Danh Sách RIP NK 1957

Lm. Simon Võ Kinh
Lm. Phêrô Nguyễn Luân
Đôminicô Nguyễn Nước
Phanxicô Đỗ Truyền
Phêrô Nguyễn Mùi
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tốt (19/02/2013)
Giuse Nguyễn Văn Hoan (18/10/2017)
GB Lê Duy Trí (16/4/2019)
~~~~~~~~