Danh Sách RIP NK 1965

GB Đậu Quang Anh (6/10/2021)
Phêrô Trần Trung Chánh
Tôma Nguyễn Hùng Dũng (1/6/2002)
Lm. Giuse Lưu Thanh Kỳ (11/7/2020)
Giuse Nguyễn Công Liêm
FX Nguyễn Đình Linh (15/11/2017)
Phêrô Hồ Sĩ Minh (12/10/2016)
Anrê Nguyễn Ngữ (17/2/2019)
Giuse Trần Văn Sung (21/10/ 2019)
PX Trần Duy Thực(22/7/2020)
~~~~~~~~