Danh Sách RIP Các Giáo Sư Việt

Thầy GB Nguyễn Gia Bá (7/12/2012)
Lm. GB Nguyễn Hữu Ban(14/11/2010)
Lm. Phaolô Trần Sơn Bích, (15/10/2011)
Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Bửu (Bẩm) (25/12//1975)
Lm. Antôn Mai Khắc Cảnh (2/10/1966)
Thầy PX Đào Trí Cầu (16/10/1966)
Lm. PX Nguyễn Cao Cầu (2/6/1991)
Lm. GB Hoàng Kim Đạt (13/9/2006)
Lm. Phêrô Phạm Tiến Hành (5/5/2017)
Lm. Antôn Hồ Ngọc Hạnh (9/5/1986)
Thầy Giuse Nguyễn Phúc Hậu (7/12/ 2019)
Đ/Ô GB Lê X. Hoa (19/7/2017)
Lm. Anrê Nguyễn Lộc Huệ (18/4/2010)
Lm. FX Trần Xuân Lai (19/1/2003)
Lm. Mai Nghị Luận
Lm. Giuse Nguyễn Công Nghị (26/2/1979)
Lm. Phêrô Bùi Duy Nghiệp (28/11/2021)
Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc (26/3/2015)
Đ/Ô Giuse Trần Thanh Phong (10/10/2019)
Lm. Benoît Nguyễn Công Phú (17/6/2014)
(Lm) Phêrô Nguyễn Hoàng Phước (+ Australia)
Lm. Phanxicô Nguyễn Tôn Sùng (19/5/2011)
Lm. Tađêô Phan Đình Tạc (19/5/2019)
Lm. Phêrô Dương Đình Thiện (10/8/2012)
Đ/Ô Philipphê Lê Xuân Thượng (16/1/2015)
Thầy PX Nguyễn Thành Tiên (25/2/1982)
Thầy Aug. Nguyễn Trung Tính (4/12/2020
Đ/Ô Giuse Mai Đức Vinh (5/9/2020)
Các Dì
~~~~~~~~~~~~~~