Danh Sách RIP NK 1970

Simon Lê Minh Châu (2/4//2021)
Bartôlômêô Nguyễn Huy Chương
Gioan B. Nguyễn Thanh Điềm
Giacôbê Nguyễn Dũng (30/7/1990)
Bernard Nguyễn Văn Dũng (4/4/1979)
Antôn Trần Phúc Hải
Giuse Nguyễn Văn Ký (1979)
Micae Nguyễn Văn Lành (4/7/2012)
Gioan Nguyễn Đăng Sơn
Phêrô Nguyễn Công Thành (11/11/2018)
Micae Nguyễn Lương Thiện (3/6/2015)
Gioakim Nguyễn Ngọc Toàn (28/5/2018)
Carôlô Nguyễn Thanh Vương (5/6/2018)
~~~~~~~~