Danh Sách RIP NK 1964

Phaolô Nguyễn Văn Định
Phêrô Nguyễn Văn Đoán
Lm. Giuse Đinh Văn Hoành (20/7/2005) Chân dung
PX Dương Thanh Hồng
Phêrô Hoàng Đình Huế
Phêrô Đặng Huệ (Anh Thạch) (3/7/2021)
Giuse Nguyễn Công Lý
Phaolô Nguyễn Mười
Phêrô Nguyễn Hữu Phúc
Phêrô Nguyễn Phước (31/8/2017)
PX Đoàn Thanh Sơn (28/12/2020)
G. Bosco Võ Ngọc Trân (14/6/2017)
Louis Nguyễn Vũ
~~~~~~~~