Danh Sách RIP NK 1972

Micae Nguyễn Chí
Vincent Vũ Đình Dung (12/5/2022) - Hiện diện giữa anh em
Micae Nguyễn Ngọc Dũng (29/10/2011)
Nguyễn Kỳ Khoa
Phêrô Nguyễn Văn Lan (+ 1986)
Nguyễn Thành Phong
Gioakim Lê Thanh Trùng
~~~~~~~~