaõ ñoå xuoáng ñaát, thì cuõng ñoå xuoáng ñaàu caùc ngöôøi, töø maùu oâng A-ben, ngöôøi coâng chính, ñeán maùu oâng Da-ca-ri-a, con oâng Beâ-reâ-ki-a, maø caùc ngöôøi ñaõ gieát giöõa ñeàn thaùnh vaø baøn thôø.

23:36 Toâi baûo thaät caùc ngöôøi: taát caû nhöõng toäi aáy seõ ñoå xuoáng ñaàu theá heä naøy.

Ñöùc Gieâ-su thöông tieác thaønh Gieâ-ru-sa-lem

23:37 "Gieâ-ru-sa-lem, Gieâ-ru-sa-lem! Ngöôi gieát caùc ngoân söù vaø neùm ñaù nhöõng keû ñöôïc sai ñeán cuøng ngöôi! Ñaõ bao laàn Ta muoán taäp hôïp con caùi ngöôi laïi, nhö gaø meï taäp hôïp gaø con döôùi caùnh, maø caùc ngöôi khoâng chòu.

23:38 Thì naøy, nhaø caùc ngöôi seõ bò boû hoang maëc cho caùc ngöôi.

23:39 Thaät vaäy, Ta noùi cho caùc ngöôi hay, töø nay caùc ngöôi seõ khoâng coøn thaáy Ta nöõa, cho ñeán khi caùc ngöôi noùi: "Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Ñöùc Chuùa!"

2. Baøi giaûng veà thôøi caùnh chung

Nhaäp ñeà

24:1 Khi Ñöùc Gieâ-su töø trong Ñeàn Thôø ñi ra, thì caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi laïi gaàn chæ cho Ngöôøi xem coâng trình kieán truùc Ñeàn Thôø.

24:2 Nhöng Ngöôøi noùi: "Anh em nhìn thaáy taát caû nhöõng caùi ñoù, phaûi khoâng? Thaày baûo thaät anh em: taïi ñaây, seõ khoâng coøn taûng ñaù naøo treân taûng ñaù naøo; taát caû ñeàu seõ bò phaù ñoå".

24:3 Sau ñoù, luùc Ngöôøi ngoài treân nuùi OÂ-liu, caùc moân ñeä tôùi gaëp rieâng Ngöôøi vaø thöa: "Xin Thaày noùi cho chuùng con bieát bao giôø nhöõng söï vieäc aáy seõ xaûy ra, vaø ñieàm gì baùo tröôùc cuoäc quang laâm cuûa Thaày vaø baùo tröôùc taän theá "

Nhöõng côn ñau ñôùn khôûi ñaàu

24:4 Ñöùc Gieâ-su ñaùp: "Anh em haõy coi chöøng, ñöøng ñeå ai löøa gaït anh em,

24:5 vì seõ coù nhieàu keû maïo danh Thaày ñeán noùi raèng: "Chính Ta ñaây laø Ñaáng Ki-toâ", vaø hoï seõ löøa gaït ñöôïc nhieàu ngöôøi.

24:6 Anh em seõ nghe coù giaëc giaõ vaø tin ñoàn giaëc giaõ; coi chöøng, ñöøng khieáp sôï, vì nhöõng vieäc ñoù phaûi xaûy ra, nhöng chöa phaûi laø chung cuïc.

24:7 Quaû theá, daân naøy seõ noåi daäy choáng daân kia, nöôùc naøy choáng nöôùc noï. Seõ coù nhöõng côn ñoùi keùm, vaø nhöõng traän ñoäng ñaát ôû nhieàu nôi.

24:8 Nhöng taát caû nhöõng söï vieäc aáy chæ laø khôûi ñaàu caùc côn ñau ñôùn.

24:9 "Baáy giôø, ngöôøi ta seõ noäp anh em, khieán anh em phaûi khoán quaãn, vaø ngöôøi ta seõ gieát anh em; anh em seõ bò moïi daân toäc thuø gheùt vì danh Thaày.

24:10 Baáy giôø seõ coù nhieàu ngöôøi vaáp ngaõ. Ngöôøi ta seõ noäp nhau vaø thuø gheùt nhau.

24:11 Seõ coù nhieàu ngoân söù giaû xuaát hieän vaø löøa gaït ñöôïc nhieàu ngöôøi.

24:12 Vì toäi aùc gia taêng, neân loøng yeâu meán cuûa nhieàu ngöôøi seõ nguoäi ñi.

24:13 Nhöng keû naøo beàn chí ñeán cuøng, keû aáy seõ ñöôïc cöùu thoaùt.

24:14 "Tin Möøng naøy veà Vöông Quoác seõ ñöôïc loan baùo treân khaép theá giôùi, ñeå laøm chöùng cho taát caû caùc daân ngoaïi ñöôïc bieát. Vaø baáy giôø seõ laø taän cuøng".

Côn gian nan khoán khoå taïi Gieâ-ru-sa-lem

24:15 "Vaäy, khi anh em thaáy ñaët trong nôi thaùnh Ñoà Gheâ Tôûm Khoác Haïi maø ngoân söù Ña-ni-en ñaõ noùi ñeán - ngöôøi ñoïc haõy lo maø hieåu! -

24:16 thì baáy giôø ai ôû mieàn Giu-ñeâ, haõy troán leân nuùi,

24:17 ai ôû treân saân thöôïng thì ñöøng xuoáng laáy ñoà ñaïc trong nhaø,

24:18 ai ôû ngoaøi ñoàng, ñöøng trôû laïi phía sau laáy aùo choaøng cuûa mình.

24:19 Khoán cho nhöõng ngöôøi mang thai vaø nhöõng ngöôøi ñang cho con buù trong nhöõng ngaøy ñoù!

24:20 Anh em haõy caàu xin, ñeå cuoäc chaïy troán ñöøng xaûy ra vaøo muøa ñoâng hay ngaøy sa-baùt.

24:21 Vì khi aáy seõ coù côn gian nan khoán khoå ñeán möùc töø thuôû khai thieân laäp ñòa cho ñeán baây giôø chöa khi naøo xaûy ra, vaø seõ khoâng bao giôø xaûy ra nhö vaäy nöõa.

24:22 Neáu nhöõng ngaøy aáy khoâng ñöôïc ruùt ngaén laïi, thì khoâng ai ñöôïc cöùu thoaùt; nhöng, vì nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn, caùc ngaøy aáy seõ ñöôïc ruùt ngaén.

24:23 "Baáy giôø, neáu coù ai baûo anh em: "Naøy, Ñöùc Ki-toâ ôû ñaây" hoaëc "ôû ñoù", anh em ñöøng coù tin.

24:24 Thaät vaäy, seõ coù nhöõng Ki-toâ giaû vaø ngoân söù giaû xuaát hieän, ñöa ra nhöõng daáu laï lôùn lao vaø nhöõng ñieàm thieâng, ñeán noãi chuùng löøa gaït caû nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tuyeån choïn, neáu coù theå.

24:25 Thaày baùo tröôùc cho anh em ñaáy!

Cuoäc quang laâm cuûa Con Ngöôøi

24:26 "Vaäy, neáu ngöôøi ta baûo anh em: "Naøy, Ngöôøi ôû trong hoang ñòa", anh em chôù ra ñoù; "Kìa, Ngöôøi ôû trong phoøng kín", anh em cuõng ñöøng tin.

24:27 Vì, nhö chôùp loeù ra töø phöông ñoâng vaø chieáu saùng ñeán phöông taây theá naøo, thì cuoäc quang laâm cuûa Con Ngöôøi cuõng seõ nhö vaäy.

24:28 Xaùc cheát naèm ñaâu, dieàu haâu tuï ñoù.

Hieän töôïng cuûa ngaøy Quang Laâm

24:29 "Ngay sau nhöõng ngaøy gian nan aáy, thì maët trôøi seõ ra toái taêm, maët traêng khoâng coøn chieáu saùng, caùc ngoâi sao töø trôøi sa xuoáng vaø caùc quyeàn löïc treân trôøi bò lay chuyeån.

24:30 Baáy giôø, daáu hieäu cuûa Con Ngöôøi seõ xuaát hieän treân trôøi;baáy giôø moïi chi toäc treân maët ñaát seõ ñaám ngöïc vaø seõ thaáy Con Ngöôøi raát uy nghi vinh hieån ngöï giaù maây trôøi maø ñeán.

24:31 Ngöôøi seõ sai caùc thieân söù cuûa Ngöôøi thoåi loa vang daäy, taäp hôïp nhöõng keû ñöôïc Ngöôøi tuyeån choïn töø boán phöông, töø chaân trôøi naøy ñeán chaân trôøi kia.

Thí duï caây vaû

24:32 "Anh em cöù laáy thí duï caây vaû maø hoïc hoûi. Khi caønh noù meàm ra vaø troå laù, thì anh em bieát laø muøa heø ñaõ ñeán gaàn.

24:33 Cuõng vaäy, khi thaáy taát caû nhöõng ñieàu ñoù, anh em haõy bieát laø Ngöôøi ñaõ ñeán gaàn, ôû ngay ngoaøi cöûa roài.

24:34 Thaày baûo thaät anh em: theá heä naøy seõ chaúng qua ñi, tröôùc khi moïi ñieàu aáy xaûy ra.

24:35 Trôøi ñaát seõ qua ñi, nhöng nhöõng lôøi Thaày noùi seõ chaúng qua ñaâu.

24:36 Coøn veà ngaøy vaø giôø ñoù thì khoâng ai bieát ñöôïc, ngay caû caùc thieân söù treân trôøi hay caû ngöôøi Con cuõng khoâng; chæ moät mình Chuùa Cha bieát maø thoâi.

Phaûi canh thöùc vaø saün saøng

24:37 "Quaû theá, thôøi oâng Noâ-eâ theá naøo, thì cuoäc quang laâm cuûa Con Ngöôøi cuõng seõ nhö vaäy.

24:38 Vì trong nhöõng ngaøy tröôùc naïn hoàng thuyû, thieân haï vaãn aên uoáng, cöôùi vôï laáy choàng, maõi cho ñeán ngaøy oâng Noâ-eâ vaøo taøu.

24:39 Hoï khoâng hay bieát gì, cho ñeán khi naïn hoàng thuyû aäp tôùi cuoán ñi heát thaûy. Cuoäc quang laâm cuûa Con Ngöôøi cuõng seõ nhö vaäy.

24:40 Baáy giôø, hai ngöôøi ñaøn oâng ñang laøm ruoäng, thì moät ngöôøi ñöôïc ñem ñi, moät ngöôøi bò boû laïi;

24:41 hai ngöôøi ñaøn baø ñang keùo coái xay, thì moät ngöôøi ñöôïc ñem ñi, moät ngöôøi bò boû laïi.

24:42 "Vaäy anh em haõy canh thöùc, vì anh em khoâng bieát ngaøy naøo Chuùa cuûa anh em ñeán.

24:43 Anh em haõy bieát ñieàu naøy: neáu chuû nhaø bieát vaøo canh naøo keû troäm seõ ñeán, haún oâng ñaõ thöùc, khoâng ñeå noù khoeùt vaùch nhaø mình ñaâu.

24:44 Cho neân anh em cuõng vaäy, anh em haõy saün saøng, vì chính giôø phuùt anh em khoâng ngôø, thì Con Ngöôøi seõ ñeán.

Duï ngoân ngöôøi ñaày tôù trung tín

24:45 "Vaäy thì ai laø ngöôøi ñaày tôù trung tín vaø khoân ngoan maø oâng chuû ñaõ ñaët leân coi soùc gia nhaân, ñeå caáp phaùt löông thöïc cho hoï ñuùng giôø ñuùng luùc?

24:46 Phuùc cho ñaày tôù aáy neáu chuû veà maø thaáy anh ta ñang laøm nhö vaäy.

24:47 Thaày baûo thaät anh em, oâng seõ ñaët anh ta leân coi soùc taát caû taøi saûn cuûa mình.

24:48 Nhöng neáu teân ñaày tôù xaáu xa aáy nghó buïng: "Chuû ta coøn laâu môùi veà",

24:49 theá roài haén baét ñaàu ñaùnh ñaäp caùc ñoàng baïn, vaø cheø cheùn vôùi nhöõng boïn say söa,

24:50 chuû cuûa teân ñaày tôù aáy seõ ñeán vaøo ngaøy haén khoâng chôø, vaøo giôø haén khoâng bieát,

24:51 vaø oâng seõ loaïi haén ra, baét chung soá phaän vôùi nhöõng teân ñaïo ñöùc giaû: ôû ñoù, ngöôøi ta seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng".

Duï ngoân möôøi trinh nöõ

25:1 "Baáy giôø, Nöôùc Trôøi seõ gioáng nhö chuyeän möôøi trinh nöõ caàm ñeøn cuûa mình ra ñoùn chuù reå.

25:2 Trong möôøi coâ ñoù, thì coù naêm coâ daïi vaø naêm coâ khoân.

25:3 Quaû vaäy, caùc coâ daïi mang ñeøn maø khoâng mang daàu theo.

25:4 Coøn nhöõng coâ khoân thì vöøa mang ñeøn vöøa mang chai daàu theo.

25:5 Vì chuù reå ñeán chaäm, neân caùc coâ thieáp ñi, roài nguû caû.

25:6 Nöûa ñeâm, coù tieáng la leân: "Kìa chuù reå, ra ñoùn ñi!"

25:7 Baáy giôø taát caû caùc trinh nöõ aáy ñeàu thöùc daäy, vaø söûa soaïn ñeøn.

25:8 Caùc coâ daïi noùi vôùi caùc coâ khoân raèng: "Xin caùc chò cho chuùng em chuùt daàu cuûa caùc chò, vì ñeøn cuûa chuùng em taét maát roài!"

25:9 Caùc coâ khoân ñaùp: "Sôï khoâng ñuû cho chuùng em vaø cho caùc chò ñaâu, caùc chò ra haøng maø mua laáy thì hôn".

25:10 Ñang luùc caùc coâ ñi mua, thì chuù reå tôùi, vaø nhöõng coâ ñaõ saün saøng ñöôïc ñi theo chuù reå vaøo döï tieäc cöôùi. Roài ngöôøi ta ñoùng cöûa laïi.

25:11 Sau cuøng, maáy trinh nöõ kia cuõng ñeán goïi: "Thöa Ngaøi, thöa Ngaøi! môû cöûa cho chuùng toâi vôùi!"

25:12 Nhöng Ngöôøi ñaùp: "Toâi baûo thaät caùc coâ, toâi khoâng bieát caùc coâ!"

25:13 Vaäy anh em haõy canh thöùc, vì anh em khoâng bieát ngaøy naøo, giôø naøo.

Duï ngoân nhöõng neùn baïc

25:14 "Quaû theá, cuõng nhö coù ngöôøi kia saép ñi xa, lieàn goïi ñaày tôù rieâng cuûa mình ñeán maø giao phoù cuûa caûi mình cho hoï.

25:15 OÂng cho ngöôøi naøy naêm neùn, ngöôøi kia hai neùn, ngöôøi khaùc nöõa moät neùn, tuyø khaû naêng rieâng moãi ngöôøi. Roài oâng ra ñi. Laäp töùc,

25:16 ngöôøi ñaõ laõnh naêm neùn laáy soá tieàn aáy ñi laøm aên buoân baùn, vaø gaây lôøi ñöôïc naêm neùn khaùc.

25:17 Cuõng vaäy, ngöôøi ñaõ laõnh hai neùn gaây lôøi ñöôïc hai neùn khaùc.

25:18 Coøn ngöôøi ñaõ laõnh moät neùn thì ñi ñaøo loã choân giaáu soá baïc cuûa chuû.

25:19 Sau moät thôøi gian laâu daøi, oâng chuû cuûa caùc ñaày tôù aáy ñeán vaø thanh toaùn soå saùch vôùi hoï.

25:20 Ngöôøi ñaõ laõnh naêm neùn tieán laïi gaàn, ñöa naêm neùn khaùc, vaø noùi: "Thöa oâng chuû, oâng ñaõ giao cho toâi naêm neùn, toâi ñaõ gaây lôøi ñöôïc naêm neùn khaùc ñaây".

25:21 OÂng chuû noùi vôùi ngöôøi aáy: "Khaù laém! hôõi ñaày tôù taøi gioûi vaø trung thaønh! Ñöôïc giao ít maø anh ñaõ trung thaønh, thì toâi seõ giao nhieàu cho anh. Haõy vaøo maø höôûng nieàm vui cuûa chuû anh!"

25:22 Ngöôøi ñaõ laõnh hai neùn cuõng tieán laïi gaàn vaø noùi: "Thöa oâng chuû, oâng ñaõ giao cho toâi hai neùn, toâi ñaõ gaây lôøi ñöôïc hai neùn khaùc ñaây".

25:23 OÂng chuû noùi vôùi ngöôøi aáy: "Khaù laém! hôõi ñaày tôù taøi gioûi vaø trung thaønh! Ñöôïc giao ít maø anh ñaõ trung thaønh, thì toâi seõ giao nhieàu cho anh. Haõy vaøo maø höôûng nieàm vui cuûa chuû anh!"

25:24 Roài ngöôøi ñaõ laõnh moät neùn cuõng tieán laïi gaàn vaø noùi: "Thöa oâng chuû, toâi bieát oâng laø ngöôøi haø khaéc, gaët choã khoâng gieo, thu nôi khoâng vaõi.

25:25 Vì theá, toâi ñaâm sôï, môùi ñem choân giaáu neùn baïc cuûa oâng döôùi ñaát. Cuûa oâng ñaây, oâng caàm laáy!"

25:26 OÂng chuû ñaùp: "Hôõi ñaày tôù toài teä vaø bieáng nhaùc! Anh ñaõ bieát toâi gaët choã khoâng gieo, thu nôi khoâng vaõi,

25:27 thì ñaùng lyù anh phaûi gôûi soá baïc cuûa toâi cho caùc chuû ngaân haøng, ñeå khi toâi ñeán, toâi thu hoài cuûa thuoäc veà toâi cuøng vôùi soá lôøi chöù!

25:28 Vaäy caùc ngöôi haõy laáy neùn baïc khoûi tay noù maø ñöa cho ngöôøi ñaõ coù möôøi neùn.

25:29 Vì phaøm ai ñaõ coù, thì ñöôïc cho theâm vaø seõ coù dö thöøa; coøn ai khoâng coù, thì ngay caùi ñang coù, cuõng seõ bò laáy ñi.

25:30 Coøn teân ñaày tôù voâ duïng kia, haõy quaêng noù ra choã toái taêm beân ngoaøi: ôû ñoù, seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng.

Cuoäc Phaùn Xeùt chung

25:31 "Khi Con Ngöôøi ñeán trong vinh quang cuûa Ngöôøi, coù taát caû caùc thieân söù theo haàu, baáy giôø Ngöôøi seõ ngöï leân ngai vinh hieån cuûa Ngöôøi.

25:32 Caùc daân thieân haï seõ ñöôïc taäp hôïp tröôùc maët Ngöôøi, vaø Ngöôøi seõ taùch bieät hoï vôùi nhau, nhö muïc töû taùch bieät chieân vôùi deâ.

25:33 Ngöôøi seõ cho chieân ñöùng beân phaûi Ngöôøi, coøn deâ ôû beân traùi.

25:34 Baáy giôø Ñöùc Vua seõ phaùn cuøng nhöõng ngöôøi ôû beân phaûi raèng: "Naøo nhöõng keû Cha Ta chuùc phuùc, haõy ñeán thöøa höôûng Vöông Quoác doïn saün cho caùc ngöôi ngay töø thuôû taïo thieân laäp ñòa.

25:35 Vì xöa Ta ñoùi, caùc ngöôi ñaõ cho aên; Ta khaùt, caùc ngöôi ñaõ cho uoáng; Ta laø khaùch laï, caùc ngöôi ñaõ tieáp röôùc;

25:36 Ta traàn truoàng, caùc ngöôi ñaõ cho maëc; Ta ñau yeáu, caùc ngöôi ñaõ thaêm nom; Ta ngoài tuø, caùc ngöôi ñaõ ñeán thaêm".

25:37 Baáy giôø nhöõng ngöôøi coâng chính seõ thöa raèng: "Laïy Chuùa, coù bao giôø chuùng con ñaõ thaáy Chuùa ñoùi maø cho aên, khaùt maø cho uoáng;

25:38 coù bao giôø ñaõ thaáy Chuùa laø khaùch laï maø tieáp röôùc; hoaëc traàn truoàng maø cho maëc?

25:39 Coù bao giôø chuùng con ñaõ thaáy Chuùa ñau yeáu hoaëc ngoài tuø, maø ñeán thaêm ñaâu?"

25:40 Ñeå ñaùp laïi, Ñöùc Vua seõ baûo hoï raèng: "Ta baûo thaät caùc ngöôi: moãi laàn caùc ngöôi laøm nhö theá cho moät trong nhöõng anh em beù nhoû nhaát cuûa Ta ñaây, laø caùc ngöôi ñaõ laøm cho chính Ta vaäy".

25:41 Roài Ñöùc Vua seõ phaùn cuøng nhöõng ngöôøi ôû beân traùi raèng: "Quaân bò nguyeàn ruûa kia, ñi ñi cho khuaát maét Ta maø vaøo löûa ñôøi ñôøi, nôi daønh saün cho teân AÙc Quyû vaø caùc söù thaàn cuûa noù.

25:42 Vì xöa Ta ñoùi, caùc ngöôi ñaõ khoâng cho aên; Ta khaùt, caùc ngöôi ñaõ khoâng cho uoáng;

25:43 Ta laø khaùch laï, caùc ngöôi ñaõ khoâng tieáp röôùc; Ta traàn truoàng, caùc ngöôi ñaõ khoâng cho maëc; Ta ñau yeáu vaø ngoài tuø, caùc ngöôi ñaõ chaúng thaêm nom".

25:44 Baáy giôø nhöõng ngöôøi aáy cuõng seõ thöa raèng: "Laïy Chuùa, coù bao giôø chuùng con ñaõ thaáy Chuùa ñoùi, khaùt, hoaëc laø khaùch laï, hoaëc traàn truoàng, ñau yeáu hay ngoài tuø, maø khoâng phuïc vuï Chuùa ñaâu?"

25:45 Baáy giôø Ngöôøi seõ ñaùp laïi hoï raèng: "Ta baûo thaät caùc ngöôi: moãi laàn caùc ngöôi khoâng laøm nhö theá cho moät trong nhöõng ngöôøi beù nhoû nhaát ñaây, laø caùc ngöôi ñaõ khoâng laøm cho chính Ta vaäy".

25:46 Theá laø hoï seõ ra ñi, boïn naøy ñeå chòu cöïc hình muoân kieáp, coøn nhöõng ngöôøi coâng chính, ñeå höôûng söï soáng muoân ñôøi".

VIII. THÖÔNG KHOÙ VAØ PHUÏC SINH

AÂm möu haïi Ñöùc Gieâ-su

26:1 Khi Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy taát caû nhöõng ñieàu aáy xong, Ngöôøi baûo caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi raèng:

26:2 "Anh em bieát coøn hai ngaøy nöõa laø ñeán leã Vöôït Qua, vaø Con Ngöôøi saép bò noäp ñeå chòu ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù".

26:3 Luùc aáy, caùc thöôïng teá vaø kyø muïc trong daân nhoùm hoïp taïi dinh cuûa vò thöôïng teá teân laø Cai-pha,

26:4 vaø cuøng nhau quyeát ñònh duøng möu baét Ñöùc Gieâ-su vaø gieát ñi.

26:5 Nhöng hoï laïi noùi: "Khoâng neân laøm vaøo chính ngaøy leã, keûo gaây naùo ñoäng trong daân".

Ñöùc Gieâ-su ñöôïc xöùc daàu thôm taïi Beâ-ta-ni-a

26:6 Ñöùc Gieâ-su ñang ôû laøng Beâ-ta-ni-a taïi nhaø oâng Si-mon Cuøi,

26:7 thì coù moät ngöôøi phuï nöõ ñeán gaàn Ngöôøi, mang theo moät bình baïch ngoïc, ñöïng moät thöù daàu thôm ñaét giaù. Coâ ñoå daàu thôm treân ñaàu Ngöôøi, luùc Ngöôøi ñang duøng böõa.

26:8 Thaáy vaäy, caùc moân ñeä laáy laøm böïc töùc noùi: "Sao laïi phí cuûa nhö theá?

26:9 Daàu ñoù coù theå baùn ñöôïc nhieàu tieàn maø cho ngöôøi ngheøo".

26:10 Bieát theá, Ñöùc Gieâ-su baûo caùc oâng: "Sao laïi muoán gaây chuyeän vôùi ngöôøi phuï nöõ naøy? Quaû thaät, coâ aáy vöøa laøm cho Thaày moät vieäc nghóa.

26:11 Ngöôøi ngheøo thì luùc naøo anh em cuõng coù vôùi anh em; coøn Thaày, thì khoâng phaûi luùc naøo anh em cuõng coù ñaâu!

26:12 Coâ aáy ñoå daàu thôm treân mình Thaày ñeå mai taùng Thaày ñaáy.

26:13 Thaày baûo thaät anh em: khaép theá gian, Tin Möøng naøy ñöôïc loan baùo ôû ñaâu, ngöôøi ta cuõng keå laïi vieäc coâ vöøa laøm maø nhôù tôùi coâ".

Giu-ña noäp Ñöùc Gieâ-su

26:14 Baáy giôø, moät ngöôøi trong Nhoùm Möôøi Hai teân laø Giu-ña Ít-ca-ri-oát, ñi gaëp caùc thöôïng teá

26:15 maø noùi: "Quyù vò muoán cho toâi bao nhieâu? Toâi ñaây seõ noäp oâng aáy cho quyù vò". Hoï quyeát ñònh cho haén ba möôi ñoàng baïc.

26:16 Töø luùc ñoù, haén coá tìm dòp thuaän tieän ñeå noäp Ñöùc Gieâ-su.

Chuaån bò aên leã Vöôït Qua

26:17 Ngaøy thöù nhaát trong tuaàn baùnh khoâng men, caùc moân ñeä ñeán thöa vôùi Ñöùc Gieâ-su: "Thaày muoán chuùng con doïn cho Thaày aên leã Vöôït Qua ôû ñaâu?"

26:18 Ngöôøi baûo: "Caùc anh ñi vaøo thaønh, ñeán nhaø moät ngöôøi kia vaø noùi vôùi oâng aáy: "Thaày nhaén: thôøi cuûa Thaày ñaõ gaàn tôùi, Thaày seõ ñeán nhaø oâng ñeå aên möøng leã Vöôït Qua vôùi caùc moân ñeä cuûa Thaày".

26:19 Caùc moân ñeä laøm y nhö Ñöùc Gieâ-su ñaõ truyeàn, vaø doïn leã Vöôït Qua.

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo Giu-ña seõ noäp Thaày

26:20 Chieàu ñeán, Ñöùc Gieâ-su vaøo baøn tieäc vôùi möôøi hai moân ñeä.

26:21 Ñang böõa aên, Ngöôøi noùi: "Thaày baûo thaät anh em, moät ngöôøi trong anh em seõ noäp Thaày".

26:22 Caùc moân ñeä buoàn raàu quaù söùc, baét ñaàu laàn löôït hoûi Ngöôøi: "Thöa Ngaøi, chaúng leõ con sao?"

26:23 Ngöôøi ñaùp: "Keû giô tay chaám chung moät ñóa vôùi Thaày, ñoù laø keû noäp Thaày.

26:24 Ñaõ haún Con Ngöôøi ra ñi theo nhö lôøi ñaõ cheùp veà Ngöôøi, nhöng khoán cho ngöôøi naøo noäp Con Ngöôøi: thaø ngöôøi ñoù ñöøng sinh ra thì hôn!"

26:25 Giu-ña, keû noäp Ngöôøi cuõng hoûi: "Raùp-bi, chaúng leõ con sao?" Ngöôøi traû lôøi: "Chính anh noùi ñoù!".

Ñöùc Gieâ-su laäp pheùp Thaùnh Theå

26:26 Cuõng ñang böõa aên, Ñöùc Gieâ-su caàm laáy baùnh,daâng lôøi chuùc tuïng,roài beû ra, trao cho moân ñeä vaø noùi: "Anh em caàm laáy maø aên, ñaây laø mình Thaày".

26:27 Roài Ngöôøi caàm laáy cheùn, daâng lôøi taï ôn, trao cho moân ñeä vaø noùi: "Taát caû anh em haõy uoáng cheùn naøy,

26:28 vì ñaây laø maùu Thaày, maùu Giao Öôùc, ñoå ra cho muoân ngöôøi ñöôïc tha toäi.

26:29 Thaày baûo cho anh em bieát: töø nay, Thaày khoâng coøn uoáng thöù saûn phaåm naøy cuûa caây nho, cho ñeán ngaøy aáy, ngaøy Thaày ñöôïc cuøng anh em uoáng thöù röôïu môùi trong Nöôùc cuûa Cha Thaày".

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo thaùnh Pheâ-roâ seõ choái Thaày

26:30 Haùt thaùnh vònh xong, Ñöùc Gieâ-su vaø caùc moân ñeä ra ñi leân nuùi OÂ-liu.

26:31 Baáy giôø Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi caùc oâng: "Ñeâm nay taát caû anh em seõ vaáp ngaõ vì Thaày. Vì coù lôøi ñaõ cheùp: Ta seõ ñaùnh ngöôøi chaên chieân, vaø ñaøn chieân seõ tan taùc.

26:32 Nhöng sau khi choãi daäy, Thaày seõ ñeán Ga-li-leâ tröôùc anh em".

26:33 OÂng Pheâ-roâ lieàn thöa: "Daàu taát caû coù vaáp ngaõ vì Thaày ñi nöõa, thì con ñaây cuõng chaúng bao giôø vaáp ngaõ".

26:34 Ñöùc Gieâ-su baûo oâng: "Thaày baûo thaät anh: noäi ñeâm nay, gaø chöa kòp gaùy, thì anh ñaõ choái Thaày ba laàn".

26:35 OÂng Pheâ-roâ laïi noùi: "Daàu coù phaûi cheát vôùi Thaày, con cuõng khoâng choái Thaày". Taát caû caùc moân ñeä cuõng ñeàu noùi nhö vaäy.

Ñöùc Gieâ-su caàu nguyeän taïi vöôøn Gheát-seâ-ma-ni

26:36 Baáy giôø Ñöùc Gieâ-su ñi cuøng vôùi caùc oâng ñeán moät thöûa ñaát goïi laø Gheát-seâ-ma-ni. Ngöôøi noùi vôùi caùc moân ñeä: "Anh em ngoài laïi ñaây, trong luùc Thaày ñi ñeán ñaøng kia caàu nguyeän".

26:37 Roài Ngöôøi ñöa oâng Pheâ-roâ vaø hai ngöôøi con oâng Deâ-beâ-ñeâ ñi theo. Ngöôøi baét ñaàu caûm thaáy buoàn raàu xao xuyeán.

26:38 Baáy giôø Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng: "Taâm hoàn Thaày buoàn ñeán cheát ñöôïc. Anh em ôû laïi ñaây maø canh thöùc vôùi Thaày".

26:39 Ngöôøi ñi xa hôn moät chuùt, saáp maët xuoáng, caàu nguyeän raèng: "Cha ôi, neáu ñöôïc, xin cho cheùn naøy rôøi khoûi con. Nhöng xin ñöøng theo yù con, maø xin theo yù Cha".

26:40 Roài Ngöôøi ñeán choã caùc moân ñeä, thaáy caùc oâng ñang nguû, lieàn noùi vôùi oâng Pheâ-roâ: "Theá ra anh em khoâng theå canh thöùc noåi vôùi Thaày moät giôø sao?

26:41 Anh em haõy canh thöùc vaø caàu nguyeän, ñeå khoûi laâm vaøo côn caùm doã. Vì tinh thaàn thì haêng haùi, nhöng theå xaùc laïi yeáu ñuoái".

26:42 Ngöôøi laïi ñi caàu nguyeän laàn thöù hai vaø noùi: "Laïy Cha, neáu cheùn naøy khoâng theå rôøi khoûi con, nhaát ñònh con phaûi uoáng, thì xin cho yù Cha ñöôïc theå hieän".

26:43 Roài Ngöôøi laïi ñeán, thaáy caùc moân ñeä vaãn ñang nguû, vì maét hoï naëng tróu.

26:44 Ngöôøi ñeå maëc caùc oâng maø ñi caàu nguyeän laàn thöù ba, noùi laïi cuõng moät lôøi ñoù.

26:45 Baáy giôø Ngöôøi ñeán choã caùc moân ñeä vaø noùi vôùi caùc oâng: "Luùc naøy maø coøn nguû, coøn nghæ sao? Naøy, ñeán giôø Con Ngöôøi bò noäp vaøo tay nhöõng keû toäi loãi.

26:46 Ñöùng daäy, ta ñi naøo! Kìa keû noäp Thaày ñaõ tôùi!"

Ñöùc Gieâ-su bò baét

26:47 Ngöôøi coøn ñang noùi, thì Giu-ña, moät ngöôøi trong Nhoùm Möôøi Hai, ñaõ ñeán. Cuøng ñi vôùi haén, coù caû moät ñaùm ngöôøi ñoâng ñaûo mang göôm giaùo gaäy goäc. Hoï ñöôïc caùc thöôïng teá vaø kyø muïc trong daân sai ñeán.

26:48 Keû noäp Ngöôøi ñaõ cho hoï moät daáu hieäu, haén daën raèng: "Toâi hoân ai thì chính laø ngöôøi ñoù. Caùc anh baét laáy!"

26:49 Ngay luùc ñoù, Giu-ña tieán laïi gaàn Ñöùc Gieâ-su vaø noùi: "Raùp-bi, xin chaøo Thaày!", roài hoân Ngöôøi.

26:50 Ñöùc Gieâ-su baûo haén: "Naøy baïn, baïn ñeán ñaây laøm gì thì cöù laøm ñi!" Baáy giôø hoï tieán ñeán, tra tay baét Ñöùc Gieâ-su.

26:51 Vaø kìa, moät trong nhöõng keû theo Ñöùc Gieâ-su lieàn vung tay tuoát göôm cuûa mình ra, cheùm phaûi teân ñaày tôù cuûa thöôïng teá, laøm noù ñöùt tai.

26:52 Ñöùc Gieâ-su baûo ngöôøi aáy: "Haõy xoû göôm vaøo voû, vì taát caû nhöõng ai caàm göôm seõ cheát vì göôm.

26:53 Hay anh töôûng laø Thaày khoâng theå keâu cöùu vôùi Cha Thaày sao? Ngöôøi seõ caáp ngay cho Thaày hôn möôøi hai ñaïo binh thieân thaàn!

26:54 Nhöng nhö theá, thì lôøi Kinh Thaùnh öùng nghieäm sao ñöôïc? Vì theo ñoù, moïi söï phaûi xaûy ra nhö vaäy".

26:55 Vaøo giôø aáy Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi ñaùm ñoâng: "Caùc oâng ñem göôm giaùo gaäy goäc ñeán nhö ñeå baét toâi moät teân cöôùp sao? Ngaøy ngaøy toâi vaãn ngoài giaûng daïy ôû Ñeàn Thôø thì caùc oâng khoâng baét.

26:56 Nhöng toaøn boä vieäc naøy xaûy ra laø ñeå öùng nghieäm nhöõng lôøi cheùp trong Saùch Caùc Ngoân Söù". Baáy giôø caùc moân ñeä boû Ngöôøi maø chaïy troán heát.

Ñöùc Gieâ-su ra tröôùc Thöôïng Hoäi Ñoàng

26:57 Hoï baét Ñöùc Gieâ-su, roài ñieäu ñeán thöôïng teá Cai-pha. Caùc kinh sö vaø kyø muïc ñaõ teà töïu saün ñoù.

26:58 OÂng Pheâ-roâ theo Ngöôøi xa xa, ñeán taän dinh thöôïng teá. OÂng vaøo beân trong ngoài vôùi boïn nha dòch, xem keát cuoäc ra sao.

26:59 Coøn caùc thöôïng teá vaø toaøn theå Thöôïng Hoäi Ñoàng thì tìm chöùng gian buoäc toäi Ñöùc Gieâ-su ñeå leân aùn töû hình.

26:60 Nhöng hoï tìm khoâng ra, maëc daàu coù nhieàu keû ñaõ ñöùng ra laøm chöùng gian. Sau cuøng, coù hai ngöôøi böôùc ra,

26:61 khai raèng: "Teân naøy ñaõ noùi: toâi coù theå phaù Ñeàn Thôø Thieân Chuùa, vaø noäi trong ba ngaøy, seõ xaây caát laïi".

26:62 Vaø vò thöôïng teá ñöùng leân hoûi Ñöùc Gieâ-su: "OÂng khoâng noùi laïi ñöôïc moät lôøi sao? Maáy ngöôøi naøy toá caùo oâng gì ñoù?"

26:63 Nhöng Ñöùc Gieâ-su vaãn laøm thinh. Vò thöôïng teá noùi vôùi Ngöôøi: "Toâi naïi ñeán Thieân Chuùa haèng soáng, maø truyeàn cho oâng phaûi noùi cho chuùng toâi bieát: oâng coù phaûi laø Ñaáng Ki-toâ Con Thieân Chuùa khoâng?

26:64 Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Chính ngaøi noùi ñoù. Hôn nöõa, toâi noùi cho caùc oâng hay: töø nay, caùc oâng seõ thaáy Con Ngöôøi ngöï beân höõu Ñaáng Toaøn Naêng vaø ngöï giaù maây trôøi maø ñeán".

26:65 Baáy giôø vò thöôïng teá lieàn xeù aùo mình ra vaø noùi: "Haén noùi phaïm thöôïng! Chuùng ta caàn gì nhaân chöùng nöõa? Ñaáy, quyù vò vöøa nghe haén noùi phaïm ñeán Thieân Chuùa,

26:66 quyù vò nghó sao?" Hoï lieàn ñaùp: "Haén ñaùng cheát!"

26:67 Roài hoï khaïc nhoå vaøo maët vaø ñaám ñaùnh Ngöôøi. Coù keû laïi taùt Ngöôøi

26:68 vaø noùi: "OÂng Ki-toâ ôi, haõy noùi tieân tri cho chuùng toâi nghe ñi: ai ñaùnh oâng ñoù?"

Thaùnh Pheâ-roâ choái Thaày

26:69 Coøn oâng Pheâ-roâ ñang ngoài ngoaøi saân, thì coù moät ngöôøi tôù gaùi ñeán beân oâng vaø noùi: "Caû baùc nöõa, baùc cuõng ñaõ theo oâng Gieâ-su, ngöôøi Ga-li-leâ ñoù chöù gì?"

26:70 OÂng lieàn choái tröôùc maët moïi ngöôøi maø noùi: "Toâi khoâng bieát coâ noùi gì!"

26:71 OÂng ñi ra ñeán coång, thì moät ngöôøi tôù gaùi khaùc thaáy oâng, lieàn noùi vôùi nhöõng ngöôøi ôû ñoù: "Baùc naøy cuõng theo oâng Gieâ-su ngöôøi Na-da-reùt ñaáy".

26:72 Nhöng oâng Pheâ-roâ laïi theà maø choái: "Toâi khoâng bieát ngöôøi aáy".

26:73 Moät laùt sau, nhöõng ngöôøi ñöùng ñoù xích laïi gaàn oâng Pheâ-roâ maø noùi: "Ñuùng laø baùc cuõng thuoäc boïn hoï. Cöù nghe gioïng noùi cuûa baùc laø bieát ngay".

26:74 Baáy giôø oâng Pheâ-roâ lieàn thoát leân nhöõng lôøi ñoäc ñòa vaø theà raèng: "Toâi khoâng bieát ngöôøi aáy". Ngay luùc ñoù, coù tieáng gaø gaùy.

26:75 OÂng Pheâ-roâ söïc nhôù lôøi Ñöùc Gieâ-su ñaõ noùi: "Gaø chöa kòp gaùy thì anh ñaõ choái Thaày ba laàn". OÂng ra ngoaøi, khoùc loùc thaûm thieát.

Ñöùc Gieâ-su bò giaûi ñeán toång traán Phi-la-toâ

27:1 Trôøi vöøa saùng, taát caû caùc thöôïng teá vaø kyø muïc trong daân cuøng nhau baøn keá haïi Ñöùc Gieâ-su, ñeå xöû töû Ngöôøi.

27:2 Sau ñoù, hoï troùi Ngöôøi laïi vaø giaûi ñi noäp cho toång traán Phi-la-toâ.

Giu-ña ñi thaét coå

27:3 Baáy giôø, Giu-ña, keû ñaõ noäp Ngöôøi, thaáy Ngöôøi bò keát aùn thì hoái haän. Haén ñem ba möôi ñoàng baïc traû laïi cho caùc thöôïng teá vaø kyø muïc

27:4 maø noùi: "Toâi ñaõ phaïm toäi noäp ngöôøi voâ toäi, khieán Ngöôøi phaûi cheát oan". Nhöng hoï ñaùp: "Can gì ñeán chuùng toâi. Maëc keä anh!".

27:5 Giu-ña neùm soá baïc vaøo Ñeàn Thôø roài lui ra vaø ñi thaét coå.

27:6 Caùc thöôïng teá löôïm laáy soá baïc aáy maø noùi: "Khoâng ñöôïc pheùp boû vaøo quyõ Ñeàn Thôø, vì ñaây laø giaù maùu".

27:7 Sau khi baøn ñònh vôùi nhau, hoï duøng tieàn ñoù taäu "Thöûa Ruoäng OÂng Thôï Goám" ñeå laøm nôi choân caát khaùch ngoaïi kieàu.

27:8 Vì vaäy maø thöûa ruoäng aáy goïi laø "Ruoäng Maùu" cho ñeán ngaøy nay.

27:9 Theá laø öùng nghieäm lôøi ngoân söù Gieâ-reâ-mi-a: "Hoï ñaõ löôïm laáy ba möôi ñoàng baïc, töùc laø caùi giaù maø moät soá con caùi Ít-ra-en ñaõ ñaët khi ñaùnh giaù Ngöôøi.

27:10 Vaø hoï laáy soá baïc ñoù maø mua "Thöûa Ruoäng OÂng Thôï Goám", theo nhöõng ñieàu Ñöùc Chuùa ñaõ truyeàn cho toâi".

Ñöùc Gieâ-su ra tröôùc toaø toång traán Phi-la-toâ

27:11 Ñöùc Gieâ-su bò ñieäu ra tröôùc maët toång traán; toång traán hoûi Ngöôøi: "OÂng laø vua daân Do-thaùi sao?" Ñöùc Gieâ-su traû lôøi: "Chính ngaøi noùi ñoù".

27:12 Nhöng khi caùc thöôïng teá vaø kyø muïc toá Ngöôøi, thì Ngöôøi khoâng traû lôøi moät tieáng.

27:13 Baáy giôø oâng Phi-la-toâ hoûi Ngöôøi: "OÂng khoâng nghe bao nhieâu ñieàu hoï laøm chöùng choáng laïi oâng ñoù sao?"

27:14 Nhöng Ñöùc Gieâ-su khoâng traû lôøi oâng veà moät ñieàu naøo, khieán toång traán raát ñoãi ngaïc nhieân.

27:15 Vaøo moãi dòp leã lôùn, toång traán coù leä phoùng thích cho ñaùm ñoâng moät ngöôøi tuø, tuyø yù hoï muoán.

27:16 Maø khi aáy coù moät ngöôøi tuø kheùt tieáng, teân laø Ba-ra-ba.

27:17 Vaäy khi ñaùm ñoâng ñaõ tuï hoïp laïi, thì toång traán Phi-la-toâ noùi vôùi hoï: "Caùc ngöôi muoán ta phoùng thích ai cho caùc ngöôi ñaây? Ba-ra-ba hay Gieâ-su, cuõng goïi laø Ki-toâ?"

27:18 Bôûi oâng thöøa bieát chæ vì ghen tò maø hoï noäp Ngöôøi.

27:19 Luùc toång traán ñang ngoài xöû aùn, thì baø vôï sai ngöôøi ñeán noùi vôùi oâng: "OÂng ñöøng nhuùng tay vaøo vuï xöû ngöôøi coâng chính naøy, vì hoâm nay, trong chieâm bao, toâi ñaõ khoå nhieàu vì oâng aáy".

27:20 Nhöng caùc thöôïng teá vaø kyø muïc laïi xuùi ñaùm ñoâng ñoøi tha teân Ba-ra-ba maø gieát Ñöùc Gieâ-su.

27:21 Toång traán hoûi hoï: "Trong hai teân naøy, caùc ngöôi muoán ta tha ai cho caùc ngöôi?" Hoï thöa: "Ba-ra-ba!"

27:22 Toång traán Phi-la-toâ noùi tieáp: "Theá coøn oâng Gieâ-su, cuõng goïi laø Ki-toâ, ta seõ laøm gì ñaây?" Moïi ngöôøi ñoàng thanh: "Ñoùng ñinh noù vaøo thaäp giaù!"

27:23 Toång traán laïi noùi: "Theá oâng aáy ñaõ laøm ñieàu gì gian aùc?" Hoï caøng la to: "Ñoùng ñinh noù vaøo thaäp giaù!"

27:24 Toång traán Phi-la-toâ thaáy ñaõ chaúng ñöôïc ích gì maø coøn theâm naùo ñoäng, neân laáy nöôùc röûa tay tröôùc maët ñaùm ñoâng maø noùi: "Ta voâ can trong vuï ñoå maùu ngöôøi naøy. Maëc caùc ngöôi lieäu laáy!"

27:25 Toaøn daân ñaùp laïi: "Maùu haén cöù ñoå xuoáng ñaàu chuùng toâi vaø con chaùu chuùng toâi!"

27:26 Baáy giôø, toång traán phoùng thích teân Ba-ra-ba cho hoï, coøn Ñöùc Gieâ-su, thì sau khi truyeàn ñaùnh ñoøn, oâng trao cho hoï ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù.

Ñöùc Gieâ-su phaûi ñoäi voøng gai

27:27 Baáy giôø lính cuûa toång traán ñem Ñöùc Gieâ-su vaøo trong dinh,vaø taäp trung caû cô ñoäi quanh Ngöôøi.

27:28 Chuùng loät aùo Ngöôøi ra, khoaùc cho Ngöôøi moät taám aùo choaøng ñoû.

27:29 Roài keát moät voøng gai laøm vöông mieän ñaët leân ñaàu Ngöôøi, vaø trao vaøo tay maët Ngöôøi moät caây saäy. Chuùng quyø goái tröôùc maët Ngöôøi maø nhaïo raèng: "Vaïn tueá Ñöùc Vua daân Do-thaùi!"

27:30 Roài chuùng khaïc nhoå vaøo Ngöôøi vaø laáy caây saäy maø ñaäp vaøo ñaàu Ngöôøi.

27:31 Cheá gieãu chaùn, chuùng loät aùo choaøng ra vaø cho Ngöôøi maëc laïi aùo cuûa mình, roài ñieäu Ngöôøi ñi ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù.

Ñöùc Gieâ-su chòu ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù

27:32 Ñang ñi ra, thì chuùng gaëp moät ngöôøi Ky-reâ-neâ, teân laø Si-mon; chuùng baét oâng vaùc thaäp giaù cuûa Ngöôøi.

27:33 Khi ñeán nôi goïi laø Goân-goâ-tha, nghóa laø Ñoài Soï,

27:34 chuùng cho Ngöôøi uoáng röôïu pha maät ñaéng, nhöng Ngöôøi chæ neám moät chuùt maø khoâng chòu uoáng.

27:35 Ñoùng ñinh Ngöôøi vaøo thaäp giaù xong,chuùng ñem aùo Ngöôøi ra baét thaêm maø chia nhau.

27:36 Roài chuùng ngoài ñoù maø canh giöõ Ngöôøi.

27:37 Phía treân ñaàu Ngöôøi, chuùng ñaët baûn aùn xöû toäi Ngöôøi vieát raèng: "Ngöôøi naøy laø Gieâ-su, vua ngöôøi Do-thaùi".

27:38 Baáy giôø, coù hai teân cöôùp cuøng bò ñoùng ñinh vôùi Ngöôøi, moät teân beân phaûi, moät teân beân traùi.

Ñöùc Gieâ-su bò nhuïc maï

27:39 Keû qua ngöôøi laïi ñeàu nhuïc maï Ngöôøi, vöøa laéc ñaàu

27:40 vöøa noùi: "Mi laø keû phaù ñöôïc Ñeàn Thôø, vaø noäi trong ba ngaøy xaây laïi ñöôïc, haõy cöùu laáy mình ñi! Neáu mi laø Con Thieân Chuùa, thì xuoáng khoûi thaäp giaù xem naøo!"

27:41 Caùc thöôïng teá, kinh sö vaø kyø muïc cuõng cheá gieãu Ngöôøi maø noùi:

27:42 "Haén cöùu ñöôïc thieân haï, maø chaúng cöùu noåi mình. Haén laø vua Ít-ra-en! Baây giôø haén cöù xuoáng khoûi thaäp giaù ñi, thì chuùng ta tin haén lieàn!

27:43 Haén caäy vaøo Thieân Chuùa, thì baây giô Ngöôøi cöùu haén ñi, neáu quaû thaät Ngöôøi thöông haén! Vì haén ñaõ noùi: "Ta laø Con Thieân Chuùa!"

27:44 Caû nhöõng teân cöôùp cuøng bò ñoùng ñinh vôùi Ngöôøi cuõng sæ vaû Ngöôøi nhö theá.

Ñöùc Gieâ-su truùt linh hoàn

27:45 Töø giôø thöù saùu, boùng toái bao phuû caû maët ñaát, maõi ñeán giôø thöù chín.

27:46 Vaøo giôø thöù chín, Ñöùc Gieâ-su keâu lôùn tieáng: "EÂ-li, EÂ-li, leâ-ma-sa-baùc-tha-ni", nghóa laø "Laïy Thieân Chuùa, laïy Thieân Chuùa cuûa con, sao Ngaøi boû rôi con?"

27:47 Nghe vaäy, moät vaøi ngöôøi ñöùng ñoù lieàn noùi: "Haén ta goïi oâng EÂ-li-a!"

27:48 Laäp töùc, moät ngöôøi trong boïn chaïy ñi laáy mieáng boït bieån, thaám ñaày giaám, buoäc vaøo ñaàu caây saäy vaø ñöa leân cho Ngöôøi uoáng.

27:49 Coøn nhöõng ngöôøi khaùc laïi baûo: "Khoan ñaõ, ñeå xem oâng EÂ-li-a coù ñeán cöùu haén khoâng!"

27:50 Ñöùc Gieâ-su laïi keâu moät tieáng lôùn, roài truùt linh hoàn.

27:51 Vaø kìa, böùc maøn tröôùng trong Ñeàn Thôø bò xeù ra laøm hai töø treân xuoáng döôùi. Ñaát rung ñaù vôõ.

27:52 Moà maû baät tung, vaø xaùc cuûa nhieàu vò thaùnh ñaõ an nghæ ñöôïc choãi daäy.

27:53 Sau khi Chuùa choãi daäy, caùc ngaøi ra khoûi moà, vaøo thaønh thaùnh, vaø hieän ra vôùi nhieàu ngöôøi.

27:54 Thaáy ñoäng ñaát vaø caùc söï vieäc xaûy ra, vieân ñaïi ñoäi tröôûng vaø nhöõng ngöôøi cuøng oâng canh giöõ Ñöùc Gieâ-su ñeàu raát ñoãi sôï haõi vaø noùi: "Quaû thaät oâng naøy laø Con Thieân Chuùa".

27:55 ÔÛ ñoù, cuõng coù nhieàu ngöôøi phuï nöõ nhìn xem töø ñaøng xa. Caùc baø naøy ñaõ theo Ñöùc Gieâ-su töø Ga-li-leâ ñeå giuùp ñôõ Ngöôøi.

27:56 Trong soá ñoù, coù baø Ma-ri-a Maùc-ña-la, baø Ma-ri-a meï caùc oâng Gia-coâ-beâ vaø Gioâ-xeùp, vaø baø meï caùc con oâng Deâ-beâ-ñeâ.

Mai taùng Ñöùc Gieâ-su

27:57 Chieàu ñeán, coù moät ngöôøi giaøu sang tôùi. OÂng naøy laø ngöôøi thaønh A-ri-ma-theâ, teân laø Gioâ-xeùp, vaø cuõng laø moân ñeä Ñöùc Gieâ-su.

27:58 OÂng ñeán gaëp oâng Phi-la-toâ ñeå xin thi haøi Ñöùc Gieâ-su. Baáy giôø toång traán Phi-la-toâ ra leänh trao traû thi haøi cho oâng.

27:59 Khi ñaõ nhaän thi haøi, oâng Gioâ-xeùp laáy taám vaûi gai saïch maø lieäm,

27:60 vaø ñaët vaøo ngoâi moä môùi, ñaõ ñuïc saün trong nuùi ñaù, daønh cho oâng. OÂng laên taûng ñaù to laáp cöûa moà, roài ra veà.

27:61 Coøn baø Ma-ri-a Maùc-ña-la vaø moät baø Ma-ri-a khaùc ôû laïi ñoù, quay maët vaøo moà.

Lính canh moà

27:62 Hoâm sau, töùc laø khi ngaøy aùp leã ñaõ qua, caùc thöôïng teá vaø nhöõng ngöôøi Pha-ri-seâu keùo nhau ñeán oâng Phi-la-toâ,

27:63 vaø noùi: "Thöa ngaøi, chuùng toâi nhôù teân bòp bôïm aáy khi coøn soáng coù noùi: "Sau ba ngaøy, Ta seõ choãi daäy".

27:64 Vaäy xin quan lôùn truyeàn canh moä kyõ caøng cho ñeán ngaøy thöù ba, keûo moân ñeä haén ñeán laáy troäm haén ñi, roài phao vôùi daân laø haén ñaõ töø coõi cheát choãi daäy. Vaø nhö theá, chuyeän bòp cuoái cuøng naøy seõ coøn teä haïi hôn chuyeän tröôùc".

27:65 OÂng Phi-la-toâ baûo hoï: "Thì coù saün lính ñoù, caùc ngöôi haõy ñi maø canh giöõ theo caùch caùc ngöôi bieát!"

27:66 Theá laø hoï ra ñi canh giöõ moà, nieâm phong taûng ñaù vaø caét lính canh moà.

Ngoâi moä troáng

28:1 Sau ngaøy sa-baùt, khi ngaøy thöù nhaát trong tuaàn vöøa loù raïng, baø Ma-ri-a Maùc-ña-la vaø moät baø khaùc cuõng teân Ma-ri-a, ñi vieáng moä.

28:2 Vaø kìa, ñaát rung chuyeån döõ doäi:thieân thaàn Chuùa töø trôøi xuoáng, ñeán laên taûng ñaù ra, roài ngoài leân treân;

28:3 dieän maïo ngöôøi nhö aùnh chôùp, vaø y phuïc traéng nhö tuyeát.

28:4 Thaáy ngöôøi, lính canh khieáp sôï, run raåy vaø hoaù ra nhö cheát.

28:5 Thieân thaàn leân tieáng baûo caùc phuï nöõ: "Phaàn caùc baø, caùc baø ñöøng sôï! Toâi bieát caùc baø tìm Ñöùc Gieâ-su, Ñaáng bò ñoùng ñinh.

28:6 Ngöôøi khoâng coù ôû ñaây, vì Ngöôøi ñaõ choãi daäy nhö Ngöôøi ñaõ noùi. Caùc baø ñeán maø xem choã Ngöôøi ñaõ naèm,

28:7 roài mau veà noùi vôùi moân ñeä Ngöôøi nhö theá naøy: Ngöôøi ñaõ choãi daäy töø coõi cheát, vaø kìa Ngöôøi ñi Ga-li-leâ tröôùc caùc oâng. ÔÛ ñoù, caùc oâng seõ ñöôïc thaáy Ngöôøi. Ñaáy, toâi xin noùi cho caùc baø hay".

28:8 Caùc baø voäi vaõ rôøi khoûi moä, tuy sôï haõi nhöng cuõng raát ñoãi vui möøng, chaïy veà baùo tin cho moân ñeä Ñöùc Gieâ-su hay.

Ñöùc Gieâ-su hieän ra vôùi caùc phuï nöõ

28:9 Vaø kìa Ñöùc Gieâ-su ñoùn gaëp caùc baø vaø noùi: "Chaøo chò em!" Caùc baø tieán laïi gaàn Ngöôøi, oâm laáy chaân, vaø baùi laïy Ngöôøi.

28:10 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi caùc baø: "Chò em ñöøng sôï! Veà baùo cho anh em cuûa Thaày ñeå hoï ñeán Ga-li-leâ. Hoï seõ ñöôïc thaáy Thaày ôû ñoù".

Caùc thöôïng teá löøa ñaûo

28:11 Caùc baø ñang ñi, thì kìa maáy ngöôøi trong ñoäi lính canh moà vaøo thaønh baùo cho caùc thöôïng teá bieát moïi vieäc ñaõ xaûy ra.

28:12 Caùc thöôïng teá lieàn hoïp vôùi caùc kyø muïc; sau khi baøn baïc, hoï cho lính moät soá tieàn lôùn,

28:13 vaø baûo: "Caùc anh haõy noùi nhö theá naøy: Ban ñeâm ñang luùc chuùng toâi nguû, caùc moân ñeä cuûa haén ñaõ ñeán laáy troäm haén ñi.

28:14 Neáu söï vieäc naøy ñeán tai quan toång traán, chính chuùng toâi seõ daøn xeáp vôùi quan vaø lo cho caùc anh ñöôïc voâ söï".

28:15 Lính ñaõ nhaän tieàn vaø laøm theo lôøi hoï daïy. Caâu chuyeän naøy ñöôïc phoå bieán giöõa ngöôøi Do-thaùi cho ñeán ngaøy nay.

Ñöùc Gieâ-su hieän ra taïi Ga-li-leâ,vaø sai moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân

28:16 Möôøi moät moân ñeäñi tôùi mieàn Ga-li-leâ,ñeán ngoïn nuùi Ñöùc Gieâ-su ñaõ truyeàn cho caùc oâng ñeán.

28:17 Khi thaáy Ngöôøi, caùc oâng baùi laïy,nhöng coù maáy oâng laïi hoaøi nghi.

28:18 Ñöùc Gieâ-su ñeán gaàn, noùi vôùi caùc oâng: "Thaày ñaõ ñöôïc trao toaøn quyeàn treân trôøi döôùi ñaát.

28:19 Vaäy anh em haõy ñi vaø laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä, laøm pheùp röûa cho hoï nhaân danh Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn,

28:20 daïy baûo hoï tuaân giöõ nhöõng ñieàu Thaày ñaõ truyeàn cho anh em. Vaø ñaây, Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá".

 

MUÏC LUÏC

 

I. GIAÙNG SINH VAØ THÔØI THÔ AÁU CUÛA ÑÖÙC GIEÂ-SU

Gia phaû Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ

Truyeàn tin cho oâng Giu-se

Caùc nhaø chieâm tinh ñeán baùi laïy Ñöùc Gieâ-su Haøi Nhi

Ñöùc Gieâ-su troán sang Ai-caäp vaø caùc anh haøi bò gieát

Töø Ai-caäp veà ñaát Ít-ra-en

II. COÂNG BOÁ NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

OÂng Gio-an Taåy Giaû rao giaûng

Ñöùc Gieâ-su chòu pheùp röûa

Ñöùc Gieâ-su chòu caùm doã

Ñöùc Gieâ-su laùnh qua mieàn Ga-li-leâ

Ñöùc Gieâ-su keâu goïi boán moân ñeä ñaàu tieân

Ñöùc Gieâ-su giaûng daïy vaø chöõa beänh

2. Baøi giaûng treân nuùi

Taùm moái Phuùc

Muoái cho ñôøi vaø aùnh saùng cho traàn gian

Ñöùc Gieâ-su kieän toaøn Luaät Moâ-seâ

Ñöùc coâng chính cuûa ngöôøi moân ñeä

Ñöøng giaän gheùt

Chôù ngoaïi tình

Ñöøng ly dò

Ñöøng theà thoát

Chôù traû thuø

Phaûi yeâu keû thuø

Boá thí caùch kín ñaùo

Caàu nguyeän nôi kín ñaùo

Kinh "Laïy Cha"

AÊn chay caùch kín ñaùo

Cuûa caûi treân trôøi

Ñeøn cuûa thaân theå

Khoâng theå vöøa laøm toâi Thieân Chuùa vöøa laøm toâi tieàn cuûa

Tin töôûng vaøo Chuùa quan phoøng

Ñöøng xeùt ñoaùn

Ñöøng quaêng cuûa thaùnh cho choù

Cöù xin thì seõ ñöôïc

Khuoân vaøng thöôùc ngoïc

Hai con ñöôøng

Caây naøo traùi aáy

Moân ñeä chaân chính

Caùch giaûng daïy cuûa Ñöùc Gieâ-su

III. RAO GIAÛNG NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi bò phong huûi

Ñöùc Gieâ-su chöõa ñaày tôù cuûa moät ñaïi ñoäi tröôûng

Ñöùc Gieâ-su chöõa baø meï vôï oâng Pheâ-roâ

Ñöùc Gieâ-su chöõa laønh moïi keû oám ñau

Ngöôøi moân ñeä phaûi boû moïi söï

Ñöùc Gieâ-su deïp yeân bieån ñoäng

Hai ngöôøi bò quyû aùm

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi baïi lieät

Ñöùc Gieâ-su keâu goïi oâng Maùt-theâu

Ñöùc Gieâ-su duøng böõa vôùi nhöõng ngöôøi toäi loãi

Tranh luaän veà vieäc aên chay

Nhöng khi tôùi ngaøy chaøng reå ñaõ bò ñem ñi, baáy giôø hoï môùi aên chay.

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi ñaøn baø bò baêng huyeát vaø cho con gaùi moät kyø muïc soáng laïi

Ñöùc Gieâ-su chöõa hai ngöôøi muø

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi caâm bò quyû aùm

Ñöùc Gieâ-su thöông daân chuùng laàm than

2. Baøi giaûng veà söù meänh truyeàn giaùo

Ñöùc Gieâ-su sai möôøi hai Toâng Ñoà ñi giaûng

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo nhöõng cuoäc baùch haïi

Haõy noùi giöõa ban ngaøy, ñöøng coù sôï

Ñöùc Gieâ-su ñeán ñeå gaây chia reõ

Töø boû mình ñeå theo Ñöùc Gieâ-su

Ai tieáp ñoùn anh em laø tieáp ñoùn Thaày

IV. MAÀU NHIEÄM NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

Nhaäp ñeà

Caâu hoûi cuûa thaùnh Gio-an Taåy Giaû vaø caâu traû lôøi cuûa Ñöùc Gieâ-su

Ñöùc Gieâ-su phaùn ñoaùn veà theá heä cuûa Ngöôøi

Khoán cho nhöõng thaønh ñaõ chöùng kieán caùc pheùp laï maø khoâng saùm hoái

Chuùa Cha vaø Ngöôøi Con

Haõy mang laáy aùch cuûa toâi

Moân ñeä böùt luùa aên ngaøy sa-baùt

Ñöùc Gieâ-su chöõa ngöôøi bò baïi tay ngaøy sa-baùt

Ñöùc Gieâ-su, ngöôøi Toâi Trung cuûa Thieân Chuùa

Ñöùc Gieâ-su vaø quyû vöông Beâ-en-deâ-bun

Loøng coù ñaày, mieäng môùi noùi ra

Daáu laï ngoân söù Gioâ-na

Quyû phaûn coâng

Ai thuoäc gia ñình cuûa Ñöùc Gieâ-su?

2. Baøi giaûng baèng duï ngoân

Nhaäp ñeà

Duï ngoân ngöôøi gieo gioáng

Taïi sao Ñöùc Gieâ-su duøng duï ngoân maø noùi?

Giaûi nghóa duï ngoân ngöôøi gieo gioáng

Duï ngoân coû luøng

Duï ngoân haït caûi

Duï ngoân men trong boät

Taïi sao Ñöùc Gieâ-su duøng duï ngoân maø noùi?

Giaûi nghóa duï ngoân coû luøng

Duï ngoân kho baùu vaø ngoïc quyù

Duï ngoân chieác löôùi

Keát thuùc

V. GIAÙO HOÄI, BÖÔÙC ÑAÀU CUÛA NÖÔÙC TRÔØI

1. Phaàn kyù thuaät

Ñöùc Gieâ-su veà thaêm Na-da-reùt

Vua Heâ-roâ-ñeâ vaø Ñöùc Gieâ-su

OÂng Gio-an Taåy Giaû bò cheùm ñaàu

Ñöùc Gieâ-su hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù nhaát

Ñöùc Gieâ-su ñi treân maët nöôùc

Ñöùc Gieâ-su chöõa nhieàu ngöôøi ñau oám taïi Ghen-neâ-xa-reùt

Tranh luaän veà truyeàn thoáng

Caùi gì laøm cho con ngöôøi ra oâ ueá?

Ñöùc Gieâ-su chöõa con gaùi ngöôøi ñaøn baø Ca-na-an

Ñöùc Gieâ-su chöõa nhieàu beänh nhaân taïi ven Bieån Hoà Ga-li-leâ

Ñöùc Gieâ-su hoaù baùnh ra nhieàu laàn thöù hai

Ngöôøi Do-thaùi ñoøi daáu laï töø trôøi

Men Pha-ri-seâu vaø Xa-ñoác

OÂng Pheâ-roâ tuyeân xöng Ñöùc Gieâ-su laø Con Thieân Chuùa

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo cuoäc Thöông Khoù laàn thöù nhaát

Ñieàu kieän phaûi coù ñeå theo Ñöùc Gieâ-su

Ñöùc Gieâ-su bieán ñoåi hình daïng

Caâu hoûi veà ngoân söù EÂ-li-a

Ñöùc Gieâ-su chöõa ñöùa treû bò kinh phong

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo cuoäc Thöông Khoù laàn thöù hai

Ñöùc Gieâ-su vaø oâng Pheâ-roâ noäp thueá

Ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi?

Ñöøng laøm côù cho ngöôøi ta sa ngaõ

Con chieân laïc

Söûa loãi anh em

Hieäp lôøi caàu nguyeän

Anh em tha thöù cho nhau

Duï ngoân teân maéc nôï khoâng bieát thöông xoùt

VI. NÖÔÙC TRÔØI: TRIEÀU ÑAÏI THIEÂN CHUÙA ÑAÕ ÑEÁN GAÀN

1. Phaàn kyù thuaät

Caâu hoûi veà vieäc ly dò

Töï nguyeän soáng khieát tònh

Ñöùc Gieâ-su vaø treû em

Ngöôøi thanh nieân coù nhieàu cuûa caûi

Ngöôøi giaøu coù khoù vaøo Nöôùc Trôøi

Phaàn thöôûng daønh cho ai boû moïi söï maø theo Ñöùc Gieâ-su

Duï ngoân thôï laøm vöôøn nho

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo cuoäc Thöông Khoù laàn thöù ba

Baø meï cuûa hai ngöôøi con oâng Deâ-beâ-ñeâ

Ai laøm lôùn phaûi phuïc vuï

Ñöùc Gieâ-su chöõa hai ngöôøi muø taïi Gieâ-ri-khoâ

Ñöùc Gieâ-su vaøo Gieâ-ru-sa-lem vôùi tö caùch laø Ñaáng Meâ-si-a

Ñöùc Gieâ-su ñuoåi nhöõng ngöôøi ñang mua baùn trong Ñeàn Thôø

Caây vaû khoâng ra traùi

Caâu hoûi veà quyeàn bính cuûa Ñöùc Gieâ-su

Duï ngoân hai ngöôøi con

Duï ngoân nhöõng taù ñieàn saùt nhaân

Duï ngoân tieäc cöôùi

Noäp thueá cho Xeâ-da

Keû cheát soáng laïi

Ñieàu raên troïng nhaát

Ñöùc Ki-toâ laø Con vaø cuõng laø Chuùa cuûa vua Ña-vít

Caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu giaû hình

Ñöùc Gieâ-su khieån traùch caùc kinh sö vaø ngöôøi Pha-ri-seâu

Toäi aùc vaø hình phaït

Ñöùc Gieâ-su thöông tieác thaønh Gieâ-ru-sa-lem

Nhaäp ñeà

Nhöõng côn ñau ñôùn khôûi ñaàu

Côn gian nan khoán khoå taïi Gieâ-ru-sa-lem

Cuoäc quang laâm cuûa Con Ngöôøi

Hieän töôïng cuûa ngaøy Quang Laâm

Thí duï caây vaû

Phaûi canh thöùc vaø saün saøng

Duï ngoân ngöôøi ñaày tôù trung tín

Duï ngoân möôøi trinh nöõ

Duï ngoân nhöõng neùn baïc

Cuoäc Phaùn Xeùt chung

VIII. THÖÔNG KHOÙ VAØ PHUÏC SINH

AÂm möu haïi Ñöùc Gieâ-su

Ñöùc Gieâ-su ñöôïc xöùc daàu thôm taïi Beâ-ta-ni-a

Giu-ña noäp Ñöùc Gieâ-su

Chuaån bò aên leã Vöôït Qua

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo Giu-ña seõ noäp Thaày

Ñöùc Gieâ-su laäp pheùp Thaùnh Theå

Ñöùc Gieâ-su tieân baùo thaùnh Pheâ-roâ seõ choái Thaày

Ñöùc Gieâ-su caàu nguyeän taïi vöôøn Gheát-seâ-ma-ni

Ñöùc Gieâ-su bò baét

Ñöùc Gieâ-su ra tröôùc Thöôïng Hoäi Ñoàng

Thaùnh Pheâ-roâ choái Thaày

Ñöùc Gieâ-su bò giaûi ñeán toång traán Phi-la-toâ

Giu-ña ñi thaét coå

Ñöùc Gieâ-su ra tröôùc toaø toång traán Phi-la-toâ

Ñöùc Gieâ-su phaûi ñoäi voøng gai

Ñöùc Gieâ-su chòu ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù

Ñöùc Gieâ-su bò nhuïc maï

Ñöùc Gieâ-su truùt linh hoàn

Mai taùng Ñöùc Gieâ-su

Lính canh moà

Ngoâi moä troáng

Ñöùc Gieâ-su hieän ra vôùi caùc phuï nöõ

Caùc thöôïng teá löøa ñaûo

Ñöùc Gieâ-su hieän ra taïi Ga-li-leâ,vaø sai moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân