Danh Sách RIP NK 1968

Philip Nguyễn Thanh Kỳ (18/10/2019)
Gioakim Lê Quang (2/3/2018)
Gioan Baotixita Nguyễn Duy Quy (04/03/2012)
Nguyễn Ngọc Tấn
Hiêrônimô Nguyễn Trung Thành (25/2/2013)
Nguyễn Trung Trực
Phêrô Nguyễn Châu Tuấn
~~~~~~~~