Danh Sách RIP NK 1971

Giuse Lê Như Bể (8/6/1989)
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Phúc Hải
Phêrô Nguyễn Thái Hùng (2/42010)
Phêrô Trương Mạnh Hùng (5/12/2019)
Nguyễn Phúc Quang
Lê Thanh Tùng
~~~~~~~~