Danh Sách Anniversaries Năm 2023

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu vàng)

...

12/1 - ĐTGM Giuse Linh  (vào Huế 2017)
22/2 - Lm Giuse Nguyễn Văn  Hiên, SB 67 (O 2006)
22/2 - MiLme Hoàng Minh Hùng (64 O 1992)
14/3 - Lm. Carôlô Phan Châu Lý (O 1970)
18/3 - Lm.  Phêrô Nguyễn Nhật Quang (O 2017)
26/3 - Lm Giuse Võ Quý (O 1980)
5/5 - Lm.  Đinh  Điệp (O 2018)
7/5 - Lm Giuse Trần Thăng Hưng, O Carm. (O 2007)
7/5 - Lm Stephanô Trần Văn  Huy, O Carm. (O 2007)
13/5 - Lm Gioan Trần Đảm (O 1995)
13/5 - Lm Giuse Trần Việt  Hùng (O 1995)
14/5 - Lm Ign.  Vũ Thư  (O 1994)
14/5 - Chú  Hưởng chịu chức (O 1968)
21/5 - Lm.  Phêrô Phan Văn  Lợi (Lm  1981)
26/5 - Lm Luca Trần Đức  (O 2001)
27/5 - Lm Victor Cao Đức  Trọng, CSJB (O 2007)
29/5 - Lm MiLmel Nguyễn Hoàng Nam (O 1993)
29/5 - Lm Phêrô Trần Việt  Hùng (O 1999)
2/6 - Lm Phạm Mạnh Cường (O 2001)
2/6 - Lm Vinc.  Đỗ Đức Toán (O 2007)
7/6/ - Lm Alp. Nguyễn Phạm Kim Khánh (O 1997)
8/6 - Lm Anrê Trường Cửu  (O 1963)
8/6- Lm. Anrê Phạm Quang Phong (O 1991)
13/6 - Lm Giuse Nguyễn Đình  Trí, ofm (O 2010)
19/6 - Lm. Tôma Nguyễn Thành Nguyên (O 2002)
23/6 - Lm.  Tađêô Ng.  Đình  Phúc (69-70) (LM 2000)
24/6 - Lm Vinc.  Đặng Khiêm (O 1995)
11/7 - Thầy Chinh Peter Monica khấn trọn 2018
15/7 - Lm.  Antôn Nguyễn Huy  Điệp HB III (Lm  1998)
7/8 - Sr. Hồ Thị Thanh Tịnh, OP (Khấn  1996)
4/8 - ĐC Linh  (GM 2004)
6/8 - Lm.  PX Nguyễn Ngọc Tâm (O 1982)
8/8 - Sr.  Hiền Thanh, con Ý Thủy (K 2020)
11/8 - Rosa Mystica Ngọc Song (K 2021)
15/8 - Lm.  Hồ Sĩ Hữu, SB 62 (O 1991)
22/8 - Thanh khấn lần  đầu 2016
22/8 - Thanh vĩnh khấn 2022
22/8 - Linh  nhận sứ  vụ  giám quản NT 2022
3/9 - P. Phạm Ngọc Phi (O 1975)
17/9 - Tađêô Phạm Văn  Hiền 74 (khấn dòng 1992)
23/9 - Nguyễn Trung Phát ofm (Khấn 2010)
29/9 - Linh  > TGM Huế 2016
29/9 - Lm.  Phaolô Nguyễn Văn  Thành (O 2021)
21/11 - Lm. Giuse Nguyễn Phú An (O 1992)
22/11 - My Ordination (O 1986)
28/11 - Lm.  Giuse Nguyễn Công Viên  (O 2014)
28/11 - Lm.  Giuse Ng.  H. Sơn, CssR (O 2005)
8/12 - Ordained Deacon (O 1985)
19/12 - Lm. Alp. Ng. Công Minh (O 1992)
20/12 - Lm. Giuse Ng Xuân Quý, ofm (O 1971)
22/12 - Lm Trần Ngọc Bửu  (O 1974)
23/12 - Lm.  Phêrô Nguyễn Văn  Quý, ofm (O 1971)
27/12 - Lm Phêrô Nguyễn Trung Hòa  (2003)
30/12 - ĐTGM Giuse Linh  (LM 1992)
~~~~~~~~~~