Danh Sách RIP Friends Năm 2023

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu vàng)

...

3/1 - Anna Nguyễn Thị Vịnh (RIP 2022)
3/1 - Lm. Phêrô Trương Văn Khoa (RIP 2017)
9/1 - Maria Phạm Thị Cần (RIP 1920-2019))
11/1 - Thanh + Trang (RIP 1987)
13/1 - Rev. Gerry Lombardo (RIP 2015)
13/1 -  Rev. Mark Wegg (RIP 2015)
14/ 1 - Cậu Antôn Hào  (RIP 1999)
14/1 - Maria Mai Thị Dung, vợ Phòng (RIP 2021)
15/1 - Thầy Clement Dung (RIP 2020)
21/1 -  Antôn Lê Văn  Hoài  (1957-2023)
21/1 - Cha Vincentê Hoàng Văn  Lư, ofm (RIP 1998)
3/2 - Gioakim Nguyễn Văn  An (RIP 1989)
6/2 - Agatha mẹ cha Hải  (RIP 2022)
13/2 -  Bishop Charles McDonnell (RIP 2020)
16/2 - Maria Ng Thị Lý bà Quang (RIP 1927-2021)
16/2 - Giuse Hoàng Hóa (RIP 2022)
21/2 - Maria Ng Thị Tửu  (bà Thành) (RIP 2022)
6/3 - Phêrô Phạm Văn  Bình  (RIP 2022)
8/3 - Lm.  Phaolô Nguyễn Hoài  Chương, SDB (RIP 2023)
24/3 - Msgr. Charles Wallich Gusmer, STD (RIP 2021)
27/3 - Gioan Nguyễn Tiến  Dũng (dì  Lan) (RIP 2022)
27/3 - Lm.  Phêrô Ng Văn  Kính (RIP 2022)
27/4 - Lm.  Ambrosio Khổng Quốc Hùng, CSJB (RIP 2014)
4/5 -  Lm.  Châu Hải,  SSS  (RIP 1916-2018)
12/5 - Phêrô Lâm Danh (RIP 2021)
16/5 -  Giỗ Ba (2000)  RIP
19/5 - Lm. Jos. Ng Quang Huy (RIP 1937-2018)
26/5 - Mự Anna Bảy  (RIP 2018)
31/5 - Cha Francois Bouyer Bình (1928-2018)
31/5 - Rev. Peter Funesti (RIP 2015)
1/6 -  Giuse Nguyễn Văn  Dụ (RIP 2022)
2/6 - Lm Norberto Khanh, ofm (RIP 2022)
2/6 - Maria Lê Thị Hoài  Sơn, dì Lý (RIP 2014)
3/6 - Lm. Phêrô Võ Cao Phong (RIP 2021)
6/6 - Phêrô Trần Cao Thắng (RIP 2015)
14/6 - Maria Lê Thị Huệ, mẹ Hoàng 57 RIP 2017
23/6 - Ngô  Xuân Tiến  (2020)
24/6 - Lm Phaolô Trần Khôi (HB 1972) RIP 2022
2/7 - Lm.  Phêrô Ng Hữu  Đăng (RIP 2020)
5/7 - Lôrensô Nguyễn Xuân Hòa  (RIP 2007-2017)
9/7 - Mẹ cha Hoài  An Maria 2018
10/7 - Mẹ Sr.  Cúc  RIP 2018
27/7 - Lm.  Phêrô Đặng Son (RIP 2021)
28/7 - Têrêsa Trần Thị Thanh Trúc (RIP 2013)
4/8 - Dì Maria Lan  (RIP 2017)
5/8 - Maria Phi Hồng (RIP 2022)
13/8 - Phêrô Nguyễn Thanh Long, La San (RIP 2021)
21/8 - Giuse Lê Minh Tâm (RIP 2021)
28/8 - Catarina LTMộng  Huyền (Dũng) (RIP 2019)
28/8 - Rev. Dan Morales (1964 - RIP 2016)
11/9 - Lê Thị Kim Hưng (RIP 2022)
11/9 - Phêrô Nguyễn Ngọc Bổn  (RIP 2021)
16/9 - ĐHY PX Nguyễn Văn  Thuận GM NT (1928-2002)
17/9 - Cha Peter Hoàng Xuân Nghiêm (RIP 2020)
19/9 - LM. Alix Bourgeois, ofm (RIP 2000)
23/9 - Lm.  Antonius Hồ Phi Phú (RIP 2019)
23/9 - Rev. Dick Chilmack RIP 2007
23/9 - Phi Nhung (RIP 2021)
2/10 - Antôn Lê Sáng (RIP 2017)
7/10 - Dì Anna Đức  (Hồng 8)  (RIP2018)
7/10 - Phêrô Trần Quang Thiết (RIP 2022)
7/10 - Rev. Tom Ivory (RIP 2020)
12/10 - Lm.  Micae Nguyễn Thế  Minh,  SJ (RIP 2022)
16/10 - Cha Giuse Phạm Đức  Trịnh (RIP 2007)
17/11 - Phaolô Trần Bông (RIP 2011)
21/11 - Cha Anrê Dũng Lạc  Trần Cao Tường (RIP 2010)
22/11 - Lm.  GB Trần Quang Lương RIP 2021
22/11 - Msgr. J. Loreti (RIP 1997)
23/11 - Lm.  Đa  Minh  Trần Thái  Hiệp, GS XB & HB (RIP 2022)
23/11 - Lm. Giuse Nguyễn Tiến  Lộc (RIP 2022)
9/12 - Chí Tài (RIP 2020)
11/12 - Anna Nguyễn Thị Tịnh  (RIP 2014)
19/12 - Duy Quang (RIP 2012)
19/12 - Lm.  P. Nguyễn Văn  Hưởng (RIP 1998)
20/12 - Anna Như  (RIP 2012)
20/12 - Hòa  Nhường RIP 2020
20/12 - Msgr. Joseph Petrillo (RIP 2013)
25/12 - Rocco Đoàn Bông (RIP 1987)
~~~~~~~~~~