Xuất bản tại
GP Nha Trang
năm 2008

 
Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Quang Vinh (2008) - Xem và download bản văn dạng PDF (1883KB)

 


Rev. Raymond E. Brown, SS

Nhập đề
Tác Giả
Mục Lục
Câu 1-4
Câu 5-10
Câu 11-14
Câu 15-17
Câu 18-22
Câu 23-27
Câu 28-30
Câu 31-33
Câu 34-37
Câu 38-44

 

Câu 45-51
Câu 52-53
Câu 54-60
Câu 54-60
Câu 69-76
Câu 77-78
Câu 79-85
Câu 86-88
Câu 89-92
Câu 93-96
Câu 97-100
Câu 101
Phụ Lục