Câu 77. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu có sự hiểu biết hữu hạn của con người thì việc Ngài sửa soạn cho tương lai sẽ như thế nào? Một vài sửa soạn đó liên hệ đến sự sống của Giáo hội.

 Đây là một điểm rất tinh tế và cũng là một trong những lý do tại sao tôi luôn biện luận cho một sự đánh gía quân bình đúng nghĩa về tính cách mạc khải sứ vụ Chúa Kitô và về một tri thức con người hữu hạn của Ngài đóng một vai trò quan trọng trong cái nhìn Kitô giáo. Nếu người nào nhìn nhận việc mạc khải không có hạn chế về sự hiểu biết con người, người đó sẽ nghĩ ra một Đức Giêsu thấy trước tất cả những việc sẽ xảy ra, kể cả toàn bộ sơ đồ đầy đủ của Giáo hội như: Giáo hội sẽ phát triển ra sao, sẽ rao giảng ở đâu và những chi tiết khác của phụng vụ và đời sống Giáo hội. Tóm lại, họ hình dung ra Chúa Giêsu như người đưa ra một hoạ đồ về Giáo hội, và thông thường quan điểm này thì rất gần gũi với cách thế mà trong quá khứ người ta hiểu về sự thành lập Giáo hội.

 Đối với cách biện luận như vậy thì học giả Tân Ước phải đặt ra những thách thức: Những lời của Chúa Giêsu được ghi lại trong các Phúc âm có chỗ nào nói về một hoạ đồ được trình bày hoặc ngay cả ngụ ý như vậy không? Trong bốn sách Phúc âm từ “Giáo hội” chỉ xuất hiện trên môi miệng Chúa Giêsu có hai lần. Vì từ “Giáo hội” dùng trong Mt 18,17 rõ ràng nói đến cộng đoàn địa phương, nên có thể nói chỉ có một lần trong Phúc âm Chúa Giêsu nói đến Giáo hội theo nghĩa rộng, đó là trong Mt 16,18: “Trên đá này Ta sẽ xây Giáo hội của Ta”, một câu nói mà nhiều người nghĩ là bắt nguồn sau biến cố Phục sinh. Do đó, thực sự không có bằng chứng trong Phúc âm về kế hoạch chi tiết của hay về Giáo hội, và những ai cho rằng Chúa Giêsu đã nghĩ đến những điều đó thì có trách nhiệm phải chứng minh.

 Câu 78. Vậy có phải những học giả Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu không thành lập Giáo hội?

 Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi không đưa ra lời tuyên bố phủ định như vậy. Trong cuốn sách của tôi Biblical Exegesis and Church Doctrine [Chú Giải Kinh Thánh Giáo Huấn của Giáo hội] (New York, NXB Paulist, 1985), trang 60, khi lý luận cách mạnh mẽ về việc có thể biện hộ theo Kinh Thánh rằng Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội, tôi cũng đã đề cập đến cuộc tranh luận giữa Karl Rahner và Hans Küng trong đó Rahner bảo vệ lập trường Chúa Kitô đã lập Giáo hội, mà Küng cho là không chính xác. Có thể là Küng biết những tài liệu Kinh Thánh mang tính phê phán hơn Rahner, nhưng tôi nghĩ trực giác (instinct) của Rahner là đúng. Chúa Kitô thành lập Giáo hội là một phần căn bản trong việc Kitô giáo suy nghĩ về chính mình. Nhưng thành lập Giáo hội không nhất thiết có nghĩa là Chúa Giêsu đã biết cách chi tiết về việc Giáo hội sẽ trở nên như thế nào cũng như đã vẽ nên một họa đồ cho Giáo hội. Như là một phần chính yếu của sứ vụ, Chúa Giêsu đã tập họp các môn đệ và để họ tham gia vào công việc của Ngài; và rồi Đức Giêsu phục sinh đã đổ ơn Thánh Linh trên họ để họ có thể tiếp tục công việc. Họ tạo nên sự tiếp nối giữa Chúa Giêsu và Giáo hội được nẩy sinh ra từ sứ vụ giảng thuyết của họ. Giáo hội không phải là một định chế đơn thuần nhân loại, cũng như nguồn gốc của nó không phải chỉ là kết quả của một ý tưởng sâu sắc nơi những người theo Chúa  Họ hiểu rằng việc kêu gọi những tín hữu làm thành một cộng đoàn là sự kế tục trực tiếp công việc Chúa Giêsu đã thực hiện khi Ngài kêu gọi họ lại với nhau và sai họ ra đi tiếp tục công việc của Ngài. Vì lý do này mà tôi nhấn mạnh đến việc giữ vững quan niệm rằng Đức Kitô đã thành lập Giáo hội.

*/*
Q. 77. Yet, if we admit limited human knowledge on Jesus' part, what about his preparations for the future? Some of those touch on the existence of the church.


That is a perceptive point and one of the reasons why I have always argued that a properly balanced appreciation both of the revelatory character of Jesus' ministry and of his limited human knowledge is so important for the Christian picture. If one posits revelation without limitations in human knowledge, one imagines a Jesus who foresaw all that would happen, including the full outline of the church, how it would develop, where it would be proclaimed, and various details of its liturgy and life. In short, one pictures a Jesus who gave us a blueprint for the church, and that is often quite close to the way the foundation of the church was understood in times past.To such theorizing a New Testament scholar must raise the challenge: Where in the recorded words of Jesus in the Gospels is such a blueprint spelled out or even implied? In the four Gospels the word for "church" appears on Jesus' lips only twice. Since the word in Matt 18:17 clearly refers to the local community, one may say that only once in all the Gospels did Jesus ever speak about church in the larger sense, namely in Matt 16:18, "Upon this rock I will build my church," a statement that many think had postresurrectional origins. Thus there really is no Gospel evidence about detailed planning for or of the church, and the burden of proof has to lie on those who assume that Jesus had thought about all that.Q. 78. Are you Bible scholars saying then that Jesus did not found the church?

Emphatically I am not making that negative statement. In my book Biblical Exegesis and Church Doctrine (New York: Paulist, 1985) p. 60, arguing strongly for the scriptural defensibility of the position that Christ did found the church, I referred to a debate between Karl Rahner and Hans Kung in which Rahner defended the position of Christ founding the church, which Kung regarded as inaccurate. Kung may know the biblical material more critically than Rahner, but I think Rahner's instinct was right. The foundation of the church by Christ is a fundamental part of Christian self understanding. But founding the church need not mean that Jesus had detailed knowledge of what the church would be like or that he could have drawn up a blueprint for it. As an essential part of his ministry, Jesus called together followers and involved them in his work; and the risen Jesus poured out the Spirit on them so that they might continue the work. They constitute the continuity between Jesus and the church that emerged from their preaching. The church is no mere human institution, nor was its origin simply the result of a perceptive idea on the part of Jesus' followers. They understood that their calling believers together into a community was the direct continuation of what Jesus had done when he called them together and sent them out to continue his work. For that reason I insist on retaining the notion that Christ founded the church.