Danh Sách RIP NK 1967

Giuse Trần Bắc (24/2/2021)
Phêrô Nguyễn Phước Khánh (14/9/2020)
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Inhaxiô Võ Toàn Năng (12/10/2012)
Phêrô Nguyễn Ngọc Toàn (24/4/2012)
Gioan Nguyễn Tiến Trọng (9/1/2012)
~~~~~~~~