Danh Sách RIP NK 1963

Simon Phan Đình Hoà 20/6/1970
Lm. Phêrô Hồ Văn Hưởng 24/11/2004
Phêrô Lạc 26/4/2020
Giuse Nguyễn Đình Liên 18/5/2021
Lm. Phêrô Trần Bá Ninh 10/4/2023
Giuse Lê Công Tánh Xem thêm 19/11/2014
Luca Nguyễn Ngọc Thúy 28/1/1973
Phêrô Nguyễn Tường //

~~~~~~~~~~~~