Danh Sách Wedding Anniversaries

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu vàng)

...

15/2 - Thái Lê & Sinh (W 1970)
17/5 - Boy&Stephani (W 2019)
2/6 - Ty Chi (W 2018)
9/6 - Khang Tuyến W 1994
15/6 - Ty _ Chi (W 2018)
31/7 - Hằng & Tiến  (W 2010)
21/9 - Huy  - Phượng (W 1982)
2/10 - Quang + Yến  (W 1981)
16/10 - Tem + Vy (W 2010)
29/11 - Dũng Liên  (W 2003)
31/12 - Hiến - Mến  ( W 1989)
~~~~~~~~~~