Danh Sách RIP từ NK 1956 trở về trước

    Đông //
Lm. Simon Kinh //
Lm. Phêrô Nguyễn Luân //
Phêrô Nguyễn Mùi //
Đôminicô Nguyễn Nước //
Gioan B. Nguyễn Quới //
Micae Nguyễn Trọng //
Phanxicô Đỗ Truyền //