Danh Sách RIP NK 1969

Phêrô Mai Ngọc An (25/5/2000)
Nguyễn Kim Anh
Tôma Nguyễn Hùng Dũng
Phaolô Lê Thành Hóa (5/6/2011)
Phêrô Phan Xuân Hùng (13/6/2016)
Nguyễn Quốc Khánh
Gioan B. Nguyễn Phi Long
Phaolô Phùng Đức Quang (24/11/2022)
Phêrô Lê Thanh Tùng (18/8/2016)
~~~~~~~~