Danh Sách RIP NK 1962

Phêrô Lê Ánh SB 62 (13/82017)
Phó tế PX Đoàn Ngọc Châu (8/4/2021)
Giuse Nguyễn Văn Dong
Giuse Hồ Thượng Đính (23/3/2006)
Phêrô Nguyễn Văn Huệ (Võ Đắt)
Phêrô Trần Ngọc Khả
Gioan Đoàn Văn Minh (24/1/1968)
Giuse Nguyễn Lập
Phanxicô Lê Văn Ngân (14/6/2020)
Phanxicô Nguyễn Tái Ngộ
Giuse Phan Văn Ninh (18/12/2011)
Võ Thông (trước 1975)
Phêrô Nguyễn Văn Vinh
~~~~~~~~