Danh Sách RIP NK 1958

Giuse Lê Đưa
Phêrô Nguyễn Công Khảm
Augustinô Lưu Văn Liễu (15/12/1974)
Giuse Nguyễn Công Luận (30/12/2010)
Phaolô Nguyễn Xuân Nhị (26/11/2017)
Giuse Lê Văn Phúc
Nguyễn Rạng
Nguyễn Sen
~~~~~~~~