Danh Sách Cựu Ân Sư và Chủng Sinh SB đã tạ thế

(Đánh chữ muốn tìm trong cột màu vàng - màu xanh: không biết ngày tháng)

...
Tháng 1
6 Tháng 1
Giuse Trần Văn Dưng (Tri) (SB66) RIP 2020
9 Tháng 1
Gioan Nguyễn Tiến Trọng SB 67 (RIP 2012)
16 Tháng 1
Đ/Ô Philipphê Lê X. Thượng GS SB (RIP 2015)
17 Tháng 1
Giuse Trần V. Bồng SB 61 (RIP 2014)
19 Tháng 1
Lm. FX Trần Xuân Lai, GS SB (RIP 2003)
21 Tháng 1
Cha George Tallin, GS SB (RIP 2009)
22 Tháng 1
Lm. Albert Mollard Lễ GS SB (RIP 2007)
24 Tháng 1
Gioan Đoàn Văn Minh SB62 (RIP 1968)
26 Tháng 1
Gioakim Lê Thanh Trùng, SB 72 (RIP 2006)
Tháng 2
1 Tháng 2
Phêrô Hồ Xuân Lương SB 61 (RIP 1968)
5 Tháng 2
Phêrô Phạm Văn Kết SB 61 (RIP 2022)
14 Tháng 2
Đgm Phaolo Hòa (1931-2017)
16 Tháng 2
Lm. Louis Lagrange GS SB (RIP 2013)
16 Tháng 2
17 Tháng 2
Anrê Nguyễn Ngữ SB 65 (RIP 2019)
17 Tháng 2
Cha Augustinô Mai Hứa SB 60 (RIP 2013)
19 Tháng 2
Gioan B. Nguyễn Tốt SB 57 (RIP 2013)
24 Tháng 2
Antôn Phùng Triệu, SB 61 (RIP 2021)
24 Tháng 2
Giuse Trần Bắc, SB 67 (RIP 2021)
25 Tháng 2
Hiêrônimô Nguyễn Trung Thành SB 68 (RIP 2013)
25 Tháng 2
Thầy PX Nguyễn Thành Tiên GS SB (1982)
26 Tháng 2
Lm. Giuse Nguyễn Công Nghị, GĐ SB (RIP 1979)
Tháng 3
2 Tháng 3
Gioakim Lê Quang SB 68 (RIP 2018)
4 Tháng 3
G.B. Nguyễn Duy Quy SB 68 (RIP 2012)
6 Tháng 3
Đ/Ô Phêrô Nguyễn Quang Sách GS SB (RIP 2017)
12 Tháng 3
Giuse Ng Hữu Mười SB 57 (RIP 2019)
23 Tháng 3
Giuse Hồ Thượng Đính SB 62 (RIP 2006)
26 Tháng 3
Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc GS SB (RIP 2015)
28 Tháng 3
Cha Alp. Trần Khánh Thành SB 61 (+ 2007)
Tháng 4
2 Tháng 4
Phêrô Nguyễn Thái Hùng SB 71 (RIP 2010)
2 Tháng 4
Simon Lê Minh Châu SB 70 (RIP 2021)
4 Tháng 4
Bernard Nguyễn Văn Dũng SB 70 (RIP 1979)
8 Tháng 4
FX Đoàn Ngọc Châu SB 62 (RIP 2021)
16 Tháng 4
GB Lê Duy Trí SB 57 (2019)
16 Tháng 4
Ignatio Lê Thành Nhơn SB 60 (RIP 2016)
17 Tháng 4
Giacôbê Nguyễn Văn Đông SB 74 (RIP 1995
18 Tháng 4
Lm. Anrê Nguyễn Lộc Huệ GS SB (RIP 2010)
24 Tháng 4
Phêrô Nguyễn Ngọc Toàn SB 66 (RIP 2012)
26 Tháng 4
Phêrô Võ Lạc (SB 63) RIP 2020
27 Tháng 4
Anrê Nguyễn Văn Huờn (Ng Đăng Khoa) SB 61 (RIP 2011)
Tháng 5
1 Tháng 5
Père Joseph Larroque GS SB (RIP 2018)
2 Tháng 5
Giuse Nguyễn Công Minh SB 74 (RIP 2007)
5 Tháng 5
Lm. Phêrô Phạm Tiến Hành (CCL Đà Lạt) RIP 2017
9 Tháng 5
Lm. Antôn Hồ Ngọc Hạnh GS SB (RIP 1986)
10 Tháng 5
Bart. Nguyễn Huy Chương SB 70 (RIP 2001)
12 Tháng 5
Vincent Vũ Đình Dung SB 72 (RIP 2022)
18 Tháng 5
Giuse Nguyễn Đình Liên SB 63 (RIP 2021)
19 Tháng 5
Lm Phanxicô Nguyễn Tôn Sùng GS SB (RIP 2011)
19 Tháng 5
Lm. Tadeo Phan Đình Tạc 56/GS SB (RIP 2019)
21 Tháng 5
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nho, GĐ SB (RIP 2003)
25 Tháng 5
Phêrô Mai Ngọc An SB 69 (RIP 2000)
28 Tháng 5
Gioakim Nguyễn Ngọc Toàn SB 70 (RIP 2018)
Tháng 6
1 Tháng 6
Philip Nguyễn Công Đáng SB 61 (RIP 2016)
1 Tháng 6
Tôma Nguyễn Hùng Dũng SB 65 (RIP 2002
2 Tháng 6
Lm. PX Ng. Cao Cầu GS SB (RIP 1991)
3 Tháng 6
Micae Nguyễn Lương Thiện SB 70 (RIP 2015)
4 Tháng 6
Phanxicô Lê Văn Ngân (SB 62) RIP 2020
5 Tháng 6
Carôlô Ng Thanh Vương SB 70 (RIP 2018)
5 Tháng 6
Phaolô Lê Thành Hóa SB 69 (RIP 2011)
6 Tháng 6
Phêrô Nguyễn Minh Phán SB 74 (RIP 2019)
8 Tháng 6
Giuse Lê Như Bể (SB 71) RIP 1989
13 Tháng 6
Phêrô Phan Xuân Hùng SB 69/70 (RIP 2016)
14 Tháng 6
Bosco Võ Ngọc Trân SB 64 (RIP 2017)
17 Tháng 6
Lm. Benoît Nguyễn Công Phú GS SB (RIP 1930-2014)
19 Tháng 6
Lm. Michel Gervier Lành GS SB (RIP 1997)
20 Tháng 6
Simon Phan Đình Hòa SB 63 (RIP 1970)
26 Tháng 6
Phêrô Nguyễn Ngọc Anh SB 66 (RIP 2013)
2 Tháng 7
Lm Jean Hirigoyen GS  2001
3 Tháng 7
Phêrô Đặng Huệ (Anh Thạch) SB 64 (RIP 2021)
4 Tháng 7
Micae Nguyễn Văn Lành SB 70 (RIP 2012)
11 Tháng 7
Lm. Giuse Lưu Thanh Kỳ SB 65 (RIP 2020)
17 Tháng 7
Micae Nguyễn Chí, SB 72 (RIP 2009)
18 Tháng 7
Giuse Lê Đình Hùng SB 61 (RIP 2002)
19 Tháng 7
Giuse Nguyễn Minh Châu SB 61 (RIP 2002)
19 Tháng 7
Đ/Ô JB Lê X. Hoa, GS SB (RIP 2017)
20 Tháng 7
Lm. Giuse Đinh Văn Hoành, SB 64 (RIP 2005)
21 Tháng 7
PX Ng. Ngọc Tuấn SB 74 (RIP 2018)
22 Tháng 7
Ph. Assisi Ng. Thế Thuận, SB 60 (RIP 2020)
22 Tháng 7
PX Trần Duy Thực, SB 65 (RIP 2020)
24 Tháng 7
Phêrô Nguyễn Hùng Phong SB 73 (RIP 2022)
30 Tháng 7
Giacôbê Nguyễn Dũng SB 70 (RIP 1990)
Tháng 8
10 Tháng 8
Lm. Phêrô Dương Đình Thiện GS SB (RIP 2012)
13 Tháng 8
Phêrô Lê Ánh SB 62 (RIP 2017)
18 Tháng 8
Phêrô Lê Thanh Tùng SB 69 (RIP 2016)
29 Tháng 8
PX Châu Văn Rạng (SB 66) RIP 2016
31 Tháng 8
Phaolô Nguyễn Phước SB 64 (RIP 2017)
Tháng 9
2 Tháng 9
Pierre Jeanningros Vị (GS SB 1959-1964) RIP 2006
5 Tháng 9
Đ/Ô Giuse Mai Đức Vinh, GS SB (RIP 2020)
9 Tháng 9
Phêrô Ng. Đình Nam SB 66 (RIP 2014)
13 Tháng 9
Cha GB Hoàng Kim Đạt GS SB/GĐ Chúa Chiên Lành (RIP 2006)
14 Tháng 9
Phêrô Nguyễn Phước Khánh SB 67 (RIP 2020)
27 Tháng 9
Giuse Lê Văn Tư, SB 60 (RIP 2022)
Tháng 10
2 Tháng 10
Cha Antôn Mai Khắc Cảnh, GS SB (RIP 1966)
2 Tháng 10
Phêrô Ng. Quốc Trung SB 61 (RIP 2013)
6 Tháng 10
GB Đậu Quang Anh SB 65 (RIP 2021)
10 Tháng 10
Đ/Ô Giuse Trần Thanh Phong (SB GT/GS) RIP 2019
12 Tháng 10
Ign. Võ Toàn Năng SB 67 (RIP 2012)
12 Tháng 10
Phêrô Hồ Sĩ Minh SB 65 (RIP 2016)
Tháng 10
Cha Phaolô Trần Sơn Bích, GS SB (RIP 2011)
16 Tháng 10
Thầy PX Đào Trí Cầu GS SB (RIP 1966)
18 Tháng 10
Giuse Nguyễn Văn Hoan SB 55/57 (RIP 2017)
18 Tháng 10
Philip Nguyễn Thanh Kỳ SB 68 (RIP 2019)
21 Tháng 10
Giuse Trần Văn Sung SB 65 (RIP 2019)
21 Tháng 10
Phêrô Lê Công Danh SB 66 (RIP 2011)
27 Tháng 10
Antôn Nguyễn Ngọc Thanh SB65 (RIP 2019)
29 Tháng 10
Micae Nguyễn Ngọc Dũng SB 72 (RIP 2011)
Tháng 11
7 Tháng 11
Cố Claude Lange, GS Adran (RIP 2018)
11 Tháng 11
Phêrô Nguyễn Công Thành, SB 70 (RIP 2018)
14 Tháng 11
Lm. GB Nguyễn Hữu Ban GS SB (RIP 2010)
15 Tháng 11
FX Nguyễn Đình Linh SB 65 (RIP 2017)
18 Tháng 11
Cố Jos. Clause Hồng GS SB (RIP 1971)
19 Tháng 11
Giuse Lê Công Tánh SB 63 (RIP 2014)
20 Tháng 11
Père Jean Maïs GS SB (RIP 1935-2017)
22 Tháng 11
Giacôbê Lê Hoành Thái SB 59 (RIP 2014)
24 Tháng 11
Lm. Phêrô Hồ V. Hưởng SB 63 (RIP 2004)
24 Tháng 11
Phaolô Phùng Đức Quang, SB 69/70 (RIP 2022)
26 Tháng 11
Phaolô Nguyễn Xuân Nhị, SB 58 ( RIP 2017)
28 Tháng 11
Lm. Phêrô Bùi Duy Nghiệp, GS SB (RIP 2021)
Tháng 12
3Tháng 12
Alphong Cao Viết Bình (SB 66) RIP 2020
4 Tháng 12
Thầy Aug. Nguyễn Trung Tính (GS SB) RIP 2020
5 Tháng 12
Phêrô Trương Mạnh Hùng SB71 (RIP 2019)
7 Tháng 12
Thầy Giuse Nguyễn Phúc Hậu (GS SB) RIP 2019
15 Tháng 12
Aug. Lê (Lưu) Văn Liễu SB 58 (RIP 1974)
17 Tháng 12
Thầy GB Nguyễn Gia Bá, GS SB (RIP 2012)
18 Tháng 12
Giuse Phan Văn Ninh SB 62 (RIP 2011)
23 Tháng 12
Giacôbê Nguyễn Thanh Sương SB 62-63 (RIP 2022)
25 Tháng 12
Lm. Phaolô Ng. Quốc Bửu, GS TCV (RIP 1975)
26 Tháng 12
Cố Paul Aimé Pouclet , GS SB (RIP 1982)
28 Tháng 12
PX Đoàn Thanh Sơn, SB 64 (RIP 2020)
30 Tháng 12
Phêrô Nguyễn Công Luận SB 58 (RIP 2010)
KHÔNG BIẾT NGÀY THÁNG NĂM
Antôn Trần Phúc Hải 70
Giuse Nguyễn Lập 62
Võ Thông 62
Phêrô Nguyễn Văn Vinh 62
Phêrô Nguyễn Tường 63
Phaolô Nguyễn Mười 64
Phêrô Hoàng Đình Huế 64 - 1975
Tôma Nguyễn Kim Anh 69
Gioan B. Nguyễn Phi Long 69
Giuse Nguyễn Nhạc GSA
Giuse Nguyễn Văn Hậu 61
Phêrô Nguyễn Văn Huệ 62
Gioan Nguyễn Đăng Sơn 70
Giuse Nguyễn Văn Đức 71
Lê Phúc Hải 71
Pierre Nguyễn Đường Hoàng 60
Nguyễn Kỳ Khoa 72
Nguyễn Thành Phong 72
Trần Quang Minh Ngọc 73
Phêrô  Lơ 61
Đôminicô Nguyễn Tiến Mỹ 61
Gioan B. Nguyễn Thanh Điềm 70
Giuse Phùng Đình Duyên 59
Gioan B. Nguyễn Quới 57
Micae Nguyễn Trọng 57
Lm. Simon Võ Kinh 57
Lm. Phêrô Nguyễn Luân 57
Đôminicô Nguyễn Nước 57
Phanxicô Đỗ Truyền 57
Phêrô Nguyễn Mùi 57
Phêrô Nguyễn Công Khảm 58
Giuse Lê Đưa 58
Gioan Đoàn Văn Minh 62
Nguyễn Rạng 58
Phêrô Trần Ngọc Khả 62
Augustinô Phan Văn Hòa 59
Giuse Nguyễn Văn Liêm 59
Ignatiô Nguyễn Văn Hinh 59
Phêrô Trần Ngọc Nương 59
Giuse Phạm Đông Cường 61
Tôma Nguyễn Thế Khánh 61
Paul  Hlan 61
Giuse Nguyễn Văn Dong 62
Phêrô Nguyễn Văn Lan 72
Giuse Lê Văn Phúc 58
Nguyễn Quốc Khánh 69
Nguyễn Phúc Quang 71
Tôma Lê Thanh Tùng 71
Antôn Nguyễn Văn Trọng 58
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 67
Giuse Nguyễn Văn Ký 70
Phêrô Lê Văn Đông 57
Lm. Mai Nghị Luận GS
~~~~~~~~~~