TH 1 GI TN HU CO-RIN-TO

LI M AU

Li chao tham. Li cam ta.

1:1 Toi la Phao-lo, bi y Thien Chua c goi lam Tong o cua c Ki-to Gie-su, va ong Xot-te-ne la ngi anh em cua chung toi,

1:2 knh gi Hoi Thanh cua Thien Chua Co-rin-to, nhng ngi a c hien thanh trong c Ki-to Gie-su, c goi la thanh, cung vi tat ca nhng ai bat c ni nao keu cau danh Chua cua chung ta, c Gie-su Ki-to, la Chua cua ho va cua chung ta.

1:3 Xin Thien Chua la Cha chung ta, va xin Chua Gie-su Ki-to ban cho anh em an sung va bnh an.

1:4 Toi hang cam ta Thien Chua cua toi v anh em, ve an hue Ngi a ban cho anh em ni c Ki-to Gie-su.

1:5 Qua vay, trong c Ki-to Gie-su, anh em a tr nen phong phu ve moi phng dien, phong phu v c nghe li Chua va hieu biet mau nhiem cua Ngi.

1:6 That the, li chng ve c Ki-to a an sau vng chac vao long tr anh em,

1:7 khien anh em khong thieu mot an hue nao, trong luc mong i ngay c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, mac khai vinh quang cua Ngi.

1:8 Chnh Ngi se lam cho anh em nen vng chac en cung, nh the khong ai co the trach c c anh em trong Ngay cua Chua chung ta la c Gie-su Ki-to.

1:9 Thien Chua la ang trung thanh, Ngi a keu goi anh em en hiep thong vi Con cua Ngi la c Gie-su Ki-to, Chua chung ta.

I. CHIA RE VA GNG XAU

1. CAC PHE PHAI TRONG GIAO OAN CO-RIN-TO

Cac tn hu chia re nhau

1:10 Tha anh em, nhan danh c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, toi khuyen tat ca anh em hay nhat tr vi nhau trong li an tieng noi, va ng e co s chia re gia anh em, nhng hay song hoa thuan, mot long mot y vi nhau.

1:11 That vay, tha anh em, ngi nha cua ba Kh-lo-e cho toi hay tin co chuyen be phai gia anh em.

1:12 Toi muon noi la trong anh em co nhng luan ieu nh: "Toi thuoc ve ong Phao-lo, toi thuoc ve ong A-po-lo, toi thuoc ve ong Ke-pha, toi thuoc ve c Ki-to."

1:13 The ra c Ki-to a b chia nam xe bay roi ? Co phai Phao-lo a chu ong inh vao kho gia v anh em chang? Hay anh em a chu phep ra nhan danh Phao-lo sao?

1:14 Toi ta n Thien Chua, v toi a khong lam phep ra cho ai, tr ong C-rt-po va ong Gai-o.

1:15 Nh the, khong ai noi c rang anh em a chu phep ra nhan danh toi.

1:16 A, toi con lam phep ra cho gia nh Te-pha-na na. Ngoai ra, toi khong biet a lam phep ra cho ngi nao khac.

S khon ngoan cua the gian va s khon ngoan theo Ki-to giao

1:17 Qua vay c Ki-to a chang sai toi i lam phep ra, nhng sai toi i rao giang Tin Mng, va rao giang khong phai bang li le khon kheo, e thap gia c Ki-to khoi tr nen vo hieu.

1:18 That the, li rao giang ve thap gia la mot s ien ro oi vi nhng ke ang tren a h mat, nhng oi vi chung ta la nhng ngi c cu o, th o lai la sc manh cua Thien Chua.

1:19 V co li chep rang: Ta se huy diet s khon ngoan cua ke khon ngoan, va se vt bo s thong thai cua ngi thong thai.

1:20 Ngi khon ngoan au? Ngi hoc thc au? Ngi ly s cua thi nay au? Thien Chua lai a khong e cho s khon ngoan cua the gian ra ien ro o sao?

1:21 That vay, the gian a khong dung s khon ngoan ma nhan biet Thien Chua nhng ni Thien Chua bieu lo s khon ngoan cua Ngi. Cho nen Thien Chua a muon dung li rao giang ien ro e cu nhng ngi tin.

1:22 Trong khi ngi Do-thai oi hoi nhng iem thieng dau la, con ngi Hy-lap tm kiem le khon ngoan,

1:23 th chung toi lai rao giang mot ang Ki-to b ong inh, ieu ma ngi Do-thai coi la o nhuc khong the chap nhan, va dan ngoai cho la ien ro.

1:24 Nhng oi vi nhng ai c Thien Chua keu goi, du la Do-thai hay Hy-lap, ang ay chnh la c Ki-to, sc manh va s khon ngoan cua Thien Chua.

1:25 V cai ien ro cua Thien Chua con hn cai khon ngoan cua loai ngi, va cai yeu uoi cua Thien Chua con hn cai manh me cua loai ngi.

1:26 Tha anh em, anh em th ngh lai xem: khi anh em c Chua keu goi, th trong anh em au co may ke khon ngoan trc mat ngi i, au co may ngi quyen the, may ngi quy phai.

1:27 Song nhng g the gian cho la ien dai, th Thien Chua a chon e ha nhuc nhng ke khon ngoan, va nhng g the gian cho la yeu kem, th Thien Chua a chon e ha nhuc nhng ke hung manh;

1:28 nhng g the gian cho la hen mat khong ang ke, la khong co, th Thien Chua a chon e huy diet nhng g hien co,

1:29 hau khong mot pham nhan nao dam t phu trc mat Ngi.

1:30 Phan anh em, chnh nh Thien Chua ma anh em c hien hu trong c Ki-to Gie-su, ang a tr nen s khon ngoan cua chung ta, s khon ngoan phat xuat t Thien Chua: ang a lam cho anh em tr nen cong chnh, a thanh hoa va cu chuoc anh em,

1:31 hp nh li a chep rang: Ai t hao th hay t hao trong Chua.

2:1 Tha anh em, khi toi en vi anh em, toi a khong dung li le hung hon hoac triet ly cao sieu ma loan bao mau nhiem cua Thien Chua.

2:2 V hoi con gia anh em, toi a khong muon biet en chuyen g khac ngoai c Gie-su Ki-to, ma la c Gie-su Ki-to chu ong inh vao thap gia.

2:3 V the, khi en vi anh em, toi thay mnh yeu kem, s set va run ray.

2:4 Toi noi, toi giang ma chang co dung li le khon kheo hap dan, nhng ch da vao bang chng xac thc cua Than Kh va quyen nang Thien Chua.

2:5 Co vay, c tin cua anh em mi khong da vao le khon ngoan ngi pham, nhng da vao quyen nang Thien Chua.

2:6 The ma ieu chung toi giang day cho cac tn hu trng thanh cung la mot le khon ngoan, nhng khong phai la le khon ngoan cua the gian, cung khong phai cua cac thu lanh the gian nay, la nhng ke sm muon g cung phai diet vong.

2:7 Trai lai, chung toi giang day le khon ngoan nhiem mau cua Thien Chua a c gi b mat, le khon ngoan ma Thien Chua a tien nh t trc muon i, cho chung ta c vinh hien.

2:8 Khong mot ai trong cac thu lanh the gian nay a c biet le khon ngoan ay, v neu biet, ho a chang ong inh c Chua hien vinh vao thap gia.

2:9 Nhng, nh a chep: ieu mat chang he thay, tai chang he nghe, long ngi khong he ngh ti, o lai la ieu Thien Chua a don san cho nhng ai men yeu Ngi.

2:10 Con chung ta, chung ta a c Thien Chua mac khai cho, nh Than Kh. That vay, Than Kh thau suot moi s, ngay ca nhng g sau tham ni Thien Chua.

2:11 Vay ai trong loai ngi biet c nhng g ni con ngi, neu khong phai la than tr cua con ngi trong con ngi? Cung the, khong ai biet c nhng g ni Thien Chua, neu khong phai la Than Kh cua Thien Chua.

2:12 Phan chung ta, chung ta a khong lanh nhan than tr cua the gian, nhng la Than Kh phat xuat t Thien Chua, e nhan biet nhng an hue Thien Chua a ban cho chung ta.

2:13 e noi ve nhng ieu o, chung toi khong dung nhng li le a hoc c ni tr khon ngoan cua loai ngi, nhng dung nhng li le hoc c ni Than Kh; chung toi dung nhng li le Than Kh linh hng e dien ta thc tai thuoc ve Than Kh.

2:14 Con ngi song theo tnh t nhien th khong on nhan nhng g cua Than Kh Thien Chua, v cho o la s ien ro; ho khong the biet c, bi v phai nh Than Kh mi co the xet oan.

2:15 Nhng con ngi song theo Than Kh th xet oan c moi s, ma chang co ai xet oan c ngi o.

2:16 That vay, ai a biet t tng cua Chua, e ch ve cho Ngi? Con chung toi, chung toi biet c t tng cua c Ki-to.

3:1 Tha anh em, ve phan toi, toi a khong the noi vi anh em nh vi nhng con ngi song theo Than Kh, nhng nh vi nhng con ngi song theo tnh xac tht, nh vi nhng tre nho trong c Ki-to.

3:2 Toi a cho anh em uong sa ch khong cho dung thc an, v anh em cha chu noi. Nhng bay gi anh em cung van con khong chu noi,

3:3 v anh em con la nhng con ngi song theo tnh xac tht. Bao lau gia anh em co s ghen tng va cai co, th anh em chang phai la nhng con ngi song theo tnh xac tht va theo thoi ngi pham sao?

3:4 Khi ngi nay noi: "Toi, toi thuoc ve ong Phao-lo", va ngi khac: "Toi, toi thuoc ve ong A-po-lo", th anh em chang la ngi pham tuc sao?

Vai tro thc s cua ngi rao giang

3:5 Vay A-po-lo la g? Phao-lo la g? o la nhng toi t a giup cho anh em co c tin, moi ngi a lam theo kha nang Chua ban.

3:6 Toi trong, anh A-po-lo ti, nhng Thien Chua mi lam cho ln len.

3:7 V the, ke trong hay ngi ti chang la g ca, nhng Thien Chua, ang lam cho ln len, mi ang ke.

3:8 Ke trong ngi ti eu nh nhau, nhng ai nay se c thu lao theo cong kho cua mnh.

3:9 That vay, chung toi la cong s vien cua Thien Chua. Anh em la canh ong cua Thien Chua, la ngoi nha Thien Chua xay len.

3:10 Theo n Thien Chua a ban cho toi, toi at nen mong nh mot kien truc s lanh nghe, con ngi khac th xay tren nen mong o. Nhng ai nay phai coi chng ve cach mnh xay cat.

3:11 V khong ai co the at nen mong nao khac ngoai nen mong a at san la c Gie-su Ki-to.

3:12 Ngi ta co the dung vang, bac, a quy, go, co, rm ma xay tren nen o.

3:13 Nhng cong viec cua moi ngi se c phi bay ra anh sang. That the, Ngay cua Chua se cho thay cong viec o, v Ngay ay to rang trong la; chnh la nay se th nghiem gia tr cong viec cua moi ngi.

3:14 Cong viec xay dng cua ai ton tai tren nen, th ngi ay se c lnh thng.

3:15 Con cong viec cua ai b thieu huy, th ngi ay se phai thiet. Tuy nhien, ban than ngi ay se c cu, nhng nh the bang qua la.

3:16 Nao anh em chang biet rang anh em la en Th cua Thien Chua, va Thanh Than Thien Chua ng trong anh em sao?

3:17 Vay ai pha huy en Th Thien Chua, th Thien Chua se huy diet ke ay. V en Th Thien Chua la ni thanh, va en Th ay chnh la anh em.

Ket luan

3:18 ng ai t la doi mnh. Neu trong anh em co ai t cho mnh la khon ngoan theo thoi i, th hay tr nen nh ien ro, e c khon ngoan that.

3:19 V s khon ngoan i nay la s ien ro trc mat Thien Chua, nh co li chep rang: Chua bat c ke khon ngoan bang chnh mu gian cua chung.

3:20 Lai co li rang: T tng ke khon ngoan,Chua eu biet ca: that ch nh cn gio thoang ngoai.

3:21 Vay ng ai da vao pham nhan ma t hao. V tat ca eu thuoc ve anh em;

3:22 du la Phao-lo, hay A-po-lo, hay Ke-pha, du ca the gian nay, s song, s chet, hien tai hay tng lai, tat ca eu thuoc ve anh em,

3:23 ma anh em thuoc ve c Ki-to, va c Ki-to lai thuoc ve Thien Chua.

4:1 Vay ch g thien ha coi chung toi nh nhng ay t cua c Ki-to, nhng ngi quan ly cac mau nhiem cua Thien Chua.

4:2 Ma ngi ta ch oi hoi ngi quan ly mot ieu, la phai chng to long trung thanh.

4:3 oi vi toi, du co b anh em hay toa i xet x, toi cung chang coi la g. Ma toi, toi cung chang t xet x lay mnh.

4:4 Qua that, toi khong thay lng tam ay nay ieu g, nhng au phai v the ma toi a c ke la ngi cong chnh. ang xet x toi chnh la Chua.

4:5 Vay xin anh em ng voi xet x ieu g trc ky han, trc ngay Chua en. Chnh Ngi se a ra anh sang nhng g an khuat trong bong toi, va phi bay nhng y nh trong tham tam con ngi. Bay gi, moi ngi se c Thien Chua khen thng ch ang.

4:6 Tha anh em, toi a ap dung cac ieu o cho toi va anh A-po-lo, v li ch cua anh em, e anh em theo gng chung toi ma hoc cho biet "ng co i ra ngoai nhng g a viet", keo sinh ra kieu ngao, theo ngi nay ma chong ngi khac.

4:7 That vay, nao co ai coi ban hn ke khac au? Ban co g ma ban a khong nhan lanh? Neu a nhan lanh, tai sao lai venh vang nh the a khong nhan lanh?

4:8 Anh em a no ne roi, a giau co roi! Khong co chung toi, anh em a lam vua roi! Phai chi anh em lam vua, e chung toi cung c lam vua vi anh em!

4:9 That vay, toi thiet ngh: Thien Chua a at chung toi lam Tong o hang chot nh nhng ke b an t hnh, bi v chung toi a nen tro ci cho the gian, cho thien than va loai ngi!

4:10 Chung toi ien dai v c Ki-to, con anh em th khon ngoan trong c Ki-to; chung toi yeu uoi, con anh em th manh me; anh em c knh trong, con chung toi th b khinh khi.

4:11 Cho en gi nay, chung toi van chu oi khat, tran truong, b hanh ha va lang thang phieu bat;

4:12 chung toi phai vat va t tay lam lung. B nguyen rua, chung toi chuc lanh; b bat b, chung toi cam chu;

4:13 b vu khong, chung toi em li an ui. Cho en bay gi, chung toi a nen nh rac ri cua the gian, nh phe vat oi vi moi ngi.

Li khien trach

4:14 Toi viet nhng li o khong phai e lam anh em xau ho, nhng la e sa day anh em nh nhng ngi con yeu quy cua toi.

4:15 That the, cho dau anh em co ngan van giam th trong c Ki-to, anh em cung khong co nhieu cha au, bi v trong c Ki-to Gie-su, nh Tin Mng, chnh toi a sinh ra anh em.

4:16 Vay toi khuyen anh em: hay bat chc toi.

4:17 V le o, toi a phai ngi con yeu quy va trung tn cua toi trong Chua, la anh Ti-mo-the, en vi anh em. Anh ay se nhac cho anh em nhng quy tac hng dan i song trong c Ki-to ma toi a e ra, nhng quy tac ma toi van giang day khap ni, trong moi Hoi Thanh.

4:18 V ngh rang toi se khong en vi anh em, co vai ngi a sinh ra kieu ngao.

4:19 Nhng neu Chua muon, chang bao lau na toi se en vi anh em, va toi se c biet, khong phai tai an noi cua nhng ke kieu ngao o, ma la quyen nang cua Than Kh.

4:20 That vay, Nc Thien Chua khong cot tai an noi, nhng quyen nang.

4:21 Anh em muon g? Muon toi mang roi vot hay la c bac ai va long nhan hau ma en vi anh em?

2. TRNG HP LOAN LUAN

5:1 i au cung ch nghe noi en chuyen dam o xay ra gia anh em, ma la th dam o khong thay xay ra ngay ca ni dan ngoai: co ke an vi v ke cua cha mnh!

5:2 The ma anh em lai con kieu ngao! Le ra anh em a phai than khoc va loai tr ke lam ieu ay ra khoi cong oan cua anh em!

5:3 Phan toi, tuy vang mat ve than xac, nhng ve tinh than van co mat, toi a len an ke co hanh vi o nh the toi co mat tai cho.

5:4 Trong mot buoi hop cua anh em, o co toi hien dien bang tinh than, nhan danh c Gie-su Ki-to, Chua chung ta, va vi quyen nang cua Ngi,

5:5 chung ta phai nop con ngi o cho Xa-tan, e phan xac no b huy diet, con phan hon c cu thoat trong Ngay cua Chua.

5:6 Ly do khien anh em venh vang chang ep e g! Anh em khong biet rang ch mot chut men cung u lam cho ca khoi bot day len sao?

5:7 Anh em hay loai bo men cu e tr thanh bot mi, v anh em la banh khong men. Qua vay, c Ki-to a chu hien te lam chien le Vt Qua cua chung ta.

5:8 V the, chung ta ng lay men cu, la long gian ta va oc ac, nhng hay lay banh khong men, la long tinh tuyen va chan that, ma an mng ai le.

5:9 Trong th a gi cho anh em, toi co viet la ng i lai vi nhng ke dam ang.

5:10 Toi khong co y noi chung ve moi ngi dam ang the gian nay, hay ve moi ke tham lam trom cap, hoac moi ke th ngau tng, v neu vay, anh em phai ra khoi the gian!

5:11 Khong, khi viet the, toi muon noi vi anh em la ng i lai vi ke nao mang danh la ngi anh em ma c dam ang, tham lam, th ngau tng, quen chi bi, say sa ru che hoac trom cap; anh em cung phai tranh ng an uong vi con ngi nh the.

5:12 That vay, xet x ngi ngoai au phai la chuyen cua toi. Con ngi trong ao, anh em khong c xet x hay sao?

5:13 Ngi ngoai, chnh Thien Chua se xet x.
Hay kh tr s gian ac, khong cho ton tai gia anh em.

3. KIEN NHAU TOA I

6:1 Khi xay ra tranh chap vi ke khac, co ngi trong anh em dam i kien cao trc mat ngi ngoai ma lai khong en trc mat cac thanh!

6:2 Nao anh em chang biet rang cac thanh se xet x the gian sao? Ma neu c quyen xet x the gian, anh em lai khong xng ang x nhng viec nho mon ?

6:3 Nao anh em chang biet rang chung ta se xet x cac thien than sao? Phng chi la nhng viec i nay!

6:4 The ma khi phai xet x nhng viec i nay, anh em lai at nhng ngi ma Hoi Thanh coi nhe lam quan toa!

6:5 Toi noi the cho anh em phai xau ho. Chang le trong anh em lai khong co ngi nao khon ngoan co the x cac vu tranh chap gia anh em mnh ?

6:6 ang nay, anh em a kien cao nhau th ch, lai con em nhau ra trc toa nhng ngi khong co c tin!

6:7 Du sao, nguyen viec anh em kien cao nhau a la mot that bai cho anh em roi. Tai sao anh em chang tha chu bat cong? Tai sao anh em chang tha chu thiet thoi?

6:8 Nhng chnh anh em lai an bat cong va boc lot, va a oi x nh the vi anh em mnh!

6:9 Nao anh em chang biet rang nhng ke bat chnh se khong c Nc Thien Chua lam c nghiep sao? Anh em ng lam. Nhng ke dam ang, th ngau tng, ngoai tnh, tru lac, ke gian,

6:10 nhng ke trom cp, tham lam, say sa ru che, quen chi bi, se khong c Nc Thien Chua lam c nghiep.

6:11 Trc kia, co vai ngi trong anh em a lam nh the. Nhng anh em a c tay ra, c thanh hoa, c nen cong chnh nh danh c Giesu Kito va nh Than Kh cua Thien Chua chung ta!

4. TOI TA DAM

6:12 "Toi c phep lam moi s"; nhng khong phai moi s eu co ch. "Toi c phep lam moi s"; nhng toi se khong e s g lam chu c toi.

6:13 Thc an danh cho bung, va bung danh cho thc an. Thien Chua se huy diet ca cai nay lan cai kia. Nhng than xac con ngi khong phai e gian dam, ma e phung s Chua, v Chua lam chu than xac.

6:14 Thien Chua a lam cho Chua Ki-to song lai; chnh Ngi cung se dung quyen nang cua mnh ma lam cho chung ta song lai.

6:15 Nao anh em chang biet rang than xac anh em la phan than the cua c Ki-to sao? Toi lai lay phan than the cua c Ki-to ma lam phan than the cua ngi ky n sao? Khong i nao!

6:16 Anh em chang biet rang an vi ngi ky n la nen mot than xac vi ngi ay sao? That the, co li chep rang ca hai se thanh mot xng mot tht.

6:17 Ai a ket hp vi Chua, th nen mot tinh than vi Ngi.

6:18 Anh em hay tranh xa toi gian dam. Moi toi ngi ta pham eu ngoai than xac mnh, con ke gian dam th pham en chnh than xac mnh.

6:19 Hay anh em lai chang biet rang than xac anh em la en Th cua Thanh Than sao? Ma Thanh Than ang ng trong anh em la Thanh Than chnh Thien Chua a ban cho anh em. Nh the, anh em au con thuoc ve mnh na,

6:20 v Thien Chua a tra gia at ma chuoc lay anh em. Vay anh em hay ton vinh Thien Chua ni than xac anh em.

II. GIAI QUYET MOT SO VAN E

1. HON NHAN VA OC THAN

7:1 Bay gi, toi e cap ti nhng ieu anh em a viet cho toi: an ong khong gan an ba la ieu tot.

7:2 Nhng e tranh hiem hoa dam o, th moi ngi hay co v co chong.

7:3 Chong hay lam tron bon phan oi vi v, va v oi vi chong cung vay.

7:4 V khong co quyen tren than xac mnh, nhng la chong; cung vay, chong khong co quyen tren than xac mnh, nhng la v.

7:5 V chong ng t choi nhau, tr phi hai ngi ong y song nh vay trong mot thi gian, e chuyen lo cau nguyen; roi hai ngi lai an vi nhau, keo v hai ngi khong tiet duc noi ma Xa-tan li dung e cam do.

7:6 ieu toi noi o la mot s nhan nhng ch khong phai la mot menh lenh.

7:7 Toi c muon moi ngi eu nh toi; nhng moi ngi c Thien Chua ban cho ac sung rieng, ke the nay, ngi the khac.

7:8 Vi nhng ngi oc than va qua phu, toi noi the nay: ho c vay nh toi th tot cho ho.

7:9 Neu khong tiet duc c, ho c ket hon, v tha ket hon con hn la b thieu ot.

7:10 Con vi nhng ngi a ket hon, toi ra lenh nay, khong phai toi, ma la Chua: v khong c bo chong,

7:11 ma neu a bo chong, th phai oc than hoac phai lam hoa vi chong; va chong cung khong c ray v.

7:12 Con vi nhng ngi khac, th toi noi: - chnh toi ch khong phai Chua - neu anh em nao co v ngoai ao ma ngi nay bang long vi ngi ay, th ngi ay ng ray v.

7:13 Ngi v nao co chong ngoai ao ma ngi nay bang long vi ngi ay, th ngi ay ng bo chong.

7:14 That vay, chong ngoai ao c thanh hoa nh v, va v ngoai ao c thanh hoa nh ngi chong co ao. Chang vay, con cai anh em se la o ue, trong khi that ra chung la thanh.

7:15 Neu ngi ngoai ao muon bo ngi kia, th c bo; trong trng hp o, chong hay v co ao khong b luat hon nhan rang buoc: Thien Chua a keu goi anh em song bnh an vi nhau!

7:16 Ch la v, biet au ch chang cu c chong? Hay anh la chong, biet au anh chang cu c v?

7:17 Ngoai ra, nh Chua a nh cho moi ngi lam sao, nh Thien Chua a keu goi moi ngi the nao, th c song nh vay: o la ieu toi truyen day trong moi Hoi Thanh.

7:18 Ai a cat b khi c keu goi, th ng huy bo dau vet cat b! Ai cha cat b khi c keu goi, th ng cat b!

7:19 Cat b chang la g, ma khong cat b cung chang la g ca; ieu ang ke la tuan gi cac ieu ran Thien Chua.

7:20 Ai ang a v nao khi c keu goi, th c a v o.

7:21 Ban la no le khi c keu goi ? Ch ban tam! Ngay ca khi co the c t do, tot hn hay li dung than phan no le.

7:22 That the, ngi ang lam no le ma c Chua keu goi, th la ngi c Chua giai phong. Cung vay, ngi ang t do ma c keu goi, th la no le cua c Ki-to.

7:23 Thien Chua a tra gia at ma chuoc lay anh em. Anh em ng tr nen no le cho ngi pham.

7:24 Tha anh em, khi c keu goi a v nao, moi ngi c a v o trc mat Thien Chua.

7:25 Ve van e oc than, toi khong co ch th nao cua Chua, nhng toi ch khuyen nhu anh em vi t cach la ngi - nh Chua thng - ang c anh em tn nhiem.

7:26 Vay toi ngh rang: v nhng noi thong kho hien tai, vay la ieu tot. Phai, toi ngh rang oi vi ngi ta, nh the la tot.

7:27 Ban a ket hon vi mot ngi an ba ? ng tm cach g ra. Ban cha ket hon vi mot ngi an ba ? ng lo kiem v.

7:28 Nhng neu ban ci v, th cung chang co toi g. Va neu ngi con gai lay chong, th cung chang co toi g. Tuy nhien, nhng ngi ay se t chuoc lay nhng noi gian truan khon kho. Ma toi, toi muon cho anh em thoat khoi ieu o.

7:29 Tha anh em, toi xin noi vi anh em ieu nay: thi gian chang con bao lau. Vay t nay nhng ngi co v hay song nh khong co;

7:30 ai khoc loc, hay lam nh khong khoc; ai vui mng, nh chang mng vui; ai mua sam, hay lam nh khong co g ca;

7:31 ke hng dung cua cai i nay, hay lam nh chang hng. V bo mat the gian nay ang bien i.

7:32 Toi muon anh ch em khong phai ban tam lo lang ieu g. an ong khong co v th chuyen lo viec Chua: ho tm cach lam ep long Ngi.

7:33 Con ngi co v th lo lang viec i: ho tm cach lam ep long v,

7:34 the la ho b chia oi. Cung vay, an ba khong co chong va ngi trinh n th chuyen lo viec Chua, e thuoc tron ve Ngi ca hon lan xac. Con ngi co chong th lo lang viec i: ho tm cach lam ep long chong.

7:35 Toi noi the la e mong tm ch li cho anh ch em, toi khong co y gai bay anh ch em au, nhng ch muon e ngh vi anh ch em mot ieu tot, e anh ch em c gan bo cung Chua ma khong b giang co.

7:36 Neu ai ang luc qua doi dao kh lc ma ngh rang mnh kho co the ton trong ngi trinh n cua mnh, va cho rang chuyen thng tnh se phai xay ra, th ngi ay c lam nh y mnh muon, khong mac toi au: ho c viec lay nhau.

7:37 Con ai ng vng, long khong nao nung, cung chang mien cng, lai lam chu c y ch cua mnh, va quyet tam ton trong ngi trinh n, th ngi ay lam mot viec tot.

7:38 Nh the, ai ci ngi trinh n cua mnh, th lam mot viec tot, nhng ai khong ci, th lam mot viec tot hn.

7:39 Ngi v b rang buoc bao lau chong con song. Neu chong chet roi, th v c t do, muon lay ai th lay, mien la trong Chua.

7:40 Nhng theo y kien toi, ngi ay co phuc hn neu c vay. Toi thiet ngh: toi cung c Than Kh cua Thien Chua soi sang.

2. VAN E THT CUNG

Nguyen tac

8:1 Ve van e tht cung, a ro la tat ca chung ta eu hieu biet. S hieu biet o sinh long kieu ngao, con long bac ai th xay dng.

8:2 Ai tng mnh hieu biet ieu g, th cha han la a hieu biet nh phai hieu biet.

8:3 Ai yeu men Thien Chua, th c Ngi biet en.

8:4 Vay, ve viec an tht cung, chung ta biet rang ngau tng chang la g tren the gian, va cung chang co than nao ngoai Thien Chua oc nhat.

8:5 That the, mac dau ngi ta cho la co nhng than tren tri hay di at - qua thc, than cung lam ma chua cung nhieu -,

8:6 nhng oi vi chung ta, ch co mot Thien Chua la Cha, ang tao thanh van vat va la cung ch cua chung ta; va cung ch co mot Chua la c Gie-su Ki-to, nh Ngi ma van vat c tao thanh, va nh Ngi ma chung ta c hien hu.

Xet theo c ai

8:7 Nhng khong phai moi ngi eu hieu biet nh vay au! Co mot so ngi t trc en nay a quen th ngau tng, nen khi an cac thc ay th c tng lam nh vay la an cua cung; va lng tam yeu uoi cua ho a ra o ue.

8:8 Khong phai cua an lam cho chung ta c gan Thien Chua. Khong an nhng th o, chung ta chang thiet; ma co an, cung chang li g.

8:9 Nhng hay coi chng keo s t do cua anh em nen dp cho nhng ngi yeu uoi sa nga.

8:10 That vay, neu co ai thay ban la ngi hieu biet ma lai ngoi d tiec trong en trong mieu, th lng tam cua ngi yeu uoi ay lai chang da vao o ma an cua cung sao?

8:11 The la s hieu biet cua ban lam h mat mot ngi yeu uoi, mot ngi anh em ma c Ki-to a chu chet e cu chuoc!

8:12 Nh vay, pham en anh em va lam thng ton lng tam yeu uoi cua ho la pham en c Ki-to!

8:13 V the, neu cua an ma lam c cho anh em toi sa nga, th toi se khong bao gi an tht na, e khoi lam c cho anh em toi sa nga.

Gng cua ong Phao-lo

9:1 Toi khong t do ? Toi khong phai la tong o ? Toi a khong thay c Gie-su, Chua chung ta sao? Anh em khong phai la cong trnh cua toi trong Chua sao?

9:2 Neu oi vi nhng ngi khac toi khong phai la tong o, th t ra oi vi anh em toi la tong o, v an tn chng thc chc vu tong o cua toi trong Chua chnh la anh em.

9:3 ay la li bien ho cua toi chong lai nhng ke hach sach toi.

9:4 Phai chang toi khong co quyen an uong,

9:5 khong co quyen em theo mot ngi ch em tn hu nh cac tong o khac, nh cac anh em cua Chua va nh ong Ke-pha?

9:6 Phai chang ch co toi va anh Ba-na-ba khong co quyen c mien lao ong?

9:7 Co ai i anh giac ma lai phai t tuc bao gi? Co ai trong nho ma lai khong c an trai? Hay co ai chan suc vat ma lai khong c uong sa cua suc vat?

9:8 Phai chang toi noi the theo kieu ngi pham? Ha Le Luat lai cung chang noi the sao?

9:9 That vay, trong luat Mo-se co chep: ng bt mom con bo ang ap lua. Chang le Thien Chua lai ban tam en con bo sao?

9:10 Hay cung v chung ta ma Ngi phan nh vay? Phai, chnh v chung ta ma co li chep: Khi cay, th cay phai mong c chia phan; va khi ap lua, ke ap lua phai mong c chia phan.

9:11 Mot khi chung toi a gieo cua thieng lieng cho anh em, neu chung toi gat cua vat chat ni anh em, th au co phai la chuyen qua ang?

9:12 Neu nhng ngi khac con co quyen oi hoi anh em, th huong ho la chung toi? Nhng chung toi a khong dung quyen o. Trai lai, chung toi chu ng tat ca moi s e khoi gay tr ngai cho Tin Mng cua c Ki-to.

9:13 Anh em khong biet rang ngi lo cac thanh vu th c hng loc en Th, va ke phuc vu ban th th cung c chia phan cua ban th sao?

9:14 Cung vay, Chua truyen cho nhng ai rao giang Tin Mng phai song nh Tin Mng.

9:15 Nhng phan toi, toi a khong dung mot quyen nao trong nhng quyen ay. Toi viet cac ieu nay khong phai e cung c nh vay, v oi vi toi tha chet con hn la .... Niem t hao o, khong ai co the huy diet c!

9:16 That vay, oi vi toi, rao giang Tin Mng khong phai la ly do e t hao, ma o la mot s can thiet bat buoc toi phai lam. Khon than toi neu toi khong rao giang Tin Mng!

9:17 Toi ma t y lam viec ay, th mi ang Thien Chua thng cong; con neu khong t y, th o la mot nhiem vu Thien Chua giao pho.

9:18 Vay au la phan thng cua toi? o la khi rao giang Tin Mng, toi rao giang khong cong, chang hng quyen li Tin Mng danh cho toi.

9:19 Phai, toi la mot ngi t do, khong le thuoc vao ai, nhng toi a tr thanh no le cua moi ngi, hau chinh phuc them c nhieu ngi.

9:20 Vi ngi Do-thai, toi a tr nen Do-thai, e chinh phuc ngi Do-thai. Vi nhng ai song theo Le Luat, toi a tr nen ngi song theo Le Luat, du khong con phai song theo Le Luat na, e chinh phuc nhng ngi song theo Le Luat.

9:21 oi vi nhng ke song ngoai Le Luat, toi a tr nen ngi song ngoai Le Luat, du toi khong song ngoai luat Thien Chua, nhng song trong luat c Ki-to, e chinh phuc nhng ngi song ngoai Le Luat.

9:22 Toi a tr nen yeu vi nhng ngi yeu, e chinh phuc nhng ngi yeu. Toi a tr nen tat ca cho moi ngi, e bang moi cach cu c mot so ngi.

9:23 V Tin Mng, toi lam tat ca nhng ieu o, e cung c thong chia phan phuc cua Tin Mng.

9:24 Anh em chang biet sao: trong cuoc chay ua tren thao trng, tat ca moi ngi eu chay, nhng ch co mot ngi oat giai. Anh em hay chay the nao e chiem cho c phan thng.

9:25 Pham la tay ua, th phai kieng k u ieu, song ho lam nh vay la e oat phan thng chong h; trai lai chung ta nham phan thng khong bao gi h nat.

9:26 Vay toi ay cung chay nh the, ch khong chay ma khong xac tn; toi am nh the, ch khong phai am vao khong kh.

9:27 Toi bat than the phai chu cc va phuc tung, keo sau khi rao giangy' cho ngi khac, chnh toi lai b loai.