Đánh chữ  vào khung màu xám để tìm Đề Mục
bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp (+ tiếng Anh)
- Thiên Chúa: 1Yn 1,5 1Tm 6,16 Yc 1,17 1P 2,9 Kh 21,23-24;22,5
- Đức Kitô: Yn 1,4-9; 3,19; 8,12; 9,5; 12,35-36.46 Mt 4,16 Lc 1,78-79;2,32
- Kitô hữu: Mt 5,14-16 Ep 5,8 Ph 2,15 1Th 5,5 Lc 16,8 Yn 12,36
- Tinh thần: Mt 6,22-23 Lc 11,34-36
- Xt. Mù Quáng, Cứng Lòng
- cách chung: Mt 6,19-20; 24,43
- Yuđa: Yn 12,6
- cấm: Mt 19,18 Rm 13,9 1C 6,10 Ep 4,28
- ngày của Chúa đến như kẻ trộm: 1Th 5,2.4 2P3,10 Kh 3,3; 16,15
- tính cách:  Mt 6,16-18
- sức mạnh  Mt 17,21 Mc 9,29
- gương mẫu  Mt 4,2  Lc 2,37  Mt 9,14-15  Lc 18,12 
 Cv 13,2; 14,23  2C 6,5; 11,27  Mt 6,16-18;  17,21 
 Mc 9,29  Mt 4,2  Lc 2,37  Mt 9,14-15  Lc 18,12 
 Cv 13,2; 14,23  2C 6,5;  11, 27
- lời mời gọi của Thiên Chúa  Rm 2,4  Cv 17,30  2P 3,9
- lời mời gọi của Đức Giêsu  Mt 4,17  Lc 5,32
- lời mời gọi của Yoan Tẩy giả  Mt 3,2  Cv 13,24; 19,4
- lời mời gọi của Yona  Mt 12,41
- lời mời gọi của các tông đồ  Mc 6,12  
 Cv 2,38;  3,19;  8,22;  20,21; 26,20  Hr 6,1
- cần thiết  Lc 13,2-5
- tính chất  Mt 3,8  Lc 3,10-14; 19,8  Cv 26,20
- chấp nhận và từ chối  Mt 11,20-21; 21,31-32; 26,75
  Lc 3,10.14; 13,34-35; 19,8-10.41-44;  23,39-43 
 Cv 2, 37. 38. 41
- kết quả: 	* nhận biết chân lý  2Tm 2,25
	*  Thánh linh  Cv 2,38
	* thiên đàng vui mừng  Lc 15,7-10
	* tha tội  Cv 2,38;  3,19;  5,31  1Yn 1,9
	* sự sống  Cv 11,18
- phép Rửa thống hối  Mc 1,4  Cv 13,24;  19, 4
- hối hận của Yuđa  Mt 27,3-5
- vô phương hối cải  Hr 6,6
- Xt. Trở lại 
- Yn 10,1-18;  15,1-8;  16,25.29
- Xt. Dụ ngôn
- chế độ ân sủng  Yn 1,17  Rm 6,14 
  Ga 5,4
- của Thiên Chúa ban:  Rm 3,24;  11,5,6  Ep 2,5 
 Cv 15,11 Rm 5,15-21;  6,23  1C 15,10  Ph 1,29 
  Tt 2,11;  3,6-7 
- hiện sủng  Rm 15,30-31  2C 1,10  2Th 3,1-2
  2Tm 3,11;  4,17-18
- ơn đầy đủ  1C 10,13  2C 12,9  2Th 3,3
  1Yn 5,3-4  2P 2,9  Kh 3,10
- Ghehenna  Mt 5,22.29-30;  10,28;  18,9;  
23,15.33  Mc 9,43.47  Lc 12,5 
- Lửa âm phủ   Mt 3,12;  13,42.50;  18,8; 
25,41  Mc 9,43-48  Lc 16, 23-26  
2Th 1,7-9  Hr 10, 27-31   Kh 20,10.14-15;  21,8 
- sinh diêm Kh 14,10;  19,20;  20,10;  21,8
- tối tăm  Mt 8,12;22,  13;25,30
- sâu bọ  Mc 9,48
- nghiến răng  Mt 8,12;  13,42.50;  22,13; 
24,51;  25,30   Lc 13,28
- xa khỏi mặt Thiên Chúa   2Th 1,9
- đời đời   Mt 3,12;   18,8;  25,41.46 
Mc 9,43.48   2Th 1,9    Kh 14,11;20,10
- Đức Kitô xuống âm phủ  Rm 10,6-7
Ep 4,8-9   1P 3,19-20
- Xt. Hoả ngục
- hiện hữu  - hiện hữu  Mt 13,16-17;  28,19 
Yn 14,16.26; 15,26   Cv 2,33  
Hr 10,29-30  1P 1,2  Rm 8,11  1C 12,4-6 
2C 13,13 Ep 2,18.22 1Yn 5,7? 
- nhiệm sinh Yn 8,42; 16,13-15
- sứ mệnh:
  * Chúa Con Yn 3,16-17; 6,57; 8,16.42 ...
  * Thánh Linh Yn 14,26; 15, 26; 16,7
- tương tại Yn 10,30-38; 14,10 1C 2, 10-11
- bài ca bác ái:1 C 13 
- bài giảng bác ái: Xx. Quyên góp
- Xt. Tình Yêu TC, Đức Kitô, Kẻ Thù, Cận nhân
- cần thiết:  Mt 10,34-36   Cv 14,22  1Th 3,3-4 
 2Tm 3,12  1P 4,12-13
- theo chân Thầy chí thánh: Mt 10,24-25 Yn 15,18-21
-không thể tránh được: Mt 10,17-23; 23,34-36 Mc 10,30 Yn 16,1-4 Cv 4,3; 5,18; 5,40-41; 7,54-60; 8,1-2; 9,2; Cv 12,1-4; 13,50 ... 1C 4,11-13 2C 4,8-1; 6,4-10; Cv 11,23-27 Hr 10,32-34
- chấp nhận với can đảm và vui vẻ: Mt 5,12; 10,28-31 Cv 5,41 Rm 5,3; 8,35-37 2C 7,4 Co 1,24 Hr 10,34
- cầu cho kẻ ngược đãi mình Mt 5,44 Lc 23,33 Cv 7,60
- chúc lành cho kẻ ngược đãi mình: Rm 12,14 1C 4,12
- phần thưởng cho kẻ bị ngược đãi: Mt 5,10-12; 10,32-33 Rm 5,3-5; 8,17 2C 4,17-18 2Tm 2,11-12 Yc 1,2-4 1P 4,13 Kh 7,13-17
Mt 5,42; 19,21; 25,35-40 
 Lc 3,11; 6,38; 11,41; 12,33; 19,8 
 Yn 13,29  Cv 20,35  2C 8,1-5,8-15;  9,6-11 
 Ep 4,28  Yc 2,14-16  1Yn 3,17 
- tinh thần: Mt 10,34, 11,12
- bạo động thể lý: Mt 26,52  Yn 18,11
Xt. Báo Thù, (không) Chống Trả
- cấm báo thù  Mt 5,38-39.44  Rm 12,17.19-21 
 1Th 5,15  1P 3, 9
- gương Chúa Giêsu:  Mt 26,52  Yn 18,11 
  Lc 23,34;9,53-55  1P 2,23
- Xt. Thương Yêu Kẻ Thù,  Tha thứ,  
 (không) Chống trả
- cần thiết:  Mt 10,34-36  Cv 14,22  1Th 3,3-4 
2Tm 3,12  1P 4,12-13
- theo chân Thầy chí thánh: Mt 10,24-25 Yn 15,18-21
-không thể tránh được: Mt 10,17-23; 23,34-36 Mc 10,30 Yn 16,1-4 Cv 4,3; 5,18; 5,40-41; 7,54-60; 8,1-2; 9,2; Cv 12,1-4; 13,50 ... 1C 4,11-13 2C 4,8-1; 6,4-10; Cv 11,23-27 Hr 10,32-34
- chấp nhận với can đảm và vui vẻ: Mt 5,12; 10,28-31 Cv 5,41 Rm 5,3; 8,35-37 2C 7,4 Co 1,24 Hr 10,34
- cầu cho kẻ ngược đãi mình Mt 5,44 Lc 23,33 Cv 7,60
- chúc lành cho kẻ ngược đãi mình: Rm 12,14 1C 4,12
- phần thưởng cho kẻ bị ngược đãi: Mt 5,10-12; 10,32-33 Rm 5,3-5; 8,17 2C 4,17-18 2Tm 2,11-12 Yc 1,2-4 1P 4,13 Kh 7,13-17
- noi gương Thiên Chúa  Mt 5,45-48 
 Yn 17,21-22  Ep 5,1  1P 1,15-16  1Yn 1,7
- noi gương Đức Kitô:  Mt 20,26-28  Lc 22,26-27 
 Yn 13,12-16.34; 15,12  Rm 8,29; 15,2-3 
 1C 11,1  2C 8,8-9  Ga 4,19  Ep 5,2 
 Ph 2,5 1 Th 1,6  Hr 12,1-3  1P 2,20-21; 
 4,1 1Yn 2,6 
- các vị thủ lãnh  1C 4,16;  11,1  1Th 1,6 
 2Th 3,7-9 Hr 13,7
- luân lý: Lc 16,8-11;  18,6.11  1C 6,6-9 
 2C 7,2.12  Ga 4,12  Co 3,25
- tôn giáo: Mt 5,45  Lc 13,27  Yn 7,18  
 Cv 1,18;8,23 ... 
 1C 6,1  1P 3,18  2P 2,9
- Rm 1,29;13,13  1C 1,11;3,3 
 2C 12,20  Ga 5,20  Ph 1,15  
 1Tm 6,4  Tt3,9 
- của Ađam: Rm 5,19
- Bất phục tùng Thiên Chúa: Rm 11,30-31  Tt 1,16;3,3
- Bất phục tùng Tin Mừng: Rm 16,10  2Th 1,8 
 1P 2,8; 3,1;  4,17  Xt. Vô Tín
- Bất phục tùng Chân lý:  Rm 2,8  Ep 2,2
- Bất phục tùng các tông đồ:  2Th 3,14
- Bất phục tùng cha mẹ:  Mt 21,28-31  Rm 1,30  2Tm 3,2
- tiệc Thánh Thể: Cv 2, 42.46;   20,7.11 
 1C 10,16
- cần thiết: Mt 10, 22;24,13  Lc 9,62 
 Cv 11,23; 13,43; 14,22  2P 2,20-22 
 1Yn 2,24 Kh
- có thể được nhờ ân sủng Chúa: 1C 1,8-9; 10,13 
 1Th 5,23-24  2Th 3,3  Hr 10,23  1P 5,10		
- ơn thưởng kiên trì:  Mt 10,22; 24,13 
 2Tm 4,6-8  Kh 2,26-28;  22,11-12
- Xt. Kiên Trì
- Thiên Chúa : 
	* bổn phận và hiệu quả  Rm 14,6  1C 10,30 
  2C 1,11; 4,15;9,11.12  Ep 5,4 Ph 4,6  Co 1,12; 2,7;3,15-17 
  1Tm 2,1; 4,3-4 
	* gương mẫu - Giêsu  Mt 15,36; 26,27 
			Yn 11,41  1C 11,24
		    - Phaolô  Rm 1,8  1C 1,4
		             Ph 1,3 1Th 3,9 ... 	
		    - thiên quốc  Kh 4,9; 7,12; 11,17
- Đức Giêsu  Lc 17,16
- tha nhân  Rm 16,4
- Xt. Ca vãn
- của Thiên Chúa: Lc 2, 14  Cv 10,36  
 Rm 15,33; 16,20  
 2C 13,11  
 Ph 4,7.9   Hr 13,20
- của Đức Kitô: Yn 14,27  Mt 10,34-35  
 Yn 16,33 &  Co 3,15  2Th 3,16
- với Chúa: Rm 5,1 
- Bình an trong tâm hồn: Ph 4,7 Co 3,15
- Bình an với anh em: Mc 9,50 Rm 14,19 2C 13,11 Ep 4,23 1Th 5,13 2Tm 2, 22
- Bình an giữa cộng đoàn: Ep 2, 14-18
- Bình an giả tạo: Mt 10, 24 Yn 14, 27
- bắt buộc: Lc 3,11; 11,41; 12,33;  14,13-14 
 Rm 12,13.20  Ep 4,28  1Tm 6,17-18 
 Hr 13,16  Yc 1,27;2,15-16  1Yn 3,17

- tính cách: Mt 6,2-4;10,40-42 Rm 12,8 1C 13,3 2C 8,2;9,6-9
- gương mẫu: Mc 12,41-44 Lc 19,8 Cv 2,45; 4,34-37; 9, 36-39; 10,2; 11,29-30; 20,35 2C 8-9 Ga 2,10
- phần thưởng: Mt 6,4; 10,42; 19,21; 25,34 Lc 11,41; 14,14; 16,9 Cv 20,35 2C 9,10 1Tm 6,19
- Xt. Cho, Quyên góp
- nơi C. Giêsu và môn đệ: Mt 17,23; 26,22.37 
 Lc 22,45;24,17  Yn 16,6.20.22; 21,17  
 Rm 9,2  2C 6,10  Ph 2,27 
- khía cạnh tích cực:  2C 7,8-11  Hr 12,11  Yc 4,9
- Khía cạnh tiêu cực:  Mt 19,22; 6,16  
 2C 2,7  1Th 4,13  Ep 4,30
- Cv 8,9-24
- của C. Giêsu:  Mt 9,10-11; 15,2 
 Lc 7,36; 11,37-38;  14,1;  15,2
- bánh hóa nhiều:  Mt 14,14-21  Yn 6,3-13.23 
 Mt 15,32-37
- bữa tiệc ly:  Mt 26,26-29  Mc 14,22-25 
 Lc 22,15-20  1C 11,23-25
- sau phục sinh:  Lc 24, 30-31.41-42  Yn 21,5.9-13
- nơi các tín hữu đầu tiên tham dự: Cv 2,46 (Xt. Bẻ bánh)
- cánh chung:  Kh 3,20-21
- Xt. Chúc lành (bữa ăn)
- Của các Thiên Thần: Lc 2,14
- Vào thành Yêrusalem:  Mt 21,9
- Trong đời sống Kitô hữu và phụng vụ:  1C 14,26 
 Ep 5,19  Co 3,16  1C 13  1Tm 3,16 
 Ph 2,6-11  Ep 1,3-14; 5,14  Co 1,15-20 
- Ca vãn trên trời :  Kh 4,11; 5,9.12.13; 
 11,15.17-18; 
 Kh 12,10-12; 14,3; 15,3-4; 19,1-8
- Xt. Tụng Ca
- Đức Kitô:  Mt 4,1-11
- nguồn gốc:  Mt 6,13; 26,41  1C 10,13  Ga 6,1
  * do Chúa:  Mt 6,13; 26,41  1C 10,13  Ga 6,1
  * không do Chúa: Yc 1,13
  * do đam mê:  Rm 7,14-25  Yc 1,14-15
  * do ma quỷ:  Lc 22,3.31  Yn 13,2.27 
   1C 7,5   2C 2,11;  11,3  Ep 6,11-12 
   1Th 3,5  Cv 5,3  Yc 4,7  1P 5,8 
- có thể vượt thắng:  Lc 22,32  1C 10,13  Yc 4,7
- đừng thử thách Thiên Chúa:  Mt 4,7  Cv 5,9; 15,10 
  1C 10,9  Hr 3,9
- xt. Thử thách 
- Thiên Chúa :
	* bổn phận và hiệu quả  Rm 14,6  1C 10,30 
            2C 1,11; 4,15; 9,11.12
            Ep 5,4  Ph 4,6  Co 1,12; 2,7; 3,15-17 
	   1Tm 2,1;4,3-4 
	* gương mẫu: - Giêsu  Mt 15,36; 26,27  Yn 11,41  1C 11,24
		    - Phaolô  Rm 1,8  1C 1,4  Ph 1,3  1Th 3,9 ...
		    - thiên quốc  Kh 4,9; 7,12; 11,17
- Đức Giêsu  Lc 17,16
- tha nhân  Rm 16,4
- Xt. Ca vãn
- của người trên:  Cv 20,31 1C 4,14  1Th 5,12
1Tm 5,20  2Tm 4,2  Tt 1,13; 2,15;  3,10
- Cảnh cáo huynh đệ:  Mt 13,15  Lc 17,3-4
 Ga 6,1  Rm 15,14  Co 3,16  1Th 5,14  2Th 3,15 
 Yc 5,19-20 
- Mt 6,33  Lc 10,41-42  Mt 16,25-26  Rm 8,32 
 1C 1,24  1C 1,30  Cv 4,12  Co 2,3.9-10-17 
 Ep 3,19 
- bắt buộc phải cầu nguyện:  Mt 7,7-11 
 Lc 21,36  Rm 12,12  Ep 6,18  Ph 4,6  Co 4,2-3 
 1Th 5,17.25  2Th 3.1  1Tm 2,1 
- tính cách: * ý ngay lành  Mt 5,23-24  Mc 11,25-26 
           Yn 15, 7.16  1Yn 3,21-22
	 * với lòng tin  Mc 11,24  Yc 1,5-8
	 * với lòng khiêm nhượng  Lc 18,9-14
	 * ý hướng trong sạch  Yc 4,3
	 * bền đỗ trong khi cầu nguyện  Lc 11,5-8;  18,1
	 * nơi kín đáo  Mt 6,6
	 * với lòng đơn sơ  Mt 6,7-8
	 * tinh thần cộng đoàn:  Mt 18,19-20
	 * nhân danh tên Giêsu  Yn 16, 23-24.26-27
- hiệu lực lời cầu nguyện:  Mt 7,7-11; 18,19-20; 21,21-22 
 Mc 9,29  Lc 11,8; 18,1..;  Yn 14,13; 15,7; 16,23 
 Ph 1,19  Rm 15,30-31  2G 1,11  Co 4,12 
 Yc 5,13-18  1P 3,12  1Yn 5,14-15 
- theo gương Chúa Giêsu:  Mt 14,23; 26,36-44 
 Mc 1,35  Lc 3,21;  5,16;  6,12; 9,18; 11,1;  22,32.40.44;  23,34 
- Lời cầu nguyện của Chúa Kitô:  Mt 6,9-13  Lc 11,2-4
- bản chất và đối tượng:  Cv 23,6;24,15  Rm 5,2-5; 8,19.20.24; 15, 4.13 
 1C 13,13; 15,19  Ga 5,5  Co 1,5.27  
 1Th 1,3; 5,8  2Th 2,16  1Tm 1,1; 4,10; 6,17 
 Tt 1,2; 2,13; 3,7  Hr 6,18; 7,19; 11,1 
- tính cách * tuyệt đối:  Rm 4,18
	* linh hoạt:  2C 3,12  1Yn 3,3
	* kiên trì:  Rm 8,25  Hr 3,6; 6,11
	* không lay chuyển:  Co 1,23  Hr 10,23
	* vui mừng:  Rm 12,12
	* luôn thăng tiến:  Rm 15, 13
- Mt 5, 4-6; 19,19;  21,28-31  2C 12,14 
 Ep 6, 1-4  Co 3,20  Co 3,21  Tt 2,4 
- trước mặt nước Trời:  Mt 4,21-22; 8, 21-22; 
 Mt 10,35-37 
 Lc 14,26;18,29
- vào ngày thế mạt:  Mt 10,21  Mc 13,12
- nơi lương dân:  Rm 1,30  2Tm 3,2
- tính cách:  Mt 6,16-18
- sức mạnh  Mt 17,21 Mc 9,29
- gương mẫu  Mt 4,2  Lc 2,37  Mt 9,14-15  Lc 18,12 
 Cv 13,2; 14,23  2C 6,5; 11,27  Mt 6,16-18;  17,21 
 Mc 9,29  Mt 4,2  Lc 2,37  Mt 9,14-15  Lc 18,12 
 Cv 13,2; 14,23  2C 6,5;  11, 27
- thiếu lòng thương xót  Mt 18,28-30; 25,41-46 
  Lc 10,31-32; 16,19-21  Rm 1,30-31  Yc 2,3
- của Thiên Chúa  Mt 18,27  Lc 6,36; 10,33; 15,20  Rm 12,1 
  2C 1,3  Yc 5,11
- của Đức Giêsu  Mt 9,36; 11,28.30; 14,14; 15,32  Mc 1,41; 6,34 
  Lc 7,13; 19,41-44; 23,27-31  Yn 8,10-11; 11,33-36  Hr 4,15; 5,2
- của Kitô hữu  Mt 5,7  Lc 6,36  Rm 12,8.15  Ph 2,1 
  Co 3,12  1P 3,8  Yđ 22-23
- Xt. Lân tuất, Tha thứ, Thương xót
- Ngôi lời Nhập thể, 
	* tràn đầy chân lý:  Yn 1,14
	* là chính chân lý:  Yn 14,6 ;
	* Đấng làm chứng cho chân lý: Yn 18,37-38
	* nhờ vào Lời chân lý:  Yn 8,45-46; 17,7 
		Ep 1,13  Co 1,5  2Tm 2,15  Yc 1,18; 
	* thông truyền cho nhân loại: Yn 1,17
	* cho những ai chấp nhận sự thật:  1Tm 2,4 2Th 2, 10-12
	* để ban cho quyền tự do:  Yn 8,32-36
- Thần Chân Lý:  Yn 14,17; 15,26
	* dạy bảo chân lý rõ ràng hơn: Yn 14,26;  16,12-13
- Giáo hội: cột trụ & nền móng cho chân Lý:  1, Tm 3,15
- thuộc về chân lý:  Yn 16,37
- thực hành chân lý : Yn 3,21  1Yn 1,6
- thờ phượng trong chân lý:  Yn 4,23-24
- ngang lưng thắt đai chân Lý:  Ep 6,14
- là luật tự nhiên  Hr 9,27; 2,15
- nguồn gốc sự chết  Rm 5,12-21  1C 15,21 	
- cái chết thể lý  Mt 10,21; 15,4;  16,28  Yn 11,4 ...
- cái chết thiêng liêng  Yn 5,24  Rm 6,16.21;  7,5.10-24 
 2C 2,16  Yc 1,15  1Yn 3,14; 5,16		
- cá nhân  Lc 12, 16-21  Yc 4,13-14  xt. Quang lâm
- hủy diệt sự chết  2Tm 1,10  Hr 2,14-15  1C 15,26.51-55 
 Kh 20,14; 21,4
- chết lần thứ hai  Kh 2,11; 20,8.14; 21,8
- Đức Giêsu đem đến chia rẽ  Lc 12,51-53  Yn 7,43; 9,16; 10,19
- nước bị chia rẽ  Mt 12,25-26
- tại Côrintô  1C 1,10;  11,18
- trong bậc vợ chồng  1C 7,32-34
- trong các cộng đoàn  Rm 16,17  Ep 4,2-3  Ph 2,2-4
- của Thiên Chúa  Rm 3,4
- của Đức Kitô  Yn 16,33  Kh 5,5; 17,14
- của kẻ mạnh  Lc 11,22
- của người Kitô hữu  Rm 8,37; 12,21  1Yn 2,13-14; 4,4; 5,4-5 
 Kh 2,7.11.17.26;  3,5.12.21;  12,11;  15,2;  21,7 
- của quyền lực xấu xa  Kh 6,2 (?);  11,7; 13,7
- Đức Giêsu: người được tuyển chọn Lc 9,35; 23,35 
Yn 1,34
- người Kitô hữu  Mt 20,16; 22,14; 24,22.24.31 
  Lc 18,7  Rm 8,33; 11,5-7  Ep 1,4
 Co 3,12  1Th 1,4  Yc 2,5  2P 1,10 
- các Tông đồ  Yn 7,70;  13,18; 15,16.19 
 Cv 1,2.24;  9,15; 15,7
- Israel  Cv 13,17  Rm 9,11;  11,28 
- Xt. Gọi (ơn), Tiền định
- Chối bỏ đức tin  1Tm 5,8  Kh 2,13
- Chối bỏ Đức Kitô  Mt 26,31-35.69-75; 10,33 
 Mc 8,38  Lc 9, 26; 12,9  Cv 3,13-14 
 2Tm 2,12-13  Hr 6,6; 10,26-31 
 2P 2,1 1 Yn 2,22-23 
- Chối bỏ Tên Giêsu  Kh 3,8
- Chối bỏ lòng đạo  2Tm 3,5
- Mt 5,39-41; 26,51-52  Lc 22,49-51  Yn 18,10-11
  Kh 13,10 
- Xt. Báo thù
- Cv 2,44-45;  4,32-37;  5,4  Hr 13,16
- Xt. Thu góp
- bởi Thiên Chúa  Mt 25,34  Lc 1,42  Cv 3,25  Ga 3,9 
 Ep 1,3  Hr 6,14
- của Thiên Chúa  Lc 1,64;  2,28;  24,53  Rm 1,25; 9,5 
 2C 1,3; 11,31  Ep 1,3  Yc 3,9  1P 1,3
- bởi Đức Kitô  Lc 24,50-51  Cv 3,26  Rm 15,29
- của Đức Kitô  Lc 13,35;  19,38  Yn 12,13
- bữa ăn  Mt 14,19;  15,36  Lc 24,30  Cv 27,35 
 Rm 14,6  1C 10,30  1Tm 4,3-5
- kẻ thù  Lc 6,28  Rm 12,14  1C 4,12  1P 3,9
- nguyên tắc  1C 7,17.20.21-24; 12,12 
 Ga 3,28  Ep 6,6-9 Co 3,11; 3,22; 4,1
- áp dụng nguyên tắc:  Ep 6,5-9  Co 3,22; 4,1 
 1Tm 6,1-2  Tt 2,9-10  Phm 8-21  1P 2,18
- “con người” cũ và mới  Rm 6,6;7,24  2C 5,17 
 Ga 6,15  Ep 2,10.15; 4,22-24  Co 3,9-10  Kh 21,5 
- Con người con người bên trong và con người bên ngoài
 Rm 7,22  2C 4,16  Ep 3,16
- Con người con người đầu tiên
 và con người cuối cùng 1C 15,45.47
- Đàn ông: “đầu” của người nữ  1C 11,3-9;  14,34-35  
 1Tm 2,11-14 
- ưa thích sự cô tịch (thanh vắng)  Mt 6,6; 14,13.23; 26,36.38-39 
  Mc 1,35.45; 6,31-32  Lc 4, 42;  5, 16;  6, 12;  9, 18.28;  22, 41 
  Yn 18, 2 ;  11, 54
- Thiên Chúa  Yn 17,25
- Đức Giêsu  Cv 3,14; 7,52  1P 3,18  1Yn 2,1.29
- là người thực thi ý Chúa  Mt 1,9;  5,45;  9,13 ...
- người có sự công chính siêu nhiên  Rm 1,17; 2,13; 5,19
- là thuộc tính của Thiên Chúa  Yn 17,25  
 Rm 3,5.25-26; 10,3  1Yn 2,29 ;
- được tỏ hiện:  Rm 1,17;  3,21.22; 4,5-6;  6,13;12,17 
 2Tm 4, 8  Xt. Công chính hoá
- của vị quan toà  Mt 16,27
- của việc làm  Lc 1,75  Mt 5,6.20;  6,1; 21,32 
 Cv 10,35;  24,25  Rm 10,5  Ph 3,6  Tt 3,5 
- cần thiết  Rm 3,9-23  Ga 2,15-16; 3,22 ...
- Thiên Chúa ban qua Đức Kitô  Rm 3,22.24.26.30; 5,9.15; 8,33 
 1C 1,30; 6,11  Ga 3,24;  2,16  Tt 3,5-7 
- không tùy thuộc việc làm  Rm 4,5-6; 11,6  Ga 2,16  Tt 3,5 ...
- do lòng tin  Rm 1,17;  3,22.26; 4,13; 5,1; 10,4.10; 11,6
- hậu quả  Rm 5,1.9.18; 6,4.12-23; 8,10.15.30  1C 6,11  Tt 3,7 ...
- nại đến việc làm  Ep 2,10  Yc 2,14-26  1C 15,58  Ph 1,11  Hr 12,11
- thành đạt  Rm 8,23-25  Ga 5,5
- Thiên Chúa công minh  Rm 2,11  Ga 2,6  Ep 6,19  Co 3,25
- Đức Giêsu công minh  Mt 22,16 	
- của người môn đệ  1Tm 5,21  Yc 2,1-9
- do việc làm  Mt 6,1;10,41; 20,8 
 Mc 9,41  Lc 6,35; 10,7  Yn 4,36  Rm 4,4  1C 3,8 
 1Tm 5,18  Kh 22,12 
- Mt 1,20-24; 12,41-42,43-45; 23,37-39 
 Lc 13,3-5.9; 16,30-31  Rm 2,5  
 Kh 2, 5.21-23;  9,20-21;  16,9-11
- mỏng giòn  Mt 6,19-20  Lc 12,16-21  1Tm 6,17  Yc 5,2-3
- nguy hiểm  Mt 6,21-24; 16,26; 19,16-26 
 1Tm 6,9  Yc 5,4-6  Lc 6,24-25
- lạm dụng  Mt 26,14-15; 27,3-10  Yn 12,4-6 
 Lc 16,19-31 Cv 5,1-11; 8,14-24  Xt. Tham lam
- xử dụng chính đáng  Lc 11,41; 12,33; 16,9; 18,22; 19,8-10 
 1Tm 6,18-19  
- Chúa Cha trong Chúa Con  Yn 14,10;  17,23
- Chúa Con trong Chúa Cha  Yn 14,20
- Cha trong Con và Con trong Cha  Yn 14,10-11; 17,21
- của Chúa Cha trong linh hồn  2C 6,16(?)  1Yn 4,12
- của linh hồn trong Chúa Cha  1Yn 2,24  Yn 17,21
- hổ tương giữa Chúa Cha và linh hồn  1Yn 4,13.15.16
- của Đức Kitô trong linh hồn  Ga 2,20  Ep 3,17  Yn 17,26
- của linh hồn trong Đức Kitô  Yn 15,4.6.7; 17,21  1Yn 2,6.24.27.28;  3,6.24
- hổ tương giữa Chúa Kitô và linh hồn  Yn 6,56; 15,5; 14,20  1Yn 3,24
- của Thánh Linh trong ta Yn  14,17  Rm 8,9.11  1C 3,16; 6,19
- của ta trong Thánh Linh  Rm 8,9
- tự ý  Mc 3,5  Cv 19,9  Rm 11,25 
 2C 3,14-16  Ep 4,18;  3,8.15;4,7
- do Thiên Chúa  Yn 12,40  Rm 9,18; 11,25
- của các tông đồ (= chậm hiểu)  Mc 6, 52 ; 8, 17
- Xt. Mù quáng
- trông chờ ơn cứu chuộc  Lc 2, 38, 24,21
- được Yoan tiền hô loan báo  Lc 1,68
- Đức Kitô thực hiện sự cứu chuộc  Mt 20,28  Rm 8,32 
 1C 1,30  2C 5,14  Ep 5,2.25  Co 1,13  1Tm 2,5  
 1P 1,18 2P 2,1 1Yn 3,16 
- cho tất cả mọi người  Mt 20,28  1Tm 2,6  2C 5,14-19  1Yn 2,2
- bằng giá Máu Chúa Kitô  Mt 20,28; 26,28  Yn 10,11.15.17-18;
 17,19  Cv 20,23  Rm 3,24-25  1C 6,20; 7,23 
 Ep 1,7  Hr 10,10.12  1P 1,2  Kh 1,5;5,9 
- khỏi tội lỗi  Mt 26,28  Yn 1,29  Kh 1,5  Rm 4,25; 5,8-9 
 1C 15,3  Tt 2,14  Hr 9,15.26
- khỏi thế gian  Ga 1,4; 6,14  1P 1,18-19  Kh 14,3-4
- khỏi lề luật  Ep 2,14
- khỏi ma quỷ  Yn 12,31  Co 2,15  1Yn 3,8  Kh 12,10-12
- được hoàn thành trên trời  Rm 8,23-24  Ga 5,5  Ep 1,14; 4,30
- do TC định liệu cho tất cả  1Tm 2-3; 4,10 
 Rm 11,32 2P 3,9 1Yn 2,2
 nhờ ân sủng và lòng lân tuất  Cv 15,11  Rm 3,24; 11,5-6 
 Ep 2,5-8  Rm 15,9  Tt 3,5
- hoàn thành do Đức Kitô  Mt 20,28  Rm 8,32  1C 1,30 
 2C 5,14  Ep 5,2.25  Xt. Cứu chuộc, Cứu thế 
- bằng vào lòng tin  Mc 16,16  Cv 16,31  Rm 1,16; 10,9 
 1C 1,21  1P 1,8-9
- được bảo đảm nhờ Kiên trì, Ơn thánh, Bền tâm, Từ bỏ : xem những chữ đó
- được kết thúc viên mãn trên trời  Rm  13,11  Ph 3,20  
 2Tm 2,10  Hr 9,28  1P 1,5
- Xt. Trời, Quê hương, Cứu chuộc, Hưởng kiến
- Thiên Chúa  Lc 1,47  1Tm 1,1;  2,3-4; 4,10 
 Tt 1,3; 2,10;3,4 Yđ 25
- Đức Giêsu  Mt 1,21  Lc 2,11  Yn 3,17; 4,42; 10,9; 12,47 
 Cv 4,12; 5,31; 13,23  Rm 5,9  Ep 5,23  Ph 3,20  1Tm 1, 15
 2Tm 1,10  Tt 1,4; 2,13; 3,6  Hr 2,10; 3,2.18 
 1Yn 4,14  Rm 10,12-13 
- Xt. Công chính hoá, Cứu chuộc, Cứu rỗi
-cửa hẹp  Mt 7,13-14  Lc 13,24
- của đức Tin  Cv 14,27
- thuận lợi cho việc Tông đồ  1C 16,9  2C 2,12  Co 4,3  Kh 3,8
- Đức Giêsu là cửa  Yn 10,7-9
- cao trọng  Mt 1,21-23  Lc 1,31  Hr 1,4  Ph 2,10-11
- quyền năng  Mt 7,22  Mc 9,39  Lc 10,17 
 Yn 14,13-14; 15,16; 16,23-24  
 Cv 3, 6.16;  4, 10;  16,18; 19,13-16
- nguồn cứu rỗi  Mt 12,21  Cv 4,12  1C 6,11  1Yn 2,12
- Xt. Giêsu
- Cv 11,26 ;  26,28  Lc 6,22  1P 4,16 
- cấm  Mt 5,32; 15,19; 19,9 
 Cv 15,20.29; 21,25  1C 5,1-13; 6,13-20; 10,8 
 2C 12,21  Ga 5,19  Ep 5,3  Co 3,5  1Th 4,3 
- hình phạt  1C 5,13; 6,9-10; 10,8.11  2C 12,21 
 Ep 5,3-5  Co 3,5-6  1Th 4,3-8  1Tm 1,9-10 
 Hr 12,16-17; 13,4 Kh 21, 8;22,15 
- tha thứ  Mt 21,31-32  Lc 7,36-50; 8,2 (?)  
 Hr 11,31  Yc 2,25
- bất trung với Thiên Chúa  Yn 8,41  
 Kh 2,14.20-21; 9,21; 14,8; 
 17,2.4;  18,3-9; 19,2
- Babylon  Kh 17,1-6; 19,2  1P 5,13 
- Xt. Ngoại tình
- Lời kêu gọi  Mt 8,11; 21,43; 28,19 
 Mc 16,15  Lc 2,32  Yn 10,16; 11,52 
 Rm 9,23-24; 10,12; 11,11-32  Ep 2,11-22; 3,2-12 
 Co 1,12-13; 21-23; 26-28  1P 2,9 
 Ga 1,15  Cv 9,15  Rm 1,5 ... 		
- gia nhập Giáo hội: 
	* số ít  Cv 10-11,18
	* từng đoàn  Cv 11, 19-26
	* bình đẳng  Ga 2,1-21  Cv 15,1-29
	* sau những do dự  Mt 10, 5;  15,24 
	 Cv 10,9-16.28-29; 11,1-3.5-10.15-18.22; 
- Rm 1,30  2C 12,20  Yc 4,11  1P 2,1 
- Lc 6,36;  14,12-14  Rm 15,2-3 
 1C 10,24.33; 13,5  2C 8,9; 11,12; 12, 14-15  
 Ph 2,4  1Tm 3,3  1Tm 6,6-8  Hr 12,2; 13,5 
 - Xt. Cho, Quên mình
- của Đức Giêsu  Mt 11,29-30  2C 10,1 1P 2,23
- của người tín hữu  Mt 5,5  1C 4,21 
 Ga 5,23,6,1  Ep 4,2  Co 3,12  2Tm 2,25  Tt 3,2 
 Yc 1,21;3,13  1P 3,4.16 
- mục đích  Mt 13,10-15.34-35  Mc 4,33-34
- ngày Chúa giảng bằng các dụ ngôn  Mt 13,1-5  Mc 4,1-4  Lc 8,14-18
- Dụ ngôn về nước Trời: 	
	* bản chất  Mt 13,3-23.24-30.37-43.47-50
	* điều kiện vào nước Trời  Mt 13,3-23; 22,2-14 
 	  Mc 4,21-22.24-25  Lc 8,16-18;  14,15-24.28-33 
	* sức mạnh nước Trời  Mt 13,31-32.33  Mc 4,26-29
	* giá trị nước Trời  Mt 13,44-46
	* thực hành  Mt 13, 3-23;  24-45-51; 25,14-30  Lc 19,12-27
	* kêu gọi lương dân vào nước Trời  Mt 20,1-16; 21,33-44;
	 22,2-14 (?)  Lc 14,15-24
	* viên mãn của nước Trời  Mt 24,43-44  Mc 13,33-37  Mt 25,1-13
	  Lc 12,35-48
	* Xt. Nước Chúa
- Những dụ ngôn khác:
	* không dính bén (vô vị lợi)  Lc 14,12-14
	* 2 người con  Mt 21,28-32
	* người dẫn đường  Mt 15,14 Lc 6,39
	* kẻ mạnh  Lc 11,21-22
	* khiêm nhượng  Lc 6,41-42;  14,8-11; 17,7-10;  18,9-14
	* cấm xét đoán  Mt 7,2 Mc 4,24-25
	* lòng luân tuất  Lc 15,1-32
	* sự tha thứ  Mt 18,23-35 
	* sự cầu nguyện  Lc 11,5-8;  18,1-8
	* cận nhân  Lc 10,29-37
	* lòng biết ơn  Lc 7,41-43
	* của cải  Lc 12,16-21; 16,1-13.19-31
	* người bé mọn  Mt 18,12-14
	- Xt. Ám dụ
- Rm 7,5 Ga 5,24 
- Xt. Ô uế
- cách chung  Mc 4,19  Ep 4,22  1Tm 6,9 
 2Tm 2,22; 3,6;4,3  Tt 2,12  Yc 1,14-15; 4,1-3
- của xác thịt  Mt 5,28  Rm 1,24; 6,12; 7,7; 13,14 
 Ga 5,16-17.24  Ep 2,3  Co 3,5  1Th 4,5  1P 2,11  1Yn 2,16 
- Xt. Ô uế
- của Đức Kitô  Mt 16,21; 17,12  Lc 22,15 
Cv 1,3  Co 1,24  Hr 1,12; 2,18; 5,8  1P 2,20-21; 3,18; 4,1 
	* được Kinh thánh tiên báo  Lc 24,26-27  Cv 3,18; 17,3; 26,23
	* đưa Ngài đến vinh quang  Lc 24,26  Ph 2,8-11  Hr 2,9
- đau khổ và sự hoàn hảo của chức linh mục  Hr 2,9-10.18; 5,8-9; 7,27-28
- của người Kitô hữu  Cv 14,22  1Th 2,14; 3,3-4  2Th 1,5 
  Ph 1,29  1P 2,19-21; 3,14-17; 4,19
- để nên hoàn thiện và được cứu rỗi  Rm 8,17-18  2C 4,17-18  1P 5
- đau khổ của người môn đệ  Cv 9,16  2C 1,6  Co 1,24  2Tm 1,12
- Xt. Khốn quẩn
- cách chung  Lc 14,8
- tái giá được phép  1C 7,39-40 ;
	- bắt buộc tái giá:  1Tm 5,11-14
- Đám cưới Cana  Yn 2,1-11
- dụ ngôn  Mt 22,2-13
- cánh chung  Mt 25,10  Lc 12,36  Kh 19,7-9
- huyền nhiệm  2C 11,3  Ep 5,25-27
- Xt. Hôn nhân, Vợ chồng
- địa vị: lệ thuộc người nam  1C 11,3-10  1Tm 2,11-13
- người phạm tội đầu tiên  2C 11,3  1Tm 2,14
- mẹ loài người  1C 11,11-12  Ga 4,4
- được cứu chuộc vì thiên chức làm mẹ  1Tm 2,15;  5,14
- những phụ nữ theo Chúa Giêsu  Lc 8,2-3  Mt 27,55-56
- những phụ nữ có công trong GH sơ khai 
 Cv 9,36-42; 16,14-15   Rm 16,1-2.13
- phục sức 1Tm 2,9-10
- phụ nữ lớn tuổi  Tt 2,3-5
- trong khi hội họp, phải trùm đầu  1C 11,3-6
- trong khi hội họp, không được giảng dạy  1C 14,34-35  1Tm 2,11-12
- những phụ nữ đạo đức  Lc 8,2-3  Mt 27,55-56; 28,1.5-10
 Mc 15,4-41.47; 16,1-11  Lc 23,49.55-56; 24,1-11 
 Yn 19, 25;  20, 1-2.11-18 
- “con người” cũ và mới  Rm 6,6;7,24 
 2C 5,17  Ga 6,15  Ep 2,10.15; 4,22-24 
 Co 3,9-10  Kh 21,5 
- con người bên trong và con người bên ngoài 
  Rm 7,22  2C 4,16  Ep 3,16
- con người đầu tiên và con người cuối cùng  1C 15,45.47
- “đầu” của người nữ  1C 11,3-9;  14,34-35  1Tm 2,11-14 
- cần thiết  1Tm 2,2;6,3  Tt 1,1; 2,12 
 2P 1,3.6-7; 3,11
- thực hành  1Tm 4,7  2Tm 3,12
- hoa quả  1Tm 4,8; 6,6  2P 2,9
- mầu nhiệm của chính đạo  1Tm 3,16
- đạo đức giả  1Tm 6,5  2Tm 3,5
- của loài người và ma quỷ  Mt 15,9 
 Ep 4,14  Co 2,22  1Tm 4,1
- đạo lý chính thống  Rm 6,17; 12,7  1Tm 4,13.16; 5,17; 6,1.3 
 2Tm 3,10  Tt 2,10
- đạo lý thuần lương  1Tm 1,10  2Tm 4,3  Tt 1,9; 2,1.7
- đạo lý lành thánh  1Tm 4,6
- Xt. Giáo huấn, Lạc thuyết, Chân lý 
- chúc lành  Mc 10,16 
- chữa bệnh  Mt 9,18  Mc 5,23;  6,5; 7, 32;  8,23-25; 16,18 
 Lc 4,40;  13,13  Cv 9,12.17; 28,8
- Thêm sức  Cv 8,17-19; 19,6  Hr 6,2
- Truyền chức  Cv 6,6  1Tm 4,14; 5,22  2Tm 1,6
- sai đi  Cv 13,3
- đồng nghĩa: Quang Lâm (Parousie - Parousia)
- Chúa tái giáng  Mt 24,3 .37  1C 15,23  1Th 2,19; 3,13; 4,15 
 2Th 2,1  Yc 5,8  2P 3,12
- ngày của Chúa  Lc 17,24  1C 1,8; 5,5 
 2C 1,14  Ph 1,6  2P 3,10.12
- Ngày  Chúa đến 1 C 3,13  Hr 10,25
- Chúa đến  Cv 1,11  1C 4,5  Mt 24,42  
 Kh 1,7; 2,16 (?);  3,11;  16,15; 22,7.12.17.20 
 Mt 10,23; 16,28 Kh 2, 16 
- Chúa tỏ hiện Co 3,4  1Yn 3,2
- Chúa mạc khải  2 Th 1,7  1P 4,13  1C 1,7
- Chúa xuất hiện  1Tm 6,14  2Tm 4,1.8  Tt 2,13
- tính cách: * chắc chắn  Mt 24,35  Cv 1,11
	* không biết ngày giờ  Mt 24,36-44  
	 Lc 17,26-30  Cv 1,6-7
	* đến thình lình  Mt 24,42-44.50  
	 Mc 13,35-36  
	 Lc 21,34; 12,39-40  1Th 5,1-3  
	 2P 3,10  Kh 3,3.16-15 	
	* gần đến  Ph 4,5  Hr 10,25  
	 Yc 5,7-8  1P 4,7 
 	 1Yn 2,18  Kh 1,3;  3,11;  22,7.10.12.20  
 	 2P 3,12 Cv 3,19-20 
- chờ đợi và sẵn sàng  Mt 24 và 25  Mc 13,33-37  
 Lc 21,34-36  1Th 5,4-10  1C 1,7  2P 3,11-14
- Xt. Thế gian (cùng tận), Tỉnh thức
- cách chung  Cv 7,48-49; 17,24; 19,24
- Đền thờ Yêrusalem  Mt 23,16.17.21.35; 27,5 
 Mc 15,38  Lc 1,9
- thiêng liêng: * Thân thể Đức Kitô  Yn 2,19-21
	* Thân thể người tín hữu  1C 3,16-17; 6,19 
		2C 6,16
	* Giáo hội  Ep 2,20-22  1Tm 3,15 
		Hr 3,6 1P 2,5 (?)
- trên trời  Hr 8,5  Kh 3,12; 7,15; 11,19; 15,5 ...
- Rm 3,25  1Yn 2,2;  4,10 
- của Thiên Chúa  Mt 15,3  Mc 7,8-9
 Lc 1,6  Yn 10,18; 12,49-50; 14,31; 15,10
 Kh 12,17; 14,12 Cv 10, 42;  17,30
- Điều răn trọng nhất  Mt 22,36-40  Mc 12,28-33  
 Rm 13,8-10
- Điều răn của Luật  Mt 5,18-19;  19,17-19  Mc 10,5
 Yn 8,5  Rm 7,8-14  Ep 2,15;  6,2-3
- Đức Kitô  Mt 28,20  Yn 14,15.21.23; 15,10.14.17 
 Mt 10,5  2Th 3,4.6.10.12  
 1Tm 1,3; 4,11; 5,7; 6,13.14.17  2P 2,21 
- của Thiên Chúa xx. Thẩm phán
- đoán xét cận nhân  Mt 7,1-5  Rm 2,1-3;  14,3-4.10.13 
 1C 4,5  Yc 4, 11-12  Yn 7,24;  8, 15
- Mt 27,18  Rm 1,29  Ga 5,21.26  
 Ph 1,15  1P 2,1  Tt 3,3 
- Xt. Ghen tuông
- 3 nhân đức : Tin, Cậy, Mến  Rm 5,1-5 
1C 13,13  1Th 1,3; 5,8  Co 1,4-5
- 2 nhân đức  Ga 5,5-6  Co 1,5  Ep 6,23  1Th 3,6 
 1Tm 1,14; 2,15; 4,12; 6,11  2Tm 1,13; 2,22; 3,10 
Phm 5  1P1,21  2P 1,5-7  Kh 2,19 
- Rm 1,26-27  1C 6,9  1Tm 1,10 
- Mt 1,20-23  Lc 1,27.34-35 
- dụ ngôn 10 trinh nữ  Mt 25,1-13
- hôn nhân của các trinh nữ  1C 7,25-38
- những người con của Philip  Cv 21,9
- theo nghĩa bóng  2C 11,2  Kh 14,4
- Mt 19,12  1C 7,1.6-7.25-38
- Mt 10,16  Rm 16,19  Ph 2,15 
- tại thế: * được Chúa quan phòng Mt 6,25-34 
	 Cv 14,17-18
	* không biết ngày giờ kết thúc  Lc 12,15-21
- vĩnh cửu  Mt18,8-9;  19,16-17.29  Yn 5,29  Ga 6,8
	* điều kiện: - thi hành giới răn  Mt 19,17 			   
		- hy sinh  Mt 18,8-9  Mc 10,28-30 
		- bác ái  Mt 25,34-46 
		  xt. Giêsu - sự sống
- “cây sự sống” Kh 2,7;22,2
- “triều thiên sự sống” Yc 1,12 Kh 2,10
- “nước sự sống” Kh 7,17;21,6;22,1.17
- Xt. Sách sự sống
- nguyên nhân: * con người  Mt 6, 21-23; 13,13-15 
	Mc 3,5  Lc 11, 4-36;  13,34;  16,30-31;  19, 42 
	Yn 9,39-41;  12,42-43;  15,22  Cv 28, 26-27 
	Rm 9,2-33;  11,25  Ep 4,18  1Yn 2,11  Kh 3,17 
	* ma quỷ  Mt 13,13-15; 11,25  Mc 4,11-12 
	Yn 6,44; 12,40  Rm 11,7-9
- Xt. Cứng lòng, Ngoan cố, Vô tín, Tối tăm
- Mt 27,18  Rm 1,29  Ga 5,21.26 
	Ph 1,15 1P 2,1 Tt 3,3 
	- Xt. Ghen tuông
- Chúa Giêsu là ách êm ái: Mt 11,29-30
- Lề luật là ách: Cv 15,10   Ga 5,1
- Ách nô lệ: 1Tm 6,1
- Mc 10,29,30  Mt 19,29; 13,12; 25,29 
 Mc 4,24  Lc 6,38  2C 4,17  Rm 8,18 
- Rm 13,13  Ga 5,20  Mt 20,9-15.24-28 
 Lc 15,25-32  Yn 3,25-26  Cv 5,17; 13,45  1C 3,3  2C 12,20 
 Yc 3,14;  4,2.5  2C 11,2 
- thế gian ghét 
	* Giêsu  Yn 7,7; 15,18.23-25
	* môn đệ Giêsu  Mt 10,22; 24,9  Lc 6,22 
	 Yn 15,18-19; 17,14  1Yn 3,13
- cận nhân  Mt 24,10  1Yn 2,9-11; 3,15;  4,20  Tt 3,3
- ghét bỏ mọi sự vì nước Trời  Lc 14,26  Yn 12,25
- ghét sự dữ  Rm 7,15;  12,9
- ghét sự sáng  Yn 3,20
- cấm Mt 5,32; 15,19; 19,9  Cv 15,20.29; 21,25 
 1C 5,1-13; 6,13-20; 10,8  2C 12,21  Ga 5,19 
 Ep 5,3 Co 3,5 1Th 4,3 
- hình phạt  1C 5,13; 6,9-10; 10,8.11  2C 12,21
 Ep 5,3-5  Co 3,5-6  1Th 4,3-8  1Tm 1,9-10 
 Hr 12,16-17;  13,4  Kh 21,8; 22,15 
- tha thứ  Mt 21,31-32  Lc 7,36-50; 8,2 (?) 
 Hr 11,31  Yc 2,25
- là bất trung với Thiên Chúa  Yn 8,41  
 Kh 2,14.20-21; 9,21; 14,8; 17,2.4;  18,3-9; 19,2
- Babylon  Kh 17,1-6; 19,2  1P 5,13 
- Xt. Ngoại tình
- Mt 7,22  Lc 12,15  Rm 1,29  1C 5,10; 6,10 
 Ep 5,3.5  Co 3,5  1Th 2,5  2P 2,3.14 
- Xt. Của cải
- của Đức Kitô Co 1,24
- của tổ phụ Yuse Cv 7,10
- của các Tông đồ  Mt 24,9 Yn 16,33  Cv 20,23  2C 1,4-10
- của người môn đệ  Mt 13,21  Cv 11,19  Rm 5,3  Kh 7,14
- cần thiết và lợi ích  Cv 14,22  Rm 5,3-5  2C 4,17  
 1Th 3,3-4  2Th 1,7  Kh 2,9-11
- của cuộc sống đôi bạn  1C 7,28
- của người tội lỗi  Rm 2,9  2Th 1,6  Kh 2,22
- cánh chung  Mt 24,21.29  Kh 7,14
- Xt. Đau khổ
- với nhau  Mt 5,24  1C 7,11  Ep 4,26
- với Thiên Chúa  Rm 5,10-11; 11,15  2C 5,18-20
 1C 1,21.22  Ep 2,16
- Xt. Tha thứ
- cũ  Lc 1,72  Cv 3,25; 7,8  Rm 9,4 
 	Ga 3,15-17  Ep 2,12  Hr 9,4
- mới: 	* được tiên báo  Rm 11,27  Ga 4,22-27 
	 Hr 8,8-12; 10,16-17
	* được thiết lập  Mt 26,23  1C 11,25 
	 2C 3,6-14 
	 Hr 7,20-22; 8,6; 9,15-20; 10,29; 12,24; 13,20 
	- Xt. Lời hứa
- cách chung Cv 20,28  Ph 1,1
- phẩm cách  1Tm 3,1-7  2Tm 2,24-26  Tt 1,5-9
- phận vụ  Cv 20,28 1P 5,2
- cách chung Cv 20,28  Ph 1,1
- phẩm cách  1Tm 3,1-7  2Tm 2,24-26  Tt 1,5-9
- phận vụ  Cv 20,28 1P 5,2
- loan báo  Mt 16,18-19; 18,18 
 Yn 10,16; 11,51-52
- thành lập  Cv 20,28  Ep 5,23-30  Yn 20,21-23; 21,15-17 
 Mt 28,18-20  Cv 1,8; 2,1-4
- không lay chuyển nổi  Mt 16,18; 28,20  Lc 22,32
- quyền năng  Mt 16,19; 18,17-18  Yn 20,21-23; 21,15-17 
 Hr 13,7.17 1C 5,1-5.13 1Tm 1,20 
 Cv 5, 1-11;  13, 6-12
- hiền thê của Đức Kitô  2C 11,2  Ep 5,25-32  Kh 19,7-8;  21,2; 22,17
- thân thể Đức Kitô  Ep 1,22-23; 4,15-16; 5,23  Co 1,18.24; 2,19
- là nhà, là đền thờ  Mt 16,18  Cv 9,21  1C 3,9-17  Ep 2,20-22; 3,17; 4,12 
 1Tm 3,15  Hr 3,6  1P 2,5-7 
- Hội thánh của Thiên Chúa  Cv 20,28
- trong Thiên Chúa  Ga 1,22
- Hội thánh của Đức Kitô  Rm 16,16
- trong Đức Kitô  Ga 1,22
- Hội thánh ở địa phương....  Cv 11,22 Rm 16,1
- Hội thánh họp tại nhà ....  Rm 16,5  1C 16,19  Co 4, 15  Phm 2
- Xt. Nước Chúa
- của Chúa Giêsu  Mt 4,23; 5,2;7,29; 13,54 
 Mc 1,21-22; 4,22; 5,3  Yn 6,59; 7,14.28.46; 18-20 
 Cv 1,1-8; 10,42 
- của các tông đồ  2Tm 4,2  Mt 28,19  Cv 4,2.19; 5,21;
 14,21; 18,11; 20,20 
 1C 1,17;  4,17;  11,23;  15,1  2C 10,4;  Co 1,28  
 1Tm 6, 2   2Tm 4,2
- Xt. Tiến sĩ, Giáo thuyết, Truyền thống
- của loài người và ma quỷ  Mt 15,9 ]
 Ep 4,14  Co 2,22  1Tm 4,1
- đạo lý chính thống  Rm 6,17; 12,7  1Tm 4,13.16; 5,17; 6,1.3 
 2Tm 3,10  Tt 2,10
- giáo thuyết thuần lương  1Tm 1,10  2Tm 4,3  Tt 1,9; 2,1.7
- giáo thuyết lành thánh  1Tm 4,6
- Xt. Giáo huấn, Lạc thuyết, Chân lý
- Tt 2,2-5
- mỏng giòn  Mt 6,19-20  Lc 12,16-21  1Tm 6,17  Yc 5,2-3
- nguy hiểm  Mt 6,21-24; 16,26; 19,16-26 
 1Tm 6,9  Yc 5,4-6  Lc 6,24-25
- lạm dụng  Mt 26,14-15; 27,3-10  Yn 12,4-6 
 Lc 16,19-31 Cv 5,1-11; 8,14-24  Xt. Tham lam
- xử dụng chính đáng  Lc 11,41; 12,33; 16,9; 18,22; 19,8-10 
 1Tm 6,18-19  
- Mt 6,2.5.16;  7, 5;  15,7; 22,13; 23,13.14 
 Mt 23,15.23.25.7.28 ... ; 24,51 
 Mc 12,15  Lc 12, 1.56;  13,15  Ga 2,13  
 1Tm 4,2  1P 2,1 
- với Thiên Chúa  Rm 5,10-11; 11,15 
 2C 5,18-20  1C 1,21.22  Ep 2,16
- với nhau  Mt 5,24  1C 7,11  Ep 4,26
- Xt. Tha thứ
- Mt 16,19  Yn 20,23
- Xt. Hối cải
- là Thiên Chúa  Yn 1,1.18  Rm 9,5  1Yn 5,20 
 Kh 19,13  Tt 2,13  Ph 2,6  Co 1,15.19; 2,9   Hr 1,3  
 Yn 5,18;  8,24.28.58;  13,19 
- Con Thiên Chúa  Mt 4,3; 8,29;  14,33;  27,54 
 Lc 1,35 Yn 19,7  Mt 3,17; 16,16; 17,5;26,63  
 Yn 1,49; 5,25; 11,4-27; 20,31  1Yn 4,15 
- Con Một Thiên Chúa  Yn 1,14; 3,16-18  1Yn 4,9
- làm một với Cha  Yn 5,18-19; 10,30; 17,11.21
- gọi TC là “Cha Ta”  Mt 7,21; 10,33; 11,27; 18,35; 26,39.42  
 Yn 2,16; 5,17; 20,17
- ở trong Cha  Yn 14,9-11  Xt. Cư ngụ
- tiền hữu (có từ trước muôn đời)  Yn 8,58  Co 1,15  Kh 3,14
- toàn năng  Mt 11,27;  28,18  Yn 3,35;  5,20; 13,3; 17,2 
 1C 15, 27  Ep 1, 20.22  Ph 2, 9-11;  3,21 
 Hr 1, 3-13  Kh 3, 21 Xt. Phép lạ
- dưới Đức Chúa Cha:  Yn 14, 28
- là người thật:
   * sinh bởi người nữ:  Ga 4,4  Mt 1, 1-6.25  Lc 2, 6-7;  3,23-38 
   Yn 1, 14  Kh 5,5
   * trong thân phận tội nhân:  Rm 8, 3  2C 5,21  Ga 3, 13 
   Ph 2, 7-8  Hr 2, 6-18; 4, 15; 5,7
   * nghèo nàn:  2 C 8,9  Mt 8,20  Lc 2, 7-12  Mc 6,3
   * với tất cả những hữu hạn của con người:  Mt 4,2;  11,19 
    Lc 9,52  Yn 4,8.31  Lc 2,40.52  Mc 4,38  Yn 4,6 
   Mc 5,9; 6,38; 8,5;  13, 32   Yn 6,5-6  Mt 9, 36;  20, 34 
   Mc 1, 41; 8,2  Yn 11, 33.38 -  Mc 1, 43;  10,21 
   Lc 19,41; 22,15 Yn 11, 35 Hr 5, 7-8  Mc 3, 5; 8,12 
   Mt 17,17  Mt 26,37-42  Yn 12, 27  Mt 27,46
   * ngoại trừ tội lỗi:   Hr 4,15
   * vâng lời:  Lc 2,51  Mt 17,24-27  Ph 2,8
   * bị chống báng:  Lc 2,34-35  Rm 15,3  Hr 12, 3
- nhưng lại siêu vượt (Xt. Daniel 7,13):  Mt 9,6; 12,8.41-42; 13,41; 
  16,13-19.27-28;  17,5; 19,28; 24,30;  25,31-46;  26,64
   Mc 8,38  Yn 1, 51; 3,13;  5,27;  6,62
- Giêsu vinh hiển:  Lc 24,26  Mc 16, 19   Yn 12,16;  13,31;  16,14; 17,5.24 
  Cv 1,10-11;  2,33-36;  3,13-15.21;  5,31;  7,55-56 
  Ep 1,20-23  Ph 2,9-11  Co 3,1  Hr 1,3-13;  2,5-8;  8,1; 10,12;  12,2 
  1P 1,11;  3,22  Kh 3,21;  5,12-13;  12,10
- Giêsu trung gian:  1Tm 2,5  Hr 8,6;  9,15;12,24  Yn 10,9;  14,6  
  2C 1,20  Co 3,17  Hr 7,25;  13,15  1P 1,21;  2,5;  4,11 
  Yđ 25   Rm 1, 8;  7,25;  16, 27
- Giêsu thiên sai:  Lc 2,11.26  Mt 11,2-6  Mc 14,61-62  Lc 24,26 
  Mc 1,34  Lc 4,41  Yn 4,25-26 ;10,24-25  Mt 16,16.20 
  Lc 9,20  Yn 1,41;  11,27  Cv 2,36; 4,27; 10,38; 17,2-3;  18,5.28  Yn 20,31
- Giêsu thượng tế:
  * thượng tế hoàn hảo do TC tấn phong:  Hr 2,14-18;  4,14-15;  5,1-9
  * đời đời, theo phẩm hàm Melkisêđê:  Hr 5,10;  7,1-19
  * do lời thề:  Hr 7,2—22
  * độc nhất và không vương tội:  Hr 7, 23-28
  * cung thánh: trên trời:  Hr 8, 1-5
  * giao ước:  Hr 8, 6-13
  * hy tế:  Hr 9-10,8
- Giêsu tiên tri:
  * do khổ nạn, sự chết & sống lại: Mt 9,15; 12,39-40; 16,21; 17,22-23; 
  20,18-19;  26,21-25.31-35 Yn 2, 19-22;  13,19.21-27
  * số phận của vị tông đồ và tương lai:  Mt 10, 16-31  Yn 14,29; 16,1-4 
  Mt 16,17-19;  18,18  Lc 24,49  Cv 1,5;11,16 
  Yn 14,15-20.25-26
- Giêsu cứu chuộc:  Xx Cứu chưộc
- Giêsu cứu thế:  Xx. Cứu thế
- Giêsu vua:
  * thiên sai:  Mt 21, 1-11; 27,11.37 Yn 1, 49; 12,13; 18,39;  19,3.14.15.19.21
  * không thuộc trần thế:  Yn 6,15;  18, 36-37
  * đời đời:  Mt 19, 28; 20, 21;  25, 34  Lc 23, 42  1C 15, 25  Ep 5, 5 
   Co 1,13  Kh 1,5;  11,15;  12,10;  17,14; 19,16;  20,4
- Giêsu là Chúa:  Lc 2,11  Yn 13,13-14  Cv 2,36  Rm 10,9;  14,9 
  Ph 2,10-11  1Tm 6,14  2P 2,1  Yđ 4   Kh 17,14;  19,16
- Giêsu tôi tớ lụy phục: 
  * của Chúa Cha  Mt 4,4;  26,39.42  Yn 4,34;  5,30.36;  6,38;  17,4;  18,11; 
   19,30  Ph 2,8  Hr 5,7-8;  10,9
  * của loài người  Mt 20,28  Lc 22,27  Yn 13,4-17  Rm 15,8
- Giêsu sự sống 	
  * tiêu diệt sự chết:  Mt 9,23-25;  11, 5  Lc 7,11-15  Yn 11, 1-44 
  1C 15,26  2Tm 1, 10  Hr 2, 14-15  Kh 1, 18;  2,11;  20,14;  21,4
  * chỉ mình Ngài ban sự sống  Yn 3, 15.16.36;  5,21.24.40;  6,33.35.40.47.48.54; 
  8,51;  10,20.28;  17,2-3; 20, 31  Cv 3,15  Rm 6, 4-5.8-12;  8,2 
  1C 15,20-22  2Tm 1, 1  1Yn 3,14;  5,12
  * sự sống ấy ở trong chính Ngài:  Yn 1,4;  5,26  1Yn 5, 11
  * Ngài là chính sự Sống:  Yn 8,12;  11,25;  14,6 Co 3,4 1Yn 1,2;  5,20
  * và là sự Sống lại:  Yn 6,39.40.44.54;  11,25  1C 15,22  Ph 3,10
  * theo thánh ý Cha:  Yn 6,37.39.45;  17,2  Cv 13,48  Rm 8,29  Mt 11,25-27
  * sự sống hệ tại ở :  Yn 17,3  Co 3,4  1Yn 3,2
- trong Đức Kitô:  Yn 15,1-7  Rm 6,3-4.11;  8,1; 15,17;  16,3  
  1C 1,2; 3,1;  4,10.15  2C 5,17  Ga 2,20  Co 2,6-7
- với Đức Kitô:  Rm 6,5-8;  8,17  Ep 2,5-6  Co 2,12-13;  3,1-4 
  2Tm 2,11-12  Yn 12,26;  14,3;  17,24  1Th 4,18
- vì Đức Kitô:  Rm 14,6-8  2C 5,15
- nhờ Đức Kitô:  Yn 10,9;  14,6  Cv 3,16  Rm 1,8;  5,1-2;  7,25;  11,36;  
 15,30;  16,27  1C 8, 6 ...
- như Đức Kitô:  Mt 16,24  Rm 13,14  1C 11,1  Ep 4,23-24  Co 3,9-10  1P 2,21
- thuộc về Đức Kitô:  Mc 9,41  1C 1,12;  3,23  2C 10,7  Rm 8,9
- Xt. Tiền định, Trời, Hưởng Kiến TC, Giêsu trung gian
- thơ ấu  Lc 1,24. 57-80
- sứ mệnh  Mt 3,1-12  Mc 1,1-8  Lc 3,2-18 
 Yn 1,15.19-28.35-36;  3,22-36
- với Đức Kitô
  * phỏng vấn:  Mt 11,2-6  Lc 7,18-23
  * thanh tẩy:  Mt 3,13-17  Mc 1,9  Lc 3,21 
  Yn 1,31-34
  * khen ngợi:  Mt 11,7-14  Lc 7,24.29.33
- tù ngục và chết:  Mt 14,1-12  Lc 3,19-20;  9,9  Mc 6,17-29
- của Thiên Chúa  Mt 15,3  Mc 7,8-9
 Lc 1,6  Yn 10,18; 12,49-50; 14,31; 15,10
 Kh 12,17; 14,12 Cv 10, 42;  17,30
- Điều răn trọng nhất  Mt 22,36-40  Mc 12,28-33  
 Rm 13,8-10
- Điều răn của Luật  Mt 5,18-19;  19,17-19  Mc 10,5
 Yn 8,5  Rm 7,8-14  Ep 2,15;  6,2-3
- Đức Kitô  Mt 28,20  Yn 14,15.21.23; 15,10.14.17 
 Mt 10,5  2Th 3,4.6.10.12  
 1Tm 1,3; 4,11; 5,7; 6,13.14.17  2P 2,21 
- dòng David:  Mt 1,16  Lc 2,4
- hôn phu của Maria:  Mt 1,16-18
- chủ Thánh gia:  Mt 2,13-14.19  Lc 3,23;  4,22
- dâng Chúa và đi tìm:  Lc 2,22.48
- Anna:  Lc 2,36-38 
- bà goá quấy rầy:  Lc 18,2-5;
- bà góa thành Naim:  Lc 7,11-15;
- bà goá 1 đồng:  Mc 12,42-44
- tình trạng goá bụa  Cv 9,39-41  1C 7,8-9 (?) .39-40;  
 1Tm 5,3-16;  Yc 1,27
- thuộc sổ các goá phụ  1Tm 5,9-15 
Xt. Đám cưới
- gọi làm tông đồ  Mt 4,21 
- cứu rỗi:  Mt 9,13  Rm 8, 30; 9,24  1C 1,9; 7,15-24 
 Ga 5,13  Co 3,15  Mt 20,16; 22,14  Rm 1,6-7 
 1C 1,2.24  Yđ 1  Kh 17,14
- ơn thiên triệu Rm 14,29  1C 1,26  Ep 1,18; 4,1.4 
 Ph 3,14  2Th 1,11  2Tm 1,19  Hr 3,1  2P 1,10 
- gọi làm tông đồ  Mt 4,21 
- cứu rỗi:  Mt 9,13  Rm 8, 30; 9,24  1C 1,9; 7,15-24 
 Ga 5,13  Co 3,15  Mt 20,16; 22,14  Rm 1,6-7 
 1C 1,2.24  Yđ 1  Kh 17,14
- ơn thiên triệu Rm 14,29  1C 1,26  Ep 1,18; 4,1.4 
 Ph 3,14  2Th 1,11  2Tm 1,19  Hr 3,1  2P 1,10 
- cớ vấp phạm  Mt 16,23  Rm 9,32-33 
 Ga 5,11  1C 1,23  1P 2,8; 16,1
- dịp sa ngã  Mt 5,29-30; 18,6-9  Lc 17,1-2 
 Rm 11,9; 14,13-21; 16,17 
 1C 8,9-13  2C 6,3  Mt 26,21-32  2C 11,29  
 Mt 13,57; 15,12; 17,27  Yn 6,60-61 
- Yn 12,24-25  Rm 6,6; 8,12-13 
 1C 9,24-27  Ga 5,24; 6,14  Ep 4,22  Co 3,5-11 		
- Xt. Hy sinh
- dư đầy  Mt 19,29  Rm 8,18  2C 4,17-18  xt. Gấp trăm
- bản chất  Hr 12,14  1Yn 3,2  Mt 22,30; 25,34.46  1C 15,42-54 
 Ph 3,21  1P 1,4  Mt 5,8  Rm 8,29  1C 13,12  
 1Th 4,17  Co 3,4 
- hình ảnh  Mt 13,43; 19,28  Lc 13,29; 16,22;22,29 
 Yc 1,12  (xt. Triều thiên) 
Kh 2,7.10.17. 26-28;  3,5. 12. 21; 21, 22; 22, 23
- đã được hưởng tại thế  Rm 8,29-30  Ep 2,6  Co 3,1-4
- chờ mong  Rm 8,23-25  Ga 5,5  Ph 3,20-21  Hr 13,14
- của Đức Chúa Cha  Lc 15,5-7.22-32
- của Chúa Giêsu  Lc 10,21  Yn 15,11; 17,13
- của người môn đệ  Lc 2,10  Yn 15,11; 16,20-24; 17,13 
 Cv 2,46; 8,8;13,52  Rm 12,12; 14,17  1C 7,30  2C 1, 24;  8,2 
 2Ph 2,18; 3,1; 4,4.10  Ga 5,22  1Th 1,6; 5,16  1P 1,8 
 1Yn 1,4  2Yn 12  Yđ 24
- trong cơn quẫn bách  Mt 5,12  Cv 5,41  Rm 5,3  2C 7,4 
 Co 1,24  Hr 10,34  Yc 1,204
- của các tông đồ  Cv 8,39; 11,23  2C 6,10  Ph 1,18; 2,17 
 Co 2,5  3 Yn 3-4  1Th 2,19-20; 3,9  Phm 7  Hr 13,17  
 2Tm 1,4  2Yn 4 
- chia sẻ sự vui mừng  Lc 15,6-9  Rm 12,15  1C 12,26; 13,6  Ph 2,17-18
- Mt 5, 4-6; 19,19;  21,28-31 
 2C 12,14  Ep 6, 1-4  Co 3,20  Co 3,21  Tt 2,4 
- Mt 25,35.43.46  Rm 12,13  1Tm 3,2; 5,10 
 Tt 1,8  Tt 3,13-14  Phm 22  Hr 13,2  1P 4,9 
- của Đức Giêsu  Mt 11,29-30  2C 10,1 1P 2,23
- của người tín hữu  Mt 5,5  1C 4,21 
 Ga 5,23,6,1  Ep 4,2  Co 3,12  2Tm 2,25  Tt 3,2 
 Yc 1,21;3,13  1P 3,4.16 
- Mt 25,35.43.46  Rm 12,13  1Tm 3,2; 5,10 
 Tt 1,8  Tt 3,13-14  Phm 22  Hr 13,2  1P 4,9 
- của Đức Chúa Cha  Lc 15,5-7.22-32
- của Chúa Giêsu  Lc 10,21  Yn 15,11; 17,13
- của người môn đệ  Lc 2,10  Yn 15,11; 16,20-24; 17,13 
 Cv 2,46; 8,8;13,52  Rm 12,12; 14,17  1C 7,30  2C 1, 24;  8,2 
 2Ph 2,18; 3,1; 4,4.10  Ga 5,22  1Th 1,6; 5,16  1P 1,8 
 1Yn 1,4  2Yn 12  Yđ 24
- trong cơn quẫn bách  Mt 5,12  Cv 5,41  Rm 5,3  2C 7,4 
 Co 1,24  Hr 10,34  Yc 1,204
- của các tông đồ  Cv 8,39; 11,23  2C 6,10  Ph 1,18; 2,17 
 Co 2,5  3 Yn 3-4  1Th 2,19-20; 3,9  Phm 7  Hr 13,17  
 2Tm 1,4  2Yn 4 
- chia sẻ sự vui mừng  Lc 15,6-9  Rm 12,15  1C 12,26; 13,6  Ph 2,17-18
- của Thiên Chúa: Lc 2, 14  Cv 10,36  
 Rm 15,33; 16,20  
 2C 13,11  
 Ph 4,7.9  Hr 13,20
- của Đức Kitô: Yn 14,27  Mt 10,34-35  
 Yn 16,33 &  Co 3,15  2Th 3,16
- với Chúa: Rm 5,1 
- Hoà bình trong tâm hồn: Ph 4,7 Co 3,15
- Hoà bình với anh em: Mc 9,50 Rm 14,19 2C 13,11 Ep 4,23 1Th 5,13 2Tm 2, 22
- Hoà bình giữa cộng đoàn: Ep 2, 14-18
- Hoà bình giả tạo: Mt 10, 24 Yn 14, 27
- của Thiên Chúa  Mt 5,48
- của Đức Kitô Hr 2,10;5,9;7.28
- của người Kitô hữu  Mt 5,48; 19,21  1C 2,6; 14,20  
 Ep 4,13  Ph 3,12.15  Co 1,28; 4,12  Hr 5,14  
 Yc 1,4; 3,2 Co 3, 14 
  Hr 10,14;  11,40; 12,23 
- nhân đức  Rm 12,2  1C 13,10  Hr 9,11  Yc 1,17.25  
 1Yn 2,5; 4,12.17-18
- Lửa âm phủ  Mt 3,12;13, 42.50; 18,8; 25,41  Mc 9,43-48 
 Lc 16,23-26  2Th 1,7-9  Hr 10,27-31  Kh 20,10.14-15; 21,8 
- Đức Kitô xuống âm phủ  Rm 10,6-7  Ep 4,8-9  1P 3,19-20
- Sinh diêm  Kh 14,10; 19,20; 20,10; 21,8
- tối tăm  Mt 8,12; 22,13; 25,30
- sâu bọ  Mc 9,48
- nghiến răng  Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30 Lc 13,28
- xa khỏi mặt Thiên Chúa  2Th 1,9
- đời đời  Mt 3,12; 18,8; 25,41.46  Mc 9,43.48  2Th 1,9  Kh 14,11; 20,10
- Ghehenna  Mt 5,22.29-30; 10,28; 18,9; 23,15.33  Mc 9,43.47  Lc 12,5 
- bất khả đoạn tiêu (một vợ, một chồng) Mt 5,31-32; 19,3-49 
 Lc 16,18  Rm 7,1-3  1C 7, 2. 10-11.39  Ep 5,33 
- đặc ân Phao lô  1C 7,15-16
- tính cách thánh thiện  1Th 4,3-8  Hr 13,4
- bí tích Hôn nhân  Ep 5,22-32
- bổn phận  1C 7,3-5; 11,3.7-12  Ep 5,22-33 
 Co 3,18-19  1Tm 2,11-15  Tt 2,4-5  1P 3,1-7
- hôn nhân và đồng trinh  Mt 19,10-12  1C 7,1-9.25-38 
 Cv 21,9  Kh 14,1-5(?)
- tái giá  1C 7,39-40  1Tm 5,14
- Xt. Vợ chồng, Đám cưới
- lời mời gọi của Thiên Chúa  Rm 2,4  Cv 17,30  2P 3,9
- lời mời gọi của Đức Giêsu  Mt 4,17  Lc 5,32
- lời mời gọi của Yoan Tẩy giả  Mt 3,2  Cv 13,24; 19,4
- lời mời gọi của Yona  Mt 12,41
- lời mời gọi của các tông đồ  Mc 6,12  
 Cv 2,38;  3,19;  8,22;  20,21; 26,20  Hr 6,1
- cần thiết  Lc 13,2-5
- tính chất  Mt 3,8  Lc 3,10-14; 19,8  Cv 26,20
- chấp nhận và từ chối  Mt 11,20-21; 21,31-32; 26,75
  Lc 3,10.14; 13,34-35; 19,8-10.41-44;  23,39-43 
 Cv 2, 37. 38. 41
- kết quả: 	* nhận biết chân lý  2Tm 2,25
	* Thánh linh  Cv 2,38
	* thiên đàng vui mừng  Lc 15,7-10
	* tha tội  Cv 2,38;  3,19;  5,31  1Yn 1,9
	* sự sống  Cv 11,18
- phép Rửa thống hối  Mc 1,4  Cv 13,24;  19, 4
- hối hận của Yuđa  Mt 27,3-5
- vô phương hối cải  Hr 6,6
- Xt. Trở lại 
- Yn 11,52; 10,16; 14,20; 17,21-23 
 1C 8,6  1C 12,12-13  Ep 4,3-6  Co 3,11 
 Ga 3,26-28  Ep 2, 11-22 Cv 4,32 
- Xt. Nhiệm Thể
- của Thiên Chúa  Mt 15,3  Mc 7,8-9
 Lc 1,6  Yn 10,18; 12,49-50; 14,31; 15,10
 Kh 12,17; 14,12 Cv 10, 42;  17,30
- Điều răn trọng nhất  Mt 22,36-40  Mc 12,28-33  
 Rm 13,8-10
- Điều răn của Luật  Mt 5,18-19;  19,17-19  Mc 10,5
 Yn 8,5  Rm 7,8-14  Ep 2,15;  6,2-3
- Đức Kitô  Mt 28,20  Yn 14,15.21.23; 15,10.14.17 
 Mt 10,5  2Th 3,4.6.10.12  
 1Tm 1,3; 4,11; 5,7; 6,13.14.17  2P 2,21 
- 3 nhân đức : Tin, Cậy, Mến  Rm 5,1-5 
  1C 13,13 1Th 1,3; 5,8 Co 1,4-5
- 2 nhân đức  Ga 5,5-6  Co 1,5  Ep 6,23  1Th 3,6 
 1Tm 1,14; 2,15; 4,12; 6,11  2Tm 1,13; 2,22; 3,10 
Phm 5  1P1,21  2P 1,5-7  Kh 2,19 
- không thể được nếu không có ơn Chúa 
 Yn 1,18; 3,13; 6,46  Co 1,15  1Tm 1,17; 6,16 
 Hr 11,27  1Yn 4,12 
- có thể được với ơn Chúa  Mt 5,8  1C 13,12 
 1Yn 3,2  Kh 22,4  Mt 18,10  2C 3,18  Hr 12,14
- luật từ bỏ  Hr 10,34  Mt 5,29-30  Mc 8,19-22; 9,43-48 
 Mt 16,24-26; 19,21  Lc 14,26-33;  12,33  Yn 12,24-25 
- theo gương Đức Kitô  Mt 20,28  Rm 15,3  2C 8,9  Ph 2,6-8 ...
- luật cũ : 
	* bất toàn  Hr 7,27-28;  9,9-10; 10,5-8
	* chỉ là hình bóng  Hr 8,5; 10,10
- Hy tế của Đức Kitô  Hr 9,11-10,18
- Hy tế thiêng liêng  Rm 12,1; 15,16 
 Ph 2,17  Hr 13,15-16  1P 2,5  Mc 12,33
- Bản chất và đối tượng  Cv 23,6; 24,15 
 Rm 5,2-5; 8,19.20.24; 15, 4.13  1C 13,13; 15,19 
 Ga 5,5  Co 1,5.27  1Th 1,3; 5,8  2Th 2,16 
 1Tm 1,1; 4,10; 6,17  Tt 1,2; 2,13; 3,7 
 Hr 6,18; 7,19; 11,1 
- tính cách * không lay chuyển:  Co 1,23  Hr 10,23
	* vui mừng:  Rm 12,12
	* luôn thăng tiến:  Rm 15, 13
	* tuyệt đối:  Rm 4,18
	* linh hoạt:  2C 3,12  1Yn 3,3
	* kiên trì:  Rm 8,25  Hr 3,6; 6,11
- dân Thiên Chúa  Mt 2,6; 15,31  Mc 12,29  Lc 1,68;  2,32 ...
- thụ hưởng đầu tiên lời hứa  Mt 10,6; 15,24  Lc 1,72; 19,9 
 Yn 4,22  Cv 3,25; 13,46; 18,6  Rm 1,16; 15,8 
 Kh 2,9; 3,9 
- bị gạt ra ngoài  Mt 8,12; 13,13-35; 21,43-44; 23,33-39 
 Lc 13, 28-30  Yn 1,11; 12,37-43  Cv 7, 51-53;  13, 46-47; 18, 6;  28, 26-28 
 2C 3,14-15  Ga 4,30  1Th 2,16 
- bị gạt ra ngoài nhưng được TC thương  Rm 9-11
- giả và thật  Rm 9,6  1C 10,18  Ga 4,21-31; 6,16  Ph 3,3
- những người Do thái  Yn 9,22.34-35; 12,42; 16,2 
 Lc 6,22
- những Kitô hữu  1C 5,13  2Yn 10-11
- Xt. Ma quỷ (- phó nộp cho)
- 1C 11,3-16  1Tm 2,9-10.15  Tt 2,5 
 1P 3,3-5 
- bắt buộc Mt 18,1-4; 20,25-28; 23,8-12 
 Mc 9,33-35  Lc 14, 7-11;  18, 10-14;  2,24-27  Yn 13,12-16 
 Rm 11, 20;  12,16  1C 3,18; 4,6-7  Ga 6,3-5  Ep 4,2  Ph 2,3
 Co 3,12  Yc 1,9  1P 5,5-6 
- gương mẫu:  Mt 11,29; 20,28  Lc 22,27  Yn 13,1-16  Ph 2,5-8 
 Lc 1,48  Yn 13, 1-16  Ph 2, 5-8  Lc 1, 48  
 Mt 3, 11.13-15;  8, 8-9;  15, 27  Cv 10, 25-26  1C 15, 9-10  
 2C 12, 11  Ep 3, 8  1Tm 1, 15  Kh 19, 10;  22, 8-9
- phần thưởng  Mt 11,25-26; 18,4; 19,14; 23,12
 Lc 1,52; 14, 10-11; 18,14  Ph 2,9-11  Yc 4,6-10  1P 5,5 
- bắt buộc  Mt 5,8,27-31; 19,11-12  1Th 4,3-8; 5,23 
 1Tm 4,12  Tt 2,5  Kh 14,1-5
- lỗi phạm đức khiết tịnh  Mt 14,3-4  Rm 1,26-27  
 1C 5,1-11; 6,9.13-20 
 Ep 5,3  Co 3,5  1Tm 1,10  Hr 13,4  2P 2,10.14  Yđ 7
- của Thiên Chúa  Yc 5,11  1P 1,3  Lc 6,36 
 Mc 5,19  Rm 9,15-18; 11,30-32; 12,1;15,9 
 2C 1,3  Ep 2,42 
- của Đức Giêsu  2Tm 1,18  Yđ 21 xt. Thương xót
- của Kitô hữu  Lc 6,36  Mt 5,7  Co 3,12  
 Yc 2,13;  3,17  1P 3,8
- tội  Rm 1,30  1C 1,29  Ga 6,13 
 Ep 2,9  2Tm 3,2
- khoe khoang “trong Chúa”  Rm 5,11  1C 1,31 
 2C 10,17  Ga 6,14  Ph 3,3
- của Đức Giêsu  Mt 8,20  Lc 2,7  2C 8,9  Ph 2,7
- của người môn đệ:  Mt 5,3; 6,19-24; 8,20 
 Mt 11,5; 19,21-24  Lc 11,41; 12,33-34; 14,26-33; 18,22 
 1Tm 6,8-10  Hr 13, 5
- của người tông đồ  Mt 4,22; 10,9-10  Lc 5,11.28  Cv 20,33-34 
 1C 4,11-12  2C 6,10; 11,27  Ph 4,11-14 
- của Đức Kitô Co 1,24
- của tổ phụ Yuse Cv 7,10
- của các Tông đồ  Mt 24,9 Yn 16,33  Cv 20,23  2C 1,4-10
- của người môn đệ  Mt 13,21  Cv 11,19  Rm 5,3  Kh 7,14
- cần thiết và lợi ích  Cv 14,22  Rm 5,3-5  2C 4,17  
 1Th 3,3-4  2Th 1,7  Kh 2,9-11
- của cuộc sống đôi bạn  1C 7,28
- của người tội lỗi  Rm 2,9  2Th 1,6  Kh 2,22
- cánh chung  Mt 24,21.29  Kh 7,14
- Xt. Đau khổ
- Yn 12,24-25  Rm 6,6; 8,12-13 
 1C 9,24-27  Ga 5,24; 6,14  Ep 4,22  Co 3,5-11 		
- Xt. Hy sinh
- của Đức Giêsu  2Th 3,5  Hr 12,2-3  1P 2,21-23
- của Job  Yc 5,11
- của người tín hữu  Mt 10,22;  24,13  
 Rm 8,25;  12,12; 15,4-5  1C 13,7  2C 1,6  Co 1,11
 1Th 1,3  2Th 1,4; 3,5  Tt 2, 2  Hr 10,32-36;  12,1-2 
 2P 1,6  Kh 1,9; 2,2.3.19; 3,10; 13,10; 14,12 
- của người tông đồ  2C 6, 4; 12,12  1Tm 6,11 
 2Tm 2,10;  3,10
- lợi ích và phần thưởng  Mt 10,22; 24,13 
  Rm 2,7; 5,3; 15,4  2Tm 2,12  Hr 10,36-39 
 Yc 1,4.12; 5,11 
- Xt. Thử thách, Nhẫn nại, Bền tâm
- tội Rm  1,30; 2,17-20; 11,20 
 1C 4,6-8.18-19; 5,2-6; 8,1; 13,4  Co 2,18  2Tm 3,2
- hình phạt  Mt 23,12  Lc 1,51;  14,11; 18,14 
 Yc 4,6  1P 5,5  Kh 18,7
- Xt. Khoe khoang
- cách chung  1C 8,1; 10,23 2C 10,8
- xây dựng Giáo hội  1C 3,10-15; 14,3-5.12.17.26 
 Ep 2,21; 4,12.15-16  1P 2,5
- người tín hữu  Cv 20,32  Rm 14,19; 15,2  
 2C 12,19; 13,10  Ep 4,29  1Th 5,11
- kính sợ Thiên Chúa: Mt 18,28  Lc 1,50 
 Rm 3,18; 11,20  2C 7,1  1P 2,17  Kh 15,4  
 Cv 10, 2.22.35; 13,16.26.43.50; 16,14; 17,4.17; 18,7 
- Chúa Giêsu  Cv 9,31  2C 5,11  Ep 5,21  Co 3,22
- sợ loài người  Mt 10,26.28  Lc 12,32  1P 3,6.14
- sự kính sợ cứu thoát con người  Ph 2,12  Hr 4,1  1P 1,17
- sự sợ hãi ràng buộc con người  Rm 8,15  1Yn 4,18

- luật  Ep 4,28  1Th 4,11  2Th 3,10
- gương của Đức Giêsu  Mc 6,3
- gương của Phaolô  Cv 18,3; 3,20,34-35  1C 4,12; 9,6 
 1Th 2,9 2Th 3,7-9
- Tt 3,10 
 Xt. Tiến sĩ (giả) 
- Hr 10,25  Kh 2,4; 3,15-19 
- của Thiên Chúa  Yc 5,11  1P 1,3  Lc 6,36 
 Mc 5,19  Rm 9,15-18; 11,30-32; 12,1;15,9 
 2C 1,3  Ep 2,42 
- của Đức Giêsu  2Tm 1,18  Yđ 21 xt. Thương xót
- của Kitô hữu  Lc 6,36  Mt 5,7  Co 3,12  
 Yc 2,13;  3,17  1P 3,8
- tự nhiên  Rm 2,14-15  Cv 10,35
- Lề luật Môsê  Yn 1,17; 7,19
  * tốt  Rm 7,12.14.16.22   1Tm 1,8 
   Mt 5,17-19; 19,4-5.16-19  Mc 7,10  Lc 16,17.29 
   Rm 13, 8-10
  * tạm thời  Ga 3,23-25; 4,1-5  Hr 8,13; 9,10
  * bất lực  Cv 13,38-39  Rm 3,20; 8,3  Ga 2,16
  * độc đoán  Cv 15,10
  * áp chế  (tyrannique)  Cv 15,10  Ga 3,10; 5,1
  * tác hại (nocive)  Rm 4,15; 5,20; 7,7-13 
   Ga 3,19  Ep 2,14-15  Co 2,14
  * bất toàn  Mt 5,21-48;  19,8  Hr 9,9-10
  * có giá trị huấn luyện  Rm 11,32  Ga 3,23-25
  * Đức Kitô xoá bỏ  Rm 6,14;  10,4  Ga 3,13;  4,5
- Luật của Đức Kitô  Rm 8,2  Ga 6,2  Yc 1,25;  2,12 
- Yn 1,1-14  1Yn 1,1;  5,7 (?)  Kh 19,13 
- cách chung  Mc 4,14  Lc 1,2 
  Cv 11,19;  14,25
- Lời Thiên Chúa  Lc 5,1;  8,11  Cv 4,31;  6,2.7
- Lời Đức Giêsu  Cv 8,25;  12,24;  13,49 
 1Th 1,8  2Th 3,1
- Lời Tin Mừng   Cv 15,7
- Lời ân sủng  Cv 14,3
- Lời của Nước Trời  Mt 13,19
- Lời sự thật  Co 1,5  2Tm 2,15  Yc 1,18
- Tính chất: * thấm nhập và tác động  Ep 6,17  1Th 2,13 
  	   Hr 4,12-13  Kh 1,16;  19,15
	* vĩnh cửu  Mt 24,35  Rm 9,6  1P 1,25
	* thẩm phán  Yn 12,48
	* tác động tùy theo dự kiện người nghe  Mt 13, 3-9.18-23 
 	  Mc 4,24   Lc 8,18  Yn 8,45-47  Xt: (Đức) Tin
	* phải giữ Lời Chúa  Mt 7,21-26  Lc 11,28  
	  Yn 8,31.51-52;  14,23-24  Xt. Giới răn, Việc làm
	* phải truyền đạt tinh tuyền  Yn 7,18
	  2C 2,17;  4,2   1Th 2,3-5  2Tm 2,15-16
	* phải truyền đạt với sự dạn dĩ   Cv 4,13.29.31;  28,31 
	  Ep 6,20  1Th 1,5;  2,2
	* phải truyền đạt trong kiên trì thúc đẩy  1Tm 4,12 
	  2Tm 4,2 Tt 2,15 
	* phải truyền đạt trong đơn sơ  1C 1,17;  2, 4.13
	* phải truyền đạt trong trách nhiệm  1C 3,5-9;  4,1-5
- Xt. Giáo thuyết, Giáo huấn, Phúc âm, Chân lý
- với Abraham  Cv 7,3-8; 26,6 
 Rm 4,13-22; 9,4  Ga 3,8-18  Hr 6,13-15; 11,8-10.39
- Đức Kitô thực hiện  Cv 13,23.32.33  Rm 15,8 
 2C 1,20  Ep 3,6  Hr 9,15; 10,36
- Thánh Linh thông truyền cho tín hữu  Lc 24,49 
 Cv 1,4; 2,33.38-39  Ga 3,14.22.29; 4,28  Ep 1,13 
- Xt. Giao ước
- tội phạm về lời nói Mt 12,34-37; 15,11.17-20 
 Ep 4,29;5,4  Co 3,8  Yc 1,19; 3,2-12
- ơn nói nhiều thứ tiếng  Mc 16,17  
 Cv 2,3-13; 8,17-19; 10,44-46; 19,6 
 1C 12-14;  đặc biệt là:  1C 12,10; 14,2-4.13-14.23 
- của Thiên Chúa: Hr 6,13-17; 7,20-22
- của Biệt phái:  Mt 23,16-22
- được Luật cho phép:  Mt 5,33
- Đức Giêsu cấm:  Mt 5,34-37  Yc 5,12
- chống Thiên Chúa:  Rm 2,24 1 Tm 6,1 
 Tt 2,5  Mt 27,39-40  Cv 13,45; 18,6;26,11  
 1Tm 1,20  2Tm 3,2  Yc 2,7  2P 2,10-12 
 Yđ 8-10
- phạm đến Chúa Thánh Thần  Mt 12,31  Mc 3,29
- Giêsu bị vu cáo lộng ngôn  Mt 9,3; 26,65  Yn 10,33.36
- 1C 3,12-15
- Lời kêu gọi  Mt 8,11; 21,43; 28,19 
 Mc 16,15  Lc 2,32  Yn 10,16; 11,52 
 Rm 9,23-24; 10,12; 11,11-32  Ep 2,11-22; 3,2-12 
 Co 1,12-13.21-23.26-28  1P 2,9  Ga 1,15 
 Cv 9,15  Rm 1,5 ... 
- gia nhập Giáo hội
  	* số ít:  Cv 10-11,18;
	* từng đoàm:  Cv 11,19-26;
- bình đẳng:  Ga 2,1-21  Cv 15,1-29
- gia nhập GH sau những do dự, chiến đấu  Mt 10,5;  15,24 
 Cv 10,9-16.28-29; 11,1-3.5-10.15-18.22; 
- cách chung  Rm 2,15; 9,1; 13,5 
 1C 10,25-29  2C 1,12; 4,2;5,11  Hr 9,9.14; 10,2  1P 2,19
- tốt  Cv 23,1; 24,16  1C 4,4  1Tm 1,5.19; 3,9  
 2Tm 1,3  Hr 13,18  1P 3,16.21
- yếu đuối  1C 8,7.10.12
- xấu  1Tm 4,2  Tt 1,15  Hr 10,2
- vật chất  Mt 3,10; 13,40; 17,15 
 Cv 28,5  2P 3,12 ...
- Chúa Thánh Thần  Mt 3,11;  Cv 2,3
- thử thách  Mc 9,49  1P 4,12
- tình yêu  Lc 12,49; 24,32  2C 11,29
- dục vọng  1C 7,9
- hình phạt  Lc 9,54  Rm 12,20  1C 3,12-15  2Th 1,8 
 Hr 12,29  Kh 20,9
- Xt. Hoả ngục
- bất khả đoạn tiêu (một vợ, một chồng) Mt 5,31-32; 19,3-49 
 Lc 16,18  Rm 7,1-3  1C 7, 2. 10-11.39  Ep 5,33 
- đặc ân Phao lô  1C 7,15-16
- tính cách thánh thiện  1Th 4,3-8  Hr 13,4
- bí tích Hôn nhân  Ep 5,22-32
- bổn phận  1C 7,3-5; 11,3.7-12  Ep 5,22-33 
 Co 3,18-19  1Tm 2,11-15  Tt 2,4-5  1P 3,1-7
- hôn nhân và đồng trinh  Mt 19,10-12  1C 7,1-9.25-38 
 Cv 21,9  Kh 14,1-5(?)
- tái giá  1C 7,39-40  1Tm 5,14
- Xt. Vợ chồng, Đám cưới<
- danh xưng, ám chỉ  Mt 4,1.10  Kh 9,11  Mt 10,25 
 Kh 12,3-17  Yn 12, 31  Ep 2,2  2C 4,4  Kh 12,9  Mc 3,22 
- bộ hạ  Mt 7,22  2C 12,7  Ep 6,12  Co 2,15 
 1C 2,8; 15,24  1P 3,22  Ep 1,21 (?);  6,12  Co 1,16
- hoạt động trong thế gian:
  * kẻ thù của Nước Trời  Mc 4,15  Mt 13,39  Yn 8,44  
   1Th 2,18  2Th 2,9-10  Ep 6,11  Kh 2,10;  12,4.13-18; 20,10 
   * cám dỗ  Mt 4,1-10; 16,23  Lc 22,3.31  Yn 13,2.27  Cv 5,3 
    1C 7,5  2C 2,11; 11,14  1Tm 3,7  1P 5,8 
   * quyền hành trên bịnh tật và chết chóc  Lc 13,16  2C 12,7 
    1Tm 1,20  Cv 10,38  Hr 2,14  1C 5,5 
   * có quyền trên người: bị ma quỷ ám  Mt 4,24; 8,16  Lc 11,14...
   * bị Đức Kitô đánh bại  Rm 16,20  Yc 4,7  1P 5,9
- số phận cuối cùng  Kh 20,10
- “phó nộp cho Satan”   1Tm 1,20  1C 5,5
- Đồng trinh Mt 1,23  xt. Trinh nữ  Lc 1,35
- Maria được truyền tin  Lc 1,26-28  Mt 1,20
- Maria thăm Ysave  Lc 1,39-56 
- Maria hôn thê của Yuse  Mt 1,16.18  Lc 2,5
- Maria Mẹ Chúa Giêsu  Mt 1,21.23; 2,11 
  Mc 4,31-35  Lc 2,7.48; 8,19-20  Yn 19,25-27 
  Cv 1,14  Kh 12,1-6; 12,13-17 
- suy niệm Lời Chúa  Lc 2,19.33.51
- can thiệp cho đôi tân hôn tại Cana  Yn 2,1-5.12
- Mt 27,4.24-25  Lc 22,44  Yn 19,34  Hr 9,12 
- của Giao Ước mới  Mt 26,28  1C 11,25-27 
  Hr 9,12-22;  10,29;  13,20
- nguồn phát xuất Giáo hội  Cv 20,28  Yn 19,34
- tha tội  Mt 26,28  Kh 1,5
- phép Thánh Thể  Yn 6,53-56;  19,34 
  1C 10,16  1Yn 5,6
- giải án tuyên công  Rm 5,9
- rửa sạch  Hr 9,14;  12,24  1P 1,2 
  1Yn 1,7  Kh 7,14
- xá tội  Rm 3,25  1Yn 2,2;  4,10
- cứu chuộc  Yn 19,34  Ep 1,7  1P 1,18-19 
  Kh 5,9;  14,4
- thánh hóa  Hr 13,12
- bảo đảm phần phúc thiên đàng  Hr 9,12;  10,19
- cần thiết  Mt 11,25-27  1C 2,6-16  Rm 16,25  Ga 3,23 
 Ep 1,17; 3,3-5  1Tm 3,16
- của Đức Chúa Cha  Mt 11,25-26; 16,17  Ga 1,16  Co 1,26-27  Hr 1,1-2
- của Chúa Con  Lc 2,32  Mt 11,27  Yn 17,6-8  2Tm 1,10  Yn 1,18  Hr 1,1-2 
  Kh 1,1 ...
- của Thánh Thần  1C 2,10-12  Yn 16,13; 14,26  1Tm 4,1
- chung chung  1C 14,6.26.30  2C 12,1.7  Ga 1,12; 2,2  Ep 3,3.5 
- cánh chung  1C 1,7  2Th 1,7  1P 1,7.13  Rm 8,8-19  1C 3,13  
  1P 1,5; 5,1  (2Th 2,3.6.8)
- Cv 8,9-24 
- chân lý ẩn dấu  Rm 11,25  1C 2,7 ;13,2; 14,2; 15,51
  Ep 5,32  2Th 2,7  Kh 1,20; 17,5-7
- chương trình của TC trong việc cứu rỗi  Rm 16,25 
  Ep 1,9; 3,3.9  Co 1,26-27; 2,2
- mầu nhiệm của Thiên Chúa  1C 2,1; 4,1 
  Co 2,2  Kh 10,7
- mầu nhiệm của Đức Kitô  Ep 3,4  Co 4,3
- mầu nhiệm * của Tin Mừng  Ep 6,19;
	* của đức Tin:  1Tm 3,9
	* của lòng đạo đức:  1Tm 3,16;
	* của Nước Trời:  Mt 13,11
- của Nước Trời  Mt 13,33  Lc 13,21
- đạo lý của Biệt phái  Mt 16,6-12
- sự giả hình của Biệt phái  Lc 12,1
- men làm hư đốn  1C 5,6-8  Ga 5,9
- Tình Yêu: bản tính của Thiên Chúa  1Yn 4,8....16
- bài ca đức Mến  1C 13,1-13
- phải bỏ tất cả  Mt 8,19-22; 10,37 
  Lc 9,57-62; 14,26-33
- vác Thánh giá  Mt 10,38;  16,24  Lc 9,23
  Yn 12,25-26; 19,7
- “lưu lại trong Lời của Ngài”  Yn 8,31-32
- thương yêu nhau  Yn 13,34-35
- “đem lại hoa trái”  Yn 15,8
- cùng số phận với Thầy mình  Mt 18,24-25  Lc 6,40 
  Yn 13,16; 15,18-20
- phần thưởng cho người môn đệ  Mt 19,27-29  Mc 10,28-30 
  Yn 8,12; 12,26; 17,24
- Mt 5,13  Mc 9,49-50  Lc 14,34-35  Co 4,6 
- nguyên nhân: 
   * con người  Mt 6,21-23;  13;13-15  
  Mc 3. 5  Lc 11, 34-36;  13, 34;  16, 30-31;  19, 42; 
  Yn 3, 19-20;  5, 39-47;  8, 45,47;  9,39-41; 12,42-43;  15,22 
  Cv 28,26-27  Rm 9,32-33; 11,25   Ep 4,18  1Yn 2,11 
  Kh 3,17 
   * ma quỷ  Mt 13,13-15; 11,25  Mc 4,11-12  Yn 6,44;  12,40 
    Rm 11,7-9
- Xt. Cứng lòng, Ngoan cố, Vô tín, Tối tăm
- Đức Giêsu là mục tử  Mt 2,6; 9,36; 10,6; 18,12-13; 26,31 
  Lc 12,32  Yn 10,1-6  Hr 13,20  1P2,25; 5,4 
  Kh 7,17;  12,5;  19,15
- những mục tử thiêng liêng  Cv 20,28-29  Yn 21,15-17  
  Ep 4,11  1P 5,2-3
- “con người” cũ và mới  Rm 6,6; 7,24  2C 5,17
  Ga 6,15  Ep 2,10.15; 4,22-24  Co 3,9-10  Kh 21,5 
- con người bên trong và c.n. bên ngoài  Rm 7,22  2C 4,16 
  Ep 3,16
- con người đầu tiên và c.n. cuối cùng  1C 15,45.47
- đàn ông: “đầu” của người nữ  1C 11,3-9;  14,34-35 
  1Tm 2,11-14
- Rm 15, 1 ...; 14,1-2.10 
  Ep 4,2 Co 3,12-13
- Mt 24,49  Lc 21,34  Rm 13,13  1C 5,11; 6,10 
  1C 11,21  Ga 5,21  Ep 5,18  1Th 5,7  1Tm 3,3 
  Tt 1,7;2,3  1P 4,3 
- danh xưng, ám chỉ  Mt 4,1.10  Kh 9,11  Mt 10,25 
 Kh 12,3-17  Yn 12, 31  Ep 2,2  2C 4,4  Kh 12,9  Mc 3,22 
- bộ hạ  Mt 7,22  2C 12,7  Ep 6,12  Co 2,15 
 1C 2,8; 15,24  1P 3,22  Ep 1,21 (?);  6,12  Co 1,16
- hoạt động trong thế gian:
  * kẻ thù của Nước Trời  Mc 4,15  Mt 13,39  Yn 8,44  
   1Th 2,18  2Th 2,9-10  Ep 6,11  Kh 2,10;  12,4.13-18; 20,10 
   * cám dỗ  Mt 4,1-10; 16,23  Lc 22,3.31  Yn 13,2.27  Cv 5,3 
    1C 7,5  2C 2,11; 11,14  1Tm 3,7  1P 5,8 
   * quyền hành trên bịnh tật và chết chóc  Lc 13,16  2C 12,7 
    1Tm 1,20  Cv 10,38  Hr 2,14  1C 5,5 
   * có quyền trên người: bị ma quỷ ám  Mt 4,24; 8,16  Lc 11,14...
   * bị Đức Kitô đánh bại  Rm 16,20  Yc 4,7  1P 5,9
- số phận cuối cùng  Kh 20,10
- “phó nộp cho Satan”   1Tm 1,20  1C 5,5
- của Đức Kitô Co 1,24
- của tổ phụ Yuse Cv 7,10
- của các Tông đồ  Mt 24,9 Yn 16,33  Cv 20,23  2C 1,4-10
- của người môn đệ  Mt 13,21  Cv 11,19  Rm 5,3  Kh 7,14
- cần thiết và lợi ích  Cv 14,22  Rm 5,3-5  2C 4,17  
 1Th 3,3-4  2Th 1,7  Kh 2,9-11
- của cuộc sống đôi bạn  1C 7,28
- của người tội lỗi  Rm 2,9  2Th 1,6  Kh 2,22
- cánh chung  Mt 24,21.29  Kh 7,14
- Xt. Đau khổ
- Mt 1,20-24; 12,41-42,43-45; 23,37-39 
 Lc 13,3-5.9; 16,30-31  Rm 2,5  
 Kh 2, 5.21-23;  9,20-21;  16,9-11
- Lời kêu gọi  Mt 8,11; 21,43; 28,19 
 Mc 16,15  Lc 2,32  Yn 10,16; 11,52 
 Rm 9,23-24; 10,12; 11,11-32  Ep 2,11-22; 3,2-12 
 Co 1,12-13; 21-23; 26-28  1P 2,9 
 Ga 1,15  Cv 9,15  Rm 1,5 ... 		
- gia nhập Giáo hội: 
	* số ít  Cv 10-11,18
	* từng đoàn  Cv 11, 19-26
	* bình đẳng  Ga 2,1-21  Cv 15,1-29
	* sau những do dự  Mt 10, 5;  15,24 
	 Cv 10,9-16.28-29; 11,1-3.5-10.15-18.22; 
- cấm  Mt 5,27-28.32; 19,9.18  Rm 7,2-3 
  1C 6,9  2P 2,14
- người đàn bà ngoại tình  Yn 8,1-11
- là bất trung với Thiên Chúa  Mt 12,39; 16,4  Mc 8,38 
 Yc 4,4  Kh 2,22
- tội phạm về lời nói Mt 12,34-37; 15,11.17-20 
 Ep 4,29;5,4  Co 3,8  Yc 1,19; 3,2-12
- ơn nói nhiều thứ tiếng  Mc 16,17  
 Cv 2,3-13; 8,17-19; 10,44-46; 19,6 
 1C 12-14;  đặc biệt là:  1C 12,10; 14,2-4.13-14.23 
- của Cựu Ước Mt 1,22; 2,5.17; 3,3; 4,14 ... 
1P 1,10-12 2P 1,19-21
- của Tân Ước: Giêsu  Lc 7,16; 13,33; 14, 19  Yn 4,19; 9,17
- những Kitô hữu được soi sáng  Mt 23,34  Cv 11,27; 13,1; 15,32 
  1C 12,23-29; 14,1-5.24.31.39  Ep 2,20;  3,5;  4,11 
- tiên tri giả  Mt 7,15-20;  24,11.24  Lc 6,26  Cv 13,6 
  1Tm 4,1  2P 2,1  1Yn 4,1-6  Yđ 4  Kh 16,13; 19,20; 20,10 
- Xt. Giêsu: tiên tri
- phần thưởng cho kẻ bị ngược đãi  Mt 5,10-12; 10,32-33
  Rm 5,3-5;  8,17  2C 4,17-18  2Tm 2,11-12  Yc 1,2-4 
  1P 4,13  Kh 7,13-17 
- cần thiết  Mt 10,34-36  Cv 14,22  1Th 3,3-4  2Tm 3,12  1P 4,12-13
- theo chân Thầy chí thánh  Mt 10,24-25  Yn 15,18-21
- không thể tránh được  Mt 10,17-23; 23,34-36  Mc 10,30  Yn 16,1-4  
  Cv 4,3; 5,18; 5,40-41; 7,54-60; 8,1-2; 9,2; 12,1-4; 13, 50 ... 
  1C 4,11-13  2C 4,8-1; 6,4-10;  11,23-27  Hr 10,32-34 
- chấp nhận với can đảm và vui vẻ  Mt 5,12; 10,28-31  Cv 5,41 
  Rm 5,3; 8,35-37  2C 7,4  Co 1,24  Hr 10,34 
- cầu cho kẻ ngược đãi mình  Mt 5,44  Lc 23,33  Cv 7,60
- chúc lành cho kẻ ngược đãi mình  Rm 12,14  1C 4,12
- của Đức Kitô  2C 10,1
- của Kitô hữu  Ph 4,5  1Tm 3,3  Tt 3,2  Yc 3,17
- của người khác  Cv 24,4  1P 2,18
- của Thiên Chúa  Mt 13,24-30.36-43; 18,24-27
  Lc 13,6-9;  18,6-8  Rm 2,4;  3,26
- của Đức Giêsu  1P 2,21-23
- của Kitô hữu  1C 4,12  2Tm 4,2  Yc 5,7-8.10  Kh 6,10-11
- Xt. Nhẫn nhục
- của Thiên Chúa  Rm 2,4-9.22  1P 3,20
- của Đức Giêsu  1Tm 1,16  2P 3,9.15
- của Kitô hữu  1C 13,4  2C 6,6  Ga 5,22  Ep 4,2  Co 1,11  1Th 5,14
- Xt. Nhẫn nại
- Kitô hữu, một thân thể trong Đức Kitô  Rm 12,45  1C 10,17; 12,12-30 
  Ep 4,4.25  Co 3,15
- Kitô hữu là những chi thể của Đức Kitô  1C 6,15; 12,27 
  Ep 5,30  Cv 9,4
- Giáo hội là nhiệm thể mà Đức Kitô là Đầu  Ep 1,22-23; 4,15-16; 5,23 
 Co 1,18.24; 2,19
- Cv 18,25  Rm 12,11  Co 3,23
  Lc 24,32  Kh 3,15-19 
- Xt. Nhiệt thành
- Cv 18,25  Rm 12,11  Co 3,23 
  Lc 24,32  Kh 3,15-19 
- Xt. Nhiệt thành
- cành nho  Mt 26,29  Yc 3,12
- thiêng liêng  Yn 15,1-6 	
- vườn nho  Mt 21,18  Lc 13,6  1C 9,7
- dụ ngôn  Mt 20,1-6; 21,33-44
- cánh chung  Kh 14,17-20
- niên trưởng hay giám mục Tt 1,5-7
- chủ tọa và dạy dỗ:  1Tm 5,17-22  Tt 1,5.7.9  
 Cv 11,30;  14,23;  15,2.4.6.22.23;  16,4; 20,17; 1,18 
  1Th 5,12  1Tm 3,5; 5,17 
- nhiệm vụ bên cạnh những kẻ liệt  Yc 5,14
- phẩm cách  Tt 1,6-9  1Tm 3,1-7
- được thiết lập do đại diện các tông đồ  Tt 1,5
- được thiết lập do việc đặt tay  1Tm 5,22  Cv 14,23
- hàng niên trưởng  1Tm 4,14
- Xt. Giám mục và Mục tử
- noi gương Đức Kitô  Mt 20,26-28  Lc 22,26-27 
 Yn 13,12-16.34; 15,12  Rm 8,29; 15,2-3  1C 11,1 
  2C 8,8-9  Ga 4,19  Ep 5,2  Ph 2,5  1Th 1,6
  Hr 12,1-3  1P 2,20-21;  4,1  1Yn 2,6 
- noi gương các vị thủ lãnh  1C 4,16;  11,1  1Th 1,6 
  2Th 3,7-9  Hr 13,7
- ngược lại sự thật  Mt 5,11  Ep 4,25  Co 3,9 
  Hr 6,18
- sai Chân lý  Yn 8,44  Cv 5,3-4  Rm 1,25  2Th 2,9-11 
  Yc 3,14 1Yn 1,6;  2,21.27  Kh 2,2; 14,5; 21,8.27; 22,15 
Rm 1,30  2C 12,20  Yc 4,11  1P 2,1 
- tội lỗi  Yn 8,33-34  Rm 6,6.16-21  Tt 3,3
- xác thịt  Rm 7,14-23
- những thần giả dối  Ga 4,8
- những nhân tố trần gian  Ga 4,3.9  Co 2,20
- luật Môsê  Ga 4,5.25
- Đức Kitô xóa bỏ  Yn 8,32-36  Rm 6,18.22 
  1C 6,20; 7,23  Ga 5,1; 4,5.7.31
- chính Ngài đã mặc lấy thân phận nô lệ  Ph 2,7
- Xt. Chủ tớ
- mầu nhiệm  Mt 13,11.16-17
- thiêng liêng  Mt 5,3; 13,18-23  Mc 12,34
  Lc 17,20-21  Yn 3,3-5; 18,36  Rm 14,17
- phần thưởng của Thiên Chúa  
  Mt 13,22-23; 19, 23-25; 22,1-14; 11,12; 18,3-4; 19,12 
  Lc 9,62 Yn 3,3-5  Lc 12,32 Co 1,13
  1Th 2, 12 (Cho những người thiện tâm)
- quý hơn mọi sự  Mt 6,33;  11,11;  13,44-46
- được thiết lập ngay trong Giáo Hội  Mt 16,19; 18,18
- lẫn lộn lành và dữ  Mt 13,24-29.37-43.47-50
- lớn mạnh  Mt 13, 31-33  Mc 4,26-29
- ngay trong trần gian nầy (hiện thế) 
  Mt 3,2; 4,17; 11,12-14; 12,28
  Lc 17, 20-21  Co 1,13  Hr 12,28  Kh 1,6 
- những đoạn ám chỉ Nước Trời  Mt 8,11; 25,1-13.34  Mc 14,25 
  Lc 1,33; 14,15; 21,31; 23,42  1C 15,24.50  Ga 5,21 
- địa vị: lệ thuộc người nam 1C 11,3-10 1Tm 2,11-13
- người phạm tội đầu tiên 2C 11,3 1Tm 2,14
- mẹ loài người 1C 11,11-12 Ga 4,4
- được cứu vì thiên chức làm mẹ 1Tm 2,15;  5,14
- những phụ nữ theo Chúa Giêsu  Lc 8,2-3  Mt 27,55-56
- những phụ nữ có công trg GH sơ khai  Cv 9,36-42; 16,14-15
  Rm 16,1-2.13
- phục sức  1Tm 2,9-10
- phụ nữ lớn tuổi  Tt 2,3-5
- trong khi hội họp, phải trùm đầu  1C 11,3-6
- trong khi hội họp, không được giảng dạy  1C 14,34-35  1Tm 2,11-12
- những phụ nữ đạo đức  Lc 8,2-3  Mt 27,55-56; 28,1.5-10 
  Mc 15,4-41.47; 16,1-11  Lc 23,49.55-56; 24,1-11 
  Yn 19, 25;  20, 1-2.11-18 
- Rm 16,1-2  1Tm 3,11 (?) 
- Rm 1,24; 6,19  2C 12,21 
  Ga 5, 19  Ep 4,19; 5,3  Co 3,5  1Th 2,3; 4,7
- Xt. Ngoại tình, Gian dâm, Đồng tính luyến ái 
- chế độ ân sủng  Yn 1,17  Rm 6,14  Ga 5,4
- của Thiên Chúa ban:  Rm 3,24;  11,5,6  Ep 2,5 
 Cv 15,11  Rm 5,15-21;  6,23  1C 15,10  Ph 1,29
 Tt 2,11;  3,6-7 
- hiện sủng  Rm 15,30-31  2C 1,10  2Th 3,1-2 
  2Tm 3,11; 4,17-18
- ơn đầy đủ  1C 10,13  2C 12,9  2Th 3,3
  1Yn 5,3-4  2P 2,9  Kh 3,10
- của Thiên Chúa xx. Thẩm phán
- đoán xét cận nhân  Mt 7,1-5  Rm 2,1-3;  14,3-4.10.13 
 1C 4,5  Yc 4, 11-12  Yn 7,24;  8, 15
- chống Thiên Chúa:  Rm 2,24 1 Tm 6,1 
 Tt 2,5  Mt 27,39-40  Cv 13,45; 18,6;26,11  
 1Tm 1,20  2Tm 3,2  Yc 2,7  2P 2,10-12 
 Yđ 8-10
- phạm đến Chúa Thánh Thần  Mt 12,31  Mc 3,29
- Giêsu bị vu cáo lộng ngôn  Mt 9,3; 26,65  Yn 10,33.36
- Mt 10,4  Mc 3,19  Lc 6,16  Yn 12,4 
- được báo trước  Yn 6,70-71  Mt 26,2.21-25 
  Yn 13,28-29
- tội phạm  Lc 22,3-6  Yn 13,2  Mt 26, 14-16 
  Yn 13,30;  26, 47-50  Lc 22, 47-48
  Yn 18, 2-5  Cv 1,16 
- tính cách nghiêm trọng   Mt 26,24;  27, 3-10
  Cv 1,18-19
- Mt 5,39-41; 26,51-52  Lc 22,49-51 
 Yn 18,10-11  Kh 13,10 
- Xt. Báo thù
- Đức Giêsu hứa ban Mt 5,12.46; 10,41-42; 25,21.23.34-40.46 
 Lc 14,13-14;  16,25 Yn 4,36
- hướng về đó và xứng đáng lãnh nhận  1C 15, 58  Ph 3,12-14 
 2Tm 4,8  Yc 1,12  2Yn 8  Kh 11,18;  14,13 
- dư đầy  Mc 10,29,30  Mt 19,29; 13,12; 25,29
  Mc 4,24  Lc 6,38  2C 4,17  Rm 8,18
- Xt. Triều thiên, Thưởng công
- bởi Thiên Chúa  Mt 25,34  Lc 1,42  Cv 3,25  Ga 3,9 
 Ep 1,3  Hr 6,14
- của Thiên Chúa  Lc 1,64;  2,28;  24,53  Rm 1,25; 9,5 
 2C 1,3; 11,31  Ep 1,3  Yc 3,9  1P 1,3
- bởi Đức Kitô  Lc 24,50-51  Cv 3,26  Rm 15,29
- của Đức Kitô  Lc 13,35;  19,38  Yn 12,13
- bữa ăn  Mt 14,19;  15,36  Lc 24,30  Cv 27,35 
 Rm 14,6  1C 10,30  1Tm 4,3-5
- kẻ thù  Lc 6,28  Rm 12,14  1C 4,12  1P 3,9
- của Đức Giêsu Mt 4,24; 8,16; 9,35; 
 11,5; 12,15; 14,35-36; 15,30-31; 19,2; 21,14 
  Mc 3,10-11  Lc 6,18-19
- bản tính  Mt 8,23-27; 14,14-21.22-33; 15,32-38 
  Mc 11,12-14.20-22  Lc 5,4-9  Yn 2,3-9; 21,5-8 
- chữa lành  Mt 8,2-4.5-13.14-15; 9,1-8.27-31; 12,9-13; 20,30-34
  Lc 7,11-15; 10,10-17; 14,1-6 Yn 4,46-53;  5,1-9 
- đuổi quỷ  Mt 9,32-33; 12,22; 15,22-28 
   Mc 1,23-28.34.39;  7,24-30; 16, 9 Lc 8,2
- cải tử hoàn sinh  Mc 5,22-24.35-43  Lc 7,11-17  Yn 11,1-44
- thời Giáo hội sơ khai  Rm 15,19  1C 2,4  2C 2,12  1Th 1,5  Hr 2,4  
  Mc 16,17-18  Cv 2, 43; 4,30;  5,12; 6, 8;  8,6.13; 14, 3; 15,12
- của Phêrô  Cv 3, 1-10; 5,1-11.15; 9,32-35.36-43
- của Phaolô  Cv 13,9-12; 14,8-10; 16,16-18; 19,11-12; 
  20,9-12; 28, 3-6.8-9
- động lực cho lòng tin  Mt 11,3-6.21-24  Lc 16,31  
  Yn 3,2; 4,48; 5,36; 9,16.33;  10,25.37-38; 14,11;  
  15, 24;  20.30-31   1C 2,4 
-  Cv 6,6  1Tm 4,14; 5,22 2Tm 1,6 
- chung chung  Ph 1,1 
- thành lập  Cv 6,1-6
- phẩm cách và bổn phận  1 Tm 3,8-13
- Lời mời gọi của Đức Kitô  Mt 6,33-34;  9,2.22; 14,27 
 Yn 16,33  Cv 23,11  Hr 13,5-6
- động lực  Yn 16,33  2Tm 1,12  Hr 13,5-6 
 1Yn 3,21-22;  4,17-18
- gương mẫu  Mt 9,2.21; 14,27-33; 15,22-28
  Mc 10,49-50  Lc 5,4-7  Yn 2,3-5; 4,50  2Tm 2,1-12 
- Xt.  Cậy (đức);  Quan phòng
- tổng quát  Mc 1,15; 8,35;  10,29; 13,10; 16,15 ...
- của Thiên Chúa  Mc 1,14  Rm 1,1; 15,16  2C 11,7
- của Đức Kitô  Mc 1,1  Rm 1,9; 15,19  1C 9,12 ...
- về Nước Trời  Mt 4,23;  9, 35;  24,14 ...
- Tin Mừng của Phaolô ( Tin Mừng của tôi)  Rm 2,16;  16,25 
   2C 4,3  2Tm 2,8
- Cv 8,9-11; 13,6-8;  19,19
  Ga 5,20  Kh 9,21;  18,23; 21,8;  22,15 
- dẫn dắt và phù trợ  Cv 9,31;  13,2;  15,28;  20,28
- phù trợ và bảo vệ các môn đệ  Yn 14,16,26; 15,26; 16,7 
 1Yn 2,1
- Xt. Thánh Thần
- những phụ nữ đạo đức  Lc 8,2-3  Mt 27,55-56; 28,1.5-10 
 Mc 15,4-41.47; 16,1-11  Lc 23,49.55-56; 24,1-11 
 Mc 15,40-41.47; 16,1-11 Lc 23,49.55-56; 24,1-11 
 Yn 19,25; 20,1-2.11-18
- địa vị: lệ thuộc người nam  1C 11,3-10  1Tm 2,11-13
- người phạm tội đầu tiên  2C 11,3  1Tm 2,14
- mẹ loài người  1C 11,11-12  Ga 4,4
- được cứu vì thiên chức làm mẹ  1Tm 2,15;  5,14
- những phụ nữ theo Chúa Giêsu  Lc 8,2-3  Mt 27,55-56
- những phụ nữ có công trg GH sơ khai  Cv 9,36-42; 16,14-15 
  Rm 16,1-2.13
- phục sức  1Tm 2,9-10
- phụ nữ lớn tuổi  Tt 2,3-5
- trong khi hội họp, phải trùm đầu  1C 11,3-6
- trong khi hội họp, không được giảng dạy  1C 14,34-35 
  1Tm 2,11-12
- của Đức Kitô: 
	* được báo trước  Mt 12,40;  16,21; 17,9.23; 20,19; 26,32
 	  Yn 2,19-22  Mt 27,40.63  Yn 16,16-22 
	* sự kiện mồ trống  Mt 28,1-7  Yn 20,1-13
	* hiện ra  Mt 28,8-10.16-20  Mc 16,9
	  Lc 24,13-49  Yn 20,14-21.23  1C 15,3 
	  Cv 1, 3-8; 2,24-32;  3,15;  10, 41;  13, 31
	* nguyên nhân của PS linh hồn  Rm 6,4-5;  6,8
	  Ep 2,6  Co 2,12; 3,1
	* nguyên nhân của PS thể lý  Rm 8,11  
	 1C 6, 14;  15, 20-22  2C 4, 14  Ph 3, 10-11
	  1Th 4, 14
- của con người: 	
	* chắc chắn  Mt 22,23-32  Lc 14,14  Yn 11,24
	  Cv 7,18.32;  23,6;  24,15; 26,8.23
	  1C 15,12-32 2C 1,9 Hr 6,2
	* công việc của Chúa Cha  Yn 5,21  Cv 26,8 
	  2C 1,9;  4,14  Hr 11,19
	* công việc của Chúa Con 
	   Yn 5,21.28; 6,39.40.44.54; 11,25-26
	* sự kiện sống lại  1 C 15,50-55  1Th 4,14-17
	  Kh  20,13
	* thân xác sống lại  Rm 8,18-19  1C 15,35-53 
	  2C 5,1-4  Ph 3,21  Co 3,4  1Yn 3,2 
- phục vụ Thiên Chúa  Lc 1,74-75; 2,37  
 Cv 24,14; 26,7; 27,23  Rm 1,9  2C 6,4  Ph 3,3  
 1Th 1,9  2Tm 1,3  Hr 9,14; 12,28 
- phục vụ Đức Kitô  Cv 20,19  Rm 12,11; 14,18; 16,18
  2C 11,23  Ep 6,7  Co 1,7; 3,25  1Tm 4,6
- phục vụ Tin Mừng  Cv 1,17; 6,4; 20,24  Rm 11,13 
 2C 4,1  Ep 3,7  Ph 2,22  Co 1,23  1Th 3,2  1Tm 1,12 
 2Tm 4,11 
- phục vụ Giáo hội  Co 1,25
- phục vụ cộng đoàn  Cv 11,29  Rm 12,7  1C 12,5 
  Co 4,17  2Tm 4,5  1P 4,10-11
- phục vụ anh em theo gương Đức Kitô  Mt 20,26-28
  Lc 22,24-27  Yn 13,5-17  Rm 15,8  Ga 5,13 
- tinh thần của sự phục vụ  Lc 17,10  Cv 20,19
  Rm 7,6
- Xt. Phó tế, Chủ tớ
- Mt 6,25-33;  10,29,31 
 Cv 14,16-17;  17,26-28  1P 5,7  Hr 13, 5-6 
- Chúa tái giáng  Mt 24,3 .37  1C 15,23  1Th 2,19; 3,13; 4,15 
 2Th 2,1  Yc 5,8  2P 3,12
- ngày của Chúa  Lc 17,24  1C 1,8; 5,5 
 2C 1,14  Ph 1,6  2P 3,10.12
- Ngày  Chúa đến 1 C 3,13  Hr 10,25
- Chúa đến  Cv 1,11  1C 4,5  Mt 24,42  
 Kh 1,7; 2,16 (?);  3,11;  16,15; 22,7.12.17.20 
 Mt 10,23; 16,28 Kh 2, 16 
- Chúa tỏ hiện Co 3,4  1Yn 3,2
- Chúa mạc khải  2 Th 1,7  1P 4,13  1C 1,7
- Chúa xuất hiện  1Tm 6,14  2Tm 4,1.8  Tt 2,13
- tính cách: * chắc chắn  Mt 24,35  Cv 1,11
	* không biết ngày giờ  Mt 24,36-44  
	 Lc 17,26-30  Cv 1,6-7
	* đến thình lình  Mt 24,42-44.50  
	 Mc 13,35-36  
	 Lc 21,34; 12,39-40  1Th 5,1-3  
	 2P 3,10  Kh 3,3.16-15 	
	* gần đến  Ph 4,5  Hr 10,25  
	 Yc 5,7-8  1P 4,7 
 	 1Yn 2,18  Kh 1,3;  3,11;  22,7.10.12.20  
 	 2P 3,12 Cv 3,19-20 
- chờ đợi và sẵn sàng  Mt 24 và 25  Mc 13,33-37  
 Lc 21,34-36  1Th 5,4-10  1C 1,7  2P 3,11-14
- Xt. Thế gian (cùng tận), Tỉnh thức
- Anna:  Lc 2,36-38 
- bà goá quấy rầy:  Lc 18,2-5;
- bà góa thành Naim:  Lc 7,11-15;
- bà goá 1 đồng:  Mc 12,42-44
- tình trạng goá bụa  Cv 9,39-41  1C 7,8-9 (?) .39-40;  
 1Tm 5,3-16;  Yc 1,27
- thuộc sổ các goá phụ  1Tm 5,9-15 
Xt. Đám cưới
- của Đức Giêsu: 
	* Bêlem Lc 2,4-5  Mt 2,1.6  Yn 7,42
	* Nazareth Mt 2,22-23 Lc 1,26; 2,39.51 
		Yn 1,45-46
	* Capharnaum  Mt 4,13;9,1
- của Phaolô  Cv 21,39; 22,3  
  Cv 16,37; 22,25-29; 23,27;  25,11-12
- của người tín hữu  Ep 2,6  Ph 3,20  Co 3,1-4 
  Hr 6,19-20;  13,14  Kh 13,6
- Rm 15,2  1C 9,19-27; 10,24.33; 13,5
  Ph 2,4  Lc 14,12-14
- Xt. Vô vị lợi 
- nhiệm vụ của quốc gia xx. Chủ tớ; Cha mẹ con cái; Lao động
	
- bổn phận đối với quốc gia: 
	* vâng lời  Rm 13,1-5  Tt 3,1  1P 2,13-17
	* nộp thuế  Mt 22,17-21  Rm 13,6-7
	* cầu nguyện  1Tm 2,1-2
- tại Antiokia:  Cv 11,29-30;  12,25
- của Phaolô:  Ga 2,10  1C 16,1-4  2C 8-9
  Rm 15,25-32  Cv 24,17
- bài giảng kêu gọi tương trợ:  2C 8-9
- xx. Quốc gia, Tùng phục, Vâng lời
- của người trên:  Cv 20,31 1C 4,14  1Th 5,12
1Tm 5,20  2Tm 4,2  Tt 1,13; 2,15;  3,10
- Cảnh cáo huynh đệ:  Mt 13,15  Lc 17,3-4
 Ga 6,1  Rm 15,14  Co 3,16  1Th 5,14  2Th 3,15 
 Yc 5,19-20 
- của Yoan Tẩy giả:  Mt 3,6.11; 21,25 
 Mc 1,4  Lc 7,29  Yn 1,25-27; 31,33; 3,22-23; 4,1; 10,40 
 Cv 1,5.22; 10,37; 11,16; 13,24; 18,25; 19,3-4 
- của Đức Kitô  Mt 3,13-17  Yn 1,32-34
- của tín hữu: 
	* thành lập  Mt 3,13-17 (?);  28, 19
	* hình bóng  1C 10,1-2  1P 3,21 
	  Yn 19,34  1Yn 5,6  
	* cần thiết  Mc 16,16  Yn 3,3-8  Cv 2,38
	* trong Tân Ước  Cv 2,41; 8,12-13; 36-38; 
	 9,18; 10,47-48;  16,15.33; 18, 8; 22,16
	 1C 1, 13-17
	* hiệu quả 
	  - tẩy sạch:  Cv 2,38; 22,16  1C 6,11  Ep 5,26-27 	        
	     Hr 10,22
	  - tái sinh:  Yn 3,3-8  Tt 3,5-7
	  - hiệp thông cùng Đức Kitô:  Rm 6,3-11  Ga 3,27 Co 2,12	 
	  - hiệp thông với nhau:  1C 12,13  Ga 3,27-28  Co 3,9.11 	
	  - cứu rỗi:  Mc 16,16  1P 3,31
	  - duy nhất tính:  Eph 4,5
- Rửa tội “ trong Thánh Linh”  Mt 3,11  Lc 3,16  Yn 1,33  Cv 1,5;11,16
- Rửa tội “với Thánh Linh”  Mc 1,8
- Rửa tội “trong Đức Kitô”  Rm 6,3  Ga 3,27
- Rửa tội “nhân Danh Đức Kitô”  Cv 2,38; 8,16; 10,48; 19,5
- Rửa tội “trong cái chết của Đức Kitô”  Rm 6,3  Co 2,12
- Rửa tội “trong Môsê”  1C 10,2
- Rửa tội “thay cho người chết”  1C 15,29
- Rửa tội : “những khổ nhục của Đức Kitô”  Mc 10,38.39  Lc 12,50
- Công thức Rửa Tội: Ba Ngôi   Mt 28,19
- Mt 12,43-45  Yn 5,14; 8,11 
  1C 5,11 2Tm 4,10  Hr 6,4-8;  10,26-31  1Yn 5,16 
  2P 2,20-22 
- Mt 24,49  Lc 21,34  Rm 13,13  1C 5,11; 6,10 
  1C 11,21  Ga 5,21  Ep 5,18  1Th 5,7  1Tm 3,3 
  Tt 1,7;2,3  1P 4,3 
- Ph 4,3  Kh 3,5; 13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27 
Lc 10,20;  Hr 12,23 
- thế giới  Cv 4,24; 14,15; 17,24
  Rm 11,36  Ep 3,9  Hr 1,10; 3,4; 11,3 
  Kh 4,11; 10,6; 14,7
- trong và bởi Đức Kitô  Yn 1,3.10  Co 1,16  Hr 1,2  
  Kh 3,14; 22,13
- Kitô hữu: thụ tạo mới  Rm 6,4; 8,10  2C 5,17 
  Ga 6,15 
  Ep 2,10; 4,24  Co 3,10
- tính cách cánh chung  Kh 21,1-5  Rm 8,21-22 
  2P 3,13
- của Cựu Ước:  Mt 13,14
- giải thích:  2P 1,20-21  (2Tm 3,16)
- của Tân Ước :  Rm 12,6  1C 12,10;  13,2.8;  14,6.22 
  1Th 5,20  1Tm 1,18;  4,14  Xt. Giêsu - tiên tri
- nguồn gốc:  1C 12,7-11  1Th 5,19-20  Kh 19,10
- Khải Huyền:  Kh 1,3;  22,7.10.18.19
- lời tiên tri về Đấng Cứu Thế:  Mt 1,22-23;  2,5-6.17-18;  4,14 .... 
  Lc 4,18-19;  22,37  Yn 2,17;  6,45;  7,42; 
  12,38-41;  13,18;  15,25;  19,24.28.30-37
  Cv 1,20;  2,25-31;  3,22-24;  8,32-33
- của Đức Kitô: 
	* được báo trước  Mt 12,40;  16,21; 17,9.23; 20,19; 26,32
 	  Yn 2,19-22  Mt 27,40.63  Yn 16,16-22 
	* sự kiện mồ trống  Mt 28,1-7  Yn 20,1-13
	* hiện ra  Mt 28,8-10.16-20  Mc 16,9
	  Lc 24,13-49  Yn 20,14-21.23  1C 15,3 
	  Cv 1, 3-8; 2,24-32;  3,15;  10, 41;  13, 31
	* nguyên nhân của PS linh hồn  Rm 6,4-5;  6,8
	  Ep 2,6  Co 2,12; 3,1
	* nguyên nhân của PS thể lý  Rm 8,11  
	 1C 6, 14;  15, 20-22  2C 4, 14  Ph 3, 10-11
	  1Th 4, 14
- của con người: 	
	* chắc chắn  Mt 22,23-32  Lc 14,14  Yn 11,24
	  Cv 7,18.32;  23,6;  24,15; 26,8.23
	  1C 15,12-32 2C 1,9 Hr 6,2
	* công việc của Chúa Cha  Yn 5,21  Cv 26,8 
	  2C 1,9;  4,14  Hr 11,19
	* công việc của Chúa Con 
	   Yn 5,21.28; 6,39.40.44.54; 11,25-26
	* sự kiện sống lại  1 C 15,50-55  1Th 4,14-17
	  Kh  20,13
	* thân xác sống lại  Rm 8,18-19  1C 15,35-53 
	  2C 5,1-4  Ph 3,21  Co 3,4  1Yn 3,2 
- Mt 7,3-5; 18,15-17  Lc 17,3-4; 23,39-41 
  Ga 6,1  Yc 5,19-20
- Xt. Cảnh cáo
- đồng nghĩa: Quang Lâm (Parousie - Parousia)
- Chúa tái giáng  Mt 24,3 .37  1C 15,23  1Th 2,19; 3,13; 4,15 
 2Th 2,1  Yc 5,8  2P 3,12
- ngày của Chúa  Lc 17,24  1C 1,8; 5,5 
 2C 1,14  Ph 1,6  2P 3,10.12
- Ngày  Chúa đến 1 C 3,13  Hr 10,25
- Chúa đến  Cv 1,11  1C 4,5  Mt 24,42  
 Kh 1,7; 2,16 (?);  3,11;  16,15; 22,7.12.17.20 
 Mt 10,23; 16,28 Kh 2, 16 
- Chúa tỏ hiện Co 3,4  1Yn 3,2
- Chúa mạc khải  2 Th 1,7  1P 4,13  1C 1,7
- Chúa xuất hiện  1Tm 6,14  2Tm 4,1.8  Tt 2,13
- tính cách: * chắc chắn  Mt 24,35  Cv 1,11
	* không biết ngày giờ  Mt 24,36-44  
	 Lc 17,26-30  Cv 1,6-7
	* đến thình lình  Mt 24,42-44.50  
	 Mc 13,35-36  
	 Lc 21,34; 12,39-40  1Th 5,1-3  
	 2P 3,10  Kh 3,3.16-15 	
	* gần đến  Ph 4,5  Hr 10,25  
	 Yc 5,7-8  1P 4,7 
 	 1Yn 2,18  Kh 1,3;  3,11;  22,7.10.12.20  
 	 2P 3,12 Cv 3,19-20 
- chờ đợi và sẵn sàng  Mt 24 và 25  Mc 13,33-37  
 Lc 21,34-36  1Th 5,4-10  1C 1,7  2P 3,11-14
- Xt. Thế gian (cùng tận), Tỉnh thức
- Mt 12,43-45  Yn 5,14; 8,11 
  1C 5,11 2Tm 4,10  Hr 6,4-8;  10,26-31  1Yn 5,16 
  2P 2,20-22 
- của Kitô hữu  Yn 3,3  Rm 6,4  1C 4,15 
  2C 5,17  Ga 4,19; 6,15  Ep 4,22  Co 3,9
  Phm 10  Tt 3,5  Yc 1,18 
- của thế giới  Mt 19,28  Cv 3,21  Rm 8,21 
 2P 3,13  Kh 21,1-5
- Cv 8,9-11; 13,6-8;  19,19  Ga 5,20 
  Kh 9,21; 18,23; 21,8;  22,15 
- Tt 3,10 
 Xt. Tiến sĩ (giả)
- cách chung  1C 8,1; 10,23 2C 10,8
- xây dựng Giáo hội  1C 3,10-15; 14,3-5.12.17.26 
 Ep 2,21; 4,12.15-16  1P 2,5
- người tín hữu  Cv 20,32  Rm 14,19; 15,2  
 2C 12,19; 13,10  Ep 4,29  1Th 5,11
- Thiên Chúa :
	* bổn phận và hiệu quả  Rm 14,6  1C 10,30 
            2C 1,11; 4,15; 9,11.12
            Ep 5,4  Ph 4,6  Co 1,12; 2,7; 3,15-17 
	   1Tm 2,1;4,3-4 
	* gương mẫu: - Giêsu  Mt 15,36; 26,27  Yn 11,41  1C 11,24
		    - Phaolô  Rm 1,8  1C 1,4  Ph 1,3  1Th 3,9 ...
		    - thiên quốc  Kh 4,9; 7,12; 11,17
- Đức Giêsu  Lc 17,16
- tha nhân  Rm 16,4
- Xt. Ca vãn
- thế giới  Cv 4,24; 14,15; 17,24
  Rm 11,36  Ep 3,9  Hr 1,10; 3,4; 11,3
  Kh 4,11; 10,6; 14,7
- về phía Thiên Chúa  Cv 10,34  Rm 2,11  Ga 2,6 
  Ep 6,9  Co 3,25  1P 1,17
- về phía Đức Kitô  Mt 22,16
- về phía Kitô hữu  1Tm 5,21  Yc 2,1.9
- cao trọng  Mt 1,21-23  Lc 1,31  Hr 1,4  Ph 2,10-11
- quyền năng  Mt 7,22  Mc 9,39  Lc 10,17 
 Yn 14,13-14; 15,16; 16,23-24  
 Cv 3, 6.16;  4, 10;  16,18; 19,13-16
- nguồn cứu rỗi  Mt 12,21  Cv 4,12  1C 6,11  1Yn 2,12
- Xt. Giêsu
- Thiên Chúa  Mt 6,12-15  Mc 11,25-26
  Lc 11,4  Eph 4,32  Co 2,13
- Đức Kitô  Lc 23,34
- loài người  Mt 6,12-15; 18,21.22.23  Mc 11,25-26 
  Lc 11,4; 17,3-4  Cv 7.60  1C 4,12  2C 2,7  Ep 4,32 
- Lc 16,14  Yn 12,6  Cv 8,18-24  1C 5,11; 6,10 
  Ep 5,5  Co 3,5  1Tm 6,10  Hr 13,5 
- 1C 6,1; 14,23-25  2C 8,21  1Th 4,12 
  1Tm 3,7  Tt 2,8  1P 2,15; 3,16; 4,15 
- 1C 6,1; 14,23-25  2C 8,21  1Th 4,12 
  1Tm 3,7  Tt 2,8  1P 2,15; 3,16; 4,15 
- cách chung  Lc 11,41  Rm 14,20 
  2C 11,2  Ep 5,27  Ph 1,10; 4,8  1Tm 5,22  Tt 1,15
  Yn 13,10; 15,3 2C 
- trong lòng  Mt 5,8; 23,26
- lương tâm 1Tm 3,9  2Tm 1,3
- về luân lý  1C 5,8  2C 7,1  Ga 5,16-25
- Xt. Khiết tịnh
- ưa thích sự cô tịch (thanh vắng)  Mt 6,6; 14,13.23; 26,36.38-39 
  Mc 1,35.45; 6,31-32  Lc 4, 42;  5, 16;  6, 12;  9, 18.28;  22, 41 
  Yn 18, 2 ;  11, 54
- của Đức Giêsu:  Mt 27,22-26
- Đức Giêsu vác:  Yn 19,17
- Simon Kyrênê vác đỡ:  Mt 27,32
  Ph 2,8  Hr 12,2  1P 2,24
- hậu quả: 
	* lôi kéo:  Yn 12,32
	* soi sáng:  Yn 8,28
	* giải thoát:  Ga 6,14  Ep 2,15  Co 2,14
	* đem lại sự sống:  Yn 3,14-15
	* giao hoà và kết hợp:  Ep 2,14-16  Co 1,20
- đạo lý và vấp phạm do Thánh giá:  1C 1,18-25 
  Ga 5,11; 6,12-14 Ph 3,18
- Thánh giá của Kitô hữu: Mt 10,38; 16,24 Lc 9,23 
- đóng đinh xác thịt và thế gian:  Ga 5,24; 6,14
- Xt. Cứu chuộc, Đau khổ
linh ứng:  Mt 22,43  v 1,16 2 Tm 3,16 
  Hr 3,7; 10,15  2P 1,20-21; 3,15-16  Kh 22,18-19
- giải thích:  Lc 24,27.32.45  Cv 8,30-35  2P 1,20-21  2P 3,16
- được thực hiện:  Mt 26,54-56  Lc 4,17-21;  24,27 
 Yn 5,39;  10,35; 12,13.16.18; 13,18; 17,12; 19,24.28.36-37 
 Cv 1,16; 8,35; 17,2-3.11; 18,28 1C 15,3-4 Ga 3,22 
  Yc 2,23;  4,5
- lợi ích:  Rm 15,4  1C 9,8-10; 10,11  2Tm 3,15-17
- Xt. Tiên tri (lời) về Cứu thế
- thần tính: 1C 2,10; 3,16; 12,4-11 Cv 5,3-4
- ngôi vị: Lc 12,10-12 Yn 14,16-17.26  Rm 8,9.11 1C 6,19
- nhiệm xuất:  Yn 15,26; 16,13-15
- trong đời sống Đức Kitô:  Mt 1,18-20; 12,18.28 
 Lc 1,35; 3,16.22; 4,1.14.18; 10,21; 24,49 
 Yn 1,32-34  Cv 1,2
- trong đời sống Giáo Hội: * thành lập:  Cv 2,1-4
		* dẫn dắt và phù trợ: Cv 9,31; 13,2; 15,28; 20,28
		* phong phú hoá:  1C 12,4-11.28-30 Ep 4,11 Hr 2,4
- trong đời sống các Tông đồ: Mt 10,20 Mc 13,11 Lc 12,12; 24,49 
 Cv 1,8; 16,7; 18,25; 20,22-23; 21,4-11
- trong đời sống các môn đệ: 
	* khai tâm:  Mt 18,29 
	Cv 1,5; 2,38; 8,14-17; 9,17; 10,44-47; 19,1-7 
	2C 1,22  Ep 1,13-14
	* tái sinh: Yn 3,5-8 Rm 8,9-11 Tt 3,5-6
	* ban cho quyền nghĩa tử: Rm 8,14-16 Ga 4,3-6
	* phù trợ và bảo vệ: Yn 14,16.26; 15,26; 16,7 
		1Yn 2,1
	* dạy dỗ: Yn 14,16.26; 15,26; 16,7-15
	* bầu cử: Rm 8,6
	* sự vui mừng:  Cv 13,52
	* sự tự do:  2C 3,7
- của lễ đầu mùa và là bảo chứng:  Rm 8,23 2C 1,22; 5,5 
	Ep 1,13-14
- bổn phận đối với Chúa Thánh Thần:
	* lãnh nhận đầy tràn: Ep 5,18
	* đừng làm phiền lòng: Ep 4,30
- hoa quả của Thánh Thần:  Ga 5,22-23
- tội phạm đến Thánh Thần:  Mt 12,31-32  Ep 4,30  1Th 5,19
- Thần Chân lý:  Yn 14,17;  16,13
- Đấng Phù trợ:  Yn 14,16.26; 15,26; 16,7  1Yn 2,1
- ấn tín của CTT:  2C 1,22  Ep 1,13;  4,30
- thanh tẩy trong/với CTT: Xx. Rửa tội
- thờ phượng trong Thánh Thần:  Yn 4,23
- hình bóng:  Yn 6,31-33.49-50.58;  19,34  
  1C 10,3-4 1Yn 5,6
- báo trước: Yn 6,27-34.48-58
- thiết lập:  Mt 26,26-29  Lc 22,19-20;  1C 11,23-25
- hiện diện thật sự:  1C 10,16;  11,27-29
- hy tế:  Mt 26,28  1C 10,16-21;  11,17.22.26-29.33-34  Xt. Bẻ Bánh
- hiệu quả:  Yn 6,48-58  1C 11,26.30-32
- của Thiên Chúa:  Yn 17,11  1P 1,15-16 
  1Yn 3,3  Kh 4,8
- của Đức Kitô:  Mc 1,24  Yn 6,69  Cv 3,14; 4, 27.30 
  Kh 3,7  Yn 8,46  2C 5,21  Hr 4,15; 7, 26-27 
  1P 2,22;  3,18  1Yn 3,5
- của Kitô hữu:  ơn gọi:  Ep 1,4  Co 1,22;  3,12 
  1C 1,30  1Th 4,3;  2Th 2,13  1P 1,2.15-16
- trường hợp cụ thể:  Cv 9,13.32.41;  26,10 
  Rm 1,7;  15,26.31  1C 14,33 (?); 16,1  2C 8,4; 9,1
- trở nên thánh thiện:  Rm 6,13.19.22  2C 7,1 
  1C 7,34  1Th 3,13; 4,3.7  1Tm 2,15
- tính cách thánh thiện của Giáo hội :  2C 11,2  Ep 5,27
- trước khi có sự cứu chuộc:  Rm 6,6.12;  7,24  1C 15,44-48 
  Ep 4,22  Co 3,9
- của Kitô hữu 
	* phẩm cách:  1C 3,16-7;  6,13-15  Rm 8,10-11
	* bổn phận:  1C 6,13-20;  9,27  Rm 6,11-23; 12,1
	  1Th 4,3-8;  5,23
- thân xác “thiêng liêng” :  Rm 8,23;  1C 15,35-54  Ph 3,10.21
- Mt 27,3-4  Cv 1,16-20
- phán xét chung: Mt 10,15; 11,22-24; 12,36.41.42 ...
- phán xét riêng: Lc 16,19-26  Hr 9,27
- công việc của Chúa Cha:  Rm 2,16;  14,10-12  2Th 1,6-7 
 Kh 11,18;  20,12-15 (?)
- của Chúa Con:  Mt 16,27;  25,31-46  Yn 5,22.27 
  Cv 10,42;  17,31  1C 4,5  2C 5,10  2Tm 4,1.8
- chiếu theo công nghiệp và sự công bằng:  Mt 16,27  Rm 2,2-6;  14,12 
  2C 5,10;  11,15  2Tm 4,14  Kh 15,3;  16,5.7; 19,2; 20,12-13; 22,12
- đã thực hiện:  Yn 3,18.36;  5,24  2P 2,3
- được TC tạo dựng:  Cv 4,24; 14,15;  17,24  Rm 11,36 
  Ep 3,9  Hr 1,10; 3,4; 11,3  Kh 4,11;  10,6;  14,7
- trong và nhờ Chúa Con:  Yn 1,3  1C 8,6  Co 1,16  Hr 1,2
- bảo tồn:  Mt 5,45; 6,26.28-30; 10,29-30 Yn 5,17
 Cv 14,16-17; 17,25-28  Co 1,17  Hr 1,3
- thế mạt:  Mt 5,18; 24,3.35  Lc 16,17  1C 7,3-9.31 
  1P 4,7  2P 3,10-13  1Yn 2,17
- tái tạo thế giới mới:  Cv 3,21  2P 3,13  Rm 8,21 
  Kh 21,1.4-5  Mt 19,28
- của các linh hồn:  Mt 5,14  
 Yn 1,10.29;  3,16-19;  4,42
- thù địch của TC:  Mt 18,7  Yn 7,7; 12,31; 14.30; 15,18-19 
  1Yn 2,15-17 ...
- Chúa tái giáng  Mt 24,3 .37  1C 15,23  1Th 2,19; 3,13; 4,15 
 2Th 2,1  Yc 5,8  2P 3,12
- ngày của Chúa  Lc 17,24  1C 1,8; 5,5 
 2C 1,14  Ph 1,6  2P 3,10.12
- Ngày  Chúa đến 1 C 3,13  Hr 10,25
- Chúa đến  Cv 1,11  1C 4,5  Mt 24,42  
 Kh 1,7; 2,16 (?);  3,11;  16,15; 22,7.12.17.20 
 Mt 10,23; 16,28 Kh 2, 16 
- Chúa tỏ hiện Co 3,4  1Yn 3,2
- Chúa mạc khải  2 Th 1,7  1P 4,13  1C 1,7
- Chúa xuất hiện  1Tm 6,14  2Tm 4,1.8  Tt 2,13
- tính cách: * chắc chắn  Mt 24,35  Cv 1,11
	* không biết ngày giờ  Mt 24,36-44  
	 Lc 17,26-30  Cv 1,6-7
	* đến thình lình  Mt 24,42-44.50  
	 Mc 13,35-36  
	 Lc 21,34; 12,39-40  1Th 5,1-3  
	 2P 3,10  Kh 3,3.16-15 	
	* gần đến  Ph 4,5  Hr 10,25  
	 Yc 5,7-8  1P 4,7 
 	 1Yn 2,18  Kh 1,3;  3,11;  22,7.10.12.20  
 	 2P 3,12 Cv 3,19-20 
- chờ đợi và sẵn sàng  Mt 24 và 25  Mc 13,33-37  
 Lc 21,34-36  1Th 5,4-10  1C 1,7  2P 3,11-14
- Xt. Thế gian (cùng tận), Tỉnh thức
- của Thiên Chúa: Hr 6,13-17; 7,20-22
- của Biệt phái:  Mt 23,16-22
- được Luật cho phép:  Mt 5,33
- Đức Giêsu cấm:  Mt 5,34-37  Yc 5,12
- hằng sống:  Mt 16,16;  26,63  Yn 5,26  Cv 14,15 
 Rm 9,26  1Th 1,9  1Tm 3,15;  4,10 Hr 10,31; 12,22
- vĩnh cữu:  1Tm 6,16  Kh 4,9;  10,6; 15,7
- độc nhất:  Mc 12,29  Yn 17,3  Rm 3,30 
  1C 8,4  1Tm 1,17;  2,5
- thiêng liêng:  Yn 4,24
- vô hình:  Yn 1,18  Co 1,15  1Tm 1,17 
  Hr 11,27  1Yn 4,12
- không đạt tới được:  1Tm 6,16
- không có thời gian, thường hằng:  1Tm 1,17  Hr 1,11-12
  Yc 1,17  2P 3,8
- luôn hoạt động:  Yn 5,17
- hiện diện mọi nơi:  Cv 17,27-28
- biết tất cả:  Rm 11,33-35  Hr 4,13  1Yn 3,20
- thông minh:  Rm 11,33-35
- tốt lành: Mt 19,17; 20,15 Rm 2,4; 11,22 Ep 2,7 Tt 3,4 Yc 1,17
-công chính: Yn 17,25  Rm 3,5.25-26; 10,3  1Yn 2,29
-lân tuất: Yc 5,11  1P 1,3  Lc 6,36 
 Mc 5,19  Rm 9,15-18; 11,30-32; 12,1;15,9 
 2C 1,3  Ep 2,42 
- toàn năng:  Mt 16,29  Mc 14,36  Lc 1,37
  Rm 1,20;  9,19;  11,36
- chân thật:  Yn 3,33;  5,31-32  Rm 3,4  Tt 1,2  2Hr 6,18
- tự do:  Mt 11,25-26  Lc 12,32  Rm 9,15-18  1C 15,38  Ph 2,13
- có thể nhận biết được:  Cv 14,16-17;  17,27-28  Rm 1,19-21 
  1C 1,21
- được nhận biết một cách thiêng liêng:  Mt 11,27  Yn 17,3  1C 13,12 
  2P 1,3  1Yn 2,13-14;  5,20
- Cha của Đức Giêsu:  Mt 7,21;  10,32-33;  11,27; 12,50; 16,17
  Yn 20,17  2C 11,31
- Cha của mọi người:  Mt 5,48;  6,1.4.6.8.9; 23,9  Lc 6,36;  12,32
  Yn 20,17 Rm 8,15-17  Ga 4,5-7
- Xt. Quan phòng
- Lc 23,43  2C 12,4  Kh 2,7
- hiện hữu:  Mt 22,30;  25,31  Lc 12,8;  15,10 
  1Tm 5,21 ...
- con số:  Mt 26,53  Lc 2,13-14  Hr 12,22  Kh 5,11 ...
- sứ mệnh: * ca ngợi TC:  Lc 2,13-14  Kh 5,11-12;  7,11-12 ...
	* phần vụ:  Lc 1,11-20.26-38  Mt 1,20-21;  2,13.19-20 
           Lc 2,9-12  Mt 4,11  Lc 22,43  Mt 28,2-7  Yn 20,11-13 
	  Mt 13,41-42.49-50;  16,27;  24,31  2Th 1,7  Mt 25,31
	  Cv 1,10;  5,19;  8,26;  10,3.7.22;  11,13; 12,7-11;  23,9;  27,23
	* phục vụ những kẻ được chọn:  Mt 4,6  Hr 1,14
	* thiên thần hộ thủ:  Mt 18,10  Cv 12,15
	* thiên thần của các Hội thánh:  1C 11,10  Kh 1,20;  2,1.8.12
	* thiên thần của những yếu tố thiên nhiên:  Kh 7,1;  16,5  Yn 5,4 (?)
	* “thiên thần của Chúa”:  Mt 1,20.24;  2,13.19;  28,2  Lc 1,11;  2,9
	  Yn 5,4 (?)  Cv 5,19;  8,26;  12,7.23
	* các thiên thần dữ:  Mt 25,41  1C 6,3  2P 2,4  Yđ 6  Kh 9,11; 12,7-9
	* quyền lực: Rm 8,38  1C 15,24  Ep 1,21; 2,2;  3,10;  6,12  Ph 2,10 
	  Co 1,16; 2,10.15  1P 3,22
	* tổng lãnh thiên thần:  1Th 4,16  Yđ 9
- thờ lạy Thiên Chúa  Yn 4,23-24  1C 14,25 
 Kh 4,9-11; 7,11-12  Kh 11,16; 14,7; 15,4; 19,4
- chỉ một mình Thiên Chúa  Mt 4,10  Cv 10,25-26;  14,14-15 
  Kh 19,20;  22, 39
- trong tinh thần và chân lý  Yn 4,23-24
- thờ lạy Đức Kitô vinh hiển  Kh 5,8-14
- ngẫu tượng  Cv 7,43  Kh 9,20;  13,4.8 ...
- suy phục  Mt 2,2.8.11;  4,9;  14,33 ...  Yn 9,38

nộp thuế  Mt 22,17-21  Rm 13,6-7
- thiếu lòng thương xót  Mt 18,28-30; 25,41-46 
  Lc 10,31-32; 16,19-21  Rm 1,30-31  Yc 2,3
- của Thiên Chúa  Mt 18,27  Lc 6,36; 10,33; 15,20  Rm 12,1 
  2C 1,3  Yc 5,11
- của Đức Giêsu  Mt 9,36; 11,28.30; 14,14; 15,32  Mc 1,41; 6,34 
  Lc 7,13; 19,41-44; 23,27-31  Yn 8,10-11; 11,33-36  Hr 4,15; 5,2
- của Kitô hữu  Mt 5,7  Lc 6,36  Rm 12,8.15  Ph 2,1 
  Co 3,12  1P 3,8  Yđ 22-23
- Xt. Lân tuất, Tha thứ, Thương xót
- thiếu lòng thương xót  Mt 18,28-30; 25,41-46 
  Lc 10,31-32; 16,19-21  Rm 1,30-31  Yc 2,3
- của Thiên Chúa  Mt 18,27  Lc 6,36; 10,33; 15,20  Rm 12,1 
  2C 1,3  Yc 5,11
- của Đức Giêsu  Mt 9,36; 11,28.30; 14,14; 15,32  Mc 1,41; 6,34 
  Lc 7,13; 19,41-44; 23,27-31  Yn 8,10-11; 11,33-36  Hr 4,15; 5,2
- của Kitô hữu  Mt 5,7  Lc 6,36  Rm 12,8.15  Ph 2,1 
  Co 3,12  1P 3,8  Yđ 22-23
- Xt. Lân tuất, Tha thứ
- giới lệnh:  1Yn 3,23  1Th 4,9 
  Mt 5,43;  19,19; 22,39  Rm 13,8-10  Ga 5,13-14 
  Yc 2,8  Yn 13,34-35;  15,17  1Yn 2,7;  3,11
  2Yn 5  Hr 13,1  1P 2,17
- thực hành:  Yn 13,34;  15,12  Co 3,14  1Yn 4,8.11.19 
  Rm 12,9-10  1C 13,4-7  2C 6,6  Ep 4,2  1Tm 1,5 
  1P 1,22  1Yn 2,10; 3,14-15; 4,7-8.12.20
- không phân biệt:  Lc 10,29-37  Mt 5,43-47
- Mt 5,44-47  Rm 12,14  1C 4,12
- Xt. Tha thứ, Báo thù
- Mt 16,27  Mc 9,41  Lc 16,19-26
  Yn 4,36;  5,28-29  Rm 2,6-8;  12,19  1C 3,8.14  2C 5,10 
  Ga 6,7-9  2Th 1,6-7  1Tm 5,18  Hr 2,2; 10,30.35; 11,26 
  Kh 22,12
- Xt. Phần thưởng
- của Abraham:  Hr 11,17
- của Đức Kitô:  Lc 22,28  Hr 2,14-18;  4,15;  5,8;  12,2-3
- của Kitô hữu:  Cv 20,19  Yc 1,2 1P 1,6;  4,12  2P 2,9  Kh 2,10
- hoa quả:  Lc 22,29-30  Hr 2,18  Yc 1,3.12  1P 1,7  2P 2,9
- tự xét:  1C 11,28.31  2C 13,5
- Mt 5, 18-19;  7,21-27 ... 
- Xt. Việc làm
- của Cựu Ước:  Mt 13,14
- giải thích:  2P 1,20-21  (2Tm 3,16)
- của Tân Ước :  Rm 12,6  1C 12,10;  13,2.8;  14,6.22 
  1Th 5,20  1Tm 1,18;  4,14 Xt. Giêsu - tiên tri
- nguồn gốc: 1C 12,7-11 1Th 5,19-20 Kh 19,10
- mạc khải:  Kh 1,3;  22,7.10.18.19
- lời tiên tri về Đấng Cứu Thế:  Mt 1,22-23;  2,5-6.17-18; 4,14 ....
  Lc 4,18-19;  22,37  
  Yn  2,17;  6,45;  7,42; 12,38-41;  13,18;  15,25;  19,24.28.30-37 
  Cv 1,20;  2,25-31;  3,22-24;  8,32-33
- về đức Ái:  Ph 1,9  1Th 3,12;  4,10
- về sự nhận biết TC và Đức Giêsu:  Co 1,10  2P 3,18
- của Giáo hội:  Cv 9,31  Ep 2,21-22;  4,12-16  Co 2,19
- của Tin Mừng:  Co 1,6
- về Đức Tin:  1C 3,6  2C 10,15
- về ân sủng:  2P 3,18
- của Lời Chúa:  Cv 6,7; 12,24;  19,20
- về đời sống Kitô hữu:  1C 15,58  2C 9,10  Ph 3,12-14 
  1Th 4,1  Hr 5,11-14  1P 2,2
- Giêsu:  Mt 23,8;  26,18  Yn 3,2;  13,13-14
- của những cộng đoàn:  Cv 13,1  Rm 12,7  1C 12,28-29
  Ep 4,11  1Tm 5,17  2Tm 1,11  Tt 1,9;  2,1.7  Hr 5,12  Yc 3,1
- tiến sĩ giả:  Cv 20,29-30  Rm 16,17-18  2C 11,4-5.13-15 
  Ga 1,7-9  Ep 5,6  Co 2,4.8.16.18.20-23
- của thời sau cùng:  2P 2,1-3.10-22  Yđ 3-19  1Yn 4,1-6 
  2Yn 9-11 Xt. Giáo thuyết
- Cv 24,25  Ga 5,23  2P 1,6  Tt 1,8
- Mt 16,24  Lc 16,9-13
- Xt. Của cải
- Thái độ của Chúa Giêsu:  Mt 17,24-27;  27,55-56
  Lc 8,1-3; 10,7-8
- Thái độ của các tông đồ:  1C 9,4-14  Rm 15,27  Ga 6,6 
  1Th 2,7  2Th 3,9  1Tm 5,17-18
- Thái độ của Phaolô: 1C 9,6.12.15.18  2C 11,7-12; 12,13-16
  Ph 4,15-16  1Th 2,9  2Th 3,7-9  Cv 18,3;  20,33-35
- 1Tm 2,4  Mt 25,34.41  Lc 10,20 
  Cv 13,48  Rm 8,28-30;  9,14-29  Ep 1,4-14  2Tm 1,9-10 
  1P 1,2   Kh 13,8;  17,8
- tổng quát  Mc 1,15; 8,35;  10,29; 13,10;16,15 ...
- của Thiên Chúa  Mc 1,14  Rm 1,1; 15,16  2C 11,7
- của Đức Kitô  Mc 1,1  Rm 1,9; 15,19  1C 9,12 ...
- về Nước Trời  Mt 4,23;  9, 35;  24,14 ...
- Tin Mừng của Phaolô (Tin Mừng của tôi)  Rm 2,16;  16,25 
  2C 4,3  2Tm 2,8
- 1C 3,2; 4,15.17  Ga 4,19 
  1Th 2,7-8  1Tm 1,2.18  2Tm 1,2;  2,1  Tt 1,4 
  Phm 10  1P 5,13  1Yn 2,1.12.14  3Yn 4
- đối với ta:  Mc 10,21 
  Yn 11,3.5;  13,1.23.34;  15,9.12-13; 19,26; 21,7.20 
  Rm 8,37  2C 5,14  Ga 2,20  Ep 3,19;  5,2.25 
  1Yn 3,16  Kh 1,5;  3,9
- ta đáp lại:  Lc 7,47  Yn 14,15.21.23;  15,10  1C 16,22 
  Ep 6,24  2Tm 4,8  1P 1,8  1Yn 5,1-2
- đối với ta:  Lc 15, 1-31  Yn 3,16;  16,27 
  Rm 5,5.8  2C 13,11  Ep 2,4  Co 3,12  1Th 1,4  2Th 2,13.16 
 Tt 3,4  Hr 12,6  1Yn 3,1;  4,9-11.19
- ta đáp lại:  Mt 22,37  Mc 12,29-33  Lc 10,27  Rm 8,28 
 1C 2,9;  8,3  2Th 3,5  Yc 1,12;  2,5
  1Yn 4,10.19-20;  4,21;  5,2-3
- Mt 24,42-51;  25,1-13;  26,38-41  Mc 13,33-37 
  Lc 12,35-46;  21,34-36  Cv 20,31  1C 16,13  Co 4,2 
  1Th 5,6-10  1P 5,8  Kh 3,2-3;  16,15
- ưa thích sự cô tịch (thanh vắng)  Mt 6,6; 14,13.23; 26,36.38-39 
  Mc 1,35.45; 6,31-32  Lc 4, 42;  5, 16;  6, 12;  9, 18.28;  22, 41 
  Yn 18, 2 ;  11, 54
- nghĩa rộng: những người được sai: Lc 11,49  Yn 13,16  Rm 16,7
  2C 11,5; 12, 11  Ep 2,20;  4,11
- nghĩa hẹp: nhóm 12:
	* gọi:  Yn 1,35-51  Mt 4,18-22;  9,9  Lc 5,4-11
	* danh sách:  Mt 10,2-4  Cv 1,13
	* sứ vụ tạm thời:  Mt 10,5-42
	* sứ mệnh vĩnh viễn:  Mt 28,18-20 
  	  Mc 16,15-18  Lc 24,47-48  Cv 1,8
	* chứng nhân:  Mt 10,18  Mc 13,9  
	  Lc 21,13;  24, 48  Cv 1,8.22;  2,32; 3,15; 
	  4,20.33;  5,32; 10,39.41; 13,31 2Th 1,10 
 	  2Tm 1,8  2P 1,16-18  1Yn 1,1-3
	* chức quyền:  Mt 10,40;  18,18  Lc 10,16.19 
 	  Yn 13,20;  20,21-23  2C 2,14-17;  3,4-13;  5,20 
	  Ep 6,20  Kh 21,14
	* chịu bách hại nhưng được ơn trên giúp đỡ:  Mt 10,16-25
	  Mc 13,9-13  Lc 21,12-19; 24,49  Yn 15,20; 16,1-2 
	  Cv 1,8;  4,18-20;  5,40-41  1C 4,9-13  2C 4,7-18;  6,4-10
	* phần thưởng:  Mt 19,27-29  Lc 22,28-30  Yn 17,24-26 
`	  2Tm 4,8
- tông đồ giả:  2C 11,13  Ph 3,2 Kh 2,2
- vật chất:  Mt 10,27;  27,45  Yn 6,17;  20,1 ...
- thiêng liêng:  Mt 4,16;  6,23  Lc 1,79 
  Yn 1,5;  3,19;  8,12;  12,35.46 
  1Yn 1,5;  2,8.9.11  Rm 1,21;  2,19; 11,10 
 Ep 4,18;  5,8.11
- của hình phạt:  Mt 8,12;  22,13;  25,30 
  2P 2,17  Yđ 13
- của Thiên Chúa:  Mt 19,17;  20,15  Rm 2,4;  11,22 Ep 2,7
	Tt 3,4 Yc 1,17
- của Đức Giêsu:  1P 2,3
- của các tín hữu:  1C 13,4;  2C 6,6  Ga 5,22 
	Ep 4,32  Co 3,12  Tt 2,5
- nguyên tội:  Rm 5,12-19
- hiện tại:	* phổ quát:  Rm 3,9.23; 11,32 Ga 3,22 Ep 2,1-3
	* hậu quả: sự chết và hình phạt: Rm 6,20-21 Ep 2,1-3 
	  2P 2,3.6.9-10
- giải thoát:  Rm 3,25; 8,3-4 2C 5,21 Ga 3,13  Ep 2,5  
	  Hr 1,3;  8,12;  9,26.28; 10,12.17 
 	 1Yn 1,7-9;  2,2  Co 1,14
- Thiên Chúa tha tội:  Mt 6,12.14-15;  12,31-32;  18,32-35 
	  Mc 11,25-26  2C 5,19
- Đức Giêsu tha tội:  Mt 9,2.5.6;  26,28  Lc 7,47-49 
	 Cv 2,38;  5,31;  10,43;  13,38;  26,18
	  Ep 1,7  Co 1,14 
- các tông đồ tha tội:  Yn 20,23  Mt 16,19;  18,18
- tội không thể tha:  Mt 12,31-32  Cv 5,3-9 (?)  
	Hr 6,4-6;  10,26-31 (chối đạo ?)
- xưng thú:  Mt 3,6  Yc 5,16  1Yn 1,9  Mc 1,5
- tội nặng (mortel):  Mt 5,22;  10,14-15  Hr 6,4.6;  10,26-31 
	 1Yn 5,16
- phép rửa của Yoan:  Mc 1,4
- người đàn bà tội lỗi:  Lc 7,36-50
- Đức Kitô không vương tội:  Hr 4,15;  7,26 
  1P 2,22;  3,18  2C 5,21
- Giêsu: “bạn của những người tội lỗi”:  Mt 9,11;  11,19  Lc 1-2
- Giêsu đến để kêu gọi và cứu thoát:  Mt 9,12-13 Lc 5,32;  19, 10 
  1Tm 1,15  Lc 7,36-50;  18,10-14;  19,1-10;  15, 11-32;  23,40-43
- 1Tm 2,9-10  1P 3,3-5  Kh 17,4;  18,16
- Thiên Chúa : 
	* bổn phận và hiệu quả  Rm 14,6  1C 10,30 
  2C 1,11; 4,15;9,11.12  Ep 5,4 Ph 4,6  Co 1,12; 2,7;3,15-17 
  1Tm 2,1; 4,3-4 
	* gương mẫu - Giêsu  Mt 15,36; 26,27 
			Yn 11,41  1C 11,24
		    - Phaolô  Rm 1,8  1C 1,4
		             Ph 1,3 1Th 3,9 ... 	
		    - thiên quốc  Kh 4,9; 7,12; 11,17
- Đức Giêsu  Lc 17,16
- tha nhân  Rm 16,4
- Xt. Ca vãn
- bằng gai của Đức Giêsu: Mt 27,29  Mc 15,17  Yn 19,2.5
- vinh quang và danh dự của Ngài:  Hr 2,7.9
- của Con Người:  Kh 14,14
- của “Người Nữ”: Kh 12,1
- của người lực sĩ:  2Tm 2,5 hay hư nát:  1C 9,25
- của người tín hữu:	* không hư nát: 1C 9,25
		* phần thưởng: Yc 1,12 1P 5,4 Kh 2,10
- của người tông đồ: * là những tín hữu (như triều thiên): 1Th 2,19 Ph 4,1
		* phần thưởng: 2Tm 4,8
- triều thiên	* công chính: 2Tm 4,8
		* sự sống: Yc 1,12 Kh 2,10
		* vinh quang: 1P 5,4
		* bằng vàng: Kh 4,4.10
- vương miện: 	* của Đức Kitô: Kh 19,12
		* của con Rồng: Kh 12,3
		* của con thú: Kh 13,1
- Mt 1,20-23  Lc 1,27.34-35 
- Trinh nữ khôn và dại  Mt 25,1-13
- hôn nhân của các trinh nữ  1C 7,25-38
- những người con của Philip  Cv 21,9
- theo nghĩa bóng:  2C 11,2  Kh 14,4
- cách chung  Lc 11,41  Rm 14,20  2C 11,2 
  Ep 5,27  Ph 1,10; 4,8  1Tm 5,22  Tt 1,15  
  Yn 13,10; 15,3 2C1, 12  1P 3,2
- trong lòng  Mt 5,8; 23,26
- lương tâm  1Tm 3,9  2Tm 1,3
- về luân lý  1C 5,8   2C 7,1  Ga 5,16-25
- Xt. Khiết tịnh
- của Thiên Chúa  Mt 5,48
- của Đức Kitô Hr 2,10;5,9;7.28
- của người Kitô hữu  Mt 5,48; 19,21  1C 2,6; 14,20  
Ep 4,13  Ph 3,12.15  Co 1,28; 4,12  Hr 5,14  
 Yc 1,4; 3,2 Co 3, 14  Hr 10,14;  11,40; 12,23 
- nhân đức  Rm 12,2  1C 13,10  Hr 9,11  Yc 1,17.25  
 1Yn 2,5; 4,12.17-18
- vật lý Mt 5,18; 6,26; 8,20 ...
- nơi Thiên Chúa ngự  Mt 3,16-17; 5,12.16.45;  Lc 2,15
- theo Khải huyền:  4,1-11; 5,6;7,4-17
- hạnh phúc trên trời 
	* dư đầy  Mt 19,29  Rm 8,18  2C 4,17-18  xt. Gấp trăm
	* bản chất  Hr 12,14  1Yn 3,2  Mt 22,30; 25,34.46  1C 15,42-54 
 	 Ph 3,21  1P 1,4  Mt 5,8  Rm 8,29  1C 13,12  
 	1Th 4,17  Co 3,4 
	* hình ảnh  Mt 13,43; 19,28  Lc 13,29; 16,22; 22,29 
 	 Yc 1,12  (xt. Triều thiên) 
	Kh 2,7.10.17. 26-28;  3,5. 12. 21; 21, 22; 22, 23
	* đã được hưởng tại thế  Rm 8,29-30  Ep 2,6  Co 3,1-4
	*chờ mong  Rm 8,23-25  Ga 5,5  Ph 3,20-21  Hr 13,14
- ước mong lên trời  Rm 8,23-25;  2C 4,16-18; 5,6-9 
  Ph 1,23; 3,20-21 Co 3,1-4  Hr 13,14  2P 3,13 
- ám chỉ Thiên Chúa  Mt 3,2; 4,17  Lc 15,18.21
- tầng trời thứ nhất  Kh 21,1 
- tầng trời thứ ba  2C 12,2
- trời mới  2P 3,13  Kh 21,1
- trở lại  Mt 13,15  Cv 28,27; 3,19
- trở lại cùng Thiên Chúa  Cv 14,15; 15,19; 26,20  1Th 1,9
- trở lại cùng Chúa  Cv 9,35; 11,21  2C 3,16  1P 2,25
- đem người ta trở lại  Lc 1,16  Cv 26,18  Yc 5,19-20
- lương dân trở lại  Cv 15,3
- xt. Hối cải
- Thiên Chúa  1C 1,9; 10,13  2C 1,18 
  1Th 5,24  2Tm 2,13  Hr 10,23
- Đức Kitô  2Th 3,3  Hr 2,17; 3,2  1Yn 1,9  Kh 1,5; 3,14; 19,11
- người đầy tớ trung tín Mt 24,45-47; 25,21-23  Lc 16,10
- người tông đồ  1C 4,2.17; 7,25  Ep 6,21  Co 1,7
- người tín hữu trung tín  Cv 16,15  2C 6,15  Ga 3,9 
  Ep 1,1  Co 1,2  1Tm 4,3.10; 5,16
- chúc lành  Mc 10,16 
- chữa bệnh  Mt 9,18  Mc 5,23;  6,5; 7, 32;  8,23-25; 16,18 
 Lc 4,40;  13,13  Cv 9,12.17; 28,8
- thêm sức  Cv 8,17-19; 19,6  Hr 6,2
- phong chức  Cv 6,6  1Tm 4,14; 5,22  2Tm 1,6
- sai đi  Cv 13,3
- Kitô giáo  Rm 6,17  1C 11,2.23; 15,3  Co 2,6-7 
  2Th 3.6  2Tm 1,13-14; 2,2; 3,14 
  1Th 4,1-2  2Th 2,15 
- Do thái  Mc 7,3-13  Ga 1,14
- nhân loại  Co 2,8
- niên trưởng hay giám mục Tt 1,5-7
- chủ tọa và dạy dỗ:  1Tm 5,17-22  Tt 1,5.7.9  
 Cv 11,30;  14,23;  15,2.4.6.22.23;  16,4; 20,17; 1,18 
  1Th 5,12  1Tm 3,5; 5,17 
- nhiệm vụ bên cạnh những kẻ liệt  Yc 5,14
- phẩm cách  Tt 1,6-9  1Tm 3,1-7
- được thiết lập do đại diện các tông đồ  Tt 1,5
- được thiết lập do việc đặt tay  1Tm 5,22  Cv 14,23
- hàng niên trưởng  1Tm 4,14
- Xt. Giám mục và Mục tử
- Đức Giêsu: người được tuyển chọn Lc 9,35; 23,35 
Yn 1,34
- người Kitô hữu  Mt 20,16; 22,14; 24,22.24.31 
  Lc 18,7  Rm 8,33; 11,5-7  Ep 1,4
 Co 3,12  1Th 1,4  Yc 2,5  2P 1,10 
- các Tông đồ  Yn 7,70;  13,18; 15,16.19 
 Cv 1,2.24;  9,15; 15,7
- Israel  Cv 13,17  Rm 9,11;  11,28 
- Xt. Gọi (ơn), Tiền định
- những người Do thái  Yn 9,22.34-35; 12,42; 16,2 
 Lc 6,22
- những Kitô hữu  1C 5,13  2Yn 10-11
- Xt. Ma quỷ (- phó nộp cho)
- Thiên Chúa  Rm 8,7; 10,3  Yc 4,7
- các trưởng lão  1P 5,5
- các quyền bính  Rm 13,1-7  1P 2,13-14
- tùng phục chủ của mình  Tt 2,9  1P 2,18
- vợ tùng phục chồng  Ep 5,22-24  Co 3,18  Tt 2,5 
  1P 3,1  1Tm 2,11-14
- con cái tùng phục cha mẹ  Lc 2,51 (Chúa Giêsu);  1Tm 3,4
- Rm 1,25; 9,5;11,36; 16,25-27  2C1,3; 9,15
  2C 11,31  Ga 1,5  Ep 1,3; 3,20-21  Ph 4,20 
  1Tm 1,17;  6,16  2Tm 4,18  1P 1,3;  4,11  
  2P 3,18 Yđ 24-25 Kh 1,6;  7,12.17  Hr 13,20-21 
- Rm 7,5  Ga 5,24 
- Xt. Đam mê, Ô uế
- Mt 18,18-22; 10,37-39; 16,24-25; 19,27-29 
  Lc 9,57-62  Lc 13,23-24; 14,26-33  Yn 12,25 
  1C 9,25  Tt 2,12  2Tm 2,4
- Xt. Hy sinh 
- chung chung  1C 6,12; 9,1; 10,23-29 
  2C 3,17  Yc 1,25; 2,12 
- Đức Kitô mang lại  Ga 2,4; 4,21-31; 5,1
- giải phóng khỏi tội lỗi  Yn 8,32-36  Rm 6,16-22; 8,2 
  1P 2,24
- giải phóng khỏi lề luật  Rm 6,14; 7,6  Ga 2,19; 3,13; 4,4-5  Co 2,14
- giải phóng khỏi những hình thức nô lệ khác  Ga 4,8-10  1P 1,18
- tự do thật và giả dối  Ga 5,13  1P 2,16  2P 2,19
- Xt. Cứu chuộc
- Rm 1,30  2C 12,20  Yc 4,11  1P 2,1 
- Thiên Chúa  Mt 7,21; 12,50  Yn 7,17; 9,31 
  Cv 4,18-20; 5,29  2Yn 6  Kh 12,17  Rm 12,2  Ep 6,6 
  Co 4,12  Hr 11,8  1P 4,2  1Yn 5,2-3  2,Yn 6  Kh 12,17
- Đức Kitô  Mt 7,21.27  Lc 6,46-49  Yn 14,21; 15,10.14 
  2C 10,5  Ep 5,17  Co 1,10  Hr 5,9  1Yn 2,3-6; 3,22-24 	xt. Giới răn
- Giáo hội  Mt 10,40; 18,17  Lc 10,16  Yn 13,20  
 1Th 5,12-13  Hr 13,17
- Đức Tin  Rm 1,5;  16,26  Cv 6,7
- Lời Thiên Chúa  1P 2,8;  3,1
- Chân lý  1P 1,22  2Th 2,12
- vâng lời cha mẹ  Ep 6,1  Co 3,20  Mt 21,28-32 
	Xt. Phục tùng
- Đức Kitô vâng lời  Mt 26,39-42  
 Yn 4,32-34;  5,30; 6,38; 8,29; 14,31; 15,10; 17,4 
  Rm 5, 19  Ph 2, 8  Hr 5, 8; 10, 5-9 
- cớ vấp phạm  Mt 16,23  Rm 9,32-33 
 Ga 5,11  1C 1,23  1P 2,8; 16,1
- dịp sa ngã  Mt 5,29-30; 18,6-9  Lc 17,1-2  
 Rm 11,9; 14,13-21; 16,17 
 1C 8,9-13  2C 6,3  Mt 26,21-32  2C 11,29  
 Mt 13,57; 15,12; 17,27  Yn 6,60-61 
- của lề luật  Rm 3,20.28; 4,5-6; 11,6  Ga 2,16; 3,2.5.6 
  Ep 2,8-9  Tt 3,5
- của Kitô hữu : *bó buộc  Mt 3,10; 5,19; 7, 21-23; 24-27 
  Yn 14,15.21  1C 15,58  Ga 5,6. 22-23;  6,9-10
  Ep 2,10  Co 1,10  Tt 2,14;  3,8.14 
  Yc 2,14-26; 1,25  1Yn 2,3  Kh 2,5.19; 3,8-10 
	Xt. Giới răn
	*chiếu sáng chung quanh  Mt 5,16  Rm 12,21 
  2C 8,21 Ph 1,11; 2,14-16  1Th 4,12  1P 2,12.15; 3,1-2 
- phần thưởng  Kh 20,12-13; 22,12  Mt 25,34-40.46 
  Yn 5,28-29  Rm 2,6-7  1C 15,58  Ga 6,7-9  Ep 6,8
  Co 3,24  Hr 6,10  Kh 14,13 
- việc lành  Mt 5,16  Mc 14,6  Yn 10,32-33  Cv 9,36 
  2C 9,8  Ep 2,10  Co 1,10  2Th 2,17 
  1Tm 2, 10;  5,10.25;  6, 18  2Tm 2,21; 3,17 
 Tt 1,16; 2,7.14; 3,1.8.14  1P 2,12 
- của Thiên Chúa  Mt 16,27  Yn 12,43  Cv 7,2.55 
  2C 4,6  Ep 1,17
- được tỏ hiện  Lc 2,9;  9,34-35  Yn 11,4.40; 15,8; 17,4-5
- tôn vinh  Lc 2,20; 5,25; 17,18  Yn 9,24  Cv 12,23  Rm 4,20
- tung hô  Lc 2,14; 19,38 Xt. Tụng ca
- của Đức Kitô: * muôn đời  Yn 17,5 Hr 1,3
	* trong cuộc đời tại thế  Yn 1,14; 2,11; 17,22.24
	  Lc 9,32
	* sau Phục sinh  Mt 19,28; 24,30; 25,31
	 Mc 10,37  Lc 24,26  2C 3,18;  4,4 
   	 Tt 2,13 
- của người tín hữu  Rm 8,18.21.30  2C 4,17  Ep 1,18 
	Co 3,4
- của thân xác phục sinh  1C 15,35-55  2C 5,1-4  Ph 3,10-21
- của Giao Ước mới xx. Giao Ước
- nhân loại  Mt 4,8  Yn 5,41.44; 12,43
- Rm 1,25; 9,5;11,36; 16,25-27  2C1,3; 9,15
  2C 11,31  Ga 1,5  Ep 1,3; 3,20-21  Ph 4,20 
  1Tm 1,17;  6,16  2Tm 4,18  1P 1,3;  4,11  
  2P 3,18 Yđ 24-25 Kh 1,6;  7,12.17  Hr 13,20-21
- về phía Thiên Chúa  Cv 10,34  Rm 2,11  Ga 2,6
  Ep 6,9  Co 3,25  1P 1,17
- về phía Đức Kitô  Mt 22,16
- về phía Kitô hữu  1Tm 5,21  Yc 2,1.9
- Thiên Chúa công minh  Rm 2,11  Ga 2,6  Ep 6,19 
  Co 3,25
- Đức Giêsu công minh  Mt 22,16
- của người môn đệ  1Tm 5,21  Yc 2,1-9
- sự kiện  Mt 13,58; 17,17  Lc 19,42; 13,34 
  Yn 1,11  Rm 11,20-23  1C 2,7-8  Hr 3,12.19; 4,1-2
- nguyên nhân :* thiếu dữ kiện  Yn 5,38.40-43.44; 8,45 
  Ep 4,18-19  Hr 4,1-2
	* ma quỷ  2C 4,4  Ep 2,2  2Th 2,11
- hậu quả: * cơn giận của Thiên Chúa  Yn 3,36
	* hình phạt  Kh 21,8
	* vô phúc (chúc dữ)  Lc 19,42-44; 13,34-35
	* luận phạt  Mc 16,16  Yn 3,18
	* cái chết  Yn 3,36; 8,24
- Xt. Mù quáng, Cứng lòng, (Đức) Tin
- Thiên Chúa công minh Rm 2,11  Ga 2,6  Ep 6,19  Co 3,25
- Đức Giêsu công minh  Mt 22,16
- của người môn đệ  1Tm 5,21  Yc 2,1-9
BC của người dịch: chữ “vô tư” ở đây có nghĩa là “không thiên vị”; “tư: riêng”
- Lc 6,36; 14,12-14  Rm 5,2-3  1C 10,24-33 
 1C 13,5  2C 8,9; 11,12; 12,14-15  Ph 2,4 
  1Tm 3,3; 6,6-8  Hr 12,2; 13,5 
- Xt. Cho, Quên mình
- Đức Kitô: hiền phu của Giáo hội  Mt 9,15; 22,2; 25,1 
  Yn 3,29
- Giáo hội: hiền thê của Đức Kitô  2C 11,2  Ep 5,25-32 
  Kh 19,7-8; 21,2; 22,17
- Xt. Hôn nhân, Đám cưới
- của Đức Chúa Cha  Lc 15,5-7.22-32
- của Chúa Giêsu  Lc 10,21  Yn 15,11; 17,13
- của người môn đệ  Lc 2,10  Yn 15,11; 16,20-24; 17,13 
 Cv 2,46; 8,8;13,52  Rm 12,12; 14,17  1C 7,30  2C 1, 24;  8,2 
 2Ph 2,18; 3,1; 4,4.10  Ga 5,22  1Th 1,6; 5,16  1P 1,8 
 1Yn 1,4  2Yn 12  Yđ 24
- trong cơn quẫn bách  Mt 5,12  Cv 5,41  Rm 5,3  2C 7,4 
 Co 1,24  Hr 10,34  Yc 1,204
- của các tông đồ  Cv 8,39; 11,23  2C 6,10  Ph 1,18; 2,17 
 Co 2,5  3 Yn 3-4  1Th 2,19-20; 3,9  Phm 7  Hr 13,17  
 2Tm 1,4  2Yn 4 
- chia sẻ sự vui mừng  Lc 15,6-9  Rm 12,15  1C 12,26; 13,6  Ph 2,17-18
- lễ Vượt Qua  Mt 26,2  Lc 2,41 
 Yn 2,13.23; 6,4; 11,55; 12,1; 13,1; 18,39; 19,14 
 Cv 12,4  Hr 11,28
- Chiên Vượt qua Mt 26,17-19 Lc 22,15 Yn 18,28
- Chúa Giêsu: 1C 5,7
- Rm 3,25  1Yn 2,2;  4,10 
- một yếu tố của thân xác  Lc 24,39  Yn 6,53-54
- chính thân xác  Rm 2,28  1C 15,39  Yn 1,14
- con người  Mt 19,5-6; 24,22  Lc 3,6  Cv 2,17  Rm 3,20
- mỏng dòn,hữu hạn, hay hư hoại  Mt 16,41  Yn 3,6; 8,15 
  Rm 8,4  1C 3,1.3  2C 1,12; 10,4
- nơi dục vọng ngự trị  Rm 7,14.18.23; 8,3-13  Ga 5,17.19.24
- của xác thịt  Mt 5,28  Rm 1,24; 6,12; 7,7; 13,14 
 Ga 5,16-17.24  Ep 2,3  Co 3,5  1Th 4,5  1P 2,11  1Yn 2,16 
- theo xác thịt  Yn 8,15  Rm 1,3; 4,1; 18,4-5.12-13; 9,3-5
  1C 1,26; 10,18  Ga 4,23.29  Ep 6,5
- công việc của xác thịt  Rm 8,13  Ga 5,19
- ý muốn của xác thịt  Ep 2,3
- thịt, máu  Mt 16,17  Yn 1,13  1C 15,50  Ga 1,16 
  Ep 6,12 Hr 2,14
- Rm 15,2  1C 9,19-27; 10,24.33; 13,5
  Ph 2,4  Lc 14,12-14 
- Xt. Vô vị lợi
- cách chung  1C 8,1; 10,23 2C 10,8
- xây dựng Giáo hội  1C 3,10-15; 14,3-5.12.17.26 
 Ep 2,21; 4,12.15-16  1P 2,5
- người tín hữu  Cv 20,32  Rm 14,19; 15,2  
 2C 12,19; 13,10  Ep 4,29  1Th 5,11
- của Thiên Chúa xx. Thẩm phán
- đoán xét cận nhân  Mt 7,1-5  Rm 2,1-3;  14,3-4.10.13 
 1C 4,5  Yc 4, 11-12  Yn 7,24;  8, 15
- tuyên xưng Đức Giêsu  Mt 10,32;  16,16 
 Yn 9,22; 12,42  Rm 10,9-10  1Yn 2,23;  4,2.3.15  2Yn 7 
- tuyên xưng Đức Tin  2C 9,13  1Tm 6,12-13  Hr 3,1; 4,14; 10,23
- xưng thú tội lỗi  Mt 3,6  Yc 5,15-16  1Yn 1,9
- của các Tông đồ  Mc 6,13
- của Chúa Thánh Thần  Lc 4,18  Cv 10,38  2C 1,21-22 
  1Yn 2,20.27
- của Maria  Yn 11,2; 12,3
- của Đấng Thiên sai  Cv 4,27  Hr 1,9
- Xức dầu của thiếu phụ tội lỗi  Lc 7,37-38.44-46
- trước khi chết (Bí tích Xức dầu)  Yc 5,14-15
- nhận biết  Rm 12,2  Ep 5,17  Co 1,9
- thi hành, thực thi  Mt 7,21  Yn 9,31  1Th 4,3  Cv 21,14  Ep 6,6 
  Co 4,12  Hr 13,21
- theo gương Chúa Giêsu  Mt 26,39.42 
 Yn 4,24; 5,30; 6,38-40; 8,29; 12,27-28; 18,11
  Hr 10, 7
- phần thưởng  Mt 12,50  Yn 7,17; 9,31  Hr 10,36 
  1Yn 2,17; 3,22Những Chủ Đề Trong Tân Ước

Cum Permissu Superiorum: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nho
Giám Đốc Đại Chủng Viện Sao Biển, Thanh Hải, Nha Trang

Biên Soạn: Lm Nguyễn Quang Vinh - 1978 -

(Vì cuốn tập nầy được hoàn thành năm 1978 nên người biên soạn đã dùng mẫu Viết Tắt Các Sách Tân Ước theo LM. Nguyễn Thế Thuấn (+). Phần trích dịch là bản văn Tân Ước của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ trên Vietcatholic.net)

Về đầu trang